Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


442

VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy a spojů

ze dne 4. října 2002,

kterou se mění vyhláška č. 361/2001 Sb., o způsobu zjišťování mimořádných událostí v drážní dopravě

Ministerstvo dopravy a spojů stanoví podle § 66 odst. 5 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 77/2002 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 49 odst. 3 písm. d) a e) zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 361/2001 Sb., o způsobu zjišťování mimořádných událostí v drážní dopravě, se mění takto:

1. Za § 1 se vkládá nový § 1a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 1a) zní:

"§ 1a
Druhy mimořádných událostí v drážní dopravě

(1) Mimořádné události se rozdělují podle příčin, následků a příslušnosti ke zjišťování příčin a okolností jejich vzniku na:

a)   skupinu "A" - mimořádné události vzniklé v souvislosti s pohybem drážního vozidla, které měly za následek závažnou nehodu,
b)   skupinu "B" - mimořádné události způsobené provozováním dráhy a drážní dopravy nezávisle na pohybu drážního vozidla, které měly za následek závažnou nehodu,
c)   skupinu "C" - ostatní mimořádné události způsobené provozováním dráhy a drážní dopravy, které neměly za následek závažnou nehodu.

(2) Závažnou nehodou se rozumí srážka drážního vozidla s jiným drážním vozidlem nebo překážkou na dopravní cestě dráhy, nebo vykolejení drážních vozidel, mající za následek nejméně jednu usmrcenou osobu nebo těžkou újmou na zdraví1a) u více než čtyř osob nebo značnou škodu na majetku.1) Za usmrcenou osobu se považuje osoba, která zemřela při mimořádné události nebo pokud při této mimořádné události došlo k postižení zdraví, na jehož následky osoba zemřela nejdéle do 30 dnů od mimořádné události.

(3) Evidenční přehledy o mimořádných událostech v drážní dopravě jsou pro účely této vyhlášky uvedeny v příloze č. 2 této vyhlášky.


1)  § 89 odst. 7 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění zákona č.  175/1990 Sb. a zákona č. 557/1991 Sb.".
2. V § 3 odst. 3 se v poslední větě za slova "v příloze" doplňují slova "č. 1".
3. § 4 zní:

"§ 4

(1) Vznik mimořádné události při provozování dráhy nebo drážní dopravy oznamuje provozovatel dráhy nebo dopravce podle činnosti vykonávané v rámci předmětu podnikání Drážní inspekci bez zbytečného odkladu po zjištění skutečností podle odstavce 2.

(2) V oznámení předaném Drážní inspekci telefonicky nebo formou elektronického dálkového připojení nebo telekomunikačním zařízením (dálnopis, fax) se uvede datum, čas a místo vzniku mimořádné události, její stručný popis a následky, tj. počet usmrcených a zraněných osob, předběžná škoda a předpokládaná doba omezení nebo zastavení drážní dopravy.".

4. V § 5 odstavec 1 zní:

"(1) Provozovatel dráhy a dopravce pověřují svého zaměstnance odborně způsobilého k činnosti vykonávané v rámci předmětu podnikání k zajištění místa mimořádné události a k pořízení dokumentace stavu obsluhy dráhy a organizace drážní dopravy, stavu stavby dráhy, stavby na dráze a drážního vozidla v souvislosti se vznikem mimořádné události a příčinou události. Na požádání zaměstnanců Drážní inspekce jim pověření zaměstnanci provozovatele dráhy a dopravce umožní nahlížet do dokladů o zjištěných poznatcích ve vztahu k použitým technologickým postupům při provozování dráhy a drážní dopravy, ke stavu stavby dráhy, stavby na dráze a drážního vozidla v souvislosti se vznikem mimořádné události a její povahou (např. do záznamů výpovědí zaměstnanců, vyhodnocení elektronických záznamů o činnosti zařízení, dokladů o zjištěném stavu určeného technického zařízení, zápisů o stavu zařízení, protokolů o měření) a na místě vyřizují jejich dožádání.".

5. V § 5 odst. 2 se ve větě první za slova "činných v trestním řízení" vkládají slova "a zaměstnance Drážní inspekce" a za slova "provozovatele dráhy nebo dopravce" se vkládají slova "nebo zaměstnance Drážní inspekce".

6. V § 6 se vkládají nové odstavce 1 a 2, které znějí:

"(1) Drážní inspekce zjišťuje příčiny a okolnosti vzniku mimořádných událostí v drážní dopravě na dráze celostátní, regionální a na vlečce u skupin "A" a "B". Přitom provádí dozor nad činností provozovatele dráhy a dopravce podle odstavce 3 a působí nezávisle na drážním správním úřadu a orgánech činných v trestním řízení.

(2) Drážní inspekce může převzít též zjišťování příčin a okolností vzniku mimořádných událostí v drážní dopravě v uvedeném rozsahu:

a)   ve skupinách "A" a "B" na dráze speciální, tramvajové, trolejbusové a lanové,
b)   ve skupině "C" na všech dráhách,
   jestliže
 1. jejich příčina se opakuje a je v přímé souvislosti s nedostatky v systému organizačního nebo technického zajišťování bezpečného provozování dráhy a drážní dopravy,
2. mimořádná událost má vliv na bezpečné provozování dráhy a drážní dopravy na celé dráze, nebo jde-li o mimořádnou událost ve skupině "C", která by mohla vést za změněných podmínek k závažné nehodě,
3. u mimořádné události o zjištění příčin a okolností vzniku požádal provozovatel dráhy, dopravce nebo drážní správní úřad.".Dosavadní odstavce 1 až 6 se označují jako odstavce 3 až 8.

7. V § 6 odst. 4 se slova "odstavce 3" nahrazují slovy "odstavce 5".

8. V § 6 odst. 5 se ve větě první slova "odstavce 4" nahrazují slovy "odstavce 6" a ve větě druhé se za slova "na vědomí" vkládají slova "Drážní inspekci a".

9. V § 6 odst. 6 se slova "odstavců 1 až 5" nahrazují slovy "odstavců 1 až 7".

10. V § 6 se doplňuje odstavec 9, který zní:

"(9) Zaměstnanci Drážní inspekce při zjišťování příčin a okolností vzniku mimořádné události v drážní dopravě na místě jejího vzniku a při jejich vyhodnocování postupují v souladu s ustanoveními § 5 a 6, zejména provádějí dozor nad správností a úplností postupu provozovatele drah a dopravce při zjišťování příčin a okolností vzniku události a vyhodnocují zjištěné poznatky.".

11. V § 7 se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) Drážní inspekce je oprávněna si vyžádat u provozovatele dráhy a dopravce podle činnosti vykonávané v rámci předmětu podnikání a podle povahy mimořádné události odstranění a nápravu zjištěných nedostatků, jejich příčin a škodlivých následků, nebo uložit opatření k jejich odstranění a nápravě. Na základě tohoto vyžádání přijme provozovatel dráhy a dopravce s přihlédnutím k vyhodnocení příčin vzniku mimořádné události a zjištěné odpovědnosti odpovídající opatření k předcházení mimořádným událostem a zajišťuje pravidelnou kontrolu jejich plnění, popřípadě zajistí plnění opatření určených Drážní inspekcí.".

12. V § 8 se doplňuje odstavec 6, který zní:

"(6) Provozovatel dráhy a dopravce vede podle věcné příslušnosti jako součást opatření k předcházení mimořádným událostem evidenci jednotlivých mimořádných událostí, jejich příčin a následků. Na dráze celostátní a dráze regionální se vypracovává evidenční přehled za období kalendářního roku v rozsahu stanoveném v příloze č. 2 této vyhlášky a zasílá se do 90 dní po uplynutí kalendářního roku Drážní inspekci.".

13. V příloze se název "Drážní správní úřad" nahrazuje názvem "Drážní inspekce".

14. Dosavadní příloha se označuje jako příloha č. 1 a doplňuje se příloha č. 2, která zní:

"Příloha č. 2 k vyhlášce č. 361/2001 Sb.

Evidenční přehled o mimořádných událostech za rok ......

Provozovatel dráhy, dopravce:

I.   Údaje o nehodách

1. 

Celkový a relativní počet1) nehod v následujících druzích:

  

1.1.

 srážky drážních vozidel, včetně srážek s překážkami, které se vyskytnou v průjezdném průřezu;

  

1.2. 

vykolejení drážních vozidel;

  

1.3. 

střetnutí drážních a silničních vozidel na úrovňových přejezdech, včetně střetnutí drážních vozidel s chodci na úrovňových přejezdech;

  

1.4. 

případy, při kterých dojde k usmrcení nebo těžké újmě na zdraví osob způsobeným pohybujícími se vozidly;

  

1.5. 

požáry drážních vozidel.

Poznámka: Bude brána v úvahu pouze primární nehoda, a to i tehdy, když následky sekundární události budou vážnější (například požár, který vznikne po vykolejení).

2. 

Celkový a relativní počet1) osob, které byly usmrceny nebo utrpěly těžkou újmu na zdraví, podle druhu nehody, přičemž tyto osoby se rozdělují do následujících skupin:

  

2.1. 

cestující (rovněž ve vztahu k celkovému počtu osobokilometrů);

  

2.2. 

zaměstnanci včetně zaměstnanců dodavatelů;

  

2.3. 

uživatelé úrovňových přejezdů;

  

2.4. 

neoprávněné osoby vyskytující se v obvodu dráhy;

  

2.5. 

ostatní.
II.   Údaje o ostatních mimořádných událostech

1.

 Celkový a relativní počet1) lomů kolejnic, vybočení kolejí a selhání návěstních (zabezpečovacích) systémů.

2. 

Celkový a relativní počet1) projetých návěstidel zakazujících jízdu.

3. 

Celkový a relativní počet1) lomů kol a náprav na vozidlovém parku v provozu.

III.   Následky nehod

1. 

Celkové a relativní náklady1) všech nehod uvedené v korunách, v nichž se zahrnují, jsou-li vyčísleny, následující náklady:

  

1.1.

 náhrady při usmrcení a zranění osoby;

  

1.2. 

náhrady za ztráty nebo škody na majetku cestujících, zaměstnanců nebo třetích stran, včetně náhrady škod způsobených na životním prostředí;

  

1.3. 

náklady uvedení do původního stavu nebo pořízení stejné nebo obdobné věci u poškozených vozidel a součástí dopravní cesty;

  

1.4. 

náklady za zpoždění, narušení a přesměrování drážní dopravy, včetně dodatečných nákladů pro zaměstnance a snížení příjmů z příčiny ztráty dobrého jména.

Poznámka: Z uvedených nákladů se odečítají náhrady za odškodnění nebo kompenzace obdržené od třetích stran, jako jsou např. řidiči motorových vozidel účastnící se v dopravních nehodách na úrovňových přejezdech. Náhrady obdržené formou vyplacených pojistek v rámci pojistných smluv uzavřených dopravci nebo provozovateli drah se neodečítají.

2. 

Celkový a relativní počet pracovních hodin zaměstnanců provozovatele dráhy, dopravce nebo jejich dodavatelů, neodpracovaných pro překážky v práci jako následek závažných nehod, vzniklých ve sledovaném období.


1) 

Relativní počet se zjistí jako podíl celkové hodnoty v položce a hodnoty vlakových (provozních) kilometrů na dráze celkem za sledované období.".

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003.

Ministr:
Ing. Šimonovský v. r.

E-shop

Správní právo hmotné, Obecná část, 2. vydání

Správní právo hmotné, Obecná část, 2. vydání

Doc. JUDr. Eva Horzinková, Ph.D., JUDr. Zdeněk Fiala - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Druhé vydání učebnice reaguje na změny, které přinesla rekodifikace soukromého práva, ale i vývoj právní úpravy v oblasti veřejného práva (např. přijetí nového kontrolního řádu, novely zákona o přestupcích, soudního řádu správního, zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Výpověď z nájmu bytu a jiné způsoby skončení nájmu bytu, přechod nájmu bytu, 1. vydání

Výpověď z nájmu bytu a jiné způsoby skončení nájmu bytu, přechod nájmu bytu, 1. vydání

JUDr. Mgr. Jan Bajura, Ph.D. - Anag, spol. s r. o.

V této knize z produkce nakladatelství ANAG jsou podrobně rozebrány problematika výpovědi z nájmu bytu a další možné způsoby zániku nájmu bytu. Pozornost je věnována i otázce přechodu nájmu bytu jako jednoho z ...

Cena: 349 KčKOUPIT

Zákon o obětech trestných činů, komentář s judikaturou, 2. vydání

Zákon o obětech trestných činů, komentář s judikaturou, 2. vydání

Jiří Jelínek a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Zákon o obětech trestných činů představuje komplexní úpravu problematiky obětí trestných činů, dosud roztříštěnou do několika právních předpisů. Zákon upravuje práva obětí trestných činů včetně práva na ...

Cena: 550 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.