Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


565

VYHLÁŠKA

ze dne 18. prosince 2002,

kterou se mění vyhláška č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění vyhlášky č. 401/2002 Sb., vyhláška č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 243/1999 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění vyhlášky č. 401/2002 Sb.

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 59 písm. b) a v dohodě s Českým statistickým úřadem podle § 59 písm. c) zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, podle § 92 odst. 1 písm. a) a v dohodě s Českým statistickým úřadem podle § 92 odst. 1 písm. c) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 204/2000 Sb., podle § 74 písm. b) a v dohodě s Českým statistickým úřadem podle § 74 písm. d) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů:

Čl. I

Vyhláška č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění vyhlášky č. 401/2002 Sb., se mění takto:

1. § 5 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 4) zní:

"§ 5
Ověřování způsobilosti

Způsobilost pro výkon činnosti na úseku voleb ověřuje krajský úřad pro zaměstnance obce zařazeného do pověřeného obecního úřadu a pověřeného činností na úseku voleb.4)


4)  § 11 odst. 1 písm. i) zákona č. 130/2000 Sb.".

2. V § 6 se slova "okresního úřadu v sídle kraje, okresního úřadu," zrušují.

3. V § 7 se odstavec 1 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 2.

4. V § 7 se slova "odst. 2" zrušují a slova "okresnímu úřadu" se nahrazují slovy "krajskému úřadu".

5. § 8 včetně poznámky pod čarou č. 5) zní:

"§ 8

(1) Pro účely ověřování znalostí na úseku voleb se zřizují zkušební komise.

(2) Předsedu a členy zkušební komise na krajském úřadu určí ředitel krajského úřadu ze zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu; předsedy zkušebních komisí jsou zaměstnanci krajů zařazení do krajského úřadu s osvědčením o vykonané zkoušce podle zvláštního právního předpisu.5)

(3) Zkušební komise jsou tříčlenné.

(4) Krajský úřad určí termíny a místo zkoušky.


5)   § 8 odst. 2 písm. d) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 230/2002  Sb.".

6. V § 9 odst. 5 se slova "Ministerstva vnitra a okresního úřadu" nahrazují slovy "krajského úřadu".

7. V § 9 odst. 7 se slova "Ministerstvo vnitra nebo okresní úřad" nahrazují slovy "krajský úřad".

8. V nadpisu části třetí se slova "okresních úřadů v sídle kraje" nahrazují slovy "krajských úřadů".

9. V § 10 odst. 3 se slova "okresního úřadu v sídle kraje" nahrazují slovy "krajského úřadu".

10. V § 10 odst. 5 písm. a) se slova "okresního úřadu v sídle kraje" nahrazují slovy "krajského úřadu".

11. V § 11 odst. 1 se bod 6 zrušuje.

12. V § 11 odst. 2 bod 3 včetně poznámky pod čarou č. 9) zní:

"3. Průkaz zaměstnance obce zařazeného do pověřeného obecního úřadu9)


9)  § 13 odst. 2 zákona č. 130/2000 Sb.".

13. V § 12 se slova "Okresní úřad v sídle kraje" nahrazují slovy "Krajský úřad".

14. V § 13 odst. 1 se slova "okresním úřadům v sídle kraje" nahrazují slovy "krajským úřadům".

15. V § 13 odstavec 2 včetně poznámek pod čarou č. 15) a 16) zní:

"(2) Na vyžádání krajského úřadu poskytují

a)   obecní úřady obcí s rozšířenou působností a ve městech Brno, Ostrava a Plzeň magistráty těchto měst údaj o místě trvalého pobytu kandidáta15) a údaj o jeho rodném čísle,
b)   ve městech Brno, Ostrava a Plzeň magistráty těchto měst údaj o státním občanství kandidáta.16)

15)   Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění zákona č. 2/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.
16)   Zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění zákona č. 272/1993 Sb., zákona č. 337/1993 Sb., zákona č.  140/1995 Sb., zákona č. 139/1996 Sb., zákona č. 194/1999 Sb. a zákona č. 320/2002  Sb.".

16. V § 14 odst. 1 se slova "Okresní úřad v sídle kraje" nahrazují slovy "Krajský úřad".

17. V § 14 odst. 2 se slova "okresním úřadem v sídle kraje" nahrazují slovy "krajským úřadem" a slova "okresnímu úřadu v sídle kraje" se nahrazují slovy "krajskému úřadu".

18. V § 14 odst. 3 se slova "okresního úřadu v sídle kraje" nahrazují slovy "krajského úřadu".

19. V § 14 odst. 4 se slova "Okresní úřad v sídle kraje" nahrazují slovy "Krajský úřad".

20. V § 16 odst. 2 se slova "okresnímu úřadu v sídle kraje" nahrazují slovy "krajskému úřadu".

21. V § 16 odst. 3 se slova "Okresní úřad v sídle kraje" nahrazují slovy "Krajský úřad".

22. V příloze č. 1 ve vzoru 1 bod 1 zní:

"1. Volby do zastupitelstva kraje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . se uskuteční dne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . od 14.00 hodin do 22.00 hodin a dne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . od 8.00 hodin do 14.00 hodin.".

23. V příloze č. 1 ve vzoru 3 se slovo "dne" nahrazuje slovy "ve dnech".

24. V příloze č. 1 v Příloze ke vzoru 3 se slovo "dne" nahrazuje slovy "ve dnech".

25. V příloze č. 1 ve vzoru 4 se slovo "dne" nahrazuje slovy "konané ve dnech" a slova "okresního úřadu v sídle kraje" se nahrazují slovy "krajského úřadu".

26. V příloze č. 1 ve vzoru 5 se slovo "dne" nahrazuje slovy "ve dnech" a slova "přednosta okresního úřadu v sídle kraje" se nahrazují slovy "ředitel krajského úřadu" a slova "okresního úřadu v sídle kraje" se nahrazují slovy "kraje zařazený do krajského úřadu".

27. V příloze č. 1 se vzor 6 zrušuje.

28. V příloze č. 1 ve vzoru 7 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Krajský úřad", slova "razítkoxx)" se nahrazují slovy "razítko krajského úřadu" a slova "přednosty okresního úřadu, primátora města Brna, Ostravy, Plzněx)" se nahrazují slovy "ředitele krajského úřadu" a poznámky pod čarou x) a xx) se zrušují.

29. V příloze č. 1 ve vzoru 8 se slova "Ministerstvo vnitra (Okresní úřad v . . . . )x)" nahrazují slovy "Krajský úřad v . . . . . x)", slova "podle ust. § 9 odst. 2 písm. b) (ust. § 12 odst. 1 písm. d)x)" se nahrazují slovy "podle ust. § 11 odst. 1 písm. i)" a slova "Ministerstva vnitra (Okresního úřadu v . . . . . )x)" se nahrazují slovy "Krajského úřadu v. . . . . . x)".

30. V příloze č. 1 ve vzoru 9 se v nadpisu slova "Ministerstva vnitra (Okresního úřadu v . . . . . )x)" nahrazují slovy "Krajského úřadu v . . . . . . . x)".

31. V příloze č. 1 ve vzoru 10 se slovo "dne" nahrazuje slovy "ve dnech".

32. V příloze č. 2 ve vzoru tiskopisu 3 se v nadpisu slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obce zařazeného do pověřeného obecního úřadu" a v rubrice týkající se podpisu se slova "přednosty okresního úřadu" nahrazují slovem "starosty" a slova "okresního úřadu" se nahrazují slovy "pověřeného obecního úřadu".

33. V příloze č. 2 vzor tiskopisu 6 zní:

(vzor není k dispozici v textové podobě)

Čl. II

Vyhláška č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb., ve znění vyhlášky č. 80/2002 Sb., vyhlášky č. 188/2002 Sb. a vyhlášky č. 401/2002 Sb., se mění takto:

1. V nadpisu části první se slova: "OKRESNĺCH ÚŘADŮ" nahrazují slovy "POVĚŘENÝCH OBECNĺCH ÚŘADŮ".

2. V § 2 odst. 1 se slova "okresním úřadům v sídle volebního kraje4) (dále jen "okresní úřad v sídle kraje")" nahrazují slovy "krajským úřadům4)" a slova "okresním úřadům v sídle volebního obvodu" se nahrazují slovy "pověřeným obecním úřadům v sídle volebního obvodu".Poznámka pod čarou č. 4) se zrušuje.

3. V § 2 odstavce 2 a 3 včetně poznámek pod čarou č. 6) a 7) znějí:

"(2) Na vyžádání krajského úřadu nebo pověřeného obecního úřadu v sídle volebního obvodu poskytují obecní úřady obcí s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze městské části určené Statutem hlavního města Prahy a ve městech Brno, Ostrava a Plzeň magistráty těchto měst údaj o místě trvalého pobytu kandidáta6) a údaj o rodném čísle.

(3) Na vyžádání pověřeného obecního úřadu v sídle volebního obvodu poskytují krajské úřady, v hlavním městě Praze úřady městské části určené Statutem hlavního města Prahy a ve městech Brno, Ostrava a Plzeň magistráty těchto měst údaj o státním občanství kandidáta.7)


6)   Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění zákona č. 2/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.
7)   Zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění zákona č. 272/1993 Sb., zákona č. 337/1993 Sb., zákona č.  140/1995 Sb., zákona č. 139/1996 Sb., zákona č. 194/1999 Sb. a zákona č. 320/2002  Sb.".

4. V § 3 odst. 1 větě první se slova "Okresní úřad v sídle kraje nebo okresní úřad v sídle volebního obvodu" nahrazují slovy "Krajský úřad nebo pověřený obecní úřad v sídle volebního obvodu".

5. V § 3 odst. 1 větě druhé se slova "Okresní úřad v sídle volebního obvodu" nahrazují slovy "Pověřený obecní úřad v sídle volebního obvodu".

6. V § 3 odst. 2 větě první se slova "okresním úřadem v sídle kraje" nahrazují slovy "krajským úřadem" a slova "okresním úřadem v sídle volebního obvodu" se nahrazují slovy "pověřeným obecním úřadem v sídle volebního obvodu".

7. V § 3 odst. 2 větě druhé se slova "okresnímu úřadu v sídle kraje nebo okresnímu úřadu v sídle volebního obvodu" nahrazují slovy "krajskému úřadu nebo pověřenému obecnímu úřadu v sídle volebního obvodu".

8. V § 3 odst. 3 se slova "okresního úřadu v sídle kraje nebo okresního úřadu v sídle volebního obvodu" nahrazují slovy "krajského úřadu nebo pověřeného obecního úřadu v sídle volebního obvodu".

9. V § 3 odst. 4 se slova "Okresní úřad v sídle kraje nebo okresní úřad v sídle volebního obvodu" nahrazují slovy "Krajský úřad nebo pověřený obecní úřad v sídle volebního obvodu".

10. V § 4 odst. 2 se slova "okresní úřad v sídle volebního obvodu" nahrazují slovy "pověřený obecní úřad v sídle volebního obvodu".

11. V § 5 odst. 2 se slova "okresnímu úřadu v sídle kraje nebo okresnímu úřadu v sídle volebního obvodu" nahrazují slovy "krajskému úřadu nebo pověřenému obecnímu úřadu v sídle volebního obvodu".

12. V § 5 odst. 3 se slova "Okresní úřad v sídle kraje nebo okresní úřad v sídle volebního obvodu" nahrazují slovy "Krajský úřad nebo pověřený obecní úřad v sídle volebního obvodu".

13. V § 7 se slova "Okresní úřad v sídle kraje" nahrazují slovy "Krajský úřad" a slova "okresní úřad v sídle volebního obvodu" se nahrazují slovy "pověřený obecní úřad v sídle volebního obvodu".

14. V nadpisu části páté se slova "OKRESNĺCH ÚŘADŮ V SĺDLE KRAJE, OKRESNĺCH ÚŘADŮ V SĺDLE VOLEBNĺHO OBVODU" nahrazují slovy "KRAJSKÝCH ÚŘADŮ, POVĚŘENÝCH OBECNĺCH ÚŘADŮ V SĺDLE VOLEBNĺHO OBVODU".

15. V § 8 odst. 3 se slova "okresního úřadu v sídle kraje a okresního úřadu v sídle volebního obvodu" nahrazují slovy "krajského úřadu a pověřeného obecního úřadu v sídle volebního obvodu".

16. V § 8 odst. 5 písm. a) se slova "okresního úřadu v sídle kraje a okresního úřadu v sídle volebního obvodu" nahrazují slovy "krajského úřadu a pověřeného obecního úřadu v sídle volebního obvodu".

17. V § 12 odst. 5 větě druhé se za slova "předseda nebo člen" vkládá slovo "zvláštní".

18. V příloze č. 1 ve vzoru 5 se slova "okresního úřadu v sídle kraje" nahrazují slovy "krajského úřadu".

19. V příloze č. 1 ve vzoru 7 se slova "okresního úřadu v sídle volebního obvodu" nahrazují slovy "pověřeného obecního úřadu v sídle volebního obvodu".

20. V příloze č. 1 ve vzoru 8 se slova "přednosta okresního úřadu v sídle volebního kraje" nahrazují slovy "ředitel krajského úřadu" a slova "zaměstnanec okresního úřadu v sídle volebního kraje" se nahrazují slovy "zaměstnanec kraje zařazený do krajského úřadu".

21. V příloze č. 1 ve vzoru 9 se slova "přednosta okresního úřadu v sídle volebního obvodu" nahrazují slovy "starosta obce s pověřeným obecním úřadem v sídle volebního obvodu" a slova "zaměstnanec okresního úřadu v sídle volebního obvodu" se nahrazují slovy "zaměstnanec obce zařazený do pověřeného obecního úřadu v sídle volebního obvodu".

Čl. III

Vyhláška č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění vyhlášky č. 401/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odstavec 6 včetně poznámky pod čarou č. 8) zní:

"(6) Obecní úřady obcí s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze městské části určené Statutem hlavního města Prahy a ve městech Brno, Ostrava a Plzeň magistráty těchto měst poskytují obecnímu úřadu pro účely upřesňování seznamů a dodatků seznamů8) každoročně

a)   údaje o změnách místa trvalého pobytu voličů,
b)   jmenný seznam voličů, kteří v kalendářním roce dosáhnou věku 18 let,
c)   úmrtí, změnu jména a příjmení voličů starších 18 let,
d)   údaje o zbavení způsobilosti k právním úkonům.

8)   § 8 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění zákona č. 320/2002  Sb.".

2. V § 4 věta druhá zní: "Aktualizaci provede obecní úřad porovnáním s evidencí trvalého pobytu státních občanů České republiky a cizinců s povolením k pobytu na území České republiky vedenou obecním úřadem obce s rozšířenou působností.".

3. V § 5 odstavec 4 včetně poznámek pod čarou č. 13) a 13a) zní:

"(4) Na vyžádání registračního úřadu poskytují

a)   obecní úřady obcí s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze městské části určené Statutem hlavního města Prahy a ve městech Brno, Ostrava a Plzeň magistráty těchto měst údaj o datu narození a o místě trvalého pobytu kandidáta,13)
b)   krajské úřady, v hlavním městě Praze úřady městské části určené Statutem hlavního města Prahy a ve městech Brno, Ostrava a Plzeň magistráty těchto měst údaj o státním občanství kandidáta.13a)

13)   Zákon č. 133/2000 Sb., ve znění zákona č. 2/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.
13a)   Zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění zákona č. 272/1993 Sb., zákona č. 337/1993 Sb., zákona č.  140/1995 Sb., zákona č. 139/1996 Sb., zákona č. 194/1999 Sb. a zákona č. 320/2002  Sb.".

4. V § 9 bodě 9 se slova "okresním úřadem" nahrazují slovy "pověřeným obecním úřadem".

5. V § 14 odst. 2 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Krajský úřad".

6. V § 15 písm. b) se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "krajskému úřadu".

7. V § 16 odstavec 3 zní:

"(3) Předsedu a další členy zkušební komise na krajském úřadu určí ředitel krajského úřadu ze zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu; předsedou zkušební komise je zaměstnanec kraje zařazený do krajského úřadu s osvědčením o vykonané zkoušce podle § 17 odst. 5.".

8. V § 16 odst. 5 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "krajský úřad".

9. V § 17 odst. 6 písm. c) se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "krajského úřadu".

10. V § 17 odst. 7 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "krajský úřad".

11. V příloze č. 1 ve vzoru 4 se slova "do 20.00 hodin" nahrazují slovy "do 22.00 hodin".

12. V příloze č. 1 ve vzoru 6 se slovo "dne" nahrazuje slovy "ve dnech (dne)".

13. V příloze č. 1 v Příloze ke vzoru 6 se slovo "dne" nahrazuje slovy "ve dnech (dne)".

14. V příloze č. 1 ve vzoru 7 se slovo "dne" nahrazuje slovy "konané ve dnech (dne)".

15. V příloze č. 1 ve vzoru 9 v nadpisu se slova "okresním úřadem" nahrazují slovy "pověřeným obecním úřadem", slova "Okresní úřad" se nahrazují slovy "Pověřený obecní úřad" a slova "za okresní úřad" se nahrazují slovy "za pověřený obecní úřad".

16. V příloze č. 1 ve vzoru 11 se slovo "primátorax)" nahrazuje slovy "primátora, (tajemníka)x)".

17. V příloze č. 1 ve vzoru 14 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Krajský úřad", slova "§ 11 odst. 1 písm. d)" se nahrazují slovy "§ 10 odst. 11 písm. f)" a slova "Okresního úřadu" se nahrazují slovy "Krajského úřadu".

18. V příloze č. 1 ve vzoru 15 v nadpisu se slova "Okresního úřadu" nahrazují slovy "Krajského úřadu".

Čl. IV
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003.

Ministr:
Mgr. Gross  v. r.

E-shop

Daňové a nedaňové náklady 2018

Daňové a nedaňové náklady 2018

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

V publikaci autor předkládá čtenářům zpracování problematiky správného uplatňování nákladů v základu daně z příjmů. Cílem podnikání je tvorba zisku a každý podnikatel postupuje tak, aby mu ze zisku zbylo co nejvíce. Problematika daňových a nedaňových nákladů je tak každým ...

Cena: 329 KčKOUPIT

Praktikum ze správního práva procesního

Praktikum ze správního práva procesního

Olga Pouperová, Kateřina Fumarová, Lucie Madleňáková - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Praktikum doplňuje řadu dvou praktik z obecné části správního práva. Je přehledně členěno do jedenácti kapitol, které zahrnují všechny instituty správního řízení. Jednotlivé kapitoly obsahují cvičení, skutkové případy k řešení, několik praktických úkolů a kontrolní otázky k ověření ...

Cena: 220 KčKOUPIT

Praktikum z trestního práva. Klauzurní práce s řešením, 6. vydání

Praktikum z trestního práva. Klauzurní práce s řešením, 6. vydání

prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Příručka přináší aktualizovaný výběr klauzurních prací z trestního práva hmotného a trestního práva procesního zpracovaných na Právnické fakultě UK v Praze a Právnické fakultě UP v Olomouci, které byly v ...

Cena: 380 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.