Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 85/2003 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2003, částka 35, ze dne 31. 3. 2003
  • Stručnou charakteristiku změn najdete v redakční anotaci předpisu
  • Tento text je prvotním zněním předpisu tak, jak byl publikován ve Sbírce zákonů (bez zohlednění novelizací)
  • Pokud chcete znát aktuálně platný text, otevřete si úplné znění předpisu

85

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 12. března 2003,

kterým se stanoví obory státní služby

Vláda nařizuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon):

§ 1

Obory státní služby, které zahrnují rovněž specializované obory státní služby, jsou uvedeny v příloze k tomuto nařízení.

§ 2

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2003.

Předseda vlády:
PhDr. Špidla v. r.
Ministr práce a sociálních věcí:
Ing. Škromach v. r.

Příloha k nařízení vlády č. 85/2003 Sb.

Obory státní služby

  

1.   Finance
Specializované obory státní služby
1.1. fiskální politika
1.2. státní rozpočet a státní závěrečný účet
1.3. státní pokladna
1.4.   finanční hospodaření
1.5. finanční kontrola
1.6. správa cen
1.7. správa účetnictví a audit
1.8.  finanční trh (s výjimkou dozoru nad kapitálovým trhem)
1.9. správa dotací a návratných finančních výpomocí
   
2. Daně, poplatky a clo
Specializované obory státní služby
2.1. správa daní a poplatků
2.2. daňové poradenství
2.3. správa cla
2.4. specializovaná kontrola výroby a značení výrobků
   
3.  Hospodaření s majetkem státu a jeho privatizace
Specializované obory státní služby
3.1. hospodaření s majetkem státu
3.2.  privatizace majetku státu
   
4. Finanční a ekonomická spolupráce se zahraničím
Specializované obory státní služby
4.1. správa ve věcech devizových (včetně pohledávek a závazků státu vůči zahraničí)
4.2. ochrana zahraničních investic
4.3. členství v mezinárodních finančních a ekonomických organizacích a jejich orgánech
4.4.  koordinace příjmu zahraniční pomoci
4.5. podpora a financování vývozu
   
5. Loterie a jiné podobné hry
   
6. Pojišťovny a penzijní fondy
  
7. Ekonomická ochrana státu
Specializované obory státní služby
7.1. zamezení legalizace výnosů z trestné činnosti
7.2. ochrana proti dovozu subvencovaných výrobků
   
8.  Průmyslové vlastnictví
Specializované obory státní služby
8.1. správa ve věcech průmyslových práv a výsledků tvůrčí činnosti
8.2.  správa ve věcech práv na označení výrobků a služeb
8.3. správa ústředního fondu světových průmyslově právních informací
  
9. Zahraniční vztahy
Specializované obory státní služby
9.1.  diplomatická služba
9.2.  konzulární služba
9.3. vnější ekonomické vztahy, rozvojová a humanitární pomoc
   
10. Školství, výchova a vzdělávání
Specializované obory státní služby
10.1.  školství
10.2. výchova a vzdělávání
11. Mládež, tělovýchova a sport
   
12. Správa vědy, výzkumu a vývoje
   
13. Umění
   
14. Ochrana kulturního dědictví, státní památková péče a péče o sbírky muzejní povahy
Specializované obory státní služby
14.1. ochrana kulturního dědictví
14.2. státní památková péče
14.3. péče o sbírky muzejní povahy
   
15. Kulturně výchovná činnost, správa ve věcech knihovnických a informačních služeb
Specializované obory státní služby
15.1.  kulturně výchovná činnost
15.2.  správa ve věcech knihovnických a informačních služeb
   
16. Správa ve věcech církví a náboženských společností
  
17. Ochrana práv duševního vlastnictví
   
18. Správa ve věcech hromadných sdělovacích prostředků
   
19. Sociální věci
Specializované obory státní služby
19.1. sociální politika
19.2.  důchodové pojištění (zabezpečení)
19.3. nemocenské pojištění
19.4. sociální péče
   
20. Zaměstnanost
Specializované obory státní služby
20.1. trh práce
20.2. poradenství pro volbu povolání
20.3. aktivní politika zaměstnanosti
20.4. zprostředkování
20.5. civilní služba
   
21. Pracovní vztahy
Specializované obory státní služby
21.1. pracovněprávní vztahy
21.2. kolektivní vztahy (kolektivní vyjednávání)
21.3. mzdová politika
21.4. bezpečnost práce
21.5. státní odborný dozor nad bezpečností práce
21.6. dodržování pracovněprávních předpisů
   
22. Zdravotní péče (včetně veřejného zdravotního pojištění)
Specializované obory státní služby
22.1. zdravotní politika
22.2. zdravotnické služby
22.3. veřejné zdravotní pojištění
22.4. zdravotnické vzdělávání
   
23.   Ochrana veřejného zdraví
Specializované obory státní služby
23.1.  hygiena životních a pracovních podmínek
23.2. epidemiologie a prevence infekčních nemocí
23.3. registr chemických látek
   
24. Léčebné zdroje, léky a zdravotnické prostředky
Specializované obory státní služby
24.1. léčiva a zdravotnické prostředky
24.2. legální zacházení s návykovými látkami
24.3. přírodní léčivé zdroje a lázeňství
   
25. Správa ve věcech soudů a státních zastupitelství
   
26. Stížnosti a milosti
   
27. Vězeňství
Specializované obory státní služby
27.1. výkon vazby a výkon trestu odnětí svobody
27.2. zdravotní péče a sociální zabezpečení osob ve výkonu vazby a výkonu trestu odnětí svobody
27.3. zaměstnávání, výchova a vzdělávání osob ve výkonu trestu odnětí svobody
   
28. Probační a mediační služba
   
29. Odškodňování
   
30. Tvorba a aplikace práva
Specializované obory státní služby
30.1. legislativa
30.2.  právní činnost
   
31. Lidská práva
   
32. Vnitřní věci - bezpečnost státu a veřejný pořádek
Specializované obory státní služby
32.1. bezpečnostní politika státu
32.2. bezpečnost státu a veřejný pořádek
32.3. pobyt cizinců a azyl
   
33. Vnitřní věci - krizové řízení, požární ochrana, civilní nouzové plánování, ochrana obyvatelstva a integrovaný záchranný systém
Specializované obory státní služby
33.1. krizové řízení
33.2. požární ochrana
33.3. civilní nouzové plánování
33.4. ochrana obyvatelstva
33.5. integrovaný záchranný systém
   
34. Ostatní vnitřní věci
Specializované obory státní služby
34.1. jména a příjmení, matriky, státní občanství, občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, rodná čísla
34.2. sdružování, shromažďování občanů a povolování organizací s mezinárodním prvkem
34.3. zbraně a střelivo
34.4. správa státních hranic
34.5. volby a referendum
34.6. správní řízení
34.7. správní trestání
34.8. veřejné sbírky
34.9. územní členění států
34.10. státní symboly
34.11. dobrovolnická služba
   
35. Vnitřní věci - archivnictví
   
36. Hospodářství
Specializované obory státní služby
36.1. hospodářská politika
36.2. hospodářské analýzy a prognózy
   
37. Průmysl
Specializované obory státní služby
37.1. průmyslová politika
37.2. průmyslová odvětví - zpracovatelský průmysl
   
38. Stavebnictví
   
39. Energetika
   
40. Surovinová politika
   
41. Podpora podnikání a živnosti
   
42. Ochrana spotřebitele a trhu
Specializované obory státní služby
42.1.   ochrana spotřebitele
42.2.   dozor nad trhem
42.3. technická normalizace, metrologie a státní zkušebnictví
42.4. puncovnictví
   
43. Obchod a mezinárodní ekonomické vztahy
Specializované obory státní služby
43.1. obchodní politika
43.2. vnitřní obchod
43.3. zahraniční obchod
   
44. Licence
   
45. Správa ve věcech veřejného investování
   
46. Regionální politika a podpora regionálního rozvoje
Specializované obory státní služby
46.1. regionální politika
46.2. podpora regionálního rozvoje
46.3.   pohřebnictví
   
47. Bydlení
   
48. Územní plánování a stavební řád
Specializované obory státní služby
48.1. územní plánování
48.2. stavební řád
   
49. Cestovní ruch
   
50. Politika hospodářské a sociální soudržnosti
   
51. Zemědělství (včetně zemědělských komodit)
Specializované obory státní služby
    51.1. chov hospodářských zvířat a živočišné komodity
51.2. pěstování kulturních plodin a rostlinné komodity
51.3. mimoprodukční funkce zemědělství
   
52. Lesní hospodářství
   
53. Vodní hospodářství
   
54. Potravinářská výroba a péče o potraviny
Specializované obory státní služby
54.1.   bezpečnost potravin
54.2. potravinářská výroba
   
55. Veterinární péče
   
56. Rostlinolékařská péče
   
57. Pozemková správa a krajinotvorba
   
58. Obranná politika státu
Specializované obory státní služby
58.1. bezpečnostní strategie
58.2. vojenská strategie
58.3. výstavba ozbrojených sil České republiky
   
59. Zabezpečování obrany státu
   
60. Hospodářská opatření pro krizové stavy a správa státních hmotných rezerv
Specializované obory státní služby
60.1. hospodářská opatření pro krizové stavy
60.2. ropná bezpečnost
60.3. správa státních hmotných rezerv
   
61. Dopravní politika státu
Specializované obory státní služby
61.1 dráhy a drážní doprava
61.2. plavba a vodní cesty
61.3. silniční doprava a pozemní komunikace
61.4. civilní letectví
   
62. Telekomunikace
Specializované obory státní služby
62.1. regulace telekomunikačních sítí a služeb
62.2. cenová regulace v telekomunikacích
62.3.   státní inspekce telekomunikací
62.4. ochrana telekomunikací a telekomunikačního tajemství
    
63. Informační systémy veřejné správy
   
64. Elektronický podpis
   
65. Poštovní služby
   
66. Ochrana přírody a krajiny
Specializované obory státní služby
66.1. ochrana přírody
66.2. ochrana krajiny a péče o ni
66.3. ochrana lesa
66.4. ekologie kulturní krajiny a urbanizovaných prostorů
66.5. ochrana ohrožených druhů volně žijících živočichů a rostlin
66.6. ochrana půdy
   
67. Technická ochrana životního prostředí
Specializované obory státní služby
67.1. ochrana vod
67.2.   ochrana ovzduší
67.3. odpady a obaly
67.4. geologie a ochrana nerostného bohatství
67.5. prevence škodlivého působení nebezpečných chemických látek a chemických přípravků
67.6. geneticky modifikované organismy
67.7. posuzování vlivů činností na životní prostředí
67.8. odstraňování starých ekologických zátěží
   
68.   Udržitelný rozvoj  
   
69.   Státní statistika  
Specializované obory státní služby  
69.1.   státní statistická služba
69.2.   tvorba a správa registrů 
70.   Zeměměřictví a katastr nemovitostí  
71.   Ochrana a využívání nerostného bohatství, výbušniny
  
72.   Hospodářská soutěž
Specializované obory státní služby  
72.1.   podpora hospodářské soutěže  
72.2.   ochrana hospodářské soutěže proti jejímu nedovolenému omezování 
73.   Dohled nad poskytováním veřejné podpory  
74.   Dohled nad zadáváním veřejných zakázek  
75.   Jaderná bezpečnost a radiační ochrana  
76.   Správa ve věcech chemických a biologických zbraní  
   
77.   Kapitálový trh 
Specializované obory státní služby    
77.1.   dozor nad kapitálovým trhem  
77.2.   politika kapitálového trhu  
   
78.   Ochrana utajovaných skutečností    
Specializované obory státní služby  
78.1.   kryptografická ochrana     
78.2.   bezpečnostní prověrky     
78.3.   bezpečnostní způsobilost  
   
79.   Regulace na trhu s energiemi    
Specializované obory státní služby  
79.1.   výkon regulace na trhu s energiemi
79.2.   podpora hospodářské soutěže a ochrana zájmů spotřebitelů v energetických odvětvích 
   
80.   Odborné zabezpečení činnosti vlády  
   
81.   Personální správa   
Specializované obory státní služby   
81.1.   organizace a systemizace
81.2.   personalistika  
81.3. příprava a vzdělávání státních zaměstnanců

E-shop

Instituty českého mezinárodního práva soukromého

Instituty českého mezinárodního práva soukromého

prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc. - Wolters Kluwer, a. s.

V předkládané monografii jsou analyzovány základní instituty obecné části kolizního práva, jako jsou kvalifikace, zpětný a další odkaz, předběžná otázka, obcházení zákona, adaptace a další, a jejich pojetí v české právní doktríně. Jak uvádí autorka, řada otázek mezinárodního práva ...

Cena: 465 KčKOUPIT

ÚZ č. 1226 - Krizové zákony, HZS, Požární ochrana, Obnova území

ÚZ č. 1226 - Krizové zákony, HZS, Požární ochrana, Obnova území

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální krizovou legislativu – krizový zákon, zákon o integrovaném záchranném systému, zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a zákon o státní pomoci při obnově území; publikace ...

Cena: 165 KčKOUPIT

ÚZ č. 1248 - Veřejné zakázky, Registr smluv

ÚZ č. 1248 - Veřejné zakázky, Registr smluv

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje kompletní soubor předpisů z oblasti veřejných zakázek. Zásadní je zákon o zadávání veřejných zakázek, který od posledního vydání doznal několika menších změn zejména v souvislosti se zjišťováním skutečných majitelů dodavatelských společností. K zákonu je zpracován ...

Cena: 108 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.