Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 34/2003 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2003, částka 11, ze dne 10. 2. 2003
  • Stručnou charakteristiku změn najdete v redakční anotaci předpisu
  • Tento text je prvotním zněním předpisu tak, jak byl publikován ve Sbírce zákonů (bez zohlednění novelizací)
  • Pokud chcete znát aktuálně platný text, otevřete si úplné znění předpisu

34

VYHLÁŠKA

ze dne 20. ledna 2003,

kterou se stanoví rozsah, období, lhůty a způsob plnění oznamovací povinnosti podle devizového zákona

Česká národní banka stanoví podle § 5 odst. 1, 5 a 6 zákona č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění zákona č. 482/2001 Sb.:

§ 1
Předmět úpravy

(1) Tato vyhláška stanoví rozsah, období, lhůty a způsob plnění oznamovací povinnosti, týkající se dlouhodobých závazků vůči cizozemci, přímých investic, přijetí finančního úvěru od cizozemce, nabytí zahraničních cenných papírů a zřízení účtů nebo jiných forem vkladů v zahraničí.

(2) Oznamovací povinnost podle této vyhlášky plní tuzemec. Cizozemec, který má v tuzemsku umístěn podnik nebo organizační složku podniku, plní oznamovací povinnost podle této vyhlášky jako tuzemec, pokud oznamované skutečnosti souvisejí s jeho podnikáním v tuzemsku.

(3) Banka a pobočka zahraniční banky působící na území České republiky (dále jen "banka") plní oznamovací povinnost pouze podle § 2.

§ 2
Dlouhodobé závazky vůči cizozemci

(1) Tuzemec oznámí skutečnosti týkající se jeho závazků vůči cizozemci s dobou splatnosti delší než jeden rok, bez ohledu na formu a způsob jejich plnění, pokud tyto závazky vyplývají ze smlouvy o přijetí úvěru, půjčky nebo smlouvy obdobné povahy. Oznámení je splněno doručením vyplněných tiskopisů České národní bance podle odstavců 2 až 4.

(2) Tuzemec, na němž se Česká republika majetkově účastní více než 50 % nebo v němž má více než 50 % hlasovacích práv,1) územní samosprávné celky (kraje a obce),2) státní fondy3) a další tuzemci zařazení Českým statistickým úřadem do veřejného sektoru nebo subsektorů,4) pokud uzavřeli smlouvu uvedenou v odstavci 1, doručí vyplněné tiskopisy (§ 13)

a)   FORM 1 a 1A do 15. dne kalendářního měsíce následujícího po skončení čtvrtletí, ve kterém byla uzavřena smlouva uvedená v odstavci 1,
b)   FORM 2 vždy do 10. března každého roku následujícího po roce, v němž došlo k uzavření smlouvy uvedené v odstavci 1, a to až do roku následujícího po splacení tohoto závazku,
c)   FORM 3 do 15. dne kalendářního měsíce následujícího po skončení čtvrtletí v případě změn nebo oprav údajů uvedených na tiskopisech FORM 1, 1A a 2.

Toto ustanovení se vztahuje i na Ministerstvo financí, pokud uzavřelo smlouvu uvedenou v odstavci 1 nebo poskytlo k ní státní záruku nebo ručení5) jménem České republiky.

(3) Způsobem uvedeným v odstavci 2 plní oznamovací povinnost také tuzemec, který uzavřel smlouvu uvedenou v odstavci 1 zajištěnou Českou republikou nebo jiným tuzemcem podle odstavce 2.

(4) Tuzemec, který je právnickou osobou nebo fyzickou osobou - podnikatelem a který uzavřel smlouvu uvedenou v odstavci 1 nezajištěnou tuzemcem podle odstavce 2, doručí vyplněný tiskopis FORM 4 vždy do 10. března každého roku následujícího po roce, v němž došlo k přijetí plnění ze závazku podle odstavce 1, a to až do roku následujícího po splacení tohoto závazku.

(5) Oznamovací povinnost podle odstavců 1 až 4 se nevztahuje na závazky vůči cizozemci, který má v tuzemsku umístěn podnik nebo organizační složku podniku.

Přímá investice
§ 3

(1) Skutečnosti týkající se vzniku nebo změny přímé investice tuzemce v zahraničí oznámí tuzemec doručením vyplněného tiskopisu OZP (ČNB) 2 - 97 České národní bance do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy došlo ke vzniku nebo změně přímé investice, nebo ode dne, kdy se tuzemec o této skutečnosti dověděl nebo mohl dovědět.

(2) Inkasa a úhrady související se vznikem nebo změnou přímé investice tuzemce v zahraničí oznámí tuzemec na tiskopisu OZP (ČNB) 2 - 97 způsobem stanoveným v § 9 a 10.

§ 4

(1) Skutečnosti týkající se vzniku nebo změny přímé investice cizozemce v tuzemsku oznámí tuzemec doručením vyplněného tiskopisu OZP (ČNB) 3 - 97 České národní bance do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy došlo ke vzniku nebo změně přímé investice, nebo ode dne, kdy se tuzemec o této skutečnosti dověděl nebo mohl dovědět.

(2) Inkasa a úhrady související se vznikem nebo změnou přímé investice cizozemce v tuzemsku oznámí tuzemec na tiskopisu OZP (ČNB) 3 - 97 způsobem stanoveným v § 9 a 10.

§ 5

Oznamovací povinnost podle § 3 odst. 2 a § 4 odst. 2 se nevztahuje na inkasa a úhrady související s prováděním denního řízení likvidity peněžních prostředků (cash-pooling, zero balancing), při kterém jsou peněžní prostředky převáděny ve prospěch nebo k tíži účtu jiné osoby, na kterém jsou evidovány jako podíl společně s peněžními prostředky představujícími pohledávku více osob.

Finanční úvěr
§ 6

(1) Skutečnosti týkající se finančního úvěru přijatého od cizozemce, formu a způsob čerpání a splácení úvěru a inkasa a úhrady související s jeho čerpáním a splácením oznámí tuzemec doručením vyplněného tiskopisu OZP (ČNB) 4 - 97 České národní bance do 15 kalendářních dnů ode dne obdržení inkasa nebo provedení úhrady nebo ode dne, kdy došlo k čerpání nebo splácení úvěru jinou formou.

(2) Způsobem uvedeným v odstavci 1 oznámí tuzemec také změny týkající se formy a způsobu čerpání nebo splácení finančního úvěru přijatého od cizozemce včetně změn v osobě věřitele nebo dlužníka, a to do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy nastala změna týkající se smlouvy o úvěru, nebo ode dne, kdy se tuzemec o této skutečnosti dověděl nebo mohl dovědět.

(3) Způsob plnění oznamovací povinnosti u inkas a úhrad souvisejících s čerpáním a splácením finančního úvěru je stanoven v § 9 a 10.

§ 7

(1) Skutečnosti týkající se finančního úvěru, který má povahu přímé investice tuzemce v zahraničí, oznamuje tuzemec podle § 3. Skutečnosti týkající se finančního úvěru, který má povahu přímé investice cizozemce v tuzemsku, oznamuje tuzemec podle § 4.

(2) Oznamovací povinnost podle § 6 se nevztahuje na finanční úvěr přijatý tuzemcem od cizozemce, který má v tuzemsku umístěn podnik nebo organizační složku podniku, a na půjčku mezi fyzickými osobami, která není určena k podnikání.

§ 8
Zahraniční cenné papíry

(1) Tuzemec, který je na základě smlouvy nebo jiných právních skutečností osobou oprávněnou ze zahraničních cenných papírů, s výjimkou přímé investice v zahraničí (§ 3), oznámí skutečnosti týkající se vzniku nebo změny portfolia zahraničních cenných papírů a s nimi souvisejících inkas a úhrad doručením vyplněného tiskopisu OZP (ČNB) 15 - 97 České národní bance do 15 kalendářních dnů po skončení čtvrtletí, ve kterém k převodu nebo k přechodu cenných papírů došlo nebo kdy se tuzemec o jejich převodu nebo přechodu dověděl nebo mohl dovědět.

(2) Oznamovací povinnost podle odstavce 1 se nevztahuje na osoby, které mají povolení k poskytování investičních služeb,6) pojišťovny,7) penzijní fondy,8) investiční společnosti a investiční fondy.9) Oznamovací povinnost se dále nevztahuje na převody zahraničních cenných papírů prováděné prostřednictvím osob, jejichž předmětem podnikání na území České republiky je poskytování investičních služeb6) nebo kolektivní investování.9)

Inkasa a úhrady související se vznikem nebo změnou přímé investice a s přijetím finančního úvěru
§ 9

(1) Oznámení úhrady do zahraničí a ve prospěch cizozemce je splněno doručením příslušného vyplněného tiskopisu (§ 3, 4 a 6) České národní bance do 15 kalendářních dnů po provedení příkazu k úhradě nebo po provedení úhrady jinou formou.

(2) Oznámení úhrady do zahraničí a ve prospěch cizozemce prováděné prostřednictvím banky v tuzemsku může tuzemec po dohodě s bankou splnit také odevzdáním vyplněného tiskopisu bance při předložení příkazu k úhradě. Banka na vyžádání potvrdí oznamovateli přijetí tiskopisu. Banka předá vyplněné tiskopisy České národní bance do 15 kalendářních dnů po skončení každého měsíce.

§ 10

Oznámení inkasa ze zahraničí nebo od cizozemce je splněno doručením příslušného vyplněného tiskopisu (§ 3, 4 a 6) České národní bance do 15 kalendářních dnů ode dne připsání peněžních prostředků na účet tuzemce nebo ode dne, kdy se tuzemec o připsání peněžních prostředků dověděl nebo mohl dovědět, nebo po obdržení inkasa jinou formou.

§ 11

Oznamovací povinnost podle § 9 a 10 se vztahuje na inkasa a úhrady uskutečňované prostřednictvím bank v tuzemsku nebo v zahraničí nebo i v hotovosti.

§ 12
Účty nebo jiné formy vkladů v zahraničí

(1) Tuzemec, s výjimkou ministerstev, oznámí České národní bance zřízení a stav účtů nebo jiných forem vkladů v zahraničí nebo svěření peněžních prostředků k uložení na účet v zahraničí vyplněním tiskopisu OZP (ČNB) 7 - 04 do 15 kalendářních dnů ode dne uzavření příslušné smlouvy nebo ode dne, kdy se tuzemec o této skutečnosti dověděl nebo mohl dovědět.

(2) Právnická osoba a fyzická osoba - podnikatel dále plní oznamovací povinnost podle odstavce 1 za každé čtvrtletí vždy do 15. kalendářního dne měsíce následujícího po skončení čtvrtletí. Fyzická osoba, která není podnikatelem, dále plní oznamovací povinnost podle odstavce 1 za běžný rok do 31. ledna následujícího roku.

(3) Oznamovací povinnost je splněna doručením vyplněného tiskopisu České národní bance ve lhůtách uvedených v odstavcích 1 a 2.

(4) Oznamovací povinnost se nevztahuje na zřízení a vedení účtů nebo jiných forem vkladů fyzické osoby po dobu jejího pobytu v zahraničí.

Společná ustanovení
§ 13

(1) Vzory tiskopisů používaných ke splnění oznamovací povinnosti jsou uvedeny v příloze k této vyhlášce.

(2) Tiskopisy vydává Česká národní banka a jsou k dispozici na vyžádání v pobočkách České národní banky. Tiskopisy jsou uveřejněny také způsobem umožňujícím dálkový přístup.

§ 14

(1) Oznamovací povinnost je splněna včas, je-li ve lhůtě podána poštovní zásilka obsahující vyplněný tiskopis.

(2) Oznamovací povinnost muže být plněna po dohodě s Českou národní bankou i na technických nosičích dat nebo elektronickou formou.

(3) Česká národní banka potvrdí oznamovateli na vyžádání převzetí vyplněného tiskopisu.

§ 15

Tiskopisy s údaji o plnění oznamovací povinnosti podle této vyhlášky vyplněné tuzemci, nad nimiž vykonává působnost devizového orgánu Ministerstvo financí předává Česká národní banka Ministerstvu financí do 30 kalendářních dnů po skončení každého měsíce.

§ 16
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1.   Vyhláška č. 261/1995 Sb., kterou se stanoví lhůty a způsoby plnění oznamovací povinnosti.
2.   Vyhláška č. 295/1998 Sb., kterou se mění vyhláška č. 261/1995 Sb., kterou se stanoví lhůty a způsoby plnění oznamovací povinnosti.
3.   Vyhláška č. 160/2000 Sb., kterou se mění vyhláška č. 261/1995 Sb., kterou se stanoví lhůty a způsoby plnění oznamovací povinnosti, ve znění vyhlášky č.  295/1998 Sb.

§ 17
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 2003.

Guvernér:
v z. RNDr. Niedermayer v. r.
viceguvernér


1)   § 66a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
§ 28 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.
2)   Čl. 99 a násl. Ústavy České republiky č. 1/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
3)   § 28 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).
4)   § 20 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.
Opatření Českého statistického úřadu ze dne 20. října 1997 k zavedení Číselníku institucionálních sektorů a subsektorů, vyhlášené pod č. 33 v částce 90/1997 Sb., ve znění opatření ze dne 27. prosince 2001 vyhlášeného pod č. 7 v částce 9/2002 Sb.
5)   § 73 a 74 rozpočtových pravidel.
6)   Zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů.
7)   Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů.
8)   Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.
9)   Zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů.

E-shop

Akcionářské dohody

Akcionářské dohody

Kristián Csach, Bohumil Havel a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Monografie Akcionářské dohody je unikátním dvojjazyčným kolektivním dílem, které dosud nebylo v takto ucelené podobě publikováno ani na českém, ani na slovenském, potažmo evropském trhu. Publikace se věnuje akcionářským dohodám a jejich významu a roli v korporačním právu. Obsah ...

Cena: 440 KčKOUPIT

Zákon o dráhách (č. 266/1994 Sb.). Komentář

Zákon o dráhách (č. 266/1994 Sb.). Komentář

JUDr. Jiří Lojda, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Komentář přináší po více než 10 letech první podrobný výklad zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách. V knize najdete praktický výklad všech ustanovení zákona včetně relevantní judikatury. Zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie, zároveň navazuje na přímo použitelný předpis ...

Cena: 600 KčKOUPIT

Autorské právo a práva související

Autorské právo a práva související

Jiří Srstka a kolektiv autorů - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kniha je první samostatnou vysokoškolskou učebnicí autorského práva a práv souvisejících. Kolektiv renomovaných odborníků z vysokých škol i aplikační praxe systematicky vykládá jednotlivé instituty právního odvětví, které v poslední době nabývá stále více na důležitosti. Učebnici ...

Cena: 560 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.