Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


89

VYHLÁŠKA

ze dne 17. března 2003,

kterou se stanoví požadavky na zdravotní způsobilost příslušníků Celní správy České republiky a vady a stavy, které vylučují přijetí uchazeče do služebního poměru nebo vylučují nebo omezují výkon služby

Ministerstvo financí po dohodě s Ministerstvem zdravotnictví stanoví podle § 20 odst. 2 zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 1/2002 Sb.:

§ 1
Předmět úpravy

Vyhláška upravuje

a)   požadavky na zdravotní způsobilost příslušníků Celní správy České republiky a
b)   vady a stavy, které vylučují přijetí uchazeče do služebního poměru nebo vylučují nebo omezují výkon služby.

§ 2
Zdravotní způsobilost

(1) Splnění požadavků na zdravotní způsobilost uchazeče o přijetí do služebního poměru v Celní správě České republiky (dále jen "uchazeč") a příslušníka Celní správy České republiky (dále jen "celník") posuzuje příslušný lékař zařízení závodní preventivní péče1) při preventivních lékařských prohlídkách2) vstupních, pravidelných, výstupních a mimořádných.

(2) Zdravotní způsobilost k výkonu služby posuzuje a lékařský posudek o zdravotní způsobilosti (dále jen "posudek") vydává lékař závodní preventivní péče (dále jen "posuzující lékař") při preventivních lékařských prohlídkách2) v rámci závodní preventivní péče.3) Nezbytnou součástí všech preventivních lékařských prohlídek je výpis ze zdravotnické dokumentace od registrujícího praktického lékaře, zjišťování anamnestických dat a komplexní fyzikální vyšetření včetně orientačního vyšetření neurologického, vyšetření zraku (zrakové ostrosti) a sluchu. Další doplňující vyšetření si posuzující lékař vyžádá v případě, že u posuzované osoby byly zjištěny vady nebo stavy nebo nemoci, které vylučují přijetí uchazeče do služebního poměru nebo podstatně omezují další bezpečný výkon služby nebo by mohly přivodit podstatné zhoršení zdravotního stavu posuzované osoby.

(3) K posouzení zdravotní způsobilosti nadřízený služební funkcionář vyznačí pořadové číslo funkce a funkční zařazení příslušníka uvedené v příloze č. 1 k této vyhlášce a druh prohlídky, která je požadována.

§ 3
Jednotnost posuzování zdravotní způsobilosti

Jednotnost posuzování zdravotní způsobilosti se zajišťuje hodnocením podle jednotných kritérií pro stanovení zdravotní klasifikace nemocí, úrazů, vad a přidružených zdravotních problémů a jim odpovídajícím stupněm zdravotní způsobilosti, vyjádřeným statistickou značkou stanovené zdravotní způsobilosti, uvedených v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 4
Vstupní preventivní lékařská prohlídka

(1) Vstupní preventivní lékařské prohlídky se provádějí

a)   v souvislosti s přijetím do služebního poměru,
b)   před ustanovením do funkce, pro kterou je stanoven odlišný požadavek na zdravotní způsobilost.

(2) Při vstupních preventivních lékařských prohlídkách se provádí odborná vyšetření v tomto rozsahu

a)   odborné vyšetření psychiatrické, oční, ušní-nosní-krční včetně audiometrického vyšetření, EKG, RTG hrudních orgánů, pokud v posledních 6 měsících toto vyšetření nebylo provedeno nebo jeho výsledky nejsou dostupné, z laboratorních vyšetření KO, glykemie, AST, ALT, Bilirubin a analýza moče chemicky a mikroskopicky, jde-li o příslušníky zařazené na funkcích 1a. a 1b. uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce,
b)   odborné vyšetření oční, ušní-nosní-krční včetně audiometrického vyšetření, EKG, RTG hrudních orgánů, pokud v posledních 6 měsících toto vyšetření nebylo provedeno nebo jeho výsledky nejsou dostupné, z laboratorních vyšetření KO, glykemie, AST, ALT, Bilirubin a analýza moče chemicky a mikroskopicky, jde-li o příslušníky zařazené na funkcích 2. až 7. uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce.

§ 5
Pravidelné preventivní lékařské prohlídky

(1) Pravidelné preventivní lékařské prohlídky celníků se provádějí jednou za dva roky v tomto minimálním rozsahu

a)   odborné vyšetření oční, EKG, z laboratorních vyšetření KO, glykemie a analýza moče chemicky, jde-li o příslušníky zařazené na funkcích 1a. a 1b. uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce,
b)   vyšetření KO, glykemie a analýza moče chemicky, jde-li o příslušníky zařazené na funkcích 2. až 6. uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce,
c)   vyšetření moče chemicky, jde-li o příslušníky zařazené na funkci 7. uvedené v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(2) Touto vyhláškou není dotčeno posuzování zdravotní způsobilosti upravené podle zvláštních předpisů.4)

(3) Vzory používané lékařské dokumentace v rámci všech preventivních lékařských prohlídek jsou uvedeny v příloze č. 3 k této vyhlášce.

§ 6
Mimořádné preventivní lékařské prohlídky

(1) Mimořádné preventivní lékařské prohlídky se provádějí

a)   po zranění nebo onemocnění, které způsobilo neschopnost celníka ke službě delší než 8 týdnů,
b)   u celníků, kteří utrpěli zranění spojené s bezvědomím nebo jiný těžký úraz,
c)   u celníků, v případě vzniku podezření, že vzhledem ke změně zdravotního stavu došlo ke změně zdravotní způsobilosti k výkonu služby,

a to vždy před nástupem do výkonu služby.

(2) Rozsah a náplň mimořádné preventivní lékařské prohlídky je stanoven lékařem závodní preventivní péče podle zdravotního stavu posuzovaného celníka zjištěného lékařským vyšetřením.

(3) Mimořádnou preventivní lékařskou prohlídku podle odstavce 1 je oprávněn vyžádat bezprostředně nadřízený služební funkcionář, posuzující lékař nebo kterýkoliv ošetřující lékař.

§ 7
Výstupní preventivní lékařské prohlídky

(1) Výstupní preventivní lékařské prohlídky se provádějí před skončením služebního poměru a před ustanovením na jinou funkci, pro kterou je stanoven odlišný požadavek na zdravotní způsobilost; jejich účelem je zhodnotit vliv přestálých rizik na zdraví za období, po které byl celník těmto rizikům vystavován.

(2) Při výstupních preventivních lékařských prohlídkách se dále kromě vyšetření uvedených v § 2 odst. 3 provádí cílená odborná vyšetření nutná k posouzení vlivu přestálých rizik na zdraví za období, po které byl celník těmto rizikům vystavován.

§ 8
Posudek o zdravotní způsobilosti

(1) Na základě preventivní lékařské prohlídky vydává příslušný posuzující lékař posudek o zdravotní způsobilosti odpovídající zjištěnému zdravotnímu stavu.

(2) Posudek o zdravotní způsobilosti obsahuje kromě statistické značky, kterou se označuje zdravotní způsobilost, také její slovní vyjádření, případná omezení k výkonu služby a poučení o opravném prostředku.5)

(3) Posudek musí být jednoznačný a nesmí obsahovat diagnózu.

(4) Pokud není v posudku stanoveno jinak, je doba platnosti posudku o zdravotní způsobilosti dva roky.

(5) Posuzující lékař může u pravidelných preventivních lékařských prohlídek a u mimořádných preventivních lékařských prohlídek platnost posudku zkrátit až na jeden rok v případě, že se ve zdravotním stavu posuzovaných osob vyskytují nemoci, které by do příští pravidelné prohlídky mohly omezit zdravotní způsobilost nebo vést k poškození na zdraví posuzované osoby.

§ 9
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministr:
Mgr. Sobotka v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 89/2003 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 89/2003 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 89/2003 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)


1)   § 9 odst. 2, § 18a, 35 a 40 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.
2)   § 35a zákona č. 20/1966 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
3)   § 18a a 40 zákona č. 20/1966 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
4)   Vyhláška č. 31/1993 Sb., o posuzování dočasné pracovní neschopnosti pro účely sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
5)   § 77 a násl. zákona č. 20/1966 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

E-shop

Elektronická evidence tržeb – Praktická příručka

Elektronická evidence tržeb – Praktická příručka

Bc. Zdeněk Vondrák, Bc. Lucie Vondráková, Bc. Michala Vondráková - Anag, spol. s r. o.

Praktická příručka Elektronická evidence tržeb je určena pro podnikatele, ale i pro neziskové subjekty, kteří jsou povinni se do evidence tržeb zapojit, a také pro jejich účetní. Zaměření knihy Cílem této návodné publikace je seznámit čtenáře se základy zákona č. 112/2016 Sb., o ...

Cena: 299 KčKOUPIT

Závazky v oblasti výstavby a nové civilní právo

Závazky v oblasti výstavby a nové civilní právo

JUDr. Alena Bányaiová, CSc. - Wolters Kluwer, a. s.

Další publikace z ediční řady Právo prakticky se zabývá právní úpravou závazkových vztahů vznikajících v průběhu procesu výstavby. Publikace se věnuje především nové úpravě smluvního typu, který je v oblasti výstavby nejčastěji využíván, tj. smlouvě o dílo. Ze smluvních typů se dále ...

Cena: 420 KčKOUPIT

Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (č. 250/2000 Sb.) - komentář

Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (č. 250/2000 Sb.) - komentář

JUDr. Mgr. Filip Rigel, Ph.D., Mgr. et Mgr. Michal Bouška, Mgr. Robin Mlynář - Wolters Kluwer, a. s.

Malá rozpočtová pravidla jsou právním předpisem, který se dosud nedočkal komentářového zpracování, ačkoliv je důležitým a denně používaným právním předpisem pro územní samosprávu. Komentář je tak určen nejen ...

Cena: 540 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.