Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


539

VYHLÁŠKA

ze dne 10. prosince 2002,

kterou se mění vyhláška č. 252/2001 Sb., o způsobu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů a z kombinované výroby elektřiny a tepla

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 98 odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon") k provedení § 25 odst. 12 zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 252/2001 Sb., o způsobu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů a z kombinované výroby elektřiny a tepla, se mění takto:

1. § 1 včetně nadpisu zní:

"§ 1
Základní ustanovení

(1) Povinný výkup elektřiny (dále jen "výkup elektřiny") se vztahuje na elektřinu vyrobenou:

a)   v obnovitelných zdrojích s výjimkou vodních elektráren s instalovaným elektrickým výkonem nad 10 MW (dále jen "obnovitelné zdroje") a
b )   ve zdrojích s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla v množství prokazatelně určeném k dodávce fyzickým a právnickým osobám a pro technologické účely.

(2) Výkup elektřiny podle odstavce 1 je zajišťován provozovatelem té distribuční soustavy, ke které je výrobna elektřiny připojena. U výroben připojených k přenosové soustavě je výkup elektřiny prováděn územně příslušným regionálním provozovatelem distribuční soustavy.

(3) Kombinovaná výroba elektřiny a tepla je současnou přeměnou použité primární energie na energii elektrickou a užitečné teplo ve stacionárním technickém zařízení pracujícím na bázi černého uhlí, hnědého uhlí, odpadů, biomasy, jakož i plynných, kapalných nebo jaderných paliv. Za tato zařízení kombinované výroby elektřiny a tepla se považují parní turbíny protitlaké, parní turbíny odběrové, plynové turbíny s kotli na odpadní teplo nebo s kotli na odpadní teplo s parní turbínou, spalovací motory, parní motory a zařízení s palivovými články vyrábějící elektřinu a teplo určené k dodávce fyzickým a právnickým osobám a pro vlastní technologické účely. Za tepelnou energii pro vlastní technologické účely se považuje samostatně měřená dodávka tepelné energie do výrobní technologie; tím není míněn odběr pro vlastní spotřebu energetického zdroje.".

2. V § 2 se odstavec 4 zrušuje.

3. V § 3 odstavci 1 větě první se za slovo "je" vkládá slovo "výrobcem" a za slovo "podle" slovo "jednotlivých".

4. V § 3 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 1) zní:

"(2) Cena množství elektřiny vyrobené a odebrané z obnovitelných zdrojů se sjednává v souladu s pravidly cenové regulace podle zvláštního právního předpisu,1) zohledňující snížené poškozování životního prostředí vznikající spalováním fosilních paliv, s ohledem na druh a velikost výrobního zařízení, kvalitu dodávané elektřiny, místo a způsob připojení k elektrizační soustavě. Tato cena se vztahuje pouze na elektřinu prokazatelně vyrobenou z obnovitelných zdrojů a její zúčtovací místo se řídí místem provozovatele distribuční soustavy. V případě spalování palivových směsí se uplatnění regulované ceny vztahuje pouze na poměrnou část odpovídající podílu obnovitelné suroviny v palivu.


1)  § 4 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách.".

5. V § 3 se zrušuje odstavec 3.

6. § 4 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 2) zní:

"§ 4
Výkup elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla

(1) Množství elektřiny vyrobené a skutečně dodané z kombinované výroby, pokud je prokazatelně vyrobeno v nových zařízeních vybudovaných podle zvláštního právního předpisu2) a v zařízeních s energetickým využitím primární energie vyšším než při oddělené výrobě elektřiny a tepla, je ohodnoceno cenou skládající se ze složky smluvní zohledňující nákladovost výroby s ohledem na druh a velikost výrobního zařízení, místo a způsob připojení k elektrizační soustavě a ze složky regulované1) zohledňující snížené poškozování životního prostředí vznikající spalováním fosilních paliv. Zúčtovacím místem regulované složky ceny je provozovatel distribuční soustavy. Při kombinované výrobě z obnovitelného zdroje je možno použít pouze jednu regulovanou cenu podle odstavce 2 nebo podle § 3.

(2) Regulovaná složka ceny se vztahuje pouze na množství elektřiny prokazatelně vázané na výrobu tepelné energie za účelem jeho dodávek fyzickým či právnickým osobám. Zásady výpočtu nároku na regulovanou složku ceny k takto vyrobené elektřině, postupy při vykazování a účtování jsou uvedeny v příloze č. 2.

(3) O výkupu elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla je výrobcem zpracováván měsíční výkaz podle jednotlivých druhů zařízení a zasílán příslušnému provozovateli distribuční soustavy. Vzor měsíčního výkazu o výkupu elektřiny ze zdrojů s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla je uveden v příloze č. 3.

7. Příloha č. 2 zní:

"Příloha č. 2 k vyhlášce č. 252/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

8. Příloha č. 3 zní:

"Příloha č. 3 k vyhlášce č. 252/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003.

Ministr:
Ing. Rusnok v. r.


2)  Vyhláška č. 150/2001 Sb., kterou se stanoví minimální účinnost užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie.
Vyhláška č. 152/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody, měrné ukazatele spotřeby tepla pro vytápění a přípravu teplé užitkové vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům.".

E-shop

ÚZ č. 1215 - Živnostenské podnikání, volný pohyb služeb, podpora podnikání

ÚZ č. 1215 - Živnostenské podnikání, volný pohyb služeb, podpora podnikání

Sagit, a. s.

Od posledního vydání došlo k několika změnám, z nichž zásadní je novela živnostenského zákona účinná od září 2017 (71 změn a doplnění) a změna nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých živností. ...

Cena: 119 KčKOUPIT

Předběžná opatření v civilním řízení

Předběžná opatření v civilním řízení

Vít Hrnčiřík - C. H. Beck

Publikace nabízí systematický pohled na předběžná opatření podle OSŘ a ZŘS. Je jedinou českou monografií zpracovávající toto živě diskutované a vysoce prakticky relevantní téma. Řada problémů spojených s předběžnými opatřeními je kontroverzní na společenské i právní úrovni. Zejména v ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 56

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 56

C. H. Beck

Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí všechny přijaté nálezy a vybraná usnesení Ústavního soudu. Pro odbornou, ale i laickou veřejnost je publikace nepostradatelnou pomůckou k interpretaci a aplikaci právních norem. Zdrojem poučení jsou nejen odůvodnění výroků nálezů a usnesení, ...

Cena: 1 140 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.