Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 44/2003 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2003, částka 16, ze dne 17. 2. 2003

44

VYHLÁŠKA

ze dne 4. února 2003

o vymezení nákladů spojených s provozováním železniční dopravní cesty

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 22 odst. 4 zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů:

§ 1
Základní pojmy

Pro účely této vyhlášky se rozumí:

a)   uznatelným nákladem souvisejícím

1. 

se zajištěním provozuschopnosti železniční dopravní cesty částka účelně vynaložená na dodržení technických podmínek provozuschopnosti železniční dopravní cesty podle zvláštního právního předpisu,1) která se určí podle tohoto předpisu z nákladů zachycených v účetnictví provozovatele železniční dopravní cesty,

2. 

s provozováním železniční dopravní cesty, jejíž součásti vymezuje příloha zvláštního právního předpisu,2) částka, která je účelně vynaložená na činnosti, kterými se zabezpečuje a obsluhuje železniční dopravní cesta a organizuje železniční doprava podle zvláštního právního předpisu,3) která se určí podle tohoto předpisu z nákladů zachycených v účetnictví provozovatele železniční dopravní cesty,

b)   kalkulační jednicí výkony vymezené množstvím, časem nebo jejich kombinací, na které se kalkulují náklady a výnosy,
c)   udržovací jednotkou jednotka stanovená v příloze této vyhlášky,
d)   přepočtenou udržovací jednotkou jednotka, která je sestavena z měřitelných udržovacích jednotek, stanovených v příloze této vyhlášky, všech odborných činností podílejících se na opravách a údržbě železniční dopravní cesty a jejích technických zařízení,
e)   hodinou pracovního výkonu průměrná hodina pracovního výkonu určených zaměstnanců z použitelného fondu pracovní doby,
f)   nákladovým střediskem nejnižší organizační jednotka, kde se zjišťují a vyhodnocují náklady,
g)   střediskovou režií společné, v informačním systému jinak nepřiřaditelné náklady nákladového střediska,
h)   provozní režií režie zahrnující nákladové položky souvisící s řízením a funkcí technického zázemí organizační jednotky,
i)   správní režií společné náklady akciové společnosti České dráhy spojené s řízením a správou této společnosti ,
j)   centralizovanými náklady společné náklady celopodnikového významu, rozpočtované a účtované na úrovni řídícího centra a určených organizačních složek akciové společnosti České dráhy,
k)   vnitropodnikovými náklady náklady evidované podle účelu jejich vynaložení, stanovené podle zvláštního právního předpisu4) v rámci určených účtových tříd, ve smyslu účtového rozvrhu a klasifikace výkonů a nákladů akciové společnosti České dráhy.

§ 2
Výčet uznatelných nákladů spojených se zabezpečením
provozuschopnosti železniční dopravní cesty

(1) Základní kalkulační jednicí pro stanovení výše úhrady nákladů akciové společnosti České dráhy na zabezpečení provozuschopnosti železniční dopravní cesty je přepočtená udržovací jednotka.

(2) Celkové náklady na opravu a údržbu přepočtené udržovací jednotky zahrnují podíl provozní a správní režie akciové společnosti České dráhy a podíl centralizovaných nákladů.

(3) Pro potřeby přepočtené udržovací jednotky se odděluje údržba majetku obhospodařovaného státní organizací Správa železniční dopravní cesty a majetku akciové společnosti České dráhy pro zabezpečení provozuschopnosti dopravní cesty od údržby majetku akciové společnosti České dráhy určeného pro podnikání v činnosti dopravce.

(4) Náklady podle odstavce 2 tvoří:

a)   náklady na výkonovou spotřebu, kterou tvoří spotřeba materiálu, energií a služeb,
b)   mzdové náklady zaměstnanců zajišťujících údržbu a opravy dopravní cesty,
c)   pojistné na všeobecné zdravotní pojištění, pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti5) zjišťované ze mzdových nákladů dle písmene b),
d)   účetní odpisy majetku akciové společnosti České dráhy pro zabezpečení provozuschopnosti dopravní cesty,
e)   vnitropodnikové náklady související se zabezpečením provozuschopnosti železniční dopravní cesty,
f)   ostatní uznatelné náklady související se zabezpečením provozuschopnosti železniční dopravní cesty, které nebyly zahrnuty v písmenech a) až e),
g)   provozní režie akciové společnosti České dráhy, která je přiřazována podle podílu mzdových nákladů,
h)   podíl správní režie, který se stanoví podle kritéria podílu nákladů bez složky provozní režie,
i)   podíl centralizovaných nákladů, který se stanoví podle kritéria podílu přímých nákladů bez složky provozní režie.

§ 3
Výčet uznatelných nákladů
spojených s provozováním železniční dopravní cesty

(1) Základní kalkulační jednicí pro stanovení výše úhrady nákladů a akciové společnosti České dráhy spojených s provozováním železniční dopravní cesty je hodina pracovního výkonu zaměstnanců podílejících se na provozování železniční dopravní cesty.

(2) Základem ocenění jsou náklady vykazované na činnosti organizace vlakové dopravy s doplněním o příslušné podíly střediskové, provozní a správní režie a centralizovaných nákladů.

(3) Náklady podle odstavce 2 tvoří:

a)   náklady na výkonovou spotřebu, kterou tvoří spotřeba materiálu, energií a služeb; v případech, ve kterých je uvedenými náklady zabezpečováno společně jak provozování železniční dopravní cesty, tak i ostatní aktivity akciové společnosti České dráhy, jako například osvětlení, otop a údržba výpravní budovy, je nutné tyto náklady dělit poměrně podle účelů, popřípadě aktivit,
b)   mzdové náklady zaměstnanců podílejících se na provozování železniční dopravní cesty,
c)   pojistné na všeobecné zdravotní pojištění, pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti6) zjišťované ze mzdových nákladů dle písmene b),
d)   účetní odpisy majetku akciové společnosti České dráhy sloužícího provozování železniční dopravní cesty; v případech, ve kterých slouží tento majetek i k zabezpečení jiné činnosti, je nutné dělit tyto náklady poměrně podle účelů, popřípadě aktivit,
e)   vnitropodnikové náklady související se zajištěním provozování železniční dopravní cesty,
f)   ostatní uznatelné náklady související se zajištěním provozování železniční dopravní cesty, které ne-jsou zahrnuty v písmenech a) až e),
g)   středisková režie, která je přiřazována podle po-dílu mzdových nákladů,
h)   provozní režie, která je přiřazována podle podílu mzdových nákladů,
i)   podíl správní režie, který se stanoví podle kritéria přímých nákladů bez složky provozní režie,
j)   podíl centralizovaných nákladů, který se stanoví podle kritéria přímých nákladů bez složky provozní režie.

§ 4
Stanovení výše nákladů

Pro stanovení výše nákladů na určené kalkulační jednice podle § 2 a 3 a pro prokazování skutečné výše nákladů v předmětných činnostech jsou prvotní účetní doklady evidované na příslušných účtech analytické účetní evidence akciové společnosti České dráhy, vedené podle zvláštního právního předpisu.7)

§ 5
Vymezení přiměřeného zisku

Přiměřený zisk akciové společnosti České dráhy pro činnosti zajištění provozování železniční dopravní cesty a zabezpečení její provozuschopnosti se stanoví ve výši maximálně 9 % z celkových uznatelných nákladů, které jsou vymezeny v § 2 a 3. Výše zisku bude specifikována pro jednotlivé roky ve smlouvě mezi státní organizací Správa železniční dopravní cesty a akciovou společností České dráhy.

§ 6
Provedení úhrad nákladů

Státní organizace Správa železniční dopravní cesty provádí úhrady nákladů určených podle § 2 a 3 v pravidelných měsíčních částkách, a to ve výši jedné dvanáctiny smluvně určeného ročního objemu vždy do pátého dne kalendářního měsíce.

§ 7
Způsob vymezení nákladů na modernizaci
a rozvoj železniční dopravní cesty

Kalkulační jednicí pro vymezení výše úhrady nákladů akciové společnosti České dráhy je hodina pracovního výkonu vypočtená z objemu mzdových nákladů a nákladů souvisejících s prováděnými inženýrsko-investorskými činnostmi ve vztahu k modernizaci a rozvoji železniční dopravní cesty příslušného roku.8)

§ 8
Provedení úhrad nákladů

Státní organizace Správa železniční dopravní cesty provádí úhrady nákladů určených podle § 7 v pravidelných měsíčních částkách, a to ve výši jedné dvanáctiny smluvně určeného ročního objemu, vždy do pátého dne kalendářního měsíce.

§ 9
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministr:
Ing. Šimonovský v. r.

Příloha k vyhlášce č. 44/2003 Sb.

Definice udržovacích jednotek

Udržovací jednotka pro: 

1. Železniční svršek představuje 1 běžný metr bezstykové koleje neelektrizované trati bez kolejových obvodů s pražci betonovými (případně ocelovými) a s následujícími dalšími parametry:

a)   skutečné provozní zatížení se pohybuje v rozmezí od 10 do 14 miliónu hrubých tun za rok (dále jen mil. hrt/rok),
b)   traťová rychlost je v rozmezí 60 až 90 km.h-1,
c)   kolej je v přímém směru nebo oblouku o poloměru nad 800 m a ve sklonu do 10   včetně,
d)   doba používání (stáří) hmotného majetku je do 5 let včetně od roku pořízení.
U kolejí s odlišnými parametry se pak převádí na udržovací jednotku přepočítacími koeficienty, které se k základní délce přičítají nebo se od ní odčítají.

 2. Železniční spodek představuje 1 běžný metr tělesa železničního spodku jednokolejové trati v úrovni terénu nebo v náspu o max. výšce do jednoho metru nebo v zářezu o max. hloubce do jednoho metru, s provozním zatížením do 18 mil. hrt/rok a jemu odpovídající konstrukcí tělesa železničního spodku.

a)   Úseky s odlišnými poměry, než je uvedeno v předchozím bodě, se převedou na udržovací jednotky tak, že se jejich délky (respektive plochy) vynásobí stanovenými opravnými součiniteli a výsledné hodnoty přirážek se připočítají k základnímu počtu udržovacích jednotek železničního spodku.
b)   Pro účely výpočtu udržovacích jednotek železničního spodku se za základní počet udržovacích jednotek železničního spodku uvažuje počet běžných metrů délky trati (zpravidla se jedná o stavební délku první koleje na širé trati nebo v železniční stanici).

 3. Budovy, jejichž vlastníkem je státní organizace Správa železniční dopravní cesty, představuje 1 metr kubický obestavěného prostoru. 

4. Mosty představuje součet rozpětí nosných konstrukcí a výšek spodní stavby vynásobený součinitelem, který charakterizuje objekt zejména s ohledem na vyjádření náročnosti údržby (prostředí, intenzita provozu, způsob uložení koleje, nátěrová plocha ocelových i masivních částí, šikmost apod.). 

5. Tunely představuje 1 běžný metr jednokolejového tunelu nebo 0,56 běžného metru dvojkolejného tunelu. 

6. Sdělovací a zabezpečovací techniku je dílčím ukazatelem pro stanovení doby potřebné pro údržbu konkrétního objemu zařízení, kterou je zohledněna jak doba potřebná pro údržbu, tak i doba pro nenormované výkony hlavní činnosti - místní dodatečná potřeba, a to v hodinách za rok. 

7. Elektrotechniku a energetiku je dílčím ukazatelem pro stanovení doby potřebné pro údržbu konkrétního objemu zařízení, odvozená z normohodin, kterou je zohledněna doba potřebná pro údržbu v hodinách za rok.


1)   § 25 a 26 vyhlášky č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění vyhlášky č. 346/2000 Sb.
2)   Příloha č. 1 zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994  Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů.
3)   § 3, 10 a 13 vyhlášky č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah.
4)   § 14 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 353/2001 Sb.
5)   Například zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., č.  160/1993 Sb., č. 307/1993 Sb., č. 42/1994 Sb., č. 241/1994 Sb., č. 59/1995 Sb., č.  118/1995 Sb., č. 149/1995 Sb., č. 160/1995 Sb., č. 113/1997 Sb., č. 134/1997 Sb., č.  306/1997 Sb., č. 18/2000 Sb., č. 29/2000 Sb., č. 118/2000 Sb., č. 132/2000 Sb., č.  220/2000 Sb., č. 238/2000 Sb., č. 492/2000 Sb., č. 353/2001 Sb., č. 263/2002 Sb. a č.  309/2002 Sb., a zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., č. 15/1993 Sb., č. 161/1993 Sb., č.  324/1993 Sb., č. 42/1994 Sb., č. 241/1994 Sb., č. 59/1995 Sb., č. 149/1996 Sb., č.  48/1997 Sb., č. 127/1998 Sb., č. 29/2000 Sb., č. 118/2000 Sb., č. 258/2000 Sb., č.  492/2000 Sb., č. 138/2001 Sb., č. 49/2002 Sb., č. 176/2002 Sb. a č. 309/2002 Sb.
6)   Například zákon č. 589/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č.  592/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
7)   § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 563/1991 Sb., ve znění zákona č.  353/2001 Sb.
8)   § 24 odst. 1 zákona č. 77/2002 Sb.

E-shop

Zákon o bankách. Komentář

Zákon o bankách. Komentář

Petr Liška, Karel Dřevínek, Štefan Elek, Petr Kotáb, Tomáš Rýdl - Wolters Kluwer, a. s.

Nejnovější komentář zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, přináší výklad tohoto základního předpisu regulujícího činnost bank z pera erudovaných autorů, kteří v textu zúročili své bohaté praktické zkušenosti s aplikací zákona. Komentář přináší podrobný výklad všech ustanovení, a to i v ...

Cena: 1 195 KčKOUPIT

Vnější limity soudcovské interpretace a argumentace

Vnější limity soudcovské interpretace a argumentace

Jana Ondřejková - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Změny v postavení soudní moci a v rolích, jež na sebe bere, nemusejí být pouze terčem kritiky, pro kterou se v českém kontextu vžil zejména termín „soudcokracie“. Dávají také podnět ke konstruktivnímu promýšlení odpovídajících limitů, které by současně podpořily legitimitu soudní ...

Cena: 260 KčKOUPIT

Účetnictví pro úplné začátečníky 2018

Účetnictví pro úplné začátečníky 2018

Pavel Novotný - GRADA Publishing, a. s.

Díky této knize získáte komplexní přehled v účetnictví. Je psána skutečně srozumitelnou formou právě pro vás - úplného začátečníka, studenta, absolventa rekvalifikačního kurzu. Stejně pomůže i zkušenému účetnímu pro opakování účetních souvislostí. Nejdříve se seznámíte se základy, ...

Cena: 219 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.