Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


36

NAŘĺZENĺ VLÁDY

ze dne 8. ledna 2003,

kterým se mění nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění zákona č. 320/2002 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 462/2000 Sb. se mění takto:

1. V § 1 se vkládá nový odstavec 1, který včetně poznámky pod čarou č. 1) zní:

"(1) Zvláštními skutečnostmi jsou informace v oblasti krizového řízení, které by v případě zneužití mohly vést k ohrožení života, zdraví, majetku, životního prostředí nebo podnikatelského zájmu právnické osoby, nebo fyzické osoby vykonávající podnikatelskou činnost podle zvláštních právních předpisů1) (dále jen "podnikající fyzická osoba").


1)   Například živnostenský zákon, obchodní zákoník.".Dosavadní odstavce 1 a 2 se označují jako odstavce 2 a 3 a dosavadní poznámka pod čarou č. 1) se označuje jako poznámka pod čarou č. 1a) včetně odkazu na tuto poznámku pod čarou.

2. Nadpis § 2 zní:

"Stanovení režimu evidence písemností".

3. Nadpis § 4 zní:

"Stanovení režimu ukládání písemností".

4. Nadpis nad § 6 zní:

"Obsah činnosti a složení bezpečnostní rady a krizového štábu kraje a obce určené hasičským záchranným sborem kraje".

5. V § 6 odst. 1 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

"c)   havarijní plán kraje,".

Dosavadní písmena c) až j) se označují jako písmena d) až k).

6. V § 6 odst. 1 písm. e) se slovo "způsobu" nahrazuje slovem "koncepce" a na konci textu písmene e) se doplňují slova "a její rozpracování do plánů pro jednotlivá ochranná opatření".

7. V § 6 odst. 1 písm. f) se slova "úroveň akceschopnosti" nahrazují slovy "zprávu o stavu" a na konci textu písmene f) se doplňují slova "a návrhy rozvoje těchto systémů".

8. V § 6 odst. 1 písmeno g) zní:

"g)   finanční zabezpečení přípravy a řešení mimořádných událostí a krizových situací na území kraje včetně informace o náhradách za omezení vlastnického nebo užívacího práva a poskytnutí pomoci a náhrady škody vzniklé v souvislosti se záchrannými a likvidačními pracemi nebo cvičením při zásahu integrovaného záchranného systému,".

9. V § 6 odst. 1 písm. h) se slova "krajskými úřady" nahrazují slovy "jinými kraji".

10. V § 6 odst. 1 písmeno j) zní:

"j)   dokumenty související s krizovou připraveností kraje a činností integrovaného záchranného systému v kraji,".

11. V § 6 odst. 1 se na konci písmene k) tečka nahrazuje slovem "a" a doplňuje se nové písmeno l), které zní:

"l)   způsob seznámení obcí, právnických a fyzických osob s charakterem ohrožení na území kraje a s krizovými opatřeními.".

12. V § 6 odst. 2 úvodní části ustanovení se slovo "dále" nahrazuje slovy "posuzuje vždy".

13. V § 6 odst. 2 písm. a) se slovo "posuzuje" zrušuje.

14. V § 6 odst. 2 písmena b) a c) včetně poznámek pod čarou č. 10a) a 11) znějí:

"b)   dokumentaci obcí, kterým hasičský záchranný sbor kraje uložil povinnost rozpracovat vybrané úkoly krizového plánu kraje10a) (dále jen "určené obce"), a
a)   roční zprávy o činnosti a připravenosti složek integrovaného záchranného systému11) v kraji a v případě potřeby navrhuje posílení těchto složek.

10a)   § 15 odst. 4 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., ve znění zákona č.  320/2002 Sb.
11)   § 4 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.".

15. V § 7 písmeno c) zní:

"c)  příslušníka Policie České republiky určeného policejním prezidentem,".

16. V § 7 písmeno e) zní:

"e)   příslušníka Armády České republiky určeného náčelníkem Generálního štábu Armády České republiky,".

17. § 8 včetně nadpisu zní:

"§ 8
Obsah činnosti bezpečnostní rady určené obce

Bezpečnostní rada určené obce projednává

a)   zajištění připravenosti správního obvodu určené obce na krizové situace včetně návrhů opatření,
b)   rozpracování úkolů krizového plánu kraje, uložených hasičským záchranným sborem kraje,
c)   roční zprávu o stavu prostředků pro varování osob ve správním obvodu určené obce a způsob zajištění náhradního varování,
d)   plán evakuace osob z ohroženého území správního obvodu určené obce,
e)   zprávu o činnosti a připravenosti složek integrovaného záchranného systému umístěných ve správním obvodu určené obce,
f)   návrh objemu finančních prostředků v rozpočtu určené obce, vyčleněných k zajištění přípravy na krizové situace ve správním obvodu určené obce,
g)   informaci o financování krizových opatření ve správním obvodu určené obce při vyhlášeném krizovém stavu v uplynulém rozpočtovém roce,
h)   způsob seznámení právnických a fyzických osob s charakterem možného ohrožení ve správním obvodu určené obce, s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení,
i)   způsob shromažďování nezbytných údajů o osobách, které v době krizového stavu přechodně změní pobyt,
j)   zprávu o hodnocení krizové situace a přijatých opatřeních,
k)   vnější havarijní plán a
l)   podmínky nouzového přežití obyvatelstva.".

18. § 9 včetně nadpisu zní:

"§ 9
Složení bezpečnostní rady určené obce

Bezpečnostní rada určené obce má nejvíce 8 členů a starosta určené obce jejími členy jmenuje vždy

a)   místostarostu,
b)   tajemníka obecního úřadu, je-li tato funkce zřízena,
c)   příslušníka Policie České republiky určeného policejním prezidentem nebo jím určeným služebním funkcionářem,
d)   příslušníka hasičského záchranného sboru kraje určeného ředitelem hasičského záchranného sboru kraje nebo jím určeným služebním funkcionářem,
e)   velitele sboru dobrovolných hasičů určené obce, je-li tento sbor zřízen, a
f)   zaměstnance určené obce, jehož zároveň jmenuje tajemníkem bezpečnostní rady určené obce.".

19. § 10 a 11 se včetně nadpisů zrušují.

20. Nadpis § 12 zní:

"Obsah činnosti krizového štábu kraje a určené obce".

21. V § 12 odstavce 1 až 3 včetně poznámky pod čarou č. 12) znějí:

"(1) Krizový štáb kraje svolává hejtman a krizový štáb určené obce svolává starosta v případě, že

a)   je vyhlášen krizový stav pro celé území státu nebo pro jeho část patřící do působnosti orgánu krizového řízení,
b)   je vyhlášen stav nebezpečí pro celé území patřící do působnosti orgánu krizového řízení nebo pro jeho část,
c)   jej použije ke koordinaci záchranných a likvidačních prací,
d)   je k tomu vyzván Ministerstvem vnitra při ústřední koordinaci záchranných a likvidačních prací,12) nebo
e)   jde o úkol prováděný při cvičení.

(2) Krizový štáb kraje nebo určené obce je svoláván operativně, zejména k projednání zásadních záležitostí týkajících se řešení krizové situace a přijetí krizových opatření spojených s nezbytným omezením základních práv a svobod.

(3) Krizový štáb kraje posuzuje přiměřenost krizových opatření přijatých v určených obcích a navrhuje jejich pozastavení, změnu nebo zrušení. V případě závažných nedostatků v době krizového stavu doporučuje převedení plnění úkolů starosty na zmocněnce.


12)   § 7 odst. 3, § 11 písm. c) a § 13 písm. a) zákona č. 239/2000  Sb., ve znění zákona č. 320/2002 Sb.".

22. V § 12 odst. 4 písmeno d) zní:

"d)   organizuje spojení s krizovými štáby určených obcí, krajů a krizovým štábem Ministerstva vnitra,".

23. Nadpis § 13 zní:

"Složení krizového štábu kraje a určené obce".

24. V § 13 odst. 1 úvodní části ustanovení se slovo " , okresu" zrušuje.

25. V § 13 odst. 2 písmeno b) zní:

"b) pracovníci krajského úřadu nebo obecního úřadu určené obce a".

 26. V § 13 se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) Vedoucí krizového štábu rozhodne podle druhu krizové situace nebo mimořádné události o uvedení pracovní skupiny nebo její části do pohotovosti a o povolání osob uvedených v odstavci 2 písm. b) a c).".

27. V § 14 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 12a) zní:

"(2) Pokud starosta obce zřídí k řešení krizové situace krizový štáb obce,12a) platí přiměřeně § 12 a 13.


12a)   § 23 odst. 2 zákona č. 240/2000 Sb.".Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

28. Poznámka pod čarou č. 13) zní:


"13)   § 9 odst. 1 písm. b), § 13 odst. 2, § 15 odst. 2 písm. b) a § 28 odst. 2 zákona č. 240/2000 Sb., ve znění zákona č.  320/2002 Sb.".

29. V § 15 odstavec 3 včetně poznámek pod čarou č. 14) až 16) zní:

"(3) Přílohovou část krizového plánu tvoří dokumenty nezbytné ke zvládnutí krizové situace, zejména

a)   přehled sil a prostředků včetně jejich počtu a využitelnosti,
b)   katalog krizových opatření, obsahující zásady a postup realizace krizových opatření,
c)   typové plány, kterými ústřední správní úřad podle své působnosti stanoví pro jednotlivé druhy krizových situací doporučené typové postupy, zásady a opatření pro jejich řešení,
d)   povodňové a havarijní plány zpracované podle zvláštních právních předpisů14) a další operační plány, které pro konkrétní druh krizové situace na daném území stanoví postupy, zásady, opatření, síly a prostředky pro její řešení, plány jejich nasazení a zabezpečení,
e)   plán nezbytných dodávek zpracovaný podle zvláštního právního předpisu,15)
f)   plán hospodářské mobilizace zpracovaný podle zvláštního právního předpisu,16)
g)   plán akceschopnosti zpracovatele krizového plánu, který stanoví postupy a termíny zabezpečení připravenosti k plnění úkolů při krizových situacích a opatření k zajištění vlastní ochrany před následky krizových situací, a
h)   plány spojení, materiálně technického a zdravotnického zabezpečení a topografické mapy s vyznačenými riziky a řešením ohrožení.

14)   Například vodní zákon a energetický zákon.
15)   § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů.
16)   § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 241/2000 Sb.".

30. V § 15 se doplňuje odstavec 4, který zní:

"(4) Rozpracování krizového plánu kraje obec-ním úřadem určené obce se člení podle odstavce 1, přičemž v přílohové části obsahuje dokumenty určené hasičským záchranným sborem kraje.".

31. § 16 včetně nadpisu zní:

"§ 16
Způsob zpracování krizového plánu kraje

Hasičský záchranný sbor kraje před zpracováním krizového plánu kraje a obecní úřad určené obce před rozpracováním krizového plánu kraje projednají v územně příslušné bezpečnostní radě

a)   zaměření a rozsah krizového plánu kraje,
b)   určení osoby odpovědné za koordinaci zpracování krizového plánu kraje,
c)   rozdělení odpovědnosti za zpracování dílčích částí krizového plánu kraje nebo jeho rozpracování mezi členy bezpečnostní rady a harmonogram jeho zpracování,
d)   rozsah spolupráce s dalšími subjekty, které se na zpracování krizového plánu kraje podílejí,
e)   termín projednání krizového plánu kraje nebo rozpracování krizového plánu kraje na podmínky určené obce v bezpečnostní radě,
f)   pravidla manipulace s krizovým plánem kraje při jeho zpracování a
g)   termíny průběžných kontrol a termín zpracování krizového plánu kraje nebo rozpracování krizového plánu kraje na podmínky určené obce.".

32. V § 17 odst. 2 písm. a) se slova "působnosti a odpovědnosti" nahrazují slovy "předmětu podnikání" a na konci textu písmene a) se doplňují slova "a úkolů a opatření, které byly důvodem zpracování plánu krizové připravenosti".

33. V § 17 odst. 2 se na konci textu písmene b) doplňují slova "a havarijní připravenosti".

34. V § 17 odst. 3 se na konci úvodní části ustanovení doplňují slova "dokumenty nezbytné k zvládnutí krizové situace, zejména".

35. V § 17 odst. 3 písm. a) se za slova "krizového plánu" vkládají slova "příslušného orgánu krizového řízení".

36. V § 17 odst. 3 písmena d) a e) včetně poznámek pod čarou č. 16a) a 17) znějí:

"d) vnitřní havarijní plán, pokud ho právnická nebo podnikající fyzická osoba zpracovává podle zvláštních právních předpisů,16a)
e)   plán opatření hospodářské mobilizace u stanovených subjektů hospodářské mobilizace,17)

16a)   Například vyhláška č. 8/2000 Sb., kterou se stanoví zásady hodnocení rizik závažné havárie, rozsah a způsob zpracování bezpečnostního programu prevence závažné havárie a bezpečnostní zprávy, zpracování vnitřního havarijního plánu, zpracování podkladů pro stanovení zóny havarijního plánování a pro vypracování vnějšího havarijního plánu a rozsah a způsob informací určených veřejnosti a postup při zabezpečování informování veřejnosti v zóně havarijního plánování, vyhláška č. 219/1997 Sb., o podrobnostech k zajištění havarijní připravenosti jaderných zařízení a pracovišť se zdroji ionizujícího záření a o požadavcích na obsah vnitřního havarijního plánu a havarijního řádu.
17)   § 16 zákona č. 241/2000 Sb.".

37. V § 17 odst. 3 písm. f) se slova "hrozeb, a" nahrazují slovem "situací,".

38. V § 17 odst. 3 se za písmeno f) vkládá nové písmeno g), které zní:

"g)   přehled uzavřených smluv a dalších dokumentů mezi právnickou nebo podnikající fyzickou osobou a příslušným orgánem krizového řízení nebo zpracovatelem krizového plánu a".

Dosavadní písmeno g) se označuje jako písmeno h).

Čl. II
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Předseda vlády:
PhDr. Špidla v. r.
1. místopředseda vlády
a ministr vnitra:
Mgr. Gross v. r.

E-shop

Nové spolkové právo v otázkách a odpovědích

Nové spolkové právo v otázkách a odpovědích

Kateřina Ronovská, Vlastimil Vitoul, Jana Bílková a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Praktická příručka stručně a srozumitelně zprostředkovává široké veřejnosti důležité informace o základních změnách, ke kterým dochází ve spolkové sféře po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku a celé reformy soukromého práva. Od 1. 1. 2014 se všechna občanská sdružení ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Investiční služby a nástroje po rekodifikaci

Investiční služby a nástroje po rekodifikaci

Husták, Smutný - C. H. Beck

Publikace komplexně zpracovává materii investičních služeb a investičních nástrojů ve světle nového civilního práva a směrnice MiFID, zohledňuje též hlavní změny plynoucí z připravované transpozice směrnice MiFID 2. Záměrem publikace je podat ucelený přehled východisek právní ...

Cena: 590 KčKOUPIT

Právo na spravedlivý proces

Právo na spravedlivý proces

JUDr. Pavel Molek, Ph.D., LL.M. - Wolters Kluwer, a. s.

Soubor knih Pavla Molka má neskromnou ambici odpovědět na otázku: Jak jsou chráněna různá lidská práva jednotlivce pod jurisdikcí České republiky? Hlavním hrdinou je tedy jednotlivec (ať už jde o fyzickou, či právnickou osobu, ať jde o českého občana, cizince, či apatridu) ...

Cena: 883 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.