Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


518

ZÁKON

ze dne 14. listopadu 2002,

kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění zákona č. 426/2002 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNĺ
Změna zákona č. 359/1999 Sb.,
o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

Čl. I

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb., zákona č. 272/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odst. 2 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

"c) komise pro sociálně-právní ochranu dětí,".
Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno d).

 2. V § 14 odst. 3 se slova "obce s rozšířenou působností" zrušují.

3. V § 14 se na konci odstavce 3 doplňuje věta "O podání podnětu soudu obecní úřad neprodleně uvědomí obecní úřad obce s rozšířenou působností.".

4. V § 15 odst. 1 větě první se slova "obec povinna" nahrazují slovy "obecní úřad povinen".

5. V § 15 odst. 1 větě druhé se slovo "obec" nahrazuje slovy "obecní úřad".

6. V § 21 odst. 5 se slova "obec, u níž" nahrazují slovy "obec, v níž působí obecní úřad obce s rozšířenou působností, kde se".

7. V § 22 odst. 6 písm. b) se slova "obec, u níž" nahrazují slovy "obec, v níž působí obecní úřad obce s rozšířenou působností, kde".

8. V § 24c odst. 3 se slova "obec, u níž" nahrazují slovy "obec, v níž působí obecní úřad obce s rozšířenou působností, kde".

9. V § 24d odst. 3 písm. d) se slova "obec, u níž" nahrazují slovy "obec, v níž působí obecní úřad obce s rozšířenou působností, kde".

10. V § 28 odst. 1 větě druhé se slovo "obec" nahrazuje slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

11. V § 29 odst. 6 písm. a) se slovo "zařazení" nahrazuje slovem "zařazenému" a za slova "obecního úřadu" se vkládají slova "obce s rozšířenou působností".

12. V § 29 odst. 6 písm. b) se slova "zaměstnance okresního úřadu" nahrazují slovy "zaměstnance obce s rozšířenou působností zařazeného do obecního úřadu obce s rozšířenou působností".

13. V § 29 odst. 6 písm. e) se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností".

14. V § 29 odst. 6 písm. f) se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

15. V § 29 odst. 6 písm. g) se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

16. V § 30 odst. 1 větě první se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností".

17. V § 30 odst. 2 se text "[§ 61 odst. 3 písm. d)]" nahrazuje textem "[§ 61 odst. 3 písm. c)]".

18. V § 32 odst. 1 se v úvodní části textu slovo "Obec" nahrazuje slovy "Obecní úřad".

19. V § 32 odst. 2 písm. b) se slovo "školské" nahrazuje slovem "krajské".

20. V § 32 odst. 3 se v úvodní části textu za slova "a zaměstnanci obce" vkládají slova "zařazení do obecního úřadu".

21. V § 34 odst. 4 větě první se slovo "zařazeného" nahrazuje slovem "zařazenému".

22. V § 37 odst. 2 větě první se slovo "obec" nahrazuje slovy "obecní úřad".

23. V § 38 odst. 2 písmeno a) zní:

"a) rozhoduje o vydání pověření k výkonu sociálně-právní ochrany (§ 48 a 49), pokud právnická nebo fyzická osoba žádá pouze o pověření ke zřízení zařízení uvedeného v § 39 písm. d), a o odnětí tohoto pověření (§ 50),".

 24. V § 42 odst. 2 se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností".

25. V § 48 odst. 2 písm. c) se slova "odst. 1" zrušují.

26. V § 49 odstavec 1 zní:

"(1) O pověření rozhoduje krajský úřad, pokud není k rozhodování o pověření příslušná komise podle § 38 odst. 2 písm. a).".

27. V § 49 odst. 7 se slova "orgánu sociálně-právní ochrany" nahrazují slovem "orgánu".

28. V § 49 odst. 8 se v úvodní části textu slova "orgánu sociálně-právní ochrany" nahrazují slovem "orgánu".

29. V § 49 odst. 9 větě první se slova "Orgány sociálně-právní ochrany" nahrazují slovem "Orgány", ve větě druhé se slova "orgány sociálně-právní ochrany" nahrazují slovy "orgány, které vydaly pověření," a ve větě čtvrté se slova "orgánům sociálně-právní ochrany" nahrazují slovy "orgánům, které pověření vydávají,".

30. V § 49 odst. 10 větě první se slova "Orgán sociálně-právní ochrany" nahrazují slovem "Orgán" a ve větě druhé se slova "orgánu sociálně-právní ochrany" nahrazují slovy "orgánům, které vydávají pověření,".

31. V § 50 odst. 1 se v úvodní části textu slova "Orgán sociálně-právní ochrany" nahrazují slovem "Orgán".

32. V § 50 odst. 4 se slova "Orgán sociálně-právní ochrany" nahrazují slovem "Orgán".

33. V § 51 odst. 1 se za slova "Orgány sociálně-právní ochrany" vkládají slova "a komise".

34. V § 59 se na konci odstavce 2 doplňuje věta "Pokud je k vydání pověření příslušná komise, pokutu ukládá obecní úřad obce s rozšířenou působností.".

35. V § 59 se na konci odstavce 3 doplňuje věta "Pokud vydala pověření komise, pokutu ukládá obecní úřad obce s rozšířenou působností.".

36. V § 59 se na konci odstavce 4 doplňuje věta "Jde-li o povinnosti související s pověřením, k jehož vydání je příslušná komise, počíná běžet lhůta jednoho roku ode dne, kdy se o porušení povinností dozvěděla tato komise.".

37. V § 61 odst. 1 se slova "a obce" nahrazují slovy "a obecního úřadu".

38. V § 61 odst. 3 se písmeno c) zrušuje.Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno c).

39. V § 61 se doplňuje odstavec 5, který zní:

"(5) Místní příslušnost komise se řídí místem trvalého pobytu nebo sídla pověřené osoby, jde-li o vydání pověření podle § 38 odst. 2 písm. a) nebo odnětí pověření podle § 50.".

40. Na konci § 63 se doplňuje věta "Jde-li o řízení podle písmena c), ve kterém je k rozhodnutí příslušná komise, řízení se zahajuje na základě písemné žádosti podané obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.".

Čl. II
Přech odné ustanovení

Bylo-li pověření k výkonu sociálně-právní ochrany vydáno Ministerstvem práce a sociálních věcí před 1. lednem 2002, je příslušný ke kontrole výkonu sociálně-právní ochrany poskytované podle tohoto pověření, k udělování pokut a k odnětí pověření krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu nebo sídla pověřené osoby.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona č. 114/1988 Sb.,
o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

Čl. III

Zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 125/1990 Sb., zákona č. 210/1990 Sb., zákona č. 459/1990 Sb., zákona č. 9/1991 Sb., zákona č. 144/1991 Sb., zákona č. 582/1991 Sb., zákona č. 84/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 72/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 238/1995 Sb., zákona č. 289/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 155/1998 Sb., zákona č. 169/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 151/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 2 na konci písmena b) se tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

"c)  rozhoduje o poskytování pečovatelské služby, kterou zabezpečuje, a o úhradě za ni.".

2. V § 15 odst. 1 písm. a) bodě 3 se za slovo "služby" vkládají slova " , kterou zabezpečuje,".

3. V § 32 odst. 1 písm. e) se za slovo "služby" vkládají slova " , kterou zabezpečuje,".

4. V § 37 odst. 1 písm. e) se za slovo "služby" vkládají slova " , kterou zabezpečuje,".

5. V § 46 odst. 1 se slova "v § 2 odst. 1 písm. f)" nahrazují slovy "v § 2 odst. 1 písm. e)".

6. V § 51 se slova "v § 2 odst. 1 písm. f)" nahrazují slovy "v § 2 odst. 1 písm. e)".

ČÁST TŘETĺ
Změna zákona č. 582/1991 Sb.,
o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

Čl. IV

Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 265/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 89 se vkládá nový odstavec 1, který zní:

"(1) Proti rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení ve věcech důchodového pojištění a zvýšení důchodu pro bezmocnost se řádné opravné prostředky v řízení správním nepřipouštějí.".Dosavadní odstavce 1 až 3 se označují jako odstavce 2 až 4.

2. V § 89 odst. 4 se slova "odstavců 1 a 2" nahrazují slovy "odstavců 2 a 3".

3. Za § 126 se vkládá nový § 126a, který zní:

"§ 126a

Ustanovení § 129 odst. 1 soudního řádu správního se ve věcech důchodového pojištění nepoužije.".

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění zákona č. 426/2002 Sb.

Čl. V

Zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění zákona č. 426/2002 Sb., se mění takto:

1. V čl. CXVII bodu 14 se za slovo "upraveno" vkládají slova "tímto zákonem nebo".

2. V čl. CXVII se doplňuje bod 22, který včetně poznámky pod čarou č. 1) zní:

"22. Poměrná část prostředků fondu kulturních a sociálních potřeb vedených okresními úřady pro pracovníky okresních úřadů zařazené do předškolních zařízení, škol a školských zařízení přechází dnem 1. ledna 2003 na tyto předškolní zařízení, školy a školská zařízení zřízené jako příspěvkové organizace.1)


1)   § 24 odst. 4 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění zákona č. 284/2002 Sb.".

ČÁST PÁTÁ
ÚČINNOST

Čl. VI

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003.

Zaorálek v. r.
Havel v. r.
Špidla v. r.

E-shop

Zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu - Komentář

Zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu - Komentář

Tereza Koucká Höfferová, Miroslav kala, Jiří Krůta, František Púry, Radovan Suchánek - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha je praktickou příručkou jak pro orgány samotného NKÚ, jeho členy, kontrolory a další zaměstnance, tak pro všechny instituce i jednotlivce, na něž dopadá kontrolní působnost NKÚ a mohou se tak stát podle zákona o NKÚ kontrolovanými osobami. Komentář je sepsán podle právního ...

Cena: 455 KčKOUPIT

Soudní judikatura ve světle nového občanského zákoníku

Soudní judikatura ve světle nového občanského zákoníku

Petr Bezouška, Milan Hulmák, Jindřich Psutka, Tomáš Doležal - Wolters Kluwer, a. s.

Dne 1. ledna 2014 se stal účinným zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jenž přinesl do soukromoprávních vztahů změny většího či menšího rozsahu. Vznikly instituty nové, instituty zcela odlišné od předchozí právní úpravy, obnovily se některé instituty dříve známé a došlo i ke změně ...

Cena: 960 KčKOUPIT

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2018

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2018

Mgr. Petr Pelech, Ing. Iva Rindová - Anag, spol. s r. o.

Publikace obsahuje podrobný výklad ustanovení zákona o daních z příjmů přímo či nepřímo se dotýkajících procesu výpočtu měsíčních daňových záloh a měsíčních bonusů na děti v roce 2018 při navýšení minimální ...

Cena: 379 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.