Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


25

NAŘĺZENĺ VLÁDY

ze dne 9. prosince 2002,

kterým se stanoví technické požadavky na účinnost nových teplovodních kotlů spalujících kapalná nebo plynná paliva

Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 205/2002 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 11 odst. 2, § 11a odst. 2 písm. c), § 12 odst. 1 a 3 a § 13 odst. 2 zákona:

§ 1
Základní ustanovení

(1) Tímto nařízením se v souladu s právem Evropských společenství1) stanoví technické požadavky na účinnost nových teplovodních kotlů spalujících kapalná nebo plynná paliva s jmenovitým výkonem nejméně 4 kW a nejvíce 400 kW (dále jen "kotel") a na komponenty kotlů uváděné samostatně na trh (dále jen "komponenta").

(2) Pro účely tohoto nařízení se za

a)   kotel na kapalná nebo plynná paliva považuje zařízení složené z kotlového tělesa a hořáku, určené k ohřevu vody tepelnou energií získanou spalováním kapalného nebo plynného paliva,
b)   komponentu kotle považuje:
1.  kotlové těleso určené pro montáž s hořákem,
2.  hořák určený pro montáž s kotlovým tělesem,
c)   jmenovitý výkon (vyjádřeno v kW) považuje největší tepelný výkon stanovený a zaručený výrobcem při trvalém provozu s účinností uvedenou výrobcem,
d)   účinnost (vyjádřeno v %) považuje poměr tepla předaného vodě v kotli za určitý časový úsek k teplu vypočtenému jako součin výhřevnosti paliva, při jeho konstantním přetlaku, a spotřeby tohoto paliva v tomtéž časovém úseku,
e)   částečné zatížení (vyjádřeno v %) považuje poměr výkonu kotle, který je provozován přerušovaně nebo při výkonu nižším, než je jeho jmenovitý výkon, k tomuto jmenovitému výkonu,
f)   částečný výkon (vyjádřeno v kW) považuje výkon při částečném zatížení ve výši 30 % jmenovitého výkonu,
g)   střední teplotu vody v kotli považuje aritmetický průměr teplot vody na vstupu a na výstupu kotle,
h)   standardní kotel považuje kotel, u kterého může být teplota vody v kotli omezena jeho konstrukcí,
i)   dodatkový teplovodní výměník považuje výměník určený k zásobování systému ústředního vytápění a k instalování do odtahu spalin jako součást kombinace sestávající z dodatkového teplovodního výměníku a plynového topeniště,
j)   nízkoteplotní kotel považuje kotel, který může být trvale provozován při teplotě vstupní vody 35 až 40 °C a v němž může za určitých okolností docházet ke kondenzaci vodní páry obsažené ve spalinách; za nízkoteplotní kotel se považuje i kondenzační kotel na kapalná paliva,
k)   kondenzační kotel na plynná paliva považuje kotel na plynná paliva, který je konstruován tak, aby v něm trvale docházelo ke kondenzaci velké části vodní páry obsažené ve spalinách,
l)   kotel určený k umístění do obytného prostoru považuje kotel s jmenovitým výkonem nižším než 37 kW, konstruovaný tak, že sáláním předává teplo ze svého pláště do obytného prostoru, ve kterém je instalován, je vybaven otevřenou expanzní nádobou a dodávka teplé vody se uskutečňuje samotížným oběhem - tyto kotle musí mít na vnějším povrchu výslovně uvedeno, že jsou určeny pouze k umístění v obytném prostoru.

(3) Pro účely tohoto nařízení se za kotle nepovažují

a)   kotle, které mohou spalovat různé druhy paliv, mezi nimiž je též pevné palivo,
b)   zařízení pro okamžitou přípravu teplé vody (průtokové ohřívače),
c)   kotle, určené pro spalování paliv, jejichž vlastnosti se podstatně liší od vlastností kapalných a plynných paliv obvykle přístupných na trhu (například odpadní průmyslové plyny, bioplyn),
d)   sporáky a spotřebiče určené především pro vytápění prostor, v nichž jsou umístěny, které jako dodatkovou funkci mají dodávku teplé vody pro ústřední vytápění nebo dodávku teplé užitkové vody,
e)   spotřebiče se jmenovitým výkonem nižším než 6 kW se samotížným oběhem, které jsou určeny pouze pro přípravu zásobní teplé užitkové vody v zásobníku,
f)   kotle, které se nevyrábí v sériích, ale po jednotlivých kusech.

(4) Stanovenými výrobky podle tohoto nařízení ve smyslu § 12 odst. 1 písm. a) zákona jsou nové kotle a komponenty.

§ 2
Podmínky uvedení kotlů a komponent na trh a do provozu

(1) Kotle, aby mohly být uvedeny do provozu, musí splňovat technické požadavky na účinnost kotlů uvedené v příloze č. 1 (dále jen "technické požadavky na účinnost").

(2) Technické požadavky na účinnost se považují za splněné, pokud je kotel nebo komponenta ve shodě s harmonizovanými českými technickými normami, popřípadě zahraničními technickými normami přejímajícími v členských státech Evropské unie harmonizované evropské normy (§ 4a zákona). Každý takovýto kotel musí být opatřen označením CE a musí být k němu přiloženo ES prohlášení o shodě.

(3) U kotlů určených pro vytápění i pro přípravu teplé užitkové vody se technické požadavky na účinnost vztahují pouze na funkci vytápění.

(4) Dodatkové teplovodní výměníky a kotle určené k umístění do obytného prostoru mohou být uvedeny do provozu pouze v případě, že jejich účinnost, při jmenovitém výkonu i při částečném výkonu, není snížena, oproti účinnosti stanovené pro standardní kotle, o více než o 4 %.

(5) Každá komponenta musí být před uvedením na trh opatřena označením CE a musí k ní být připojeno ES prohlášení o shodě, které obsahuje takové parametry příslušné komponenty, na základě kterých je zaručováno, že po montáži kotle, pro který je komponenta určena, budou splněny příslušné technické požadavky na účinnost tohoto kotle.

§ 3
Postupy posuzování shody

(1) Shoda vyráběných kotlů s technickými požadavky na účinnost se posuzuje

a)   ES přezkoušením typu (postup posouzení shody B) podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení, a dále
b)   osvědčením shody kotle s typem popsaným v certifikátu ES přezkoušení typu jedním z postupů uvedených v příloze č. 3 k tomuto nařízení (postup posouzení shody C, D nebo E).

(2) U kotlů na plynná paliva musí postupy posuzování shody s technickými požadavky na účinnost odpovídat použitým postupům posuzování shody těchto kotlů s požadavky zvláštního právního předpisu.2)

§ 4
Označování energetické účinnosti kotlů

(1) Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce může označit kotel značkou podle přílohy č. 4 k tomuto nařízení v závislosti na jejich energetické účinnosti zjištěné při posuzování shody postupy uvedenými v § 3, a to:

a)   jestliže je účinnost kotle při jmenovitém výkonu i při částečném výkonu, a při stanovených středních teplotách vody v kotli, rovna nebo vyšší, než požadované hodnoty účinnosti pro odpovídající standardní kotel, smí být kotel označen značkou "H" (jedna pěticípá hvězdička),
b)   jestliže je účinnost kotle při jmenovitém výkonu i při částečném výkonu, a při stanovených středních teplotách vody v kotli, o tři nebo více procentních bodů vyšší, než jsou požadované hodnoty pro odpovídající standardní kotel, smí být kotel označen značkou "HH" (dvě pěticípé hvězdičky),
c)   každé další zvýšení účinnosti při jmenovitém výkonu i při částečném výkonu, a při stanovených středních teplotách vody v kotli, o tři procentní body oproti požadovaným hodnotám pro odpovídající standardní kotel umožňuje použití dalšího symbolu "H" tak, jak je uvedeno v příloze č. 4 k tomuto nařízení.

(2) Jiné značky, které by mohly být se značkami podle odstavce 1 zaměňovány, nejsou přípustné.

§ 5
Označení CE a jiné označení

(1) Označením CE, jehož grafickou podobu stanoví zvláštní právní předpis,3) se kotle a komponenty splňující požadavky tohoto nařízení opatří viditelným, snadno čitelným a nesmazatelným způsobem.

(2) Kotle a komponenty nesmějí být opatřeny označením, které by mohlo kohokoliv uvádět v omyl, pokud jde o označení CE. Kotle a komponenty mohou být opatřeny i jiným označením než označení CE, ale nesmí tím být narušena viditelnost nebo čitelnost označení CE.

(3) Označení CE na kotli nebo komponentě vyjadřuje, že výrobek splňuje technické požadavky stanovené ve všech právních předpisech, které se na něj vztahují a které toto označení stanovují nebo umožňují, a že byl při posouzení jeho shody dodržen stanovený postup. Jestliže však jeden nebo několik právních předpisů po přechodnou dobu připouští, aby výrobce zvolil, kterými ustanoveními se bude řídit, pak označení CE vyjadřuje shodu pouze s těmi právními předpisy nebo jejich ustanoveními, které výrobce použil. V tomto případě musí být v dokumentaci, upozorněních nebo návodech, požadovaných dotyčnými právními předpisy a přiložených k příslušným výrobkům, uvedeny údaje o odpovídajících právních předpisech Evropského společenství nebo jejich ustanoveních, které výrobce použil.

§ 6
Podmínky autorizace

(1) Při autorizaci právnických osob podle § 11 odst. 2 zákona se uplatňují podmínky autorizace stanovené v příloze č. 5 k tomuto nařízení. Právnické osoby, které splní kritéria stanovená v příslušných harmonizovaných normách, se považují za vyhovující příslušným podmínkám.

(2) Autorizovaná osoba se postupem podle § 11 odst. 7 zákona stává notifikovanou osobou.4)

Ustanovení přechodná a závěrečná
§ 7

(1) Platné certifikáty nebo jiné dokumenty vydané na základě nařízení vlády č. 180/1999 Sb., ve znění nařízení vlády č. 289/2000 Sb., mohou být použity pro účely posuzování shody podle tohoto nařízení, pokud nebudou zrušeny za podmínek stanovených zákonem.

(2) Osoby pověřené k činnostem při posuzování shody podle nařízení vlády č. 180/1999 Sb., ve znění nařízení vlády č. 289/2000 Sb., se považují za osoby pověřené k činnostem podle tohoto nařízení.

§ 8

Zrušuje se: 

1.  Nařízení vlády č. 180/1999 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na účinnost teplovodních kotlů spalujících kapalná nebo plynná paliva. 
2.  Nařízení vlády č. 289/2000 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 180/1999  Sb., kterým se stanoví technické požadavky na účinnost teplovodních kotlů spalujících kapalná nebo plynná paliva.

§ 9

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

Předseda vlády:
PhDr. Špidla v. r.
Ministr průmyslu a obchodu:
Ing. Rusnok v. r.


1)   Směrnice Rady 92/42/EHS z 21. května 1992 o harmonizaci právních předpisů členských států, týkajících se účinnosti nových teplovodních kotlů na kapalná nebo plynná paliva, ve znění směrnice Rady 93/68/EHS.
2)   Nařízení vlády č. 22/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv.
3)   Nařízení vlády č. 291/2000 Sb., kterým se stanoví grafická podoba označení CE.
4)   § 2 písm. i) zákona č. 22/1997 Sb., ve znění zákona č. 205/2002 Sb.

E-shop

Zákon o dani z hazardních her. Komentář

Zákon o dani z hazardních her. Komentář

doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D., Ing. Mgr. Hana Krasulová - Wolters Kluwer, a. s.

Komentář obsahuje detailní rozbor nového zákona o dani z hazardních her, který byl přijat jako součást nové právní regulace hazardních her. Není opomenut ani detailní komentář přechodných ustanovení zákona o hazardních hrách, která řeší přechod z odvodu z loterií a jiných podobných ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Nabývání vlastnictví originárním způsobem

Nabývání vlastnictví originárním způsobem

Bohuslav Petr - C. H. Beck

Publikací Nabývání vlastnictví originárním způsobem autor navazuje na svou monografii Vydržení v českém právu, která se dočkala dvou vydání. Podstatně ji přepracoval a především rozšířil o výklad dalších právních institutů. Kniha uceleně a systematicky popisuje problematiku nabývání ...

Cena: 420 KčKOUPIT

Praktikum civilního procesu 1. část

Praktikum civilního procesu 1. část

Klára Hamuľáková, Jana Petrov Křiváčková, Renáta Šínová, Marek Juráš, Petr Podrazil, Ondřej Šmíd - Nakladatelství Leges, s. r. o.

První část Praktika civilního procesu obsahuje jak praktické příklady, tak i vzorová zadání klauzurních prací a žalob. Je zpracována podle právního stavu ke dni 1. 12. 2015 a navazuje na Praktikum civilního procesu 2. část. Praktikum je řazeno dle jednotlivých témat, která v sobě ...

Cena: 370 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.