Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


539

VYHLÁŠKA

ze dne 10. prosince 2002,

kterou se mění vyhláška č. 252/2001 Sb., o způsobu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů a z kombinované výroby elektřiny a tepla

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 98 odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon") k provedení § 25 odst. 12 zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 252/2001 Sb., o způsobu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů a z kombinované výroby elektřiny a tepla, se mění takto:

1. § 1 včetně nadpisu zní:

"§ 1
Základní ustanovení

(1) Povinný výkup elektřiny (dále jen "výkup elektřiny") se vztahuje na elektřinu vyrobenou:

a)   v obnovitelných zdrojích s výjimkou vodních elektráren s instalovaným elektrickým výkonem nad 10 MW (dále jen "obnovitelné zdroje") a
b )   ve zdrojích s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla v množství prokazatelně určeném k dodávce fyzickým a právnickým osobám a pro technologické účely.

(2) Výkup elektřiny podle odstavce 1 je zajišťován provozovatelem té distribuční soustavy, ke které je výrobna elektřiny připojena. U výroben připojených k přenosové soustavě je výkup elektřiny prováděn územně příslušným regionálním provozovatelem distribuční soustavy.

(3) Kombinovaná výroba elektřiny a tepla je současnou přeměnou použité primární energie na energii elektrickou a užitečné teplo ve stacionárním technickém zařízení pracujícím na bázi černého uhlí, hnědého uhlí, odpadů, biomasy, jakož i plynných, kapalných nebo jaderných paliv. Za tato zařízení kombinované výroby elektřiny a tepla se považují parní turbíny protitlaké, parní turbíny odběrové, plynové turbíny s kotli na odpadní teplo nebo s kotli na odpadní teplo s parní turbínou, spalovací motory, parní motory a zařízení s palivovými články vyrábějící elektřinu a teplo určené k dodávce fyzickým a právnickým osobám a pro vlastní technologické účely. Za tepelnou energii pro vlastní technologické účely se považuje samostatně měřená dodávka tepelné energie do výrobní technologie; tím není míněn odběr pro vlastní spotřebu energetického zdroje.".

2. V § 2 se odstavec 4 zrušuje.

3. V § 3 odstavci 1 větě první se za slovo "je" vkládá slovo "výrobcem" a za slovo "podle" slovo "jednotlivých".

4. V § 3 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 1) zní:

"(2) Cena množství elektřiny vyrobené a odebrané z obnovitelných zdrojů se sjednává v souladu s pravidly cenové regulace podle zvláštního právního předpisu,1) zohledňující snížené poškozování životního prostředí vznikající spalováním fosilních paliv, s ohledem na druh a velikost výrobního zařízení, kvalitu dodávané elektřiny, místo a způsob připojení k elektrizační soustavě. Tato cena se vztahuje pouze na elektřinu prokazatelně vyrobenou z obnovitelných zdrojů a její zúčtovací místo se řídí místem provozovatele distribuční soustavy. V případě spalování palivových směsí se uplatnění regulované ceny vztahuje pouze na poměrnou část odpovídající podílu obnovitelné suroviny v palivu.


1)  § 4 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách.".

5. V § 3 se zrušuje odstavec 3.

6. § 4 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 2) zní:

"§ 4
Výkup elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla

(1) Množství elektřiny vyrobené a skutečně dodané z kombinované výroby, pokud je prokazatelně vyrobeno v nových zařízeních vybudovaných podle zvláštního právního předpisu2) a v zařízeních s energetickým využitím primární energie vyšším než při oddělené výrobě elektřiny a tepla, je ohodnoceno cenou skládající se ze složky smluvní zohledňující nákladovost výroby s ohledem na druh a velikost výrobního zařízení, místo a způsob připojení k elektrizační soustavě a ze složky regulované1) zohledňující snížené poškozování životního prostředí vznikající spalováním fosilních paliv. Zúčtovacím místem regulované složky ceny je provozovatel distribuční soustavy. Při kombinované výrobě z obnovitelného zdroje je možno použít pouze jednu regulovanou cenu podle odstavce 2 nebo podle § 3.

(2) Regulovaná složka ceny se vztahuje pouze na množství elektřiny prokazatelně vázané na výrobu tepelné energie za účelem jeho dodávek fyzickým či právnickým osobám. Zásady výpočtu nároku na regulovanou složku ceny k takto vyrobené elektřině, postupy při vykazování a účtování jsou uvedeny v příloze č. 2.

(3) O výkupu elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla je výrobcem zpracováván měsíční výkaz podle jednotlivých druhů zařízení a zasílán příslušnému provozovateli distribuční soustavy. Vzor měsíčního výkazu o výkupu elektřiny ze zdrojů s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla je uveden v příloze č. 3.

7. Příloha č. 2 zní:

"Příloha č. 2 k vyhlášce č. 252/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

8. Příloha č. 3 zní:

"Příloha č. 3 k vyhlášce č. 252/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003.

Ministr:
Ing. Rusnok v. r.


2)  Vyhláška č. 150/2001 Sb., kterou se stanoví minimální účinnost užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie.
Vyhláška č. 152/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody, měrné ukazatele spotřeby tepla pro vytápění a přípravu teplé užitkové vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům.".

E-shop

Rozpočtový proces obcí

Rozpočtový proces obcí

Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Hlavním cílem knihy je charakterizovat rozpočtový proces obcí a jeho jednotlivé fáze. Dílčím cílem je zhodnotit, jak stávající pravidla přispívají k realizaci politické odpovědnosti. Kniha je určena jak pro akademickou obec, tak pro praktiky. Předpokládá však určité základní znalosti ...

Cena: 275 KčKOUPIT

Rukověť mediátora aneb co je dobré vědět nejen ke zkouškám mediátora

Rukověť mediátora aneb co je dobré vědět nejen ke zkouškám mediátora

Mgr. Robin Brzobohatý, PhDr. Lenka Poláková, JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

V ediční řadě Právo prakticky vychází dlouho očekávaná publikace Rukověť mediátora aneb Co je dobré vědět nejen ke zkouškám mediátora. Tato kniha je odrazem zkušeností autorů nasbíraných za posledních deset ...

Cena: 255 KčKOUPIT

Culpa in contrahendo

Culpa in contrahendo

Mgr. Zbyněk Matula - Wolters Kluwer, a. s.

Monografie představuje tuzemskou teorií a praxí stále poněkud opomíjený institut předsmluvní odpovědnosti. Těžištěm knihy je konstrukce vlastní koncepce culpa in contrahendo v českém právu, kdy jsou komparativní poznatky konfrontovány s aktuálními závěry soudní praxe a právní ...

Cena: 140 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.