Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


97

NAŘĺZENĺ VLÁDY

ze dne 19. března 2003,

kterým se mění nařízení vlády č. 114/2001 Sb., o stanovení produkčních kvót cukru na kvótové roky 2001/2002 až 2004/2005, ve znění pozdějších předpisů a nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 499/2002 Sb.

Vláda nařizuje podle § 12 odst. 3 až 5 k provedení § 2 odst. 5 a § 12 odst. 3 až 7 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu):

Čl. I

Nařízení vlády č. 114/2001 Sb., o stanovení produkčních kvót cukru na kvótové roky 2001/2002 až 2004/2005, ve znění nařízení vlády č. 296/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 499/2002 Sb. a nařízení vlády č. 15/2003 Sb., se mění takto:

1. V § 2 písmeno a) zní:

"a)   cukrem výrobek z cukrovky, obsahující nejméně 85 hmotnostních procent sacharózy v suchém stavu, přepočtený u výrobků v pevném skupenství koeficientem 1 a u výrobků v kapalném skupenství způsobem uvedeným v příloze č. 6 k tomuto nařízení na cukr bílý,1)".

2. V § 2 písmeno b) zní:

"b)   cukrovkou cukrová řepa k výrobě cukru, která vykazuje v přepočtu nejméně 16 % cukernatosti, rovnající se výtěžnosti 130 kg cukru z 1 tuny cukrovky, vypěstovaná na území České republiky,".

3. V § 2 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:

"d)   cukrovarem individuálně určený soubor nezbytného movitého a nemovitého majetku, provozního a technologického zařízení nacházejícího se na území České republiky, který ve své komplexnosti, propojení jeho jednotlivých částí a plné funkčnosti tohoto souboru umožňuje vyrábět průmyslovým způsobem cukr z cukrovky,".

Dosavadní písmena d) až h) se označují jako písmena e) až i).

4. V § 2 písmeno e) zní:

"e)   producentem cukru fyzická nebo právnická osoba provozující výlučně na základě vlastnického nebo z něj odvozeného práva cukrovar, které byla přidělena individuální produkční kvóta cukru (dále jen "kvóta"),".

5. V § 2 písmeno g) zní:

"g)   vývozem cukru
1.  vývoz cukru,
2.  vývoz cukru obsaženého ve výrobku uvedeném v příloze č. 7 k tomuto nařízení,
3.  vývoz cukru užitého při výrobě výrobku uvedeného v příloze č. 7 k tomuto nařízení,
ke spotřebě mimo území České republiky,".

6. V § 2 písmeno h) zní:

"h)   uvedením na trh v České republice prodej cukru nebo jiný převod
1.  cukru,
2.  cukru obsaženého ve výrobku,
producentem cukru jiné osobě, aniž jde o vývoz cukru podle tohoto nařízení nebo o prodej cukru z dovozu,".

7. V § 2 písm. i) bodě 2 se slova "písmeno f)" nahrazují slovy "písmeno g)".

8. V § 2 na konci písmene i) se tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena j) a k), která znějí:

"j)   kapacitou výroby cukru nejvyšší průměrné množství cukru vyrobené producentem cukru za 24 hodin v cukrovaru, v němž vyráběl cukr v listopadu 2001 nebo v říjnu 2002, pokud v tomto cukrovaru vyráběl cukr v kvótovém roce 2002/2003, nejvýše však v prokazatelném množství, odpovídajícím maximálnímu dennímu výkonu strojně technologického zařízení cukrovaru (dále jen "maximální denní výkon") nebo u žadatele o novou kvótu z rezervy maximální denní výkon, ověřený znaleckým posudkem,
k)   melasou sirupovitý produkt vzniklý v souvislosti s výrobou cukru z cukrovky.".

9. V nadpisu části druhé se slovo "Aktuální" nahrazuje slovem "Národní".

10. § 3 včetně nadpisu zní:

"§ 3
Národní roční kvóta

Národní roční kvóta pro kvótové roky 2003/2004 a 2004/2005 činí 454 862 tun cukru pro každý jednotlivý kvótový rok.".

11. § 4 včetně nadpisu zní:

"§ 4
Rezerva

(1) Rezerva je množství cukru určené ke stanovení nové kvóty z rezervy žadateli o novou kvótu nebo ke zvýšení již stanovené kvóty producentům cukru.

(2) Pro kvótový rok 2003/2004 se stanovuje rezerva ve výši 39 862 tun cukru s tím, že tuto rezervu Státní zemědělský intervenční fond (dále jen "Fond") rozdělí fyzickým nebo právnickým osobám, které podaly ve lhůtě žádost o zvýšení kvóty nebo žádost o stanovení nové kvóty a splňují podmínky a kritéria podle § 11 a 12.

(3) Rezerva se zvyšuje o množství cukru,

a)   o něž byla snížena kvóta podle § 9 odst. 5 a 7,
b)   jež odpovídá kvótě, jejíž účinky zanikly podle § 7 odst. 4, § 8 odst. 4 a § 12 odst. 7.".

12. V § 5 odst. 1 se za písmeno b) vkládají nová písmena c) a d), která znějí:

"c)   prokáže, že je jediným a výlučným provozovatelem příslušného cukrovaru,
d)   prohlásí, že je jediným a výlučným provozovatelem příslušného cukrovaru a že tímto provozovatelem bude nejméně do konce kvótového roku 2004/2005,".

Dosavadní písmena c) až e) se označují jako písmena e) až g).

13. V § 5 odst. 1 písmeno e) zní:

"e)   v období od začátku kvótového roku 2002/2003 vyráběl cukr z cukrovky vypěstované v roce 2002 v cukrovaru jako jediný a výlučný provozovatel tohoto cukrovaru,".

14. V § 5 odst. 2 se slova "d) a e)" nahrazují slovy "d), f) a g)".

15. V § 5 odstavec 3 zní:

"(3) Žadatel, který je jediným a výlučným provozovatelem více cukrovarů, uvede v žádosti kapacitu výroby cukru podle jednotlivých cukrovarů, jakož i souhrnnou kapacitu výroby cukru těchto cukrovarů (dále jen "strukturální členění kvóty").".

16. V § 5 odst. 4 se číslo "30" nahrazuje číslem "15".

17. V § 5 na konci odstavce 4 se doplňuje věta "Doručením žádosti Fondu dochází k zahájení správního řízení o stanovení kvóty příslušnému žadateli.".

18. § 7 zní:

"§ 7

(1) Fond žadateli, jehož žádost nebyla zamítnuta podle § 6 odst. 2, vypočte kapacitu výroby cukru na základě zjištěných a ověřených skutečností podle § 14 odst. 1 písm. c).

(2) Fond vypočte koeficient pro stanovení kvóty jednotlivým žadatelům jako podíl kapacity výroby cukru žadatele a souhrnu kapacit výroby cukru žadatelů podle odstavce 1.

(3) Fond stanoví žadateli kvótu jako součin koeficientu podle odstavce 2 a množství 415 000 tun cukru, s přesností na 3 desetinná místa; u žadatele provozujícího více cukrovarů Fond uvede v rozhodnutí strukturální členění kvóty (§ 5 odst. 3).

(4) Fond přidělí kvótu podle odstavce 3 podmínečně s tím, že žadatel do 30 dnů ode dne přidělení kvóty prokáže, že od pěstitelů smluvně zajistil dodávky cukrovky, a to v množství odpovídajícím nejméně 90 % objemu jemu přidělené kvóty na příslušný kvótový rok. Pokud žadatel tuto skutečnost neprokáže, účinky stanovení kvóty zanikají. Fond tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámí žadateli.".

19. V § 8 odst. 1 se slovo "Věstníku" nahrazuje slovy "Věstníku Ministerstva zemědělství (dále jen "Věstník")".

20. V § 8 odstavce 3 a 4 znějí:

"(3) Producent cukru, který nabude kvótu nebo její část od jiného producenta, oznámí písemně Fondu tuto skutečnost, a to do 15 dnů ode dne uskutečnění převodu, podle vzoru uvedeného v příloze č. 4 k tomuto nařízení; Fond nabyvateli kvóty nebo její části do 15 dnů ode dne doručení oznámení o převodu kvóty nebo její části písemně potvrdí, že mu byl předmětný převod oznámen.

(4) Nabyvatel kvóty nebo její části do 15 dnů ode dne uskutečnění převodu uvedeném v odstavci 3 prokáže, že od pěstitelů smluvně zajistil dodávky cukrovky, a to v množství odpovídajícím nejméně 90 % objemu jemu převedené kvóty nebo její části na příslušný kvótový rok. Pokud nabyvatel kvóty nebo její části tuto skutečnost neprokáže, účinky převodu kvóty nebo její části zanikají. Fond tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámí producentovi cukru.".

21. V § 8 odst. 5 se slova "odstavce 4" nahrazují slovy "odstavců 3 a 4" a slovo "použije" se nahrazuje slovem "použijí".

22. V § 8 na konci odstavce 6 se doplňuje věta "K vývozu cukru, který producent cukru neprokáže do 30 dnů po skončení příslušného kvótového roku, se nepřihlíží.".

23. V § 8 se doplňují odstavce 7 až 10, které znějí:

"(7) Překročí-li podíl cukru uvedený producentem cukru při vývozu výrobků obsahujících cukr, případně výrobků, při jejichž výrobě byl cukr užit, podíl cukru uvedený v příloze č. 7 k tomuto nařízení, může Fond požadovat, aby producent cukru podíl cukru doložil, s tím, že jinak bude vycházet z podílu cukru uvedeného v příloze č. 7 k tomuto nařízení.

(8) Producent cukru neprodleně oznámí Fondu ukončení výroby cukru v jím provozovaném cukrovaru (dále jen "uzavřený cukrovar").

(9) Část kvóty producenta cukru připadající na uzavřený cukrovar se ponechá producentovi cukru, který uzavřel cukrovar, pokud do 15 dnů ode dne uzavření cukrovaru prokáže Fondu, že dodávky cukrovky od pěstitelů, kteří dodávali cukrovku do uzavřeného cukrovaru, smluvně převedl na jiný cukrovar, jehož je jediným a výlučným provozovatelem.

(10) Jestliže se část kvóty neponechá producentovi cukru uvedenému v odstavci 8, stává se tato část kvóty součástí rezervy. Fond následně tuto část kvóty přidělí

a)   producentovi cukru, který převzal závazky vůči pěstitelům cukrovky dodávajícím cukrovku do uzavřeného cukrovaru, v rozsahu, v jakém tyto závazky odpovídají části kvóty, nebo
b)   podle § 11 a 12, jestliže část kvóty nepřidělil producentovi cukru uvedenému v písmenu a).".

24. V § 9 odst. 6 se slova "§ 8 odst. 3" nahrazují slovy "§ 7 odst. 4, § 8 odst. 4 a § 12 odst. 7" a slova "podle § 8 odst. 3" se zrušují.

25. V § 9 odst. 7 se slova "1. září 2003" nahrazují slovy "začátku příslušného kvótového roku".

26. V § 9 odst. 8 se slova "odstavců 6 a 7" nahrazují slovy "odstavců 5 až 7".

27. V § 11 odst. 1 písmeno c) zní:

"c) prokáže, že je jediným a výlučným provozovatelem příslušného cukrovaru,".

 28. V § 11 odst. 1 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:

"d)   prohlásí, že je jediným a výlučným provozovatelem příslušného cukrovaru a bude jím nejméně do konce kvótového roku 2004/2005,".

Dosavadní písmena d) až g) se označují jako písmena e) až h).

29. V § 11 odst. 2 se slova "d) a g)" nahrazují slovy "d), e) a h)".

30. V § 11 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

"(5) Žadatel o rezervu, který je jediným a výlučným provozovatelem více cukrovarů, uvede ve své žádosti o rezervu strukturální členění kvóty.".Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.

31. V § 11 na konci odstavce 6 se doplňuje věta "Doručením žádosti o rezervu Fondu dochází k zahájení správního řízení o zvýšení nebo o stanovení kvóty příslušnému žadateli.".

32. V § 12 odst. 2 písmeno f) zní:

"f)   žadatel o rezervu požádal o stanovení nové kvóty odpovídající množství cukru, které prokazatelně nelze vyrobit v průběhu kvótového roku v cukrovaru, jehož je jediným a výlučným provozovatelem,".

33. V § 12 na konci odstavce 3 se doplňuje věta "U žadatele o rezervu provozujícího více cukrovarů Fond uvede v rozhodnutí strukturální členění kvóty (§ 5 odst. 3).".

34. V § 12 na konci odstavce 4 se doplňuje věta "U žadatele o rezervu provozujícího více cukrovarů Fond uvede v rozhodnutí strukturální členění kvóty (§ 5 odst. 3).".

35. V § 12 odst. 6 písmena a) a b) znějí:

"a)   do 30 dnů ode dne zvýšení kvóty nebo stanovení nové kvóty, že smluvně zajistil od pěstitelů dodávky cukrovky potřebné k výrobě cukru, a to v množství odpovídajícím nejméně 90 % objemu jemu zvýšené kvóty nebo nově stanovené kvóty na příslušný kvótový rok v období do skončení kvótového roku 2004/2005,
b)   do 31. ledna příslušného kvótového roku, že v cukrovaru, který uvedl v žádosti o rezervu, vyrobil v příslušném kvótovém roce množství cukru odpovídající nejméně 90 % přidělené kvóty.".

36. V § 12 se doplňuje odstavec 8, který zní:

"(8) Fond rovněž zvýší kvótu producentovi cukru, jestliže tento prokazatelně přispěl svým jednáním ke stabilizaci pěstitelů cukrovky v regionu, kde došlo k ohrožení pěstitelů cukrovky v důsledku uzavření cukrovaru jiným producentem cukru, jinak přispěl svým aktivním jednáním ke stabilizaci trhu s cukrem, provedl zásadní změny v restrukturalizaci nebo modernizaci výroby cukru v jím provozovaném cukrovaru za předpokladu, že tato restrukturalizace nebo modernizace pozitivně ovlivnila kvalitu výroby cukru nebo přispěla ke snížení nadměrných zásob cukru, a splňuje-li tento producent cukru podmínky stanovené v § 11 odst. 1 písm. a) až h); pro zvýšení kvóty se ustanovení odstavce 6 písm. a) použije přiměřeně. V kvótovém roce 2003/2004 Fond může použít rezervu především pro obnovení kvótového systému cukru s přihlédnutím ke stanoveným kritériím.".

37. V § 13 nadpis zní:

"Stanovení cen cukrovky, cukru a melasy".

38. V § 13 na konci odstavce 1 se tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova "které hradí kupující cukrovky.".

39. V § 13 na konci odstavce 2 se tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova "které hradí kupující cukru".

40. V § 13 se doplňuje odstavec 4, který zní:

"(4) Maximální cena6) melasy se stanoví ve výši 1 800 Kč za 1 tunu melasy s polarizací 50 %. Maximální cena melasy se vztahuje na melasu bez přepravního obalu a nezahrnuje náklady spojené s dopravou melasy.".

41. V § 14 odst. 1 písm. d) se slovo "říjnu" nahrazuje slovem "srpnu".

42. V § 14 odst. 1 písm. f) se číslo "30" nahrazuje číslem "25".

43. V § 14 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

"g)   vývozu cukru obsaženého ve výrobcích, případně užitého při výrobě vyvážených výrobků uvedených v příloze č. 7 k tomuto nařízení; informace se podává spolu s informací podle písmena c).".

44. V § 14 se odstavec 3 zrušuje.Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.

45. V § 14 odstavec 3 zní:

"(3) Fond informace získané podle odstavce 1 poskytne ministerstvu.".

46. § 15 a 16 se zrušují.

47. Za § 16 se vkládá nový § 16a, který zní:

"§ 16a

(1) Žádost o rezervu pro kvótový rok 2003/2004 nutno podat do 15 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

(2) Kvóty stanovené před účinností tohoto nařízení zanikají nejpozději dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.".

48. V příloze č. 1 body 2 až 4 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

50. V příloze č. 2 se doplňuje bod 5, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

51. V příloze č. 3 bod 2 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

52. V příloze č. 3 bod 3 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

53. V příloze č. 3 se doplňuje bod 7, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

54. V příloze č. 5 se v bodě 2 číslo "15" nahrazuje číslem "20".

55. Za přílohu č. 5 se doplňují přílohy č. 6 a 7, které včetně nadpisu zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Čl. II

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Předseda vlády:
PhDr. Špidla v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Palas v. r.

E-shop

ÚZ č. 1237 - Daň silniční, Daň z nemovitých věcí, Daň z nabytí nemovitých věcí 2018

ÚZ č. 1237 - Daň silniční, Daň z nemovitých věcí, Daň z nabytí nemovitých věcí 2018

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální texty 3 zákonů a jejich prováděcích vyhlášek. Od minulého vydání došlo ke změnám zákona o dani z nemovitých věcí (účinnost 1. 1. 2018) a zákona o dani silniční. Publikace obsahuje ...

Cena: 65 KčKOUPIT

Účelové pozemní komunikace a jejich právní ochrana, 2. vydání

Účelové pozemní komunikace a jejich právní ochrana, 2. vydání

JUDr. Roman Kočí, BMA, MSc - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Druhé vydání příručky pojednává zevrubně o problematice účelových pozemních komunikací s ohledem na zásadní novelu zákona o pozemních komunikacích zákonem č. 268/2015 Sb., která se problematiky účelových ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Správní právo hmotné, Obecná část, 2. vydání

Správní právo hmotné, Obecná část, 2. vydání

Doc. JUDr. Eva Horzinková, Ph.D., JUDr. Zdeněk Fiala - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Druhé vydání učebnice reaguje na změny, které přinesla rekodifikace soukromého práva, ale i vývoj právní úpravy v oblasti veřejného práva (např. přijetí nového kontrolního řádu, novely zákona o přestupcích, soudního řádu správního, zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.