Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


547

VYHLÁŠKA

ze dne 10. prosince 2002,

kterou se stanoví náležitosti žádosti o předchozí souhlas k vydávání elektronických peněžních prostředků

Česká národní banka stanoví podle § 19 odst. 3 zákona č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku):

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví náležitosti žádosti o předchozí souhlas k vydávání elektronických peněžních prostředků.

§ 2
Náležitosti žádosti

(1) Žadatel o předchozí souhlas k vydávání elektronických peněžních prostředků (§ 15 odst. 2 zákona o platebním styku) předkládá České národní bance písemnou žádost, kterou tvoří

a)   základní údaje stanovené v příloze této vyhlášky,
b)   zdůvodnění žádosti,
c)   listinné dokumenty,
d)   prohlášení, že žadatel bude neprodleně písemně informovat Českou národní banku o změnách v údajích uvedených v žádosti, ke kterým dojde po podání žádosti a kdykoli později.

(2) Zdůvodnění žádosti podle odstavce 1 písm. b) obsahuje

a)   strategický záměr žadatele o předchozí souhlas včetně předpokládaného objemu vydaných elektronických peněz (§ 15 odst. 3 zákona o platebním styku) a předpokládaného počtu vydaných elektronických peněžních prostředků,
b)   výčet věcných oblastí, ve kterých se budou elektronické peněžní prostředky používat,
c)   popis elektronických peněžních prostředků, popis procesu jejich vydávání, používání a zúčtování na nich uchovávaných elektronických peněz včetně jejich zpětné výměny,
d)   výčet typů příjemců elektronických peněžních prostředků podle jejich vztahu k vydavateli [§ 19 odst. 1 písm. b) zákona o platebním styku],
e)   přehled uvažovaných příjemců elektronických peněžních prostředků,
f)   popis technického zabezpečení činnosti; technickým zabezpečením se rozumí zejména odpovídající výpočetní systém, účetnictví, statisticko-evidenční a informační systém a kontrolní systém,
g)   popis opatření k zamezení zneužití elektronického peněžního prostředku a opatření proti neoprávněnému zásahu do systému elektronických peněžních prostředků,
h)   popis opatření, jimiž bude zajištěno, že nebude vydáno více elektronických peněz, než povoluje zákon o platebním styku,
i)   návrh smlouvy mezi vydavatelem a držitelem elektronického peněžního prostředku (§ 14 zákona o platebním styku) a návrh obchodních podmínek pro vydávání a užívání elektronických platebních prostředků (§ 17 zákona o platebním styku),
j)   doložení zdrojů financování uvažované činnosti.

(3) Listinnými dokumenty podle odstavce 1 písm. c) jsou,

a)   je-li žadatelem právnická osoba,
1.  společenská nebo zakladatelská smlouva nebo zakladatelská listina a stanovy, jsou-li vydány,
2.  výpis z obchodního rejstříku ne starší než jeden měsíc; právnická osoba, která se nezapisuje do obchodního rejstříku, předloží doklad prokazující její existenci; zahraniční právnická osoba předloží doklad obdobného charakteru ne starší než jeden měsíc,
3.  výpis z evidence Rejstříku trestů statutárního orgánu, členů statutárního orgánu a osob ve výkonné řídící funkci žadatele, ne starší než jeden měsíc; osoba, která je státním občanem České republiky, v případě, že se v posledních třech letech nepřetržitě zdržovala po dobu delší než šest měsíců v zahraničí, předloží rovněž doklad tohoto státu obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než tři měsíce; zahraniční fyzická osoba předloží obdobný doklad ne starší než tři měsíce vydaný státem, jehož je občanem, jakož i státy, ve kterých se tato osoba zdržovala v posledních třech letech nepřetržitě po dobu delší než šest měsíců,
4.  prohlášení žadatele, že veškeré jím uváděné údaje a předložené dokumenty jsou aktuální, úplné a pravdivé;
b)   je-li žadatelem fyzická osoba-podnikatel nebo osoba samostatně výdělečně činná,
1.  výpis z obchodního rejstříku ne starší než jeden měsíc; osoba, která se nezapisuje do obchodního rejstříku, předloží příslušná oprávnění k podnikatelské činnosti; zahraniční fyzická osoba-podnikatel předloží doklad obdobného charakteru ne starší než tři měsíce,
2.  výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než jeden měsíc; osoba, která je státním občanem České republiky, v případě, že se v posledních třech letech nepřetržitě zdržovala po dobu delší než šest měsíců v zahraničí, předloží rovněž doklad tohoto státu obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než tři měsíce; zahraniční fyzická osoba předloží obdobný doklad ne starší než tři měsíce vydaný státem, jehož je občanem, jakož i státy, ve kterých se tato osoba zdržovala v posledních třech letech nepřetržitě po dobu delší než šest měsíců,
3.  čestné prohlášení žadatele, že veškeré jím uváděné údaje a předložené dokumenty jsou aktuální, úplné a pravdivé.

§ 3
Společná ustanovení

(1) Žádost podle § 2 musí být podepsána

a)   statutárním orgánem žadatele nebo osobou oprávněnou jednat jménem žadatele, nebo
b)   žadatelem, je-li žadatelem fyzická osoba-podnikatel nebo osoba samostatně výdělečně činná nebo osobou oprávněnou jednat jménem těchto osob.

Podpis žadatele nebo podpis osoby oprávněné jednat jménem žadatele musí být úředně ověřen.1)

(2) Listinné dokumenty vyžadované touto vyhláškou k potvrzení určité skutečnosti, které pocházejí ze zahraničí, se předkládají spolu s úředně ověřeným českým překladem.1)……,2) Pravost podpisů na originálech předkládaných dokumentů musí být ověřena podle zákona o mezinárodním právu soukromém a procesním,3) pokud nestanoví jinak mezinárodní smlouva, která byla schválena Parlamentem, ratifikována a vyhlášena, a kterou je Česká republika vázána.4)

(3) Požadovaný listinný dokument lze nahradit písemným prohlášením, jestliže se jedná o dokument pocházející ze zahraničí a právní řád daného státu takový dokument ani obsahově obdobný dokument nezná. Tímto prohlášením se věrohodně osvědčují požadované údaje. U fyzických osob se toto prohlášení označí slovy "čestné prohlášení".

§ 4
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003.

Guvernér:
doc. Ing. Tůma, CSc. v. r.


1)   § 74 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů.
§ 1 až 4 zákona č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu okresními a obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady, ve znění pozdějších předpisů.
2)   Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících.
3)   § 52 zákona č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů.
4)   Evropská úmluva o zrušení ověřování listin vyhotovených diplomatickými zástupci nebo konzulárními úředníky, vyhlášená sdělením Ministerstva zahraničních věcí č. 287/1998 Sb.
Úmluva o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin, vyhlášená sdělením Ministerstva zahraničních věcí č. 45/1999 Sb.

E-shop

Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář. 2. vydání

Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář. 2. vydání

Miloš Olík, Martin Maisner, Radek Pokorný, Petr Málek, Martin Janoušek - Wolters Kluwer, a. s.

Druhé vydání komentáře zákona o rozhodčím řízení je velmi podrobně a odborně zpracovanou příručkou pro každého, kdo se v daném tématu potřebuje zorientovat. Není zde uveden a okomentován pouze stávající zákon ...

Cena: 1 050 KčKOUPIT

Přehled judikatury z oblasti zdravotnictví I.

Přehled judikatury z oblasti zdravotnictví I.

JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., LL.M., JUDr. Adam Doležal, LL.M. - Wolters Kluwer, a. s.

Výběr judikatury v této publikaci je prvním souborem zdravotnické judikatury vycházejícím v nakladatelství Wolters Kluwer ČR. Je to soubor velmi různorodý, rozčleněný do jedenácti částí, jejichž obsahem jsou zejména ústavní aspekty poskytování zdravotní péče, kvalifikační předpoklady ...

Cena: 320 KčKOUPIT

Veřejná podpora v příkladech a poznámkách

Veřejná podpora v příkladech a poznámkách

Michael Kincl - Wolters Kluwer, a. s.

Další kniha z ediční řady Právo prakticky se svým obsahem zaměřila na oblast veřejné podpory. Ve své první části se zabývá veřejnou podporou v obecné rovině – základními zásadami, samotnou identifikací veřejné podpory, vybranými formami poskytování a dalšími obecnými otázkami. Ve ...

Cena: 359 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.