Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


440

NAŘĺZENĺ VLÁDY

ze dne 25. září 2002,

kterým se stanoví podmínky a zásady poskytování subvence pro vývoz drůbežího masa vyrobeného z jatečných kuřat a z jatečných krůt

Vláda nařizuje podle § 12 odst. 1 k provedení § 1 odst. 2 písm. c) zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu):

§ 1
Úvodní ustanovení

(1) Státní zemědělský intervenční fond (dále jen "Fond") při provádění opatření k organizaci trhu s drůbežím masem vyrobeným z jatečných kuřat a z jatečných krůt z domácí produkce poskytuje fyzickým a právnickým osobám, které splňují podmínky stanovené tímto nařízením, subvenci pro vývoz drůbežího masa vyrobeného z jatečných kuřat nebo z jatečných krůt v kategoriích uvedených v bodech 1 a 2 přílohy č. 1 k tomuto nařízení (dále jen "drůbeží maso").

(2) Fond stanoví

a)   období, ve kterém bude subvencovaný vývoz drůbežího masa uskutečňován, a to na základě možnosti umístit množství drůbežího masa podle písmene b) na zahraničních trzích,
b)   celkové množství jednotlivých kategorií drůbežího masa v období podle písmene a), pro jehož vývoz lze poskytnout subvenci; toto množství se stanoví na základě bilance výroby a prodeje za 6 uplynulých kalendářních měsíců a na základě bilance předpokládané výroby a prodeje drůbežího masa za 6 následujících kalendářních měsíců, a to s ohledem na rozpočtové možnosti Fondu,
c)   cenu, kterou je příjemce subvence povinen do 30 dnů uhradit dodavateli nejméně za každý dodaný 1 kg živé hmotnosti
1.  jatečných kuřat I. jakostní třídy, je-li předmětem subvence drůbeží maso v kategoriích uvedených v bodě 1 přílohy č. 1 k tomuto nařízení,
2.  jatečných krůt brojlerových I. jakostní třídy, je-li předmětem subvence drůbeží maso v kategoriích uvedených v bodě 2 přílohy č. 1 k tomuto nařízení,
   a to s ohledem na potřebu zabránit poklesu ceny drůbežího masa a s ohledem na rozpočtové možnosti Fondu,
d)   lhůtu, v níž lze podat žádost o poskytnutí subvence v požadované výši pro vývoz drůbežího masa (dále jen "žádost"),
e)   maximální výši subvence, kterou lze poskytnout pro vývoz 1 kg drůbežího masa.

(3) Podmínky podle odstavce 2 písm. b) až e) stanoví Fond pro každé období stanovené podle odstavce 2 písm. a) a zveřejní je způsobem umožňujícím dálkový přístup a nejméně v jednom celostátním deníku vždy nejpozději 5 dnů před termínem, do kterého lze podat žádost podle odstavce 2 písm. d).

(4) Pro přepočet jednotlivých kategorií drůbežího masa uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení na živou hmotnost se použijí koeficienty uvedené v této příloze.

§ 2
Žádost

(1) Fyzická nebo právnická osoba (dále jen "žadatel") může podat Fondu žádost, pokud

a)   má sídlo nebo trvalý pobyt na území České republiky, a jde-li o zahraničního žadatele, doloží, že oprávněně podniká na území České republiky,
b)   doloží k datu podání žádosti účetními, popřípadě celními doklady, že v kalendářním roce předcházejícím kalendářnímu roku, ve kterém podal žádost, vyvezl nejméně 250 tun zboží uvedeného v celním sazebníku pod skupinou 0207,
c)   požádá o subvenci pro vývoz nejméně 250 tun drůbežího masa,
d)   má vypořádány ke dni podání žádosti splatné závazky k Fondu, Ministerstvu zemědělství, Pozemkovému fondu České republiky, Fondu národního majetku České republiky, dále závazky vzniklé v souvislosti s podporami poskytnutými do zemědělství a má vypořádány splatné závazky za dodaná jatečná kuřata a jatečné krůty se všemi dodavateli,
e)   není v likvidaci a na jeho majetek nebyl prohlášen konkurs.

(2) Náležitosti žádosti obsahuje vzor žádosti uvedený v příloze č. 2 k tomuto nařízení. Splnění podmínek stanovených v § 2 odst. 1 písm. d) a e) žadatel stvrzuje čestným prohlášením, jehož vzor je uveden v bodu 4 přílohy č. 2 k tomuto nařízení. K žádosti žadatel přiloží platnou úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku, popřípadě platnou úředně ověřenou kopii živnostenského listu.

(3) V žádosti žadatel uvede

a)   množství drůbežího masa v členění na jednotlivé kategorie uvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení,
b)   požadovanou výši subvence pro vývoz jednotlivých kategorií drůbežího masa, nejvýše však do částky stanovené podle § 1 odst. 2 písm. e),
c)   množství jatečných kuřat a jatečných krůt potřebných k výrobě drůbežího masa, na které je požadována subvence pro vývoz.

(4) Žádost lze doručit Fondu nejpozději ve lhůtě stanovené Fondem [§ 1 odst. 2 písm. d)].

§ 3
Posouzení žádosti

(1) Fond přezkoumá doručené žádosti žadatelů z hlediska, zda

a)   žádost je podána ve stanovené lhůtě,
b)   žadatel splňuje podmínky podle § 2 odst. 1 a § 2 odst. 3 písm. b),
c)   žádost je doložena nezbytnými doklady podle § 2 odst. 1 písm. b) a § 2 odst. 2 a je vyplněna úplně.

(2) Zjistí-li Fond, že některá z podmínek uvedených v odstavci 1 není splněna, žádost zamítne a tuto skutečnost žadateli písemně oznámí s udáním důvodu zamítnutí.

(3) Nezamítnuté žádosti podle odstavce 2 Fond seřadí podle požadované výše subvence od žádosti s nejnižší subvencí po žádost s nejvyšší subvencí.

(4) Fond navrhne žadatelům uzavření smlouvy o poskytnutí subvence pro vývoz drůbežího masa (dále jen "smlouva"), a to postupně na základě vyhodnoceného pořadí podle odstavce 3 až do naplnění celkového množství stanoveného pro jednotlivé kategorie drůbežího masa podle § 1 odst. 2 písm. a).

§ 4
Smlouva o poskytnutí subvence

(1) Fond uzavře s příjemcem subvence smlouvu na období stanovené podle § 1 odst. 2.

(2) Smlouva obsahuje vždy

a)   stanovení množství drůbežího masa v členění na jednotlivé kategorie uvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení, pro jehož vývoz Fond poskytne subvenci ve výši uvedené příjemcem subvence v žádosti,
b)   závazek příjemce subvence uskutečnit vývoz množství drůbežího masa stanoveného podle písmene a) v období stanoveném v § 1 odst. 2 písm. a),
c)   závazek příjemce vrátit subvenci, pokud nedodrží smluvní podmínky nebo uvede nepravdivé údaje v žádosti,
d)   závazek příjemce subvence nedovážet do České republiky v období stanoveném v § 1 odst. 2 písm. a) zboží uvedené v celním sazebníku pod skupinou 0207,
e)   závazek příjemce subvence nakoupit od dodavatelů jatečná kuřata, případně jatečné krůty potřebné k výrobě množství drůbežího masa, na které má být poskytnuta subvence, a uhradit dodavatelům do 30 dnů ode dne uskutečnění dodávky v průběhu období podle § 1 odst. 2 za každý 1 kg takto nakoupených jatečných kuřat I. jakostní třídy, popřípadě jatečných krůt brojlerových I. jakostní třídy cenu stanovenou pro toto období podle § 1 odst. 2 písm. c),
f)   stanovení lhůty, po kterou musí příjemce subvence uchovávat doklady prokazující splnění podmínek pro poskytnutí subvence,
g)   výhradu Fondu odstoupit od smlouvy v případě neplnění smluvních podmínek nebo při zjištění nepravdivých údajů v žádosti.

§ 5
Poskytování subvence

(1) Fond poskytne subvenci pro vývoz každého 1 kg drůbežího masa až do množství sjednaného ve smlouvě podle § 4 odst. 2 písm. a), a to do 21 dnů ode dne předložení všech nezbytných dokladů prokazujících splnění smluvních podmínek poskytnutí subvence pro vývoz.

(2) Fond poskytne subvenci pro vývoz drůbežího masa pouze do států, do kterých lze tuto subvenci pro vývoz drůbežího masa poskytnout v souladu s mezinárodní smlouvou,1) jíž je Česká republika vázána.

§ 6
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Předseda vlády:
PhDr. Špidla v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Palas v. r.

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 440/2002 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 440/2002 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)


1)   Například Středoevropská dohoda o volném obchodu uzavřená mezi Českou republikou, Maďarskou republikou, Polskou republikou a Slovenskou republikou, uveřejněná pod č. 54/1995 Sb., v platném znění, Smlouva o vytvoření celní unie mezi Českou republikou a Slovenskou republikou, uveřejněná pod č. 237/1993 Sb., Evropská dohoda zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé, uveřejněná pod č. 7/1995 Sb., v platném znění.

E-shop

Akciová společnost podle nového zákona o obchodních korporacích 2014

Akciová společnost podle nového zákona o obchodních korporacích 2014

JUDr. J. Hejda,Mgr. N. Bachroňová,Mgr. K. Divišová,JUDr. L. Finger,Mgr. M. Prosser Mgr. V. Vaněčková - Anag, spol. s r. o.

Akciová společnost je co do svého významu, složitosti a rozsahu právní úpravy již dlouho středem zájmu zákonodárců, odborné veřejnosti i podnikatelského sektoru. Organizační struktura a řada specifických ...

Cena: 569 KčKOUPIT

Finanční analýza organizace z pohledu zájmových skupin

Finanční analýza organizace z pohledu zájmových skupin

Jindřich Špička - C. H. Beck

Finanční analýza není jen mechanický výpočet soustav finančně analytických ukazatelů z účetní závěrky a komentování trendu jejich vývoje. Je především o hledání vhodné kombinace ukazatelů vzhledem k potřebám a očekávání uživatele výsledků, je o hledání příčin významných změn v ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Zákon o soudních poplatcích a předpisy související, komentář

Zákon o soudních poplatcích a předpisy související, komentář

JUDr. Jiří Večeřa, Ph.D., LL.M. - Wolters Kluwer, a. s.

Komentář k zákonu o soudních poplatcích přináší výklad právní úpravy soudních poplatků, přičemž na jednotlivé otázky a problémy nahlíží jak perspektivou soudu, tak z pohledu účastníků řízení a jejich advokátů. Poskytuje návod pro široké spektrum konkrétních případů a situací, ...

Cena: 395 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.