Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 538/2002 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2002, částka 186, ze dne 31. 12. 2002

538

VYHLÁŠKA

ze dne 10. prosince 2002,

kterou se mění vyhláška č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění vyhlášky č. 139/1999 Sb.

Ministerstvo kultury v dohodě s Ministerstvem pro místní rozvoj a Ministerstvem financí stanoví podle § 45 k provedení § 3 odst. 6, § 6 odst. 2, § 7 odst. 6, § 10 odst. 3, § 14 odst. 10, § 16 odst. 3, § 17 odst. 5, § 20 odst. 4, § 23 odst. 4, § 27 odst. 5 a § 31 odst. 6 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 132/2000 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb., (dále jen "zákon"):

Čl. I

Vyhláška č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění vyhlášky č. 139/1999 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 se slova "České socialistické republiky (dále jen "ministerstvo kultury")" zrušují.

2. Poznámka pod čarou č. 1) se zrušuje.

3. V § 1 odstavec 4 zní:

"(4) Pokud vlastník věci navržené k prohlášení za kulturní památku požádá ministerstvo kultury, od něhož obdržel písemné vyzvání podle § 3 odst. 5 zákona, aby údaje uvedené v odstavci 3 byly doplněny za pomoci odborné organizace státní památkové péče (dále jen "odborná organizace"), ministerstvo kultury, nejde-li o údaje o umístění věci, způsobu jejího užívání a vztazích opravňujících vlastníka k nakládání s věcí, této žádosti vlastníka vyhoví.".

4. Poznámka pod čarou č. 2) zní:


"2)  § 3, 20 až 22 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 262/1992 Sb., zákona č. 83/1998 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb.
Vyhláška č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci.".

5. V § 2 odst. 2 se slova "krajský národní výbor" nahrazují slovy "ministerstvo kultury".

6. V § 2 odstavec 3 zní:

"(3) Ministerstvo kultury oznámí prohlášení území za památkovou zónu odborné organizaci k vyznačení do Ústředního seznamu kulturních památek České republiky (dále jen "Ústřední seznam").".

7. V § 3 odst. 3 se slovo "ústřední" nahrazuje slovem "odborná".

8. § 4 se včetně poznámky pod čarou č. 4) zrušuje.

9. § 5 a 6 včetně poznámek pod čarou č. 5) a 5a) znějí:

"§ 5

Ústřední seznam a seznamy kulturních památek správních obvodů krajských úřadů a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností jsou veřejně přístupné, jde-li o údaje o nemovitých kulturních památkách. V případě údajů o movitých kulturních památkách mohou do Ústředního seznamu a seznamů kulturních památek správních obvodů krajských úřadů a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností nahlížet vlastník movité kulturní památky, osoby při výkonu státní správy, pokud tyto údaje potřebují pro plnění svých úkolů, osoby pro studijní účely na základě písemného potvrzení příslušného školského zařízení nebo příslušné kulturní instituce a osoby pro vědeckovýzkumné účely na základě písemného potvrzení zadavatele výzkumného úkolu; ostatní osoby tak mohou učinit pouze s písemným souhlasem vlastníka.

§ 6

(1) Odborná organizace oznámí příslušnému katastrálnímu úřadu k vyznačení v katastru nemovitostí veškeré zápisy do Ústředního seznamu, které se týkají evidence nemovitostí. K oznámení se připojí kopie pozemkových map se zákresem průběhu hranic památkově chráněných nemovitostí a jejich ochranných pásem a listina s uvedením všech dotčených parcel podle obcí, katastrálních území a parcelních čísel podle evidence v katastru nemovitostí, včetně způsobu ochrany těchto nemovitostí.5)

(2) Odborná organizace zašle příslušným orgánům územního plánování5a) kopie pozemkových map se zákresem průběhu hranic památkově chráněných nemovitostí.


5)  Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č.  120/2000 Sb. a zákona č. 220/2000 Sb.
Vyhláška č. 190/1996 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993  Sb. a zákona č. 90/1996 Sb., a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., ve znění vyhlášky č. 179/1998 Sb., vyhlášky č. 113/2000 Sb. a vyhlášky č. 163/2001 Sb.
5a)  § 12 písm. a) a b) zákona č. 50/1976 Sb., ve znění zákona č. 425/1990  Sb., zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 132/2000 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.".

10. V § 8 odst. 2 písmeno c) včetně poznámky pod čarou č. 6) zní:

"c)  ochranu movitých kulturních památek po dobu trvání stavu nebezpečí, nouzového stavu, stavu ohrožení státu a válečného stavu.6)

6)  Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.
Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění zákona č. 320/2002 Sb.
Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.".

11. V § 9 odst. 4 se v úvodní části textu slova "národní výbor" nahrazují slovy "orgán státní památkové péče" a slova "kulturní památky" se nahrazují slovy "předmětu ochrany".

12. Poznámky pod čarou č. 7), 8) a 9) se zrušují.

13. V § 9 odst. 5 větách první a druhé se slova "národní výbor" nahrazují slovy "orgán státní památkové péče".

14. V § 10 odst. 2 větě druhé se slova "příslušné odborné organizace státní památkové péče" nahrazují slovy "odborné organizace".

15. V § 10 odst. 3 se v úvodní části textu slova "a 2" zrušují a slova "národní výbor" se nahrazují slovy "orgán státní památkové péče".

16. V § 10 odst. 3 písmeno c) zní:

"c)  vyhotovení závěrečné restaurátorské zprávy, která bude předána odborné organizaci.".

17. V § 10 se odstavec 5 včetně poznámek pod čarou č. 11) a 12) zrušuje.

18. V § 11 odst. 1 písm. b) se slova "pokud bylo vydáno jiným orgánem státní památkové péče než tím, jemuž je předkládána žádost o příspěvek," zrušují.

19. V § 12 odst. 1 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obec nebo kraj".

20. V § 12 odst. 1 písm. d) se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "krajského úřadu nebo obecního úřadu obce s rozšířenou působností".

21. V § 13 odst. 1 se slova "krajská, popřípadě ústřední organizace státní památkové péče" nahrazují slovy "odborná organizace".

22. Poznámka pod čarou č. 16) zní:


"16)  Například zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č.  493/2000 Sb., zákona č. 141/2001 Sb., zákona č. 187/2001 Sb., zákona č. 320/2001  Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 202/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb., zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.".

23. V § 14 odst. 3 větě první se slova "Okresní úřad nebo ministerstvo kultury" nahrazují slovy "Obec, jakož i kraj".

24. V § 14 odst. 3 se za větu první vkládá věta "Za stejných podmínek proplatí vlastníku kulturní památky příspěvek nebo jeho část ministerstvo kultury.".

25. V § 14 odst. 3 větě poslední se slova "orgán, jenž" nahrazují slovy "ten, kdo".

26. V § 14 odst. 4 se slova "orgánu, jenž" nahrazují slovy "tomu, kdo".

27. V § 15 odst. 1 se slova "orgánu, jenž" nahrazují slovy "tomu, kdo".

28. V § 17 odst. 1 se za slova "hranice ochranného pásma" vkládají slova " , kopii pozemkové mapy se zákresem průběhu hranic ochranného pásma".

29. V § 17 odstavec 2 zní:

"(2) Vymezení ochranného pásma obecní úřad obce s rozšířenou působností oznámí odborné organizaci, příslušným orgánům územního plánování5a) a příslušnému stavebnímu úřadu.".

30. Poznámka pod čarou č. 20) se zrušuje.

31. V § 18 odst. 4 se slovo "ústřední" nahrazuje slovem "odborná".

32. V § 19 odst. 1 se slova "okresního národního výboru" nahrazují slovy "krajského úřadu".

33. V § 19 odstavec 3 zní:

"(3) U nálezu z drahých kovů si krajský úřad vyžádá zkoušku u Puncovního úřadu. U nálezů z jiných cenných materiálů (např. jantar, drahé kameny) si vyžádá ocenění u znalce ceny v příslušném oboru. V ostatních případech si krajský úřad vyžádá určení kulturně historické hodnoty archeologického nálezu (např. nepoškozené nádoby, souboru nádob, mincí ap.) Archeologickým ústavem Akademie věd České republiky nebo Národním muzeem.".

34. V § 20 odst. 3 se slovo "Dozírá" nahrazuje slovy "Inspekce dozírá", slova "národních výborů" se nahrazují slovy "orgánů státní památkové péče" a slova "kulturně politickým" se nahrazují slovem "kulturním".

35. V § 20 odst. 4 se slova "kulturně politických" nahrazují slovy "odborně metodických".

36. V § 20 odst. 5 se slovo "Dozírá" nahrazuje slovy "Inspekce dozírá" a slova "organizace státní památkové péče poskytují národním výborům všech stupňů" se nahrazují slovy "odborná organizace poskytuje orgánům státní památkové péče, krajům a obcím".

37. V nadpisu § 21 se slovo "okresního" zrušuje.

38. V § 21 se v úvodní části textu slova "Okresní konzervátor" nahrazují slovy "Konzervátor státní památkové péče (dále jen "konzervátor")".

39. V § 21 písm. c) se slova "okresnímu národnímu výboru" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".

40. V § 21 písm. d) se slova "okresního národního výboru" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností" a slova "v okrese" se zrušují.

41. V § 21 písm. e) se slovo "okresu" zrušuje.

42. V § 21 písm. f) se slova "národního výboru" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností" a slova "podává zprávu okresnímu národnímu výboru" se nahrazují slovy "mu podává zprávu".

43. V § 21 písm. g) se slovo "zpravodajů" nahrazuje slovy "zpravodajů státní památkové péče (dále jen "zpravodaj")".

44. V § 21 písm. h) se slova "okresní národní výbor" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

45. V § 22 písm. a) se slovo "okresnímu" zrušuje a slova "okresní národní výbor" se nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

46. V § 22 písm. b) se slovo "okresnímu" zrušuje.

47. V § 23 odst. 1 se slova "Okresní národní výbor" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností" a slovo "okresního" se zrušuje.

48. V § 23 odst. 2 se slovo "okresního" zrušuje a slova "okresní národní výbor" se nahrazují slovy "obec s rozšířenou působností".

49. Poznámka pod čarou č. 21) se zrušuje.

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003.

Ministr:
Dostál v. r.

E-shop

Služební vztahy a výkon závislé práce

Služební vztahy a výkon závislé práce

Jan Pichrt, Martin Kopecký, Jakub Morávek - Wolters Kluwer, a. s.

Editoři této publikace se rozhodli vytvořit tuto kolektivní monografii, která český trh právní literatury obohatí o dosud ojedinělý počin; počin, který by měl oslovit odbornou veřejnost i praxi a přispět k vyvolání další potřebné diskuse o právních institutech státní služby. Z ...

Cena: 425 KčKOUPIT

Judikatura k rekodifikaci - Vznik a obsah závazků

Judikatura k rekodifikaci - Vznik a obsah závazků

JUDr. Petr Lavický, Ph.D., JUDr. Petra Polišenská - Wolters Kluwer, a. s.

Tématem tohoto svazku je vznik závazků a jejich obsah. Jsou v něm shrnuta rozhodnutí, která lze využít při interpretaci pravidel týkajících se vzniku závazků, smlouvy (včetně kontraktačního procesu, obsahu, formy a účinků smlouvy), obsahu závazků, a konečně též závazků společných. ...

Cena: 670 KčKOUPIT

ÚZ č. 1214 - Občanský soudní řád, zvláštní řízení soudní, rozhodčí řízení, soudní poplatky, exekuční řád, mediace, veřejné dražby

ÚZ č. 1214 - Občanský soudní řád, zvláštní řízení soudní, rozhodčí řízení, soudní poplatky, exekuční řád, mediace, veřejné dražby

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje soubor 26 právních předpisů v aktuálním znění. Velké změny nastaly od 30. 9. 2017 v občanském soudním řádu a v zákoně o zvláštních řízeních soudních. Změnily se rovněž zákony: o veřejných ...

Cena: 197 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.