Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 512/2002 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2002, částka 177, ze dne 12. 12. 2002
  • Stručnou charakteristiku změn najdete v redakční anotaci předpisu
  • Tento text je prvotním zněním předpisu tak, jak byl publikován ve Sbírce zákonů (bez zohlednění novelizací)
  • Pokud chcete znát aktuálně platný text, otevřete si úplné znění předpisu

512

VYHLÁŠKA

ze dne 28. listopadu 2002

o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 42 k provedení § 21 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

§ 1

(1) Zvláštní odbornou způsobilost prokazují úředníci územních samosprávných celků (dále jen "úředníci"), kteří vykonávají správní činnosti

a)   při správním rozhodování a dozorové činnosti v silničním hospodářství,
b)   v silniční dopravě,
c)   při přestupkovém řízení ve věcech bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na úseku dopravy a silničního hospodářství a správních řízeních souvisejících,
d)   při správním rozhodování a dozorové činnosti při provozování drah a drážní dopravy,
e)   při finančním hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkumu,
f)   při správě daní a poplatků,
g)   při památkové péči a správě sbírek muzejní povahy,
h)   v územním plánování,
i)   při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění,
j)   při řízení o dávkách a službách sociální péče,
k)   při provádění státní sociální podpory,
l)   při sociálně-právní ochraně dětí,
m)   při organizaci výkonu civilní služby,
n)   při správě živnostenského podnikání,
o)   při přípravě a realizaci hospodářských opatření pro krizové stavy,
p)   ve školství,
q)   při přestupkovém řízení ve věci veřejného pořádku, občanského soužití a majetku,
r)   při správě matrik a státního občanství,
s)   při vedení evidence obyvatel a vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů,
t)   při zajištění ochrany obyvatel a krizovém řízení,
u)   ve zdravotnictví,
v)   ve vodním hospodářství,
w)   v lesním hospodářství a myslivosti,
x)   v zemědělství,
y)   v ochraně přírody a krajiny,
z)   v ochraně ovzduší,
aa)   v hospodaření s odpady a nakládání s obaly,
bb)   při zajišťování ochrany zdraví a životního prostředí před škodlivými účinky chemických látek a chemických přípravků,
cc)   při prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky,
dd)   při ochraně zemědělského půdního fondu a posuzování vlivu na životní prostředí.

(2) V příloze k této vyhlášce jsou ve sloupci 4 stanoveny náplně jednotlivých správních činností, k jejichž výkonu je nezbytné prokázání zvláštní odborné způsobilosti, jejichž rozpracování bude provedeno v souboru zkušebních otázek.

§ 2

(1) Přihláška ke zkoušce zvláštní odborné způsobilosti (dále jen "zkouška") má tyto náležitosti

a)   jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, místo trvalého pobytu a pracovní zařazení úředníka,
b)   správní činnost, pro kterou má být zvláštní odborná způsobilost úředníka ověřena zkouškou, s přihlédnutím k náplni této správní činnosti uvedené v příloze k této vyhlášce,
c)   datum vyplnění přihlášky, název, sídlo, úřední razítko územního samosprávného celku, pokud je územní samosprávný celek má, a podpis vedoucího úřadu,
d)   podpis úředníka,
e)   adresa územního samosprávného celku, na kterou Ministerstvo vnitra sdělí úředníkovi den, místo a čas konání zkoušky, soubor zkušebních otázek a seznam odborné literatury.

(2) V případě dalšího ověření zvláštní odborné způsobilosti, jde-li o zkoušku úředníka, který je držitelem platného osvědčení pro některou správní činnost, připojí vedoucí úřadu k přihlášce toto osvědčení nebo jeho úředně ověřený opis spolu s náležitostmi podle odstavce 1.

§ 3

(1) Písemnou zkoušku tvoří dva samostatné písemné testy; v prvním písemném testu se ověřují znalosti z obecné části a v druhém písemném testu znalosti ze zvláštní části. Tyto písemné testy jednotlivě netrvají déle než 60 minut a jsou vykonávány i hodnoceny samostatně.

(2) Ústní zkouška z obecné části a ze zvláštní části se vykonává samostatně. Doba na přípravu odpovědi činí nejméně 15 minut. Ústní zkouška netrvá zpravidla déle než 30 minut.

(3) Jestliže úředník v písemném testu z obecné části správně zodpoví alespoň dvě třetiny v něm obsažených otázek, je hodnocen klasifikačním stupněm "vyhověl"; v opačném případě je hodnocen klasifikačním stupněm "nevyhověl". Hodnocení v písemném testu ze zvláštní části se provede obdobně. Podmínkou pro úspěšné složení písemné zkoušky je hodnocení úředníka klasifikačním stupněm "vyhověl" v písemném testu z obecné části i v písemném testu ze zvláštní části. Znalosti prokázané při ústní zkoušce se v obecné části a ve zvláštní části hodnotí samostatně; jestliže úředník prokázal znalosti podle § 1 odst. 2 a schopnost jejich aplikace, je hodnocen klasifikačním stupněm "vyhověl" a v opačném případě klasifikačním stupněm "nevyhověl".

(4) Úředník, který byl ze zkoušky vyloučen nebo se k písemné nebo ústní zkoušce bez náležité omluvy nedostavil anebo při písemné nebo ústní zkoušce od zkoušky odstoupil, při zkoušce nevyhověl.

(5) Úředníkovi, který se ze závažného důvodu ke zkoušce nemohl dostavit a jehož neúčast byla náležitě omluvena, Ministerstvo vnitra určí náhradní termín.

§ 4

Při opakování písemné zkoušky se úředník podrobí opakovaně písemnému testu buď z obecné části, nebo ze zvláštní části, podle toho, ve kterém z nich byl při předchozím konání zkoušky hodnocen klasifikačním stupněm "nevyhověl", nebo opakuje oba testy, byl-li klasifikačním stupněm "nevyhověl" hodnocen v obou testech. Pro opakování ústní zkoušky to platí obdobně.

§ 5

(1) Osvědčení o úspěšném vykonání zkoušky má tyto náležitosti

a)   jméno, příjmení, titul, datum a místo narození úředníka,
b)   číslo osvědčení,
c)   správní činnost, pro kterou úředník prokázal zvláštní odbornou způsobilost,
d)   datum vydání osvědčení,
e)   úřední razítko Ministerstva vnitra,
f)   podpis předsedy zkušební komise.

(2) Osvědčení se vydává v jednom vyhotovení.

§ 6

Správní činnosti ověřené zkouškou zvláštní odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů v době od 24. listopadu 1990 do 31. prosince 2002, uvedené v příloze k této vyhlášce ve sloupci 2, se považují za správní činnosti podle této vyhlášky.

§ 7
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se: 

1.  Vyhláška č. 345/2000 Sb., o ověřování zvláštní odborné způsobilosti zaměstnanců obcí, krajů, hlavního města Prahy, městských částí hlavního města Prahy a okresních úřadů, osob stojících v čele zvláštních orgánů zřízených na základě zvláštních zákonů a předsedů komisí, kterým byl svěřen výkon přenesené působnosti, (vyhláška o zvláštní odborné způsobilosti). 
2.  Vyhláška č. 427/2000 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č.  345/2000 Sb., o ověřování zvláštní odborné způsobilosti zaměstnanců obcí, krajů, hlavního města Prahy, městských částí hlavního města Prahy a okresních úřadů, osob stojících v čele zvláštních orgánů zřízených na základě zvláštních zákonů a předsedů komisí, kterým byl svěřen výkon přenesené působnosti, (vyhláška o zvláštní odborné způsobilosti).

§ 8
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003.

Ministr:
Mgr. Gross v. r.

Příloha k vyhlášce č. 512/2002 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

E-shop

Investiční služby v právní teorii a praxi

Investiční služby v právní teorii a praxi

Martin Hobza - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie je věnována problematice investičních služeb a regulace jejich poskytování. Kromě vysvětlení základních teoretických východisek autor nabízí řešení otázek a problémů vznikajících při praktické aplikaci právní úpravy investičního zprostředkování, resp. poskytování ...

Cena: 240 KčKOUPIT

Sociální zabezpečení osob migrujících mezi státy EU

Sociální zabezpečení osob migrujících mezi státy EU

Doc. JUDr. Kristina Koldinská, JUDr. Gabriela Pikorová, JUDr. Ladislav Švec, Prof. JUDr. Igor Tomeš - C. H. Beck

Druhé vydání mezioborové učebnice Sociální zabezpečení osob migrujících mezi státy EU reaguje na změny v oblasti koordinace sociálního zabezpečení v EU, a to v návaznosti na přijetí nových koordinačních nařízení a nabytí jejich účinnosti v květnu 2010. Mapuje vznik, vývoj a základní ...

Cena: 590 KčKOUPIT

Zákon o ochraně osobních údajů a předpisy související, komentář

Zákon o ochraně osobních údajů a předpisy související, komentář

JUDr. Mgr. Daniel Novák, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Komentář k zákonu o ochraně osobních údajů podává podrobný výklad k oblasti, která v současné informační společnosti nabývá stále větší důležitosti, přičemž nové formy zpřístupňování údajů nabízí také četná ...

Cena: 1 320 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.