Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


74

VYHLÁŠKA

ze dne 7. března 2003,

kterou se mění vyhláška č. 439/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vedení oddělené evidence tržeb, nákladů a výnosů pro účely regulace a pravidla pro rozdělení nákladů, tržeb a výnosů z vloženého kapitálu v energetice

Energetický regulační úřad (dále jen "Úřad") stanoví podle § 98 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon") k provedení § 17 odst. 7 písm. c) a i) a § 20 zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 439/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vedení oddělené evidence tržeb, nákladů a výnosů pro účely regulace a pravidla pro rozdělení nákladů, tržeb a výnosů z vloženého kapitálu v energetice, se mění takto:

1. V § 2 se na konci písmene e) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena f) až i), která znějí:

"f)   rokem "i" - rok, pro který Úřad v daném kalendářním roce stanovuje ceny (dále jen "regulovaný rok"),
g)   výrobcem 1. kategorie - výrobce, který elektřinu vyrobenou ve vlastním zařízení po odečtení vlastní spotřeby na výrobu elektřiny nebo elektřiny a tepla z výrobny dodává do přenosové soustavy nebo do regionálních distribučních soustav ve výši nejméně 80 % ročního objemu vyrobené elektřiny,
h)   výrobcem 2. kategorie - výrobce, který není výrobcem 1. kategorie,
i)   samovýrobcem - výrobce 2. kategorie, který vyrábí elektřinu především pro své užití a který dodává po odečtení vlastní spotřeby na výrobu elektřiny nebo elektřiny a tepla méně než 80 % ročního objemu vyrobené elektřiny jinému účastníkovi trhu.".

2. V § 3 odst. 5 se slova "(dále jen "rok i")" zrušují.

3. V § 4 odstavec 1 zní:

"(1) Ve výkazech provozních aktiv se vykazuje majetek držitele licence k příslušným licencovaným činnostem a napěťovým úrovním nebo typům sítě, a to způsobem uvedeným v § 5 až 8, tak, aby toto přiřazení objektivně vyjadřovalo využití majetku pro danou licencovanou činnost a napěťovou úroveň nebo typ sítě.".

4. V § 4 odst. 3 se slova "nebo tlakových úrovní" nahrazují slovy "úrovní nebo typů sítě".

5. V § 5 se odstavec 2 zrušuje.Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

6. V § 5 odst. 2 písm. b) se věta poslední za středníkem nahrazuje větou "ostatní podpůrný majetek je rozvržen pomocí rozvrhové základny, která je stanovena v příloze č. 4.".

7. V § 5 odst. 3 písm. c) se věta poslední za středníkem nahrazuje větou "rozvrhová základna je stanovena v příloze č. 4.".

8. V § 5 se odstavec 4 zrušuje.

9. V § 7 odst. 6 písm. b) se slova "nebo tlakových úrovní" nahrazují slovy "úrovní nebo typů sítě".

10. V § 8 odst. 3 písm. b) se slova "nebo tlakových úrovní" nahrazují slovy "úrovní nebo typů sítě".

11. V § 9 odst. 1 se slova "tlakových úrovní" nahrazují slovy "typů sítě".

12. V § 9 odst. 5 se za slovo "může" vkládají slova "u skupin licencí 12 až 14 a 22 až 25".

13. V § 9 odstavec 6 zní:

"(6) Povolenými a nepovolenými náklady se pro účely této vyhlášky u skupin licencí 11, 31 a 32 rozumí náklady uvedené v přílohách č. 2 a 4.".

14. V § 9 se odstavec 7 zrušuje.Dosavadní odstavce 8 a 9 se označují jako odstavce 7 a 8.

15. V § 9 odstavce 7 a 8 znějí:

"(7) Výnosy držitele licence se pro účely této vyhlášky rozumí

a)   tržby za danou licencovanou činnost,
b)   ostatní výnosy plynoucí z dané licencované činnosti kromě výnosů u skupin licencí 12 až 14 a 22 až 25 uplatněných podle odstavců 3 a 5.

(8) Do výnosů držitele licence se nezahrnují výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a zásob.".

16. V § 10 se odstavec 2 zrušuje.Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.

17. V § 10 odst. 2 písm. h) se věta za středníkem nahrazuje větou "podpůrné náklady jsou rozvrhovány pomocí rozvrhové základny podle přílohy č. 4.".

18. V § 10 odst. 2 písm. i) se věta poslední nahrazuje větou "společné náklady jsou rozvrhovány na licencované činnosti pomocí rozvrhové základny podle přílohy č. 4.".

19. V § 11 odst. 1 se slova "výkaz N11-31, 32" nahrazují slovy "výkaz N11-11, 31, 32".

20. V § 11 odst. 2 se na konci textu písmene g) čárka nahrazuje středníkem a doplňuje se věta "v případě výroby elektřiny jsou součástí i náklady a výnosy související s distribucí elektřiny v areálu výrobny a související s připojením na distribuční nebo přenosovou soustavu,".

21. V § 12 odst. 6 písm. d) se slova "nebo tlakovou úroveň" nahrazují slovy "úroveň nebo typ sítě".

22. V § 12 odst. 6 písmeno f) zní:

"f)  náklady na ztráty u držitelů licence skupin 12 a 13,".

23. V § 12 odst. 6 písmeno i) zní:

"i) náklady spojené s nákupem přenosových služeb, systémových služeb a služeb souvisejících s krytím vícenákladů spojených s výkupem elektřiny z obnovitelných zdrojů a z kombinované výroby elektřiny a tepla, složku související s příspěvkem pro decentrální výrobu, složku související s příspěvkem na krytí platby za zúčtování odchylek vztažených ke ztrátám placené operátorovi trhu, složku související s příspěvkem za služby regulace napětí a jalového výkonu v distribučních soustavách, složku související s příspěvkem pro regionální distributory za zprostředkování plateb, které se vyplňují u držitelů licence skupiny 12,".

 24. V § 12 odst. 7 písmeno b) zní:

"b)   za služby, které zahrnují výnosy za distribuci elektřiny, systémové služby a ostatní služby v členění podle jednotlivých napěťových úrovní u držitelů licence skupiny 12,".

25. V § 12 odst. 7 písm. e) se slova "tlakových úrovní" nahrazují slovy "typů sítě".

26. V § 13 odst. 3 písm. d) se slova "nebo tlakovou úroveň" nahrazují slovy "úroveň nebo typ sítě".

27. V § 13 odst. 3 písm. h) se slovo "distribuce" nahrazuje slovem "silové".

28. V § 13 odst. 3 se na konci písmene h) čárka nahrazuje tečkou a písmeno i) se zrušuje.

29. V § 13 odstavec 4 zní:

"(4) Výkaz obsahuje položku výnosů, která zahrnuje výnosy

a)   za dodanou elektřinu v členění podle napěťových úrovní na chráněné zákazníky a oprávněné zákazníky,
b)   za dodaný plyn v členění podle typů sítě,
c)   za obchodní služby v členění na chráněné zákazníky podle jednotlivých napěťových úrovní nebo typů sítě a oprávněné zákazníky.".

30. § 15 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 6) zní:

"§ 15
Způsob předkládání regulačních výkazů

(1) Regulační výkazy podle této vyhlášky předkládá držitel licence v termínech uvedených v seznamu výkazů v příloze č. 1.

(2) Lokální distributoři, kteří užívají tarify regionálního distributora podle zvláštního právního předpisu,1) nepředkládají regulační výkazy podle odstavce 1. Předložení těchto výkazů si Úřad může vyžádat.

(3) Držitelé licence skupiny 11, samovýrobci a lokální distributoři předkládají výkazy podle seznamu výkazů uvedeného v příloze č. 1 provozovateli soustavy, k němuž jsou připojeni. Předložení těchto výkazů si Úřad může vyžádat.

(4) Držitelé licence v plynárenství podle zvláštního právního předpisu,1) jejichž činnost je regulována formou věcně usměrňované ceny podle zvláštního právního předpisu,6) nepředkládají regulační výkazy podle odstavce 1.

(5) Držitelé licence, kteří nevedou podvojné účetnictví podle zvláštního právního předpisu,2) nepředkládají regulační výkazy podle odstavce 1. Úřad si může vyžádat výkazy z účetní závěrky podle zvláštního právního předpisu.2)

(6) Držitelé licence skupin 11, 31 a 32 na výrobu elektřiny, výrobu tepelné energie a rozvod tepelné energie předkládající regulační výkazy podle odstavce 1 jsou uvedeni v seznamu v příloze č. 4. Držitelé licence skupin 11, 31 a 32, kteří nejsou uvedeni v seznamu v příloze č. 4, předkládají regulační výkazy po vyzvání Úřadem.

(7) Držitelé licencí poprvé předloží regulační výkazy za rok 2001.


6) Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.".

31. Příloha č. 1 zní:

"Příloha č. 1 k vyhlášce č. 439/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

32. Příloha č. 2 včetně poznámek pod čarou č. 1) až 7) zní:

"Příloha č. 2 k vyhlášce č. 439/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

33. Příloha č. 3 zní:

"Příloha č. 3 k vyhlášce č. 439/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

34. Příloha č. 4 včetně poznámek pod čarou č. 1) až 4) zní:

"Příloha č. 4 k vyhlášce č. 439/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

35. Příloha č. 7 zní:

"Příloha č. 7 k vyhlášce č. 439/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Předseda:
Ing. Brychta, CSc. v. r.

E-shop

Nájemní a družstevní bydlení podle nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích, 2. vydání

Nájemní a družstevní bydlení podle nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích, 2. vydání

Stanislav Křeček - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Aktualizované vydání praktické příručky reflektuje změny v oblasti bytového práva, především novou úpravu placení oprav a připravovaný zákon o sociálním bydlení. Příručka se zabývá problematikou bydlení v ...

Cena: 440 KčKOUPIT

Obchodní smlouvy

Obchodní smlouvy

Dohnal, Gavlas, Oliva - C. H. Beck

Tato praktická publikace je určena všem, kteří pracují s obchodními smlouvami. Jejím cílem nejsou teoretické rozbory, ale tipy pro praxi a upozornění na problémy, které přinášejí současné kontrakty. Smlouvy mají svůj život a všechny jeho fáze tato publikace popisuje. Od vyjednávání ...

Cena: 590 KčKOUPIT

Právo imisí, právo cesty a další sousedské spory

Právo imisí, právo cesty a další sousedské spory

JUDr. Karel Svoboda, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Další publikace z řady Právo prakticky se věnuje interpretaci norem sousedského práva, tj. souboru specifických právních norem zabývajících se vzájemnou konkurencí vlastnických práv k pozemkům a ke stavbám, zabývá se jejich vztahem k ostatním normám, včetně norem veřejného práva. ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.