Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


13

VYHLÁŠKA

ze dne 14. ledna 2003,

kterou se mění vyhláška č. 438/2001 Sb., kterou se stanoví obsah ekonomických údajů a postupy pro regulaci cen v energetice

Energetický regulační úřad stanoví podle § 98 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, (dále jen "zákon") k provedení § 17 odst. 7 písm. f) zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 438/2001 Sb., kterou se stanoví obsah ekonomických údajů a postupy pro regulaci cen v energetice, se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 písm. i) se v úvodní části textu slova "Úřadem povolené zisky před zdaněním, vyjádřené podílem na hodnotě provozních aktiv" nahrazují slovy "hodnota stanovená Úřadem vyjádřená podílem povolených zisků před zdaněním k hodnotě provozních aktiv".

2. V § 2 odst. 1 se písmeno j) zrušuje.Dosavadní písmena k) až v) se označují jako písmena j) až u).

3. V § 2 odst. 1 písm. m) se slova "podle napěťových nebo dodávkových úrovní" nahrazují slovy "podle napěťových úrovní nebo typů sítě".

4. V § 2 odst. 1 písmeno s) zní:

"s)   rokem "i" - rok, pro který Úřad v daném kalendářním roce stanovuje ceny (dále jen "regulovaný rok"),".

5. V § 2 odst. 1 písm. t) se slova "či výkonu" nahrazují slovy "nebo cena elektrického výkonu".

6. V § 2 odst. 2 se slova "v § 15" nahrazují slovy "v § 14".

7. V § 3 odst. 1 písmeno f) včetně poznámky pod čarou č. 2) zní:

"f) činnosti operátora trhu v členění podle zvláštního právního předpisu.2)

2)   Vyhláška č. 373/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro organizování trhu s elektřinou a zásady tvorby cen za činnosti operátora trhu.".

8. § 4 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 3) zní:

"§ 4
Způsob regulace v odvětví elektroenergetiky

(1) Ceny činností podle § 3 odst. 1 písm. c) až f) jsou individuální pro jednotlivé držitele licence.

(2) Tarify uplatňované v rámci činností uvedených v § 3 jsou stanoveny v souladu se zvláštním právním předpisem.3) Ceny navrhují a předkládají ke schválení Úřadu jednotliví držitelé licencí a operátor trhu.

(3) Cena za přenos elektřiny a ceny za distribuci elektřiny na jednotlivých napěťových úrovních se skládají ze dvou složek: ceny za rezervovanou kapacitu zařízení přenosové soustavy nebo distribuční soustavy v Kč/MW a rok nebo měsíc a ceny za použití zařízení přenosové soustavy nebo distribuční soustavy v Kč/MWh. Poměr ceny za rezervovanou kapacitu zařízení a ceny za použití zařízení zohledňuje poměr stálých nákladů a zisku a proměnných nákladů na zajištění přenosu elektřiny nebo distribuce elektřiny. Složky ceny za přenos elektřiny jsou navrženy tak, aby byla dodržena výpočtová průměrná cena za přenos elektřiny stanovená Úřadem podle vztahu uvedeného v příloze č. 1. Složky ceny za distribuci elektřiny na jednotlivých napěťových úrovních jsou navrženy tak, aby byla dodržena kumulativní průměrná cena za distribuci elektřiny na jednotlivých napěťových úrovních stanovená Úřadem podle vztahů uvedených v příloze č. 4. Ceny zahrnují také složku související s krytím vícenákladů spojených s výkupem elektřiny z obnovitelných zdrojů a z kombinované výroby elektřiny a tepla, složku související s příspěvkem pro decentrální výrobu, složku související s příspěvkem na krytí platby za zúčtování odchylek vztažených ke ztrátám placené operátorovi trhu, složku související s příspěvkem za služby regulace napětí a jalového výkonu v distribučních sítích a složku související s příspěvkem pro regionální distributory za zprostředkování plateb.

(4) Ceny uplatňované v rámci činností uvedených v § 3 odst. 2 jsou navrhovány tak, aby byla dodržena průměrná cena příslušné činnosti stanovená Úřadem a byl dodržen vztah
S (Wpn x Cpn) = Cc,
kde
Wpn je váhový podíl tarifu n vyjádřený podílem množství elektřiny dodané za tarif n a celkového množství dodané elektřiny,
Cpn je navrhovaná výše tarifu n,C?c je průměrná cena příslušné činnosti stanovená podle postupů uvedených v příloze č. 5.

(5) Ceny činností operátora trhu stanoví Úřad podle postupů uvedených v § 5 odst. 4.


3)   Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.".

9. § 5 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 4) a 4a) zní:

"§ 5
Způsob tvorby a změny cen
v odvětví elektroenergetiky

(1) Ceny elektřiny z obnovitelných zdrojů a kombinované výroby elektřiny a tepla stanoví Úřad v souladu se způsoby uvedenými ve zvláštním právním předpisu.4)

(2) Způsob tvorby výpočtových průměrných cen uvedených v § 4 odst. 3 a 4 je stanoven na regulační období prostřednictvím vzorce, jehož forma a parametry stanovované Úřadem podle odstavce 5 zůstávají neměnné po celé regulační období, pokud Úřad v odůvodněných případech, zejména v důsledku poskytnutí nesprávných údajů držitelem licence, nestanoví jinak, kde

a)   první regulační období začíná 1. lednem 2002 a končí 31. prosincem 2004,
b)   druhé regulační období začíná 1. lednem 2005 a končí 31. prosincem 2009.

(3) Při stanovení výchozí úrovně povolených nákladů a provozních aktiv se postupuje tak, že výchozí úroveň povolených nákladů a hodnotu provozních aktiv držitele licence stanoví Úřad analyticky před začátkem regulačního období. Základem pro analytické stanovení výchozí úrovně povolených nákladů a provozních aktiv jsou údaje z výkazů předkládaných držiteli licence podle § 14, a to za poslední účetně ukončený kalendářní rok předcházející počátečnímu roku regulačního období.

(4) Ceny činností operátora trhu stanovuje Úřad pro každý rok regulačního období tak, aby byly pokryty všechny nezbytné náklady související s organizováním krátkodobého trhu s elektřinou, vyhodnocováním, zúčtováním a vypořádáním odchylek a další nezbytné náklady související s rozvojem informačních technologií nutných pro zajištění úplného otevření trhu s elektřinou v České republice. Ceny dále obsahují přiměřený zisk podle zvláštního právního předpisu.4a)

(5) Parametry cenového vzorce jsou stanoveny Úřadem pro držitele licence na přenos elektřiny nejpozději 7 měsíců před začátkem každého regulačního období a pro držitele licence na distribuci elektřiny nejpozději 5 měsíců před začátkem každého regulačního období v tomto rozsahu:

a)   výchozí úroveň povolených nákladů, provozních aktiv a úroveň odpisů každé licencované činnosti podléhající cenové regulaci; u činnosti distribuce elektřiny v členění podle napěťových úrovní,
b)   míra výnosnosti provozních aktiv pro jednotlivé licencované činnosti podléhající cenové regulaci s výjimkou držitele licence na přenos v prvním regulačním období,
c)   povolený rámec rozptylu průměrné ceny každé licencované činnosti podléhající cenové regulaci, stanovené na základě cenového průkazu skutečných výsledků činnosti v příslušném roce regulační periody, od průměrné ceny plánované pro příslušný rok regulační periody; u činnosti distribuce elektřiny v členění podle napěťových úrovní,
d)   zisk za organizování trhu s podpůrnými službami.

(6) Lokální distributoři

a)   používají tarify regionálního distributora, k jehož zařízení jsou připojeni, nebo
b)   požádají Úřad o stanovení individuálních tarifů; pro stanovení tarifů se v tomto případě použije postup obdobný s postupem platným pro regionální distributory, přičemž parametry stanovované Úřadem podle odstavce 5 jsou platné i pro příslušné lokální distributory. Vzhledem k odlišnému charakteru lokálních distributorů, v porovnání s regionálními distributory, může Úřad v odůvodněných případech individuálně upravit rozsah nezbytně nutných ekonomických a technických údajů pro stanovení individuální ceny podle specifických vlastností distribučních soustav jednotlivých lokálních distributorů.

(7) Změny výpočtových průměrných cen licencovaných činností a činností operátora trhu v průběhu regulačního období jsou prováděny zpravidla jedenkrát ročně, a to k 1. lednu.

(8) Jednotliví lokální distributoři, výrobci 1. a 2. kategorie včetně samovýrobců podle zvláštního právního předpisu4a) předloží provozovateli soustavy, ke kterému jsou připojeni, výkazy podle § 14 do 15. 3. příslušného kalendářního roku.

(9) Jednotliví regionální distributoři předloží Úřadu vždy do 30. dubna kalendářního roku a držitel licence na přenos elektřiny vždy do 15. května kalendářního roku předcházejícího příslušný rok regulačního období průměrné ceny skutečně dosažené v posledním účetně ukončeném kalendářním roce, pro které byly Úřadem stanoveny průměrné výpočtové ceny, a to včetně podkladů pro jejich ověření, a dále podklady podle § 14.

(10) Návrh na změnu ceny za rezervovanou kapacitu zařízení přenosové soustavy v Kč/MW a rok, návrh ceny za použití zařízení přenosové soustavy v Kč/MWh a návrh na změnu cen za systémové služby je držitelem licence na přenos elektřiny předkládán do 30. června kalendářního roku předcházejícího příslušný regulovaný rok regulačního období. Návrh je do jednoho měsíce po předložení ověřen Úřadem z hlediska dodržení stanovených podmínek regulace. Není-li předložený návrh v souladu s podmínkami regulace, je držitel licence na přenos elektřiny Úřadem vyzván, aby do 14 dnů předložil návrh nový. Pokud není nový návrh v souladu s podmínkami regulace nebo držitel licence návrh nepředloží, stanoví ceny Úřad.

(11) Úřadem ověřený a odsouhlasený návrh ceny za rezervovanou kapacitu zařízení přenosové soustavy v Kč/rok, ceny za použití zařízení přenosové soustavy v Kč/MWh a ceny za systémové služby je Úřadem předán do 31. července kalendářního roku předcházejícího příslušný regulovaný rok provozovateli přenosové soustavy a regionálním distributorům včetně ostatních cen potřebných pro výpočet podle odstavce 12.

(12) Návrhy na změnu kumulativní průměrné ceny za distribuci elektřiny včetně rozdělení na kumulativní cenu za rezervovanou kapacitu zařízení distribuční soustavy v Kč/MW a rok a kumulativní cenu za použití zařízení distribuční soustavy v Kč/MWh, a to pro jednotlivé napěťové úrovně, návrh na změnu ceny dodávky elektřiny pro chráněné zákazníky včetně návrhu struktury tarifů pro jednotlivé zákaznické kategorie pro příslušný rok regulačního období, odůvodněné nezbytnými údaji a výpočty při dodržení pravidel regulace, jsou předkládány regionálními distributory Úřadu vždy nejpozději do 31. srpna kalendářního roku předcházejícího příslušný rok regulačního období. Návrh každého regionálního distributora je do jednoho měsíce po předložení ověřen Úřadem z hlediska dodržení stanovených podmínek regulace. Není-li předložený návrh v souladu s podmínkami regulace, je regionální distributor Úřadem vyzván, aby do 14 dnů předložil návrh nový. Pokud není nový návrh v souladu s podmínkami regulace nebo držitel licence návrh nepředloží, stanoví ceny Úřad.

(13) Úřadem ověřené a odsouhlasené návrhy ceny za rezervovanou kapacitu zařízení distribuční soustavy jednotlivých regionálních distributorů v Kč/MW a rok, ceny za použití zařízení distribuční soustavy jednotlivých regionálních distributorů v Kč/MWh jsou Úřadem předány do 30. září kalendářního roku předcházejícího příslušný regulovaný rok regionálním distributorům a lokálním distributorům podle odstavce 6 písm. b) na základě jejich žádosti.

(14) Návrhy na změnu kumulativní průměrné ceny za distribuci elektřiny včetně rozdělení na kumulativní cenu za rezervovanou kapacitu zařízení distribuční soustavy v Kč/MW a rok a kumulativní cenu za použití zařízení distribuční soustavy v Kč/MWh, a to pro jednotlivé napěťové úrovně, návrh na změnu ceny dodávky elektřiny pro chráněné zákazníky včetně návrhu struktury tarifů pro jednotlivé zákaznické kategorie pro příslušný rok regulačního období, odůvodněné nezbytnými údaji a výpočty při dodržení pravidel regulace, jsou předkládány lokálními distributory podle odstavce 6 písm. b) Úřadu nejpozději do 15. října kalendářního roku předcházejícího příslušný rok regulačního období. Návrh každého lokálního distributora je do jednoho měsíce po předložení ověřen Úřadem z hlediska dodržení stanovených podmínek regulace. Není-li předložený návrh v souladu s podmínkami regulace, je lokální distributor Úřadem vyzván, aby do 14 dnů předložil návrh nový. Pokud není nový návrh v souladu s podmínkami regulace nebo držitel licence návrh nepředloží, stanoví ceny Úřad.

(15) Návrhy na změnu cen za činnosti operátora trhu pro příslušný rok regulačního období, odůvodněné nezbytnými údaji a výpočty při dodržení pravidel regulace, jsou předkládány operátorem trhu Úřadu vždy do 30. dubna kalendářního roku předcházejícího příslušný rok regulačního období. Návrh operátora trhu je do jednoho měsíce po předložení ověřen Úřadem z hlediska dodržení stanovených podmínek regulace. Není-li předložený návrh v souladu s podmínkami regulace, je operátor trhu Úřadem vyzván, aby do 14 dnů předložil návrh nový. Pokud není nový návrh v souladu s podmínkami regulace nebo držitel licence návrh nepředloží, stanoví ceny Úřad.

(16) Tarify a ceny uplatňované v rámci licencovaných činností a podléhající cenové regulaci jsou s účinností od 1. ledna příslušného roku regulačního období stanoveny rozhodnutím Úřadu do 30. listopadu kalendářního roku předcházejícího příslušný rok regulačního období.


4)   Vyhláška č. 252/2001 Sb., o způsobu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů a z kombinované výroby elektřiny a tepla.
4a)   Vyhláška č. 580/1990 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/ /1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.".

10. V § 6 odst. 1 se slova "individuálních distributorů" nahrazují slovy "distribučních soustav jednotlivých distributorů".

11. V § 6 se doplňuje odstavec 6, který zní:

"(6) Skutečně dosažené ceny systémových služeb se stanovují pomocí skutečných výnosů a odběrů elektřiny. Skutečné výnosy za systémové služby se porovnají s celkovými skutečnými náklady na podpůrné služby včetně Úřadem povoleného zisku. Zisk stanovený rozhodnutím Úřadu pro rok "i" regulačního období se upraví o zjištěný rozdíl mezi povoleným a skutečně dosaženým ziskem.".

12. Nadpis § 8 zní: "

Činnosti s regulovanými cenami v plynárenství v prvním regulačním období".

13. V § 8 písm. c) se slova "od obchodníků" nahrazují slovem "obchodníky".

14. V § 9 odst. 4 se věta druhá zrušuje.

15. V § 9 odstavec 6 zní:

"(6) Ceny podle § 8 písm. d) a e) jsou navrhovány Úřadu způsobem uvedeným v příloze č. 11, přičemž pro písmeno e) tak, aby byla dodržena průměrná cena dodávky energie zemního plynu od provozovatele distribuční soustavy, potvrzená Úřadem podle vztahu
S (Wpkzn x Cpkzn) = Ckzpij,
kde
Wpkzn je váhový podíl ceny produktu nebo služby n vyjádřený podílem plánovaného množství energie zemního plynu dodané příslušným držitelem licence na distribuci plynu chráněným zákazníkům za cenu produktu nebo služby n a celkového množství energie zemního plynu dodané příslušným držitelem licence na distribuci plynu chráněným zákazníkům,
Cpkzn je navrhovaná cena produktu nebo služby n,
Ckzpij je průměrná cena dodávky jednotkového množství energie zemního plynu příslušného držitele licence na distribuci plynu stanovená podle postupu uvedeného v příloze č. 11.".

16. § 10 včetně nadpisu zní:

"§ 10
Způsob tvorby a změny cen v plynárenství

(1) Způsob tvorby cen podle § 8 je stanoven na první regulační období začínající 1. ledna 2002 a končící 31. prosince 2004. Pro toto období se určí způsob a podmínky regulace cen prostřednictvím vzorců, jejichž formy a parametry stanovované Úřadem podle odstavců 3 a 5 zůstávají neměnné po celé regulační období, pokud Úřad v odůvodněných případech, zejména v důsledku poskytnutí nesprávných údajů držitelem licence, nestanoví jinak.

(2) Při stanovení výchozí úrovně povolených nákladů a provozních aktiv se postupuje tak, že výchozí úroveň povolených nákladů a hodnotu provozních aktiv držitele licence stanoví Úřad analyticky před začátkem regulačního období. Základem pro analytické stanovení výchozí úrovně povolených nákladů a provozních aktiv jsou údaje z regulačních výkazů předkládaných držiteli licence podle § 14, a to za poslední auditovaný účetně ukončený kalendářní rok předcházející počátečnímu roku regulačního období.

(3) Parametry cenového vzorce jsou stanoveny Úřadem pro držitele licence na uskladňování plynu nejpozději 5 měsíců před začátkem regulačního období, pro držitele licence na přepravu plynu, pro držitele licence na obchod s plynem prodávajícím zemní plyn účastníkům trhu, jejichž zařízení jsou připojena na přepravní soustavu, nejpozději 4 měsíce před začátkem regulačního období a pro držitele licence na distribuci plynu a obchod s plynem nejpozději 3 měsíce před začátkem regulačního období v tomto rozsahu:

a)   výchozí úroveň povolených nákladů a úroveň odpisů příslušných licencovaných činností,
b)   výchozí úroveň provozních aktiv příslušných licencovaných činností,
c)   míra výnosnosti provozních aktiv příslušné licencované činnosti,
d)   zisk vztažený k prodanému plynu v Kč/MWh stanovený analyticky (dále jen "zisk v Kč/MWh"),
e)   povolený rámec rozptylu skutečně dosažené průměrné ceny příslušné licencované činnosti, stanovené na základě cenového průkazu skutečných výsledků činnosti v příslušném časovém intervalu (čtvrtletí, rok) regulačního období, od průměrné ceny příslušné licencované činnosti plánované pro příslušný časový interval (čtvrtletí, rok) regulačního období,
f)   povolená míra celkových ztrát v přepravní soustavě, podzemních zásobnících plynu a v distribučních soustavách připojených na přepravní soustavu, přičemž povolená míra celkových ztrát v distribučních soustavách a v podzemních zásobnících je pro jednotlivé držitele licence individuální,
g)   hodnota povolené ztráty, popřípadě zisku podle odstavce 5.

(4) Pro první regulační období jsou ceny podle § 8 písm. a) a c) stanoveny tak, aby zajistily v roce 2002 nejméně plné pokrytí povolených nákladů, v roce 2003 nejméně plné pokrytí povolených nákladů a poloviční míru výnosnosti provozních aktiv a zisku v Kč/MWh plánovaného pro rok 2004 a v roce 2004 plné pokrytí povolených nákladů a plnou míru výnosnosti provozních aktiv a zisku v Kč/MWh.

(5) Změny cen podle § 8 písm. a), c), d), e) a i) jsou v průběhu regulačního období prováděny jednou ročně, a to s účinností od 1. ledna příslušného roku. Další změny jsou prováděny od 1. dubna, 1. července a 1. října příslušného roku, jestliže z důvodu plánovaných změn v měrných nákladech na nákup zemního plynu nebo odchylky mezi měrnými náklady, jež byly podkladem pro stanovení ceny obsažené v platném cenovém rozhodnutí, a skutečnými měrnými náklady na nákup zemního plynu vykázanými v obdobích od poslední změny ceny dosáhne celková plánovaná ztráta, popřípadě zisk držitele licence na obchod z prodeje účastníkům trhu, jejichž zařízení je připojeno na přepravní soustavu, hodnoty stanovené Úřadem. Tato plánovaná ztráta, případně zisk je promítnut do ceny podle § 8 písm. c).

(6) Pokud dojde ke změně ceny pro chráněné zákazníky s roční fakturací mimo termín pravidelného odečtu, stanoví se spotřeba plynu procentuálním rozdělením měsíčních odběrů podle zvláštního právního předpisu.5)

(7) Jednotliví držitelé licencí na přepravu plynu, uskladňování plynu, distribuci plynu připojeni na přepravní soustavu a obchod s plynem předloží Úřadu vždy do 30. dubna kalendářního roku předcházejícího příslušný rok regulačního období podklady podle § 14.

(8) Držitelé licence na uskladňování plynu nejpozději do 30. června kalendářního roku předcházejícího příslušný rok regulačního období předloží Úřadu návrh ceny za uskladňování zemního plynu, odůvodněný nezbytnými údaji a výpočty při dodržení pravidel regulace.

(9) Návrh podle odstavce 8 je Úřadem ověřen z hlediska dodržení stanovených podmínek regulace, a to nejpozději do 15. července kalendářního roku předcházejícího příslušný rok regulačního období. Není-li předložený návrh v souladu s podmínkami regulace, je držitel licence na uskladňování plynu povinen do 7 dnů předložit návrh nový. Pokud není nový návrh v souladu s podmínkami regulace nebo držitel licence návrh nepředloží, stanoví ceny Úřad. Nejpozději do 31. července kalendářního roku předcházejícího příslušný rok regulačního období jsou ověřené návrhy cen uskladňování zemního plynu Úřadem předány souběžnému držiteli licence na přepravu plynu a uskladňování plynu.

(10) Souběžný držitel licence na přepravu plynu a na uskladňování plynu a držitel licence na obchod předloží Úřadu do 15. srpna kalendářního roku předcházejícího příslušný rok regulačního období návrh ceny přepravy a uskladňování zemního plynu a návrh ceny energie zemního plynu, odůvodněný nezbytnými údaji a výpočty při dodržení pravidel regulace.

(11) Návrh cen podle odstavce 10 je Úřadem ověřen z hlediska dodržení stanovených podmínek regulace, a to nejpozději do 31. srpna kalendářního roku předcházejícího příslušný rok regulačního období. Není-li předložený návrh v souladu s podmínkami regulace, předloží souběžný držitel licence na přepravu plynu a uskladňování plynu do 7 dnů návrh nový. Pokud není nový návrh v souladu s podmínkami regulace nebo držitel licence návrh nepředloží, stanoví ceny Úřad. Nejpozději do 15. září kalendářního roku předcházejícího příslušný rok regulačního období jsou ověřené ceny přepravy a uskladňování plynu a energie zemního plynu Úřadem předány jednotlivým držitelům licence na distribuci plynu připojeným na přepravní soustavu.

(12) Jednotliví držitelé licence na distribuci plynu připojeni na přepravní soustavu a držitelé licence na obchod s plynem, prodávající plyn ostatním účastníkům trhu připojeným na distribuční soustavu, předloží Úřadu návrhy cen produktů a služeb poskytovaných v rámci dodávky plynu chráněným zákazníkům a prodeje plynu ostatním účastníkům trhu připojeným na distribuční soustavu, odůvodněný nezbytnými údaji a výpočty při dodržení pravidel regulace, a to nejpozději do 30. září kalendářního roku předcházejícího příslušný rok regulačního období.

(13) Návrh podle odstavce 12 je Úřadem prověřen z hlediska dodržení stanovených podmínek regulace, a to nejpozději do 15. října kalendářního roku předcházejícího příslušný rok regulačního období. Není-li předložený návrh v souladu s podmínkami regulace, předloží příslušný držitel licence do 14 dnů ode dne vrácení návrh nový. Pokud není nový návrh v souladu s podmínkami regulace nebo držitel licence návrh nepředloží, stanoví ceny Úřad.

(14) Úřad je oprávněn provést následné změny ověřené ceny energie zemního plynu v případě zjištěných odchylek od ceny nákupu zemního plynu. Změny ověřené ceny sdělí Úřad souběžnému držiteli licence na přepravu a uskladňování zemního plynu a držitelům licence na distribuci plynu připojeným na přepravní soustavu nejpozději do 30. října kalendářního roku předcházejícího příslušný rok regulačního období.

(15) Návrhy změny ceny energie v zemním plynu předkládá držitel licence na obchod Úřadu nejméně 2 měsíce před termínem změny ceny energie zemního plynu, s výjimkou změny ceny od 1. ledna regulačního roku, kdy je návrh ceny předkládán k 15. říjnu, přičemž je uplatňován postup, který umožní současné změny této ceny v celém řetězci dodávek zemního plynu všem zákaznickým kategoriím. Návrh je ověřen Úřadem a nové ceny jsou Úřadem stanoveny a zveřejněny nejpozději jeden měsíc před termínem změn cen.

(16) Nové ceny produktů a služeb uplatňovaných v rámci licencovaných činností a podléhajících cenové regulaci jsou s účinností od 1. ledna příslušného roku regulačního období stanoveny rozhodnutím Úřadu, a to nejpozději do 30. listopadu kalendářního roku předcházejícího příslušný rok regulačního období.".

17. Nadpis § 11 zní: "

Činnosti s regulovanými cenami v plynárenství v druhém regulačním období".

18. V § 12 odst. 1 písm. b) se slova "pro každou samostatnou část rozvodu" zrušují.

19. V § 12 odstavec 2 zní:

"(2) Cena tepelné energie pro odběratele v místě měření je součtem ceny výroby tepelné energie a ceny rozvodu tepelné energie, nebo pouze cena výroby tepelné energie.".

20. V § 12 odst. 3 se za slova "usměrňovaných cen" vkládají slova "podle zvláštního právního předpisu3)".

21. § 13 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 7) zní:

"§ 13
Způsob tvorby a změny cen dodávky tepelné energie

(1) Výrobce spalující lehké topné oleje zahrnuje do věcně usměrňované ceny tepelné energie cenu paliva bez spotřební daně, pokud má nárok na vrácení spotřební daně podle zvláštního právního předpisu.7)

(2) Způsob regulace cen dodávky tepelné energie pro všechny odběratele s meziroční cenovou úpravou o eskalační faktor je stanoven do konce prvního regulačního období, které končí 31. prosincem 2004.

(3) Vymezení pravidel regulace cen podle § 12 odst. 1 pro příslušný regulovaný rok je stanovováno cenovým rozhodnutím Úřadu.

(4) Ve výjimečných případech, vyžaduje-li to spolehlivost dodávek tepelné energie konečnému spotřebiteli, může Úřad povolit odlišný postup stanovení ceny, než je uvedeno v odstavcích 2 a 3, při zachování nediskriminačního přístupu k držitelům licence.

(5) V případech, kdy provozovatel tepelného zdroje umístěného v obytném domě v odůvodněných případech neinstaloval měřidlo spotřeby tepelné energie, zjistí se spotřeba za účtované období podle přílohy č. 16.

(6) V příloze č. 17 je uveden jeden z možných postupů pro dělení společných nákladů na tepelnou energii a na elektřinu při kombinované výrobě elektřiny a tepla.

(7) V průběhu prvního regulačního období budou výsledky regulace analyzovány a způsob regulace pro druhé regulační období dále stanoven s ohledem na tržní prostředí a vývoj cen na trhu paliv a energií.


7)   Zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.".

22. § 14 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 8) zní:

"§ 14
Obsah ekonomických údajů pro účely cenové regulace

(1) Držitelé licencí a operátor trhu předkládají Úřadu každoročně rozvahu a výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu včetně přílohy sestavované podle zvláštního právního předpisu,8) a to vždy za uplynulý kalendářní rok.

(2) Držitelé licencí předkládají Úřadu každoročně ekonomické údaje za uplynulý kalendářní rok zpracované podle zvláštního právního předpisu,1) a to

a)   držitel licence na výrobu elektřiny s celkovým instalovaným výkonem nad 500 MW předkládá výkaz provozních aktiv, výkaz nákladů a výnosů, výkaz kontroly hospodářského výsledku a výkaz plánu investičních výdajů,
b)   lokální distributoři, výrobci 1. a 2. kategorie včetně samovýrobců podle zvláštního právního předpisu2) předkládají technické výkazy,
c)   držitel licence na přenos elektřiny předkládá výkaz provozních aktiv, výkaz nákladů a výnosů, výkaz kontroly hospodářského výsledku, výkaz plánu investičních výdajů a technické výkazy,
d)   držitel licence na distribuci elektřiny předkládá výkazy provozních aktiv, výkazy nákladů a výnosů, výkaz kontroly hospodářského výsledku, výkaz plánu investičních výdajů, výkaz výpočtu opravných položek, bilanční a technické výkazy,
e)   držitel licence na obchod s elektřinou předkládá výkazy provozních aktiv, výkazy nákladů a výnosů, výkaz kontroly hospodářského výsledku, výkaz plánu investičních výdajů, výkaz výpočtu opravných položek, bilanční a technické výkazy,
f)   držitel licence na přepravu plynu, licence na obchod s plynem a licence na uskladňování plynu předkládá výkaz provozních aktiv, výkaz nákladů a výnosů, výkaz kontroly hospodářského výsledku, výkaz plánu investičních výdajů, výkazy skutečných a plánovaných nákladů na nákup zemního plynu rozdělených na jednotlivá čtvrtletí roku, výkaz skutečných a plánovaných nákladů na uskladnění plynu v cizích podzemních zásobnících, bilanční a technické výkazy,
g)   držitel licence na uskladňování plynu předkládá výkaz provozních aktiv, výkaz nákladů a výnosů, výkaz kontroly hospodářského výsledku, výkaz plánu investičních výdajů, výkaz skutečné a plánované bilance zemního plynu,
h)   držitel licence na distribuci plynu připojený na přepravní soustavu a držitel licence na obchod s plynem předkládá výkazy provozních aktiv, výkazy nákladů a výnosů, výkaz kontroly hospodářského výsledku, výkaz plánu investičních výdajů, výkaz výpočtu opravných položek, výkaz nákladů na nákup zemního plynu, výkaz roční skutečné a plánované bilance distribuce zemního plynu s rozdělením na jednotlivá čtvrtletí a výkaz tarifní statistiky,
i)   držitel licence na výrobu tepelné energie a držitel licence na rozvod tepelné energie předkládá výkaz provozních aktiv, výkaz nákladů a výnosů, výkaz kontroly hospodářského výsledku, výkaz plánu investičních výdajů a technický výkaz.

(3) Operátor trhu každoročně vždy do 30. dubna předkládá Úřadu výkazy plánovaných nákladů a výnosů a výkaz plánovaných výdajů na investice strukturovaný do jednotlivých let regulačního období. Výkazy jsou členěny podle činností organizování krátkodobého trhu s elektřinou, vyhodnocování, zúčtování a vypořádání odchylek a pro ostatní činnosti operátora trhu.


8)   Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.".

23. Příloha č. 1 zní:

"Příloha č. 1 k vyhlášce č. 438/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

24. Příloha č. 2 včetně poznámky pod čarou č. 1) zní:

"Příloha č. 2 k vyhlášce č. 438/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

25. Příloha č. 3 včetně poznámky pod čarou č. 1) zní:

"Příloha č. 3 k vyhlášce č. 438/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

26. Příloha č. 4 zní:

"Příloha č. 4 k vyhlášce č. 438/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

27. Příloha č. 5 včetně poznámky pod čarou č. 1) zní:

"Příloha č. 5 k vyhlášce č. 438/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

28. Příloha č. 6 zní:

"Příloha č. 6 k vyhlášce č. 438/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

29. Příloha č. 7 se zrušuje.

30. Příloha č. 8 zní:

"Příloha č. 8 k vyhlášce č. 438/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

31. Příloha č. 9 zní:

"Příloha č. 9 k vyhlášce č. 438/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

32. Příloha č. 10 zní:

"Příloha č. 10 k vyhlášce č. 438/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

33. Příloha č. 11 zní:

"Příloha č. 11 k vyhlášce č. 438/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

34. Příloha č. 12 včetně poznámky pod čarou č. 1) zní:

"Příloha č. 12 k vyhlášce č. 438/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

35. Příloha č. 13 zní:

"Příloha č. 13 k vyhlášce č. 438/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

36. Příloha č. 14 včetně poznámky pod čarou č. 1) zní:

"Příloha č. 14 k vyhlášce č. 438/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

37. Příloha č. 15 se zrušuje.

38. Příloha č. 16 zní:

"Příloha č. 16 k vyhlášce č. 438/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

39. Příloha č. 17 zní:

"Příloha č. 17 k vyhlášce č. 438/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Předseda:
Ing. Brychta, CSc. v. r.

E-shop

Společnost s ručením omezeným 2016 - prakticky včetně účetnictví a daní, 12. vydání

Společnost s ručením omezeným 2016 - prakticky včetně účetnictví a daní, 12. vydání

Ing. Pavel Běhounek - Anag, spol. s r. o.

Obsahuje praktické řešení situací běžně se vyskytujících v s. r. o., např. rozdělování zisku, odměňování společníků a jednatelů, povinnosti jednatele ve vztahu k účetnictví, poskytování půjček společníky. Řeší ...

Cena: 429 KčKOUPIT

Pracovní právo, 7. vydání

Pracovní právo, 7. vydání

Bělina, Pichrt a kol. - C. H. Beck

Sedmé, doplněné a podstatně přepracované vydání vysokoškolské učebnice se zabývá všemi podstatnými oblastmi pracovního práva, představuje teoretický základ oboru, který zajímá každého z nás. Publikace reaguje především na skutečnost, že nabylo účinnosti několik podstatných novel ...

Cena: 790 KčKOUPIT

FKSP, sociální fondy, benefity a jiná plnění 2018, 6. vydání

FKSP, sociální fondy, benefity a jiná plnění 2018, 6. vydání

Ing. Marie Krbečková, Jindřiška Plesníková - Anag, spol. s r. o.

I díky rostoucí ekonomice a potřebě stabilizace pracovního prostředí využívá stále větší množství organizací a firem jako nástroj možnost poskytování zaměstnaneckých sociálních výhod a různých benefitů. Nadále tedy platí, že jedním ze základních nástrojů při poskytování benefitů je ...

Cena: 299 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.