Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


483

NAŘĺZENĺ VLÁDY

ze dne 30. října 2002,

kterým se mění nařízení vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení

Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 102/2001 Sb. a zákona č. 205/2002 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 12 a 13 zákona:

Čl. I

Nařízení vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení, se mění takto:

1. V § 1 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

"c)   třídou zařízení třída identifikující typy přístrojů a zařízení a rozhraní, pro která je přístroj nebo zařízení určeno. Třídy zařízení stanovuje Český telekomunikační úřad (dále jen "Úřad") opatřením.8) Přístroje a zařízení mohou být zařazeny současně nebo postupně do více než jedné třídy zařízení.".

2. V § 2 odst. 4 úvodní část ustanovení zní: "Přístroje a zařízení v určitých třídách nebo přístroje a zařízení určitých typů musí být Úřadem zveřejněna v Telekomunikačním věstníku formou sdělení, které musí být v souladu s příslušnou mezinárodní smlouvou,8) a tyto přístroje a zařízení musí být konstruovány tak, aby".Poznámka pod čarou č. 8) zní:


"8)  Evropská dohoda zakládající přidružení mezi Českou republikou na straně jedné a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé, vyhlášená pod č.  7/1995 Sb.".

3. V § 2 odst. 4 písm. a) se za slova "České republiky" vkládají slova "a na území členského státu Evropské unie".

4. V § 3 odst. 6 větě první se slova "kmitočty nebo" a "v rozporu s plánem přidělení kmitočtů a kmitočtových pásem" zrušují; za slova "kmitočtová pásma" se vkládají slova " , jejichž použití není" a za slova "České republice" se vkládají slova "stanoveno Úřadem v generální licenci,10a)".Poznámka pod čarou č. 10a) zní:


"10a)  § 46 a násl. zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů.".

5. V § 3 se doplňuje odstavec 8, který včetně poznámky pod čarou č. 10b) zní:

"(8) Pokud přístroje a zařízení splňují požadavky podle tohoto nařízení a vztahuje se na ně příslušná mezinárodní smlouva,10b) použije se namísto postupu podle odstavce 4 následující postup. Výrobce, jeho zplnomocněný zástupce nebo osoba odpovědná za uvedení přístroje a zařízení na trh na přístroj nebo zařízení umístí označení CE17) a přiloží ke každému výrobku prohlášení o shodě, které vyjadřuje splnění základních požadavků, stanovených tímto nařízením pro stanovený druh výrobku. K identifikaci přístroje nebo zařízení použije výrobce číslo typu, číslo výrobní série nebo výrobní číslo a název nebo jméno a příjmení výrobce nebo osoby odpovědné za uvedení přístroje na trh. Jestliže se používají postupy podle přílohy č. 3, č. 4 nebo č. 5, je toto označení doprovázeno identifikačním číslem notifikované osoby podle přílohy č. 6. U rádiových zařízení se navíc uvádí identifikační znak třídy zařízení podle přílohy č. 7. K zařízení může být připojeno jakékoli jiné označení pod podmínkou, že se tím nesníží viditelnost a čitelnost označení CE. Žádný přístroj a zařízení, nezávisle na tom, zda splňuje nebo nesplňuje příslušné základní požadavky, nesmí nést jiné označení, které by mohlo uvádět třetí strany v omyl, pokud jde o význam nebo grafickou úpravu označení CE podle přílohy č. 7.


10b)  Protokol k Evropské dohodě o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků, uveřejněný pod č. 56/2001 Sb. m. s., ve znění sektorové přílohy ,Telekomunikace`.".

6. V § 5 se doplňuje odstavec 4, který zní:

"(4) Přístroje a zařízení, které nesplňují požadavky stanovené tímto nařízením, lze veřejně vystavovat na veletrzích, výstavách, předváděcích a obdobných akcích jen za podmínky, že budou viditelně označeny upozorněním, že nemohou být uváděny na trh a provozovány předtím, než bude zajištěna jejich shoda s požadavky stanovenými tímto nařízením.".

7. Za § 5 se vkládá nový § 5a, který včetně poznámky pod čarou č. 11a) zní:

"§ 5a

Jestliže bylo uloženo pro přístroje a zařízení ochranné opatření podle zvláštního zákona11a) v důsledku neplnění požadavků tohoto nařízení, v oznámení podle § 7 odst. 8 zákona se uvede, zda důvod pro uložení ochranného opatření byl způsoben

a)   nesprávným použitím harmonizovaných norem,
b)   nedostatky v harmonizovaných normách,
c)   nesplněním požadavků podle § 2 odst. 3, jestliže přístroje a zařízení nesplňují harmonizované normy.

11a)  Například § 7a zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů.".

8. V příloze č. 2 bodech 1, 2, 3 a 5, v příloze č. 3 bodě 2, v příloze č. 4 bodech 2, 3 a 4, v příloze č. 5 bodě 1 a v nadpisu přílohy č. 7 se slova "podle § 4" nahrazují slovy "podle § 3 odst. 8 a § 4".

9. V příloze č. 7 bodě 5 se ve větě první za slovo "znak" vkládají slova "třídy zařízení s případným dalším doplňkovým údajem", za slovo "uživatele" se vkládají slova "rádiového zařízení" a slovo "přístroj" se nahrazuje slovem "zařízení".

Čl. II

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Předseda vlády:
PhDr. Špidla v. r.
Ministr dopravy a spojů:
Ing. Šimonovský v. r.

E-shop

Přehled rozhodnutí rozšířeného senátu Nejvyššího spráního soudu (v období 1.7.2009 - 30.6.2015)

Přehled rozhodnutí rozšířeného senátu Nejvyššího spráního soudu (v období 1.7.2009 - 30.6.2015)

Wolters Kluwer, a. s.

Přehled rozhodnutí rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu v období 1. 7. 2009 – 30. 6. 2015) Zvláštní číslo Sbírky rozhodnutí Nejvyššího správního soudu Tento přehled navazuje na první svazek Přehled ...

Cena: 798 KčKOUPIT

Přehled judikatury ve věcech zásad soukromého práva. Svazek I. - Zásada autonomie vůle

Přehled judikatury ve věcech zásad soukromého práva. Svazek I. - Zásada autonomie vůle

JUDr. Petr Lavický, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Čtenáři se dostává do rukou kniha, jež je prvním svazkem přehledu judikatury věnovaného zásadám soukromého práva, jež se stále častěji stávají běžnou součástí každodenní aplikační praxe. Zásady mnohdy ...

Cena: 367 KčKOUPIT

Věcná břemena v novém občanském zákoníku, komentář, § 1257-1308

Věcná břemena v novém občanském zákoníku, komentář, § 1257-1308

Eva Kabelková - C. H. Beck

Nový občanský zákoník věnuje právní úpravě věcných břemen více prostoru než dosavadní právní úprava. Nová ustanovení přinášejí rozdělení věcných břemen na služebnosti a reálná břemena, zavádějí je do českého ...

Cena: 790 KčKOUPIT

Sbírka zákonů

Zahájili jsme prodej tištěné
Sbírky zákonů!

Aktuální částky si můžete
zakoupit v naší prodejně na adrese Horní 457/1,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
Po-Pá 7:00 – 15:00

Pouze osobní odběr!
Tištěnou Sbírku zákonů
nezasíláme poštou.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 596 785 999
Předplatné ÚZ: 596 785 998
Software: 596 786 002
Knihkupci: 596 786 003
Inzerce: 596 786 001

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2016 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.