Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


532

VYHLÁŠKA

ze dne 10. prosince 2002,

kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění včetně regulačních omezení pro 1. pololetí 2003

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 17 odst. 11 písm. b) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 459/2000 Sb., (dále jen "zákon"):

§ 1

Tato vyhláška stanoví v případech, kdy není výsledkem dohodovacího řízení dohoda podle § 17 odst. 8 zákona,

a)   výši úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění včetně regulačních omezení za zdravotní péči ve zdravotnických zařízeních ústavní péče, včetně odborných léčebných ústavů, léčeben dlouhodobě nemocných a zdravotnických zařízení vykazujících ošetřovací den č. 00005 podle vyhlášky, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami (dále jen "seznam výkonů"),
b)   výši úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění včetně regulačních omezení za zdravotní péči poskytovanou v rámci zdravotnické záchranné služby, dopravy raněných, nemocných a rodiček a lékařské služby první pomoci,
c)   výši úhrad při poskytování neodkladné zdravotní péče v nesmluvních zdravotnických zařízeních.

§ 2

(1) Zdravotní péče poskytovaná ve zdravotnických zařízeních ústavní péče, s výjimkou zdravotní péče v odborných léčebných ústavech, léčebnách dlouhodobě nemocných a ve zdravotnických zařízeních vykazujících ošetřovací den č. 00005 podle seznamu výkonů (dále jen "lůžková zařízení"), se hradí podle smluvního ujednání mezi zdravotní pojišťovnou a lůžkovým zařízením

a)   paušální sazbou, nebo
b)   podle seznamu výkonů, anebo
c)   na návrh lůžkového zařízení dohodnutým způsobem úhrady kombinovaným s platbou za diagnózu.

(2) Cena bodu pro úhradu zdravotní péče podle odstavce 1 písm. b) stanovená pro 1. pololetí 2001 zůstává v platnosti pro 1. pololetí 2003.

(3) Výše úhrady podle odstavce 1 písm. c) se sjedná ve smlouvě mezi zdravotní pojišťovnou a lůžkovým zařízením, přičemž výše úhrady při poskytování akutní lůžkové péče bude stanovena s platbou za diagnózu a ostatní zdravotní péče bude hrazena paušální sazbou.

(4) Jiný způsob úhrady, než je uvedeno v odstavci 1, je možný, pokud se na takovém způsobu úhrady smluvní strany dohodly a tento způsob není v rozporu s právními předpisy upravujícími veřejné zdravotní pojištění.

(5) Pokud lůžkové zařízení a zdravotní pojišťovna sjednají dodatek ke smlouvě, nebo sjednají novou smlouvu, obsahující nové zdravotní výkony poskytované lůžkovým zařízením, nebo sjednají novou strukturu poskytované zdravotní péče, zdravotní pojišťovna tyto skutečnosti do celkové výše úhrad za 1. pololetí 2003 zahrne, pokud tento způsob není v rozporu s právními předpisy upravujícími veřejné zdravotní pojištění.

(6) Postup výpočtu paušální sazby, výše a podmínky úhrady podle odstavce 1 písm. a) a b) se stanoví v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(7) Provádí-li se úhrada paušální sazbou podle odstavce 1 písm. a), zdravotní pojišťovna poskytuje nad rámec paušální sazby a bez uplatnění dalších regulačních omezení, pokud tato nejsou uvedena přímo v textu písmen a) až v), v 1. pololetí 2003 zvlášť úhradu

a)   za kardiovertry a za kardiostimulátory, včetně elektrod, poskytnuté v 1. pololetí 2003 v případě reimplantací (výkony č. 55217 a 55219 uvedené v seznamu výkonů),
b)   za neuromodulační stimulátory, poskytnuté v 1. pololetí 2003 při léčbě epilepsie a Parkinsonovy choroby,
c)   za neuromodulační stimulátory a intrathekální pumpy, poskytnuté při léčbě chronických bolestivých stavů, a to periferní nervová stimulace (PNS), stimulace míchy či zadních kořenů míšních (SCS), hluboká mozková a korová stimulace, a za stimulátory předních rohů míšních (SARS) u transversálních lézí míšních poskytnuté v 1. pololetí 2003 v lůžkových zařízeních uvedených v příloze č. 3 k této vyhlášce; lůžková zařízení uvedená v příloze č. 3 k této vyhlášce mohou úhrnem uplatnit vůči zdravotním pojišťovnám v České republice nejvýše 30 programovatelných protéz,
d)   za léčbu in vitro fertilizace, poskytnuté v 1. pololetí 2003 lůžkovými zařízeními provádějícími standardní léčbu sterility metodou mimotělního oplodnění,
e)   za zdravotní výkony hemodialýzy č. 18051, 18052, 18510, 18513, 18521, 18522, 18530, 18550, 18560, 18570, 18580 a 18590 podle seznamu výkonů, poskytnuté v 1. pololetí 2003, přičemž cena bodu pro úhradu těchto výkonů stanovená pro 1. pololetí 2001 zůstává v platnosti pro 1. pololetí 2003; pro zdravotní výkony č. 18521, 18522, 18530, 18550, 18560, 18570, 18580 a 18590, uvedené ve vyhlášce, se stanoví režijní náklady ve výši 4 body za minutu,
f)   za zvlášť účtované léčivé přípravky pro léčbu hemofilie, uvedené v příloze č. 4 k této vyhlášce, poskytnuté v 1. pololetí 2003 v lůžkových zařízeních,
g)   za zvlášť účtované léčivé přípravky pro léčbu HIV/AIDS, a to antiretrovirové léčivé přípravky a léčivé přípravky pro komplexní léčbu oportunních infekcí, poskytnuté v 1. pololetí 2003 v lůžkových zařízeních uvedených v příloze č. 5 k této vyhlášce; antiretrovirové léčivé přípravky a léčivé přípravky pro komplexní léčbu oportunních infekcí jsou uvedeny v příloze č. 6 k této vyhlášce,
h)   za zvlášť účtovaný léčivý přípravek Cerezyme, při léčbě onemocnění Morbus Gaucher, poskytnutý v 1. pololetí 2003 pouze klinikou dětského a dorostového lékařství Všeobecné fakultní nemocnice Praha,
i)   za ošetřovací dny resuscitační a intenzivní péče č. 00051, 00052, 00053, 00055, 00057, 00058, 00061, 00065, 00068 podle seznamu výkonů, poskytnuté v 1. pololetí 2003 při léčbě extenzivních popálenin, v lůžkových zařízeních uvedených v příloze č. 7 k této vyhlášce, přičemž cena bodu pro úhradu těchto výkonů stanovená pro 1. pololetí 2001 zůstává v platnosti pro 1. pololetí 2003,
j)   za zvlášť účtované léčivé přípravky poskytnuté v 1. pololetí 2003 při léčbě cystické fibrózy v lůžkových zařízeních uvedených v příloze č. 8 k této vyhlášce; seznam zvlášť účtovaných léčivých přípravků je uveden v příloze č. 9 k této vyhlášce,
k)   za zvlášť účtované léčivé přípravky poskytnuté v 1. pololetí 2003 u onkologicky nemocných dětí, léčených na pracovištích dětské onkologie lůžkových zařízení uvedených v příloze č. 10 k této vyhlášce; seznam zvlášť účtovaných léčivých přípravků je uveden v příloze č. 11 k této vyhlášce,
l)   za zvlášť účtované balónkové katetry a stenty poskytnuté v 1. pololetí 2003 v souvislosti s provedením direktní perkutánní transluminální angioplastiky (PTCA) u akutního infarktu myokardu u výkonů č. 89435, 89437 a 17117, uvedených v seznamu výkonů v lůžkových zařízeních uvedených v příloze č. 12 k této vyhlášce,
m)   za zvlášť účtované blokátory destičkových glykoproteinových receptorů IIb/IIIa (ATC skupina B01AC13 a B01AC16) uvedených v příloze č. 18 k této vyhlášce, poskytnuté v 1. pololetí 2003 při léčbě akutního infarktu myokardu v lůžkových zařízeních uvedených v příloze č. 12 k této vyhlášce,
n)   za zvlášť účtované balónkové katetry, stenty, stent-grafty, embolizující spirálky, lepící směsi, mikrokatetry a cerebrovaskulární protektivní pomůcky poskytnuté v 1. pololetí 2003 při endovaskulární léčbě (výkony č. 89323, 89331 a 89423 uvedené v seznamu výkonů) tepenných výdutí a disekcí, stenóz mozkových tepen, mozkových arteriovenózních zkratů a malformací, v lůžkových zařízeních uvedených v příloze č. 13 k této vyhlášce,
o)   za zvlášť účtovaný materiál (kódy 24684 a 71032) poskytnutý v 1. pololetí 2003 při operacích kýly pomocí metody PHS (výkony č. 51517 a 51519 uvedené v seznamu výkonů),
p)   za zvlášť účtovaný materiál (kód 67162) poskytnutý v 1. pololetí 2003 při operační léčbě stresové inkontinence moči u žen (výkon č. 76601 uvedený v seznamu výkonů) v lůžkových zařízeních uvedených v příloze č. 14 k této vyhlášce,
q)   za zvlášť účtované léčivé přípravky (kódy 75379, 90996, 93706 a 93707) poskytnuté v 1. pololetí 2003 při léčbě vztekliny v lůžkových zařízeních,
r)   za zvlášť účtované léčivé přípravky s obsahem účinné látky erytropoetin uvedené v příloze č. 15 k této vyhlášce pro léčbu mnohočetného myelomu a chronické lymfatické leukémie poskytnuté v 1. pololetí 2003 v lůžkových zařízeních uvedených v příloze č. 16 k této vyhlášce,
s)   za zvlášť účtované léčivé přípravky s obsahem účinné látky erytropoetin uvedené v příloze č. 15 k této vyhlášce pro léčbu germinálních nádorů ve stadiu II-IV, ovariálních karcinomů I-IIA stadia, karcinomu plic, karcinomu prsu v I a II stadiu, karcinomu čípku ve stadiích Ib, IIa, IIb, karcinomů v orofaciální oblasti, zhoubných nádorů placenty poskytnuté v 1. pololetí 2003 v lůžkových zařízeních uvedených v příloze č. 17 k této vyhlášce,
t)   za zvlášť účtovaný materiál - dlaha, poskytnutý v 1. pololetí 2003 při výkonu torakoplastika (výkon č. 57225 uvedený v seznamu výkonů), provedený Klinikou dětské chirurgie Fakultní nemocnice Motol, Praha 5 a Fakultní nemocnicí Brno - Klinikou dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie. Tato zařízení mohou úhrnem uplatnit vůči zdravotním pojišťovnám v České republice nejvýše 15 individuálních dlah při řešení pectus excavatum,
u)   za kochleární implantační systémy, poskytnuté v 1. pololetí 2003 při náhlém oboustranném ohluchnutí u dospělých, vždy pouze při dobře rozvinuté řeči; u dětí ohluchlých postlinguálně ne dříve než za půl roku a u kongenitálně hluchých nebo ohluchlých prelinguálně, poskytnutých nejpozději do 6 let věku, v lůžkových zařízeních Fakultní nemocnice Motol, Praha 5 - ORL klinika 1. lékařské fakulty a ORL klinika 2. lékařské fakulty (dětské implantáty). Tato zařízení mohou úhrnem uplatnit vůči zdravotním pojišťovnám v České republice nejvýše 30 programovatelných kochleárních implantačních systémů,
v)   za léčbu intravenózními imunoglobuliny (přípravky zahrnuté pod lékovou skupinu J06BA02 - imunoglobuliny normální lidské pro i. v. - Endobulin - kódy 85627, 85628, 97937, Flebogamma - kódy 85513, 85514, 85515, 85516, Octagam - kódy 12691, 12692, 12693) v případě závažných agamaglulinémií poskytnutou v 1. pololetí 2003 ve zdravotnických zařízeních uvedených v příloze č. 19 k této vyhlášce.

§ 3

(1) Zdravotní péče poskytovaná v odborných léčebných ústavech se hradí podle smluvního ujednání mezi zdravotní pojišťovnou a odborným léčebným ústavem

a)   paušální sazbou podle přílohy č. 2 části A), nebo
b)   kombinovaným způsobem podle přílohy č. 2 části B),
c)   výkonovým způsobem dle seznamu výkonů.

(2) Cena bodu pro úhradu zdravotní péče podle odstavce 1 písm. b) stanovená pro 1. pololetí 2001 zůstává v platnosti pro 1. pololetí 2003.

(3) Hodnota režie přiřazená k bodové hodnotě příslušných ošetřovacích dnů uvedených v seznamu výkonů se zvyšuje oproti nasmlouvané režii těchto ošetřovacích dnů v 2. pololetí 2002 o 15 bodů, přičemž výsledná hodnota režie nesmí být vyšší, než umožňuje seznam výkonů.

(4) Paušální částka, kterou se hradí léčivé přípravky podle § 17 odst. 12 zákona, se zvyšuje o 10 Kč oproti částce nasmlouvané ve 2. pololetí 2002.

(5) Jiný způsob úhrady, než je uvedeno v odstavci 1, je možný, pokud se odborný léčebný ústav a zdravotní pojišťovna na takovém způsobu úhrady dohodly a tento způsob není v rozporu s právními předpisy upravujícími veřejné zdravotní pojištění.

(6) Pokud odborný léčebný ústav a zdravotní pojišťovna sjednají dodatek ke smlouvě, nebo sjednají novou smlouvu, obsahující nové zdravotní výkony, poskytované odborným léčebným ústavem, nebo sjednají novou strukturu poskytované zdravotní péče, zdravotní pojišťovna tyto skutečnosti do celkové výše úhrad za 1. pololetí 2003 zahrne, pokud tento způsob není v rozporu s právními předpisy upravujícími veřejné zdravotní pojištění.

(7) Postup výpočtu paušální sazby a úhrady kombinovaným způsobem, výše a podmínky úhrady podle odstavce 1 písm. a) a b) se stanoví v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 4

(1) Zdravotní péče poskytovaná v léčebnách dlouhodobě nemocných se hradí podle smluvního ujednání mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením podle seznamu výkonů úhradou za poskytnuté zdravotní výkony.

(2) Cena bodu pro úhradu zdravotní péče podle odstavce 1 stanovená pro 1. pololetí 2001 zůstává v platnosti pro 1. pololetí 2003.

(3) Hodnota režie přiřazená k bodové hodnotě ošetřovacího dne č. 00024 uvedeného v seznamu výkonů se zvyšuje oproti nasmlouvané režii tohoto ošetřovacího dne v 2. pololetí 2002 o 15 bodů, přičemž výsledná hodnota režie nesmí být vyšší, než umožňuje seznam výkonů.

(4) Paušální částka, kterou se hradí léčivé přípravky podle § 17 odst. 12 zákona, se zvyšuje o 10 Kč oproti částce nasmlouvané ve 2. pololetí 2002.

(5) Jiný způsob úhrady, než je uvedeno v odstavci 1, je možný, pokud se léčebna dlouhodobě nemocných a zdravotní pojišťovna na takovém způsobu úhrady dohodly a tento způsob není v rozporu s právními předpisy upravujícími veřejné zdravotní pojištění.

§ 5

(1) Zdravotní péče poskytovaná ve zdravotnických zařízeních vykazujících ošetřovací den č. 00005 uvedený v seznamu výkonů se hradí podle smluvního ujednání mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením podle seznamu výkonů úhradou za poskytnuté zdravotní výkony.

(2) Cena bodu pro úhradu zdravotní péče podle odstavce 1 stanovená pro 1. pololetí 2001 zůstává v platnosti pro 1. pololetí 2003.

(3) Hodnota režie přiřazená k bodové hodnotě ošetřovacího dne č. 00005 uvedeného v seznamu výkonů se zvyšuje oproti nasmlouvané režii tohoto ošetřovacího dne ve 2. pololetí 2002 o 15 bodů, přičemž výsledná hodnota režie nesmí být vyšší, než umožňuje seznam výkonů.

(4) Paušální částka, kterou se hradí léčivé přípravky podle § 17 odst. 12 zákona, se zvyšuje o 10 Kč oproti částce nasmlouvané ve 2. pololetí 2002.

(5) Jiný způsob úhrady, než je uvedeno v odstavci 1, je možný, pokud se zdravotnické zařízení a zdravotní pojišťovna na takovém způsobu úhrady dohodly a tento způsob není v rozporu s právními předpisy upravujícími veřejné zdravotní pojištění.

§ 6

(1) Zdravotní péče poskytovaná v rámci zdravotnické záchranné služby, dopravy raněných, nemocných a rodiček a lékařské služby první pomoci se hradí podle smluvního ujednání mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením

a)   paušální sazbou, nebo
b)   podle seznamu výkonů.

(2) Jiný způsob úhrady, než je uvedeno v odstavci 1, je možný, pokud celková výše úhrady bude vyšší než úhrada stanovená podle odstavce 1, zdravotnické zařízení a zdravotní pojišťovna se na takovém způsobu úhrady dohodly a tento způsob nebude v rozporu s právními předpisy upravujícími veřejné zdravotní pojištění.

(3) Výše a podmínky úhrady podle odstavce 1 se stanoví v příloze č. 20 k této vyhlášce.

§ 7

(1) Úhrada neodkladné zdravotní péče, není-li uzavřena smlouva mezi zdravotnickým zařízením a zdravotní pojišťovnou, se provádí za poskytnuté zdravotní výkony takto:

a)   stomatologická ambulantní péče se hradí podle sazeb platných pro zdravotní péči poskytovanou zubními lékaři v 1. pololetí 2003,
b)   ostatní zdravotní péče se hradí podle seznamu výkonů a zdravotní pojišťovna může na základě zákona uplatnit regulační omezení obdobně jako u smluvních zdravotnických zařízení.

(2) Cena bodu pro úhradu zdravotní péče podle odstavce 1 písm. b) stanovená pro 1. pololetí 2001 zůstává v platnosti pro 1. pololetí 2003.

§ 8

(1) Pokud v 1. pololetí 2003 budou skutečné příjmy pojišťovny z výběru pojistného po přerozdělení vyšší než skutečná výše výběru pojistného po přerozdělení v 1. pololetí 2002, zvýší zdravotní pojišťovna zdravotnickým zařízením uvedeným v § 1 písm. a) a b) celkovou výši úhrady vypočtenou podle této vyhlášky postupem stanoveným v příloze č. 21 k této vyhlášce.

(2) Do příjmů z výběru pojistného po přerozdělení budou zahrnuty údaje z přerozdělení za první až šestý měsíc roku 2003.

(3) Navýšení podle odstavce 1 uhradí zdravotní pojišťovny smluvním zdravotnickým zařízením do 30. listopadu 2003.

(4) Dojde-li v průběhu 1. pololetí 2003 ke změně seznamu výkonů, budou tyto změny při výpočtu navýšení podle odstavce 1 zohledněny.

(5) Zdravotní pojišťovny do 31. října 2003 poskytnou zdravotnickým zařízením údaje o skutečných příjmech z výběru pojistného celkem po přerozdělení za 1. pololetí 2003.

(6) Ustanovení § 8 odst. 1 až 5 se vztahují na zdravotnická zařízení uvedená v § 1 písm. a), která v 1. pololetí 2003 poskytla zdravotní péči v objemu alespoň 98 % porovnatelné péče oproti 1. pololetí 2002. Objemem porovnatelné péče pro paušální úhradu je počet unikátních ošetřených pojištěnců, pro úhradu dle seznamu výkonů objem bodů za vykázané a uznané výkony.

(7) Ustanovení § 8 odst. 1 až 5 se vztahují na zdravotnická zařízení uvedená v § 1 písm. b), která v 1. pololetí 2003 poskytla zdravotní péči v objemu alespoň 90 % porovnatelné péče oproti 1. pololetí 2002. Objemem porovnatelné péče pro paušální úhradu je počet unikátních ošetřených pojištěnců, pro úhradu dle seznamu výkonů objem bodů za vykázané a uznané výkony.

§ 9

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003.

Ministryně:
MUDr. Součková v. r.

(Přílohy jsou dostupné na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz nejsou k dispozici v textové podobě)

E-shop

Zákon o místních poplatcích - komentář

Zákon o místních poplatcích - komentář

Václav Těžký, Michal Jantoš, Kamil Siuda - Wolters Kluwer, a. s.

Správa místních poplatků je v současné době jednou z nejnáročnějších činností, kterou může zaměstnanec ve veřejné správě v rámci pracovněprávního poměru vykonávat, a to jednak z důvodu množství poplatníků a také z důvodu nedokonalosti právní úpravy. Přes tuto náročnost a ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Vnější limity soudcovské interpretace a argumentace

Vnější limity soudcovské interpretace a argumentace

Jana Ondřejková - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Změny v postavení soudní moci a v rolích, jež na sebe bere, nemusejí být pouze terčem kritiky, pro kterou se v českém kontextu vžil zejména termín „soudcokracie“. Dávají také podnět ke konstruktivnímu promýšlení odpovídajících limitů, které by současně podpořily legitimitu soudní ...

Cena: 260 KčKOUPIT

Základy práva Evropské unie pro ekonomy, 7. vydání

Základy práva Evropské unie pro ekonomy, 7. vydání

Vladimír Týč - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Oblíbená komplexní a přehledně zpracovaná učebnice unijního práva středního rozsahu vychází již v sedmém vydání, v němž byla aktualizována a doplněna o živou problematiku Evropské unie posledních několika let, jako je vystoupení členského státu, migrační krize či rozpočtová a ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.