Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


486

VYHLÁŠKA

ze dne 7. listopadu 2002,

kterou se stanoví vzory kupónů prokazujících zaplacení poplatku za užívání dálnice a rychlostní silnice, způsob jejich vyplňování, způsob vyznačování doby platnosti kupónů s dobou platnosti kratší než kalendářní rok a způsob jejich evidence

Ministerstvo financí stanoví podle § 46 odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb.:

§ 1
Úvodní ustanovení

Kupóny prokazující zaplacení poplatku za užívání dálnice a rychlostní silnice se liší podle délky své platnosti a podle celkové hmotnosti motorového vozidla nebo jízdní soupravy (dále jen "vozidlo"). Vzory kupónů jsou uvedeny v příloze k této vyhlášce.

§ 2
Rozměry a tvary kupónu

(1) Část kupónu, která se umisťuje ve vozidle, má tvar

a)   šestiúhelníku se zaoblenými rohy u kupónu s platností na kalendářní rok; vzdálenost protilehlých stran ve svislém směru je 61 mm, v obou příčných směrech 58 mm,
b)   čtverce se zaoblenými rohy u kupónů s platností na kalendářní měsíc, deset dnů nebo jeden den. Vzdálenost protilehlých stran je 61 mm.

(2) Druhá část kupónu má pro všechny druhy tvar obdélníku o rozměrech 53 x 77 mm (na výšku).

§ 3
Prvky kupónu

(1) Na přední straně první části všech druhů kupónů viditelné z vnitřní strany vozidla a na zadní straně viditelné z vnější strany vozidla jsou tyto prvky:

a)   piktogram vozidla symbolizující příslušnou hmotnostní kategorii,
b)   číslo označující rok platnosti,
c)   doba platnosti, která je u ročního kupónu vyznačena písmenem R, u měsíčního písmenem M, u desetidenního písmenem D a u jednodenního písmenem J,
d)   údaj o celkové hmotnosti vozidla, pro které je kupón určen,
e)   na spodní části kupónu s platností na kalendářní měsíc římské číslice I až XII pro vyznačení jeho platnosti v příslušném měsíci,
f)   na horní a obou bočních částech kupónu s platností na deset dnů nebo jeden den číslice 1 až 31 pro vyznačení dne začátku jeho platnosti a na spodní části kupónu římské číslice I až XII pro vyznačení příslušného měsíce,
g)   celoplošný ochranný násek,
h)   holografický prvek, který je na přední straně kupónu přetištěný dvoupísmennou sérií označenou velkými písmeny a šestimístným pořadovým číslem. Roční kupón má na přední straně holografický prvek barvy zlaté a na zadní straně barvy stříbrné; měsíční, desetidenní a jednodenní kupóny mají z obou stran holografický prvek barvy stříbrné.

(2) Na přední straně první části kupónu viditelné z vnitřní strany vozidla je rámeček pro zápis státní poznávací značky nebo registrační značky vozidla (dále jen "registrační značka").

(3) Na přední straně druhé části kupónu jsou tyto prvky:

a)   číslo označující rok platnosti,
b)   doba platnosti, která je u ročního kupónu vyznačena písmenem R, u měsíčního písmenem M, u desetidenního písmenem D a u jednodenního písmenem J,
c)   nápis "KUPÓN PROKAZUJĺCĺ ZAPLACENĺ POPLATKU ZA UŽĺVÁNĺ DÁLNICE A RYCHLOSTNĺ SILNICE (2. ČÁST)",
d)   údaj o celkové hmotnosti vozidla, pro které je kupón určen,
e)   piktogram vozidla symbolizující příslušnou hmotnostní kategorii,
f)   rámeček pro zápis registrační značky,
g)   holografický prvek přetištěný shodnou dvoupísmennou sérií a shodným šestimístným pořadovým číslem jako na první části kupónu. Roční kupón má na přední straně holografický prvek barvy zlaté a na zadní straně barvy stříbrné; měsíční, desetidenní a jednodenní kupóny mají z obou stran holografický prvek barvy stříbrné.

§ 4
Barevné provedení kupónů

(1) Barvy prvků kupónů uvedených v § 3 odst. 1 písm. a) až f), odst. 3 písm. a) až e), § 5 odst. 1 až 4 a 7 a § 6 odst. 1 až 4, 7 a 8 jsou voleny tak, aby byla zaručena jejich snadná čitelnost a vzájemná rozpoznatelnost. Pro barevný podklad kupónu jsou použity originální giloše ve dvou barvách s ochranným irisovým přechodem odstínů v jedné z nich.

(2) Jako základní podkladová barva je použita u kupónu platného pro:

a)   kalendářní rok barva modrá,
b)   kalendářní měsíc barva zelená,
c)   deset dnů barva červená,
d)   jeden den barva oranžová.

§ 5
Plošné řešení první části kupónu

(1) Piktogram vozidla symbolizující příslušnou hmotnostní kategorii vozidla je vysoký 5 mm a široký pro vozidla

a)   do celkové hmotnosti 3,5 tuny 12 mm,
b)   o celkové hmotnosti nad 3,5 tuny do 12 tun 13 mm,
c)   o celkové hmotnosti nad 12 tun 14 mm.

(2) Piktogram podle odstavce 1 je umístěn 1 mm od spodního okraje rámečku a 42 mm od jeho horního okraje pro vozidla hmotnostní kategorie do 3,5 tuny a nad 3,5 tuny do 12 tun; pro vozidla hmotnostní kategorie nad 12 tun je umístěn na spodním rámečku a 43 mm od jeho horního okraje.

(3) Nápisy vyjadřující údaje o celkové hmotnosti vozidla "do 3,5 tuny", "nad 3,5 do 12 tun" a "nad 12 tun" jsou vysoké 4 mm a jsou umístěny nad rámečkem pro zápis registrační značky.

(4) Číslo označující rok platnosti je umístěno nad písmenem označujícím dobu platnosti kupónu a vedle holografického prvku. První číslice je vysoká 7,5 mm a další tři číslice jsou vysoké 6 mm.

(5) Písmena označující dobu platnosti jsou umístěna vedle holografického prvku nad údajem o celkové hmotnosti vozidla. Písmeno R je vysoké 12,5 mm, písmena M a D 13 mm a písmeno J 14,5 mm.

(6) Holografický prvek je umístěn na přední straně kupónu v pravé horní části a na zadní straně kupónu v levé horní části. Holografický prvek je odlišný tvarem podle celkové hmotnosti vozidla uvedené v odstavci 1 a podle barevnosti uvedené v § 4 odst. 2.

(7) Rámeček pro zápis registrační značky je umístěn na přední spodní straně kupónu a je 6 mm vysoký a 43 mm široký. Jeho spodní okraj je vzdálen 13 mm od spodní části tištěné plochy kupónu.

(8) Dvoupísmenná série i šestimístné číslo jsou 3 mm vysoké a jsou umístěny na přední straně kupónu přes holografický prvek. Série je umístěna pod šestimístným číslem na jeho středové ose.

(9) Ve spodní části kupónu je tmavomodře vytištěn třináctimístný čárový kód.

§ 6
Plošné řešení druhé části kupónu

(1) Piktogram vozidla symbolizující příslušnou hmotnostní kategorii vozidla je vysoký 5 mm a široký pro vozidla

a)   do celkové hmotnosti do 3,5 tuny 12 mm,
b)   o celkové hmotnosti nad 3,5 tuny do 12 tun 13 mm,
c)   o celkové hmotnosti nad 12 tun 14 mm.

(2) Piktogram podle odstavce 1 je umístěn v pravé horní části kupónu nad písmenem označujícím dobu platnosti kupónu. Od horního okraje kupónu je vzdálen 4 mm.

(3) Nápisy vyjadřující údaje o celkové hmotnosti vozidla "do 3,5 tuny", "nad 3,5 do 12 tun" a "nad 12 tun" jsou vysoké 2,2 mm a jsou umístěny nad rámečkem pro zápis registrační značky.

(4) Číslo označující rok platnosti částečně překrývá písmeno označující dobu platnosti kupónu a je umístěno ve dvojitém rámečku ve tvaru první části kupónu. První číslice je vysoká 5 mm, další tři číslice jsou vysoké 4 mm.

(5) Písmeno označující dobu platnosti je částečně překryto číslem označujícím dobu platnosti kupónu. Písmeno R je vysoké 11 mm, písmena M a D 10 mm a písmeno J 13,5 mm.

(6) Holografický prvek, jehož tvar je stranově zúžen, je umístěn v levé horní části kupónu a tvarem odpovídá holografickému prvku na první části kupónu.

(7) Rámeček pro zápis registrační značky je vysoký 6 mm a široký 43 mm a je umístěn ve spodní části kupónu. Jeho spodní okraj je vzdálen 4 mm od spodního okraje tištěné plochy kupónu.

(8) Dvoupísmenná série i šestimístné číslo jsou 3 mm vysoké a jsou umístěny přes holografický prvek. Série je umístěna pod šestimístným číslem na středové ose okénka pro holografický prvek.

(9) Nápis "KUPÓN PROKAZUJĺCĺ ZAPLACENĺ POPLATKU ZA UŽĺVÁNĺ DÁLNICE A RYCHLOSTNĺ SILNICE (2. ČÁST)" je umístěn ve střední části kupónu. Výška písmen v nápisu je 2,2 mm, kromě slova "KUPçN", kde jsou písmena vysoká 3 mm.

§ 7
Způsob vyplňování kupónu

(1) Údaj o registrační značce se vyplní na obou částech kupónu v místech k tomu určených, jak je uvedeno v § 3 odst. 2 a odst. 3 písm. f). Údaj se vyplní čitelně tak, aby nebyl běžným způsobem odstranitelný, například propisovací tužkou.

(2) Případná změna registrační značky se na kupónu nevyznačuje.

§ 8
Způsob vyznačování doby platn osti kupónu

Vyznačení doby platnosti kupónu prokazujícího zaplacení poplatku na kalendářní měsíc, deset dnů nebo jeden den provádí prodejce při prodeji kupónu děrovacími kleštěmi na první části kupónu v místě určeném pro vyznačení příslušného měsíce a dne [§ 3 odst. 1 písm. e) a f)].

§ 9
Způsob evidence kupónů

(1) Kupóny se evidují podle hmotnosti vozidel, podle doby jejich platnosti a podle dvoupísmenných sérií a šestimístných pořadových čísel. V evidenci se zachycují veškeré přijaté, vydané, prodané a vrácené kupóny.

(2) Zvlášť se evidují kupóny poškozené, vyměněné nebo kupóny s chybným vyznačením doby platnosti.

(3) Evidenci podle odstavců 1 a 2 vede právnická nebo fyzická osoba pověřená Ministerstvem financí činnostmi spojenými s vydáváním a prodejem kupónů a prodejce kupónů. Tyto osoby poskytují evidenci kupónů na vyžádání Ministerstvu financí.

§ 10
Přechodné ustanovení

Platnost kupónů vzoru 2002 vydaných podle dosavadních právních předpisů není dotčena u kupónů na jeden den do 31. prosince 2002, na kalendářní měsíc do 1. ledna 2003, na deset dnů do 10. ledna 2003 a na kalendářní rok do 31. ledna 2003.

§ 11
Zrušovací ustanovení

Zrušují se: 

1. 

vyhláška č. 444/2000 Sb., o vzoru, způsobu vyplňování, vyznačování délky platnosti a evidenci dvoudílných kupónů prokazujících zaplacení poplatku za užívání dálnic a rychlostních silnic, 

2. 

vyhláška č. 392/2001 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 444/2000 Sb., o vzoru, způsobu vyplňování, vyznačování délky platnosti a evidenci dvoudílných kupónů prokazujících zaplacení poplatku za užívání dálnic a rychlostních silnic.

§ 12
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2002.

Ministr:
Mgr. Sobotka v. r.

Příloha k vyhlášce č. 486/2002 Sb.

Vzory kupónů prokazujících zaplacení poplatku za užívání dálnice a rychlostní silnice

1. Kupóny s platností na kalendářní rok pro vozidlo

a)   do celkové hmotnosti 3,5 tuny
b)   o celkové hmotnosti nad 3,5 tuny do 12 tun
c)   o celkové hmotnosti nad 12 tun

2. Kupóny s platností na kalendářní měsíc pro vozidlo

a)   do celkové hmotnosti 3,5 tuny
b)   o celkové hmotnosti nad 3,5 tuny do 12 tun
c)   o celkové hmotnosti nad 12 tun

3. Kupóny s platností na deset dnů pro vozidlo

a)   do celkové hmotnosti 3,5 tuny
b)   o celkové hmotnosti nad 3,5 tuny do 12 tun
c)   o celkové hmotnosti nad 12 tun

4. Kupón s platností na jeden den pro vozidlo o celkové hmotnosti nad 12 tun


E-shop

Zákon o pohřebnictví, zákon o válečných hrobech, komentář

Zákon o pohřebnictví, zákon o válečných hrobech, komentář

JUDr. Bc. Pavel Vetešník, Mgr. Eva Stránská, Mgr. Jaroslav Šejvl - Wolters Kluwer, a. s.

Předkládaná publikace je vůbec prvním komentářem k zákonu č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, a zákonu č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech. Kniha obsahuje praktický výklad zákona, tj. platného práva, i vhodná další doporučení pro praxi, shrnuje nejdůležitější ...

Cena: 440 KčKOUPIT

Nový občanský zákoník - dědické právo, 2. vydání

Nový občanský zákoník - dědické právo, 2. vydání

Petr Novotný, Monika Novotná - GRADA Publishing, a. s.

Všechno, co potřebujete vědět o občanském právu! Řada populárně naučných publikací komplexně pokrývající celou problematiku upravenou novým občanským zákoníkem je určena hlavně čtenářům, kteří nejsou právními odborníky, ale potřebují se orientovat v nové právní úpravě. Co přinesla ...

Cena: 199 KčKOUPIT

Zákon o inspekci práce, komentář

Zákon o inspekci práce, komentář

JUDr. Jaroslav Stádník, Mgr. Petr Kieler, doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Komentář k zákonu č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění 17. novely – zákona č. 81/2015 Sb. Účelem komentáře je poukázat na význam zákona o inspekci práce, který stále není plně doceněn odbornou i laickou veřejností, ač dopustí-li se zaměstnavatel některého ze správních deliktů ...

Cena: 599 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.