Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


442

VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy a spojů

ze dne 4. října 2002,

kterou se mění vyhláška č. 361/2001 Sb., o způsobu zjišťování mimořádných událostí v drážní dopravě

Ministerstvo dopravy a spojů stanoví podle § 66 odst. 5 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 77/2002 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 49 odst. 3 písm. d) a e) zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 361/2001 Sb., o způsobu zjišťování mimořádných událostí v drážní dopravě, se mění takto:

1. Za § 1 se vkládá nový § 1a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 1a) zní:

"§ 1a
Druhy mimořádných událostí v drážní dopravě

(1) Mimořádné události se rozdělují podle příčin, následků a příslušnosti ke zjišťování příčin a okolností jejich vzniku na:

a)   skupinu "A" - mimořádné události vzniklé v souvislosti s pohybem drážního vozidla, které měly za následek závažnou nehodu,
b)   skupinu "B" - mimořádné události způsobené provozováním dráhy a drážní dopravy nezávisle na pohybu drážního vozidla, které měly za následek závažnou nehodu,
c)   skupinu "C" - ostatní mimořádné události způsobené provozováním dráhy a drážní dopravy, které neměly za následek závažnou nehodu.

(2) Závažnou nehodou se rozumí srážka drážního vozidla s jiným drážním vozidlem nebo překážkou na dopravní cestě dráhy, nebo vykolejení drážních vozidel, mající za následek nejméně jednu usmrcenou osobu nebo těžkou újmou na zdraví1a) u více než čtyř osob nebo značnou škodu na majetku.1) Za usmrcenou osobu se považuje osoba, která zemřela při mimořádné události nebo pokud při této mimořádné události došlo k postižení zdraví, na jehož následky osoba zemřela nejdéle do 30 dnů od mimořádné události.

(3) Evidenční přehledy o mimořádných událostech v drážní dopravě jsou pro účely této vyhlášky uvedeny v příloze č. 2 této vyhlášky.


1)  § 89 odst. 7 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění zákona č.  175/1990 Sb. a zákona č. 557/1991 Sb.".
2. V § 3 odst. 3 se v poslední větě za slova "v příloze" doplňují slova "č. 1".
3. § 4 zní:

"§ 4

(1) Vznik mimořádné události při provozování dráhy nebo drážní dopravy oznamuje provozovatel dráhy nebo dopravce podle činnosti vykonávané v rámci předmětu podnikání Drážní inspekci bez zbytečného odkladu po zjištění skutečností podle odstavce 2.

(2) V oznámení předaném Drážní inspekci telefonicky nebo formou elektronického dálkového připojení nebo telekomunikačním zařízením (dálnopis, fax) se uvede datum, čas a místo vzniku mimořádné události, její stručný popis a následky, tj. počet usmrcených a zraněných osob, předběžná škoda a předpokládaná doba omezení nebo zastavení drážní dopravy.".

4. V § 5 odstavec 1 zní:

"(1) Provozovatel dráhy a dopravce pověřují svého zaměstnance odborně způsobilého k činnosti vykonávané v rámci předmětu podnikání k zajištění místa mimořádné události a k pořízení dokumentace stavu obsluhy dráhy a organizace drážní dopravy, stavu stavby dráhy, stavby na dráze a drážního vozidla v souvislosti se vznikem mimořádné události a příčinou události. Na požádání zaměstnanců Drážní inspekce jim pověření zaměstnanci provozovatele dráhy a dopravce umožní nahlížet do dokladů o zjištěných poznatcích ve vztahu k použitým technologickým postupům při provozování dráhy a drážní dopravy, ke stavu stavby dráhy, stavby na dráze a drážního vozidla v souvislosti se vznikem mimořádné události a její povahou (např. do záznamů výpovědí zaměstnanců, vyhodnocení elektronických záznamů o činnosti zařízení, dokladů o zjištěném stavu určeného technického zařízení, zápisů o stavu zařízení, protokolů o měření) a na místě vyřizují jejich dožádání.".

5. V § 5 odst. 2 se ve větě první za slova "činných v trestním řízení" vkládají slova "a zaměstnance Drážní inspekce" a za slova "provozovatele dráhy nebo dopravce" se vkládají slova "nebo zaměstnance Drážní inspekce".

6. V § 6 se vkládají nové odstavce 1 a 2, které znějí:

"(1) Drážní inspekce zjišťuje příčiny a okolnosti vzniku mimořádných událostí v drážní dopravě na dráze celostátní, regionální a na vlečce u skupin "A" a "B". Přitom provádí dozor nad činností provozovatele dráhy a dopravce podle odstavce 3 a působí nezávisle na drážním správním úřadu a orgánech činných v trestním řízení.

(2) Drážní inspekce může převzít též zjišťování příčin a okolností vzniku mimořádných událostí v drážní dopravě v uvedeném rozsahu:

a)   ve skupinách "A" a "B" na dráze speciální, tramvajové, trolejbusové a lanové,
b)   ve skupině "C" na všech dráhách,
   jestliže
 1. jejich příčina se opakuje a je v přímé souvislosti s nedostatky v systému organizačního nebo technického zajišťování bezpečného provozování dráhy a drážní dopravy,
2. mimořádná událost má vliv na bezpečné provozování dráhy a drážní dopravy na celé dráze, nebo jde-li o mimořádnou událost ve skupině "C", která by mohla vést za změněných podmínek k závažné nehodě,
3. u mimořádné události o zjištění příčin a okolností vzniku požádal provozovatel dráhy, dopravce nebo drážní správní úřad.".Dosavadní odstavce 1 až 6 se označují jako odstavce 3 až 8.

7. V § 6 odst. 4 se slova "odstavce 3" nahrazují slovy "odstavce 5".

8. V § 6 odst. 5 se ve větě první slova "odstavce 4" nahrazují slovy "odstavce 6" a ve větě druhé se za slova "na vědomí" vkládají slova "Drážní inspekci a".

9. V § 6 odst. 6 se slova "odstavců 1 až 5" nahrazují slovy "odstavců 1 až 7".

10. V § 6 se doplňuje odstavec 9, který zní:

"(9) Zaměstnanci Drážní inspekce při zjišťování příčin a okolností vzniku mimořádné události v drážní dopravě na místě jejího vzniku a při jejich vyhodnocování postupují v souladu s ustanoveními § 5 a 6, zejména provádějí dozor nad správností a úplností postupu provozovatele drah a dopravce při zjišťování příčin a okolností vzniku události a vyhodnocují zjištěné poznatky.".

11. V § 7 se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) Drážní inspekce je oprávněna si vyžádat u provozovatele dráhy a dopravce podle činnosti vykonávané v rámci předmětu podnikání a podle povahy mimořádné události odstranění a nápravu zjištěných nedostatků, jejich příčin a škodlivých následků, nebo uložit opatření k jejich odstranění a nápravě. Na základě tohoto vyžádání přijme provozovatel dráhy a dopravce s přihlédnutím k vyhodnocení příčin vzniku mimořádné události a zjištěné odpovědnosti odpovídající opatření k předcházení mimořádným událostem a zajišťuje pravidelnou kontrolu jejich plnění, popřípadě zajistí plnění opatření určených Drážní inspekcí.".

12. V § 8 se doplňuje odstavec 6, který zní:

"(6) Provozovatel dráhy a dopravce vede podle věcné příslušnosti jako součást opatření k předcházení mimořádným událostem evidenci jednotlivých mimořádných událostí, jejich příčin a následků. Na dráze celostátní a dráze regionální se vypracovává evidenční přehled za období kalendářního roku v rozsahu stanoveném v příloze č. 2 této vyhlášky a zasílá se do 90 dní po uplynutí kalendářního roku Drážní inspekci.".

13. V příloze se název "Drážní správní úřad" nahrazuje názvem "Drážní inspekce".

14. Dosavadní příloha se označuje jako příloha č. 1 a doplňuje se příloha č. 2, která zní:

"Příloha č. 2 k vyhlášce č. 361/2001 Sb.

Evidenční přehled o mimořádných událostech za rok ......

Provozovatel dráhy, dopravce:

I.   Údaje o nehodách

1. 

Celkový a relativní počet1) nehod v následujících druzích:

  

1.1.

 srážky drážních vozidel, včetně srážek s překážkami, které se vyskytnou v průjezdném průřezu;

  

1.2. 

vykolejení drážních vozidel;

  

1.3. 

střetnutí drážních a silničních vozidel na úrovňových přejezdech, včetně střetnutí drážních vozidel s chodci na úrovňových přejezdech;

  

1.4. 

případy, při kterých dojde k usmrcení nebo těžké újmě na zdraví osob způsobeným pohybujícími se vozidly;

  

1.5. 

požáry drážních vozidel.

Poznámka: Bude brána v úvahu pouze primární nehoda, a to i tehdy, když následky sekundární události budou vážnější (například požár, který vznikne po vykolejení).

2. 

Celkový a relativní počet1) osob, které byly usmrceny nebo utrpěly těžkou újmu na zdraví, podle druhu nehody, přičemž tyto osoby se rozdělují do následujících skupin:

  

2.1. 

cestující (rovněž ve vztahu k celkovému počtu osobokilometrů);

  

2.2. 

zaměstnanci včetně zaměstnanců dodavatelů;

  

2.3. 

uživatelé úrovňových přejezdů;

  

2.4. 

neoprávněné osoby vyskytující se v obvodu dráhy;

  

2.5. 

ostatní.
II.   Údaje o ostatních mimořádných událostech

1.

 Celkový a relativní počet1) lomů kolejnic, vybočení kolejí a selhání návěstních (zabezpečovacích) systémů.

2. 

Celkový a relativní počet1) projetých návěstidel zakazujících jízdu.

3. 

Celkový a relativní počet1) lomů kol a náprav na vozidlovém parku v provozu.

III.   Následky nehod

1. 

Celkové a relativní náklady1) všech nehod uvedené v korunách, v nichž se zahrnují, jsou-li vyčísleny, následující náklady:

  

1.1.

 náhrady při usmrcení a zranění osoby;

  

1.2. 

náhrady za ztráty nebo škody na majetku cestujících, zaměstnanců nebo třetích stran, včetně náhrady škod způsobených na životním prostředí;

  

1.3. 

náklady uvedení do původního stavu nebo pořízení stejné nebo obdobné věci u poškozených vozidel a součástí dopravní cesty;

  

1.4. 

náklady za zpoždění, narušení a přesměrování drážní dopravy, včetně dodatečných nákladů pro zaměstnance a snížení příjmů z příčiny ztráty dobrého jména.

Poznámka: Z uvedených nákladů se odečítají náhrady za odškodnění nebo kompenzace obdržené od třetích stran, jako jsou např. řidiči motorových vozidel účastnící se v dopravních nehodách na úrovňových přejezdech. Náhrady obdržené formou vyplacených pojistek v rámci pojistných smluv uzavřených dopravci nebo provozovateli drah se neodečítají.

2. 

Celkový a relativní počet pracovních hodin zaměstnanců provozovatele dráhy, dopravce nebo jejich dodavatelů, neodpracovaných pro překážky v práci jako následek závažných nehod, vzniklých ve sledovaném období.


1) 

Relativní počet se zjistí jako podíl celkové hodnoty v položce a hodnoty vlakových (provozních) kilometrů na dráze celkem za sledované období.".

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003.

Ministr:
Ing. Šimonovský v. r.

E-shop

Podíl ve společnosti s ručením omezeným, praktická příručka

Podíl ve společnosti s ručením omezeným, praktická příručka

Tomáš Kajnar - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Podíl ve společnosti s ručením omezeným představuje významný institut právní úpravy této nejčastější formy obchodní korporace. Publikace rozebírá problematiku podílu na podkladě platné právní úpravy zasažené rekodifikací soukromého práva, upozorňuje na sporné otázky, které jsou s ...

Cena: 407 KčKOUPIT

Stavební zákon - praktický komentář podle stavu k 1. 1. 2017

Stavební zákon - praktický komentář podle stavu k 1. 1. 2017

Petr Průcha, Jana Gregorová a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Nový komentář stavebního zákona obsahuje jeho aktuální znění účinné od 1. ledna 2017. Komentář zprostředkovává dlouholeté odborné zkušenosti renomovaného autorského kolektivu s aplikací zákona i poznatky soudní praxe. Soustředí se především na nejasnosti a sporné otázky, které při ...

Cena: 1 390 KčKOUPIT

Rozhodnutí předběžné povahy jako kompetenční výluka v soudním řádu správním

Rozhodnutí předběžné povahy jako kompetenční výluka v soudním řádu správním

Martina Küchlerová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie se zabývá rozhodnutími předběžné povahy ve správním soudnictví, která jsou právě pro svoji dočasnost či předběžnost vyloučena z přezkumné činnosti správních soudů i Nejvyššího správního soudu. V ...

Cena: 320 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.