Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 433/2002 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2002, částka 152, ze dne 9. 10. 2002

433

VYHLÁŠKA
Ministerstva zemědělství

ze dne 3. září 2002

o podrobnějších pravidlech pro plnění povinností podle ustanovení § 14 odst. 1 a 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, Pozemkovým fondem České republiky

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 65 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 229/2001 Sb.:

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje podrobnější pravidla pro plnění povinností, které má Pozemkový fond České republiky (dále jen "Fond")1) jako právnická osoba vykonávající správu majetku České republiky.2) Fond vykonává při této správě práva a povinnosti vlastníka.

§ 2
Péče o nemovitosti

Fond dbá na to, aby nemovitosti v jeho správě byly využívány řádně3) a v souladu s jejich možným využitím. Fond pečuje o nemovitosti v souladu se zvláštními právními předpisy.4)

§ 3
Nájem a podnájem nemovitostí

(1) Do doby převodu nemovitostí státu na jiné osoby Fond nemovitosti, které spravuje, dává do užívání jiných osob, a to formou nájmu.5)

(2) Fond zaváže v nájemní smlouvě nájemce zejména k povinnosti užívat nemovitosti řádně a v souladu s jejich možným využitím.

(3) Fond zároveň zaváže v nájemní smlouvě nájemce zejména k tomu, že jen s předchozím písemným souhlasem Fondu je oprávněn přenechat pronajaté nemovitosti do podnájmu jiné osobě a stanovit podmínky podnájemní smlouvy.

§ 4
Užívání pozemků

Pozemky, které se nepodaří pronajmout podle § 3, dává Fond za účelem zajištění jejich zachování a zlepšení smluvně do užívání dalších osob, a to i bezúplatně.

§ 5
Stavby hospodářsky nebo jinak využitelné

(1) Fond pečuje o stavby hospodářsky nebo jinak využitelné (dále jen "využitelné stavby"), o jejich stavebně technický stav a vzhled.

(2) Fond pečuje o využitelné stavby zejména plněním povinností vyplývajících z právních předpisů v oblasti hygieny, požární ochrany, bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.

§ 6
Stavby hospodářsky nebo jinak nevyužitelné

(1) Stavby hospodářsky nebo jinak nevyužitelné (dále jen "nevyužitelné stavby") jsou stavby, které

a)   není možno pro jejich stavebně technický stav nebo z jiných důvodů využít v souladu s právními předpisy k hospodářské nebo jiné činnosti,
b)   nejsou na základě smluvního vztahu s Fondem v užívání jiné osoby,
c)   byly marně nabídnuty k převodu do vlastnictví jiné osoby podle zvláštních právních předpisů,6)
d)   nejsou předmětem uplatněného nároku podle zvláštních právních předpisů,7)
e)   nejsou kulturními památkami.8)

(2) Stavbu, která je uvedena v odstavci 1, avšak o jejíž využití projeví zájem organizační složka státu, právnická osoba nebo fyzická osoba (dále jen "zájemce"), nelze považovat za nevyužitelnou stavbu až do doby jejího převodu na zájemce nebo jejího přenechání do užívání zájemci nebo do doby marného ukončení jednání Fondu a zájemce o využití stavby.

(3) U nevyužitelných staveb Fond

a)   provádí pouze taková zabezpečovací opatření nebo takové udržovací práce, aby nedocházelo k ohrožení života, zdraví a majetku osob nebo životního prostředí,
b)   provádí pouze takové nezbytné úpravy nebo takové zabezpečovací práce, které jsou nařízeny příslušným stavebním úřadem podle zvláštního právního předpisu,9) nebo
c)   stavbu v souladu se zvláštním právním předpisem9) odstraní.

(4) Fond postupuje podle odstavce 3, je-li takový postup v souladu s odborným stavebně technickým a ekonomickým posudkem vypracovaným fyzickou nebo právnickou osobou, která je oprávněna k vyhotovování takových posudků,10) a v souladu se zvláštním právním předpisem.9)

§ 7
Společná ustanovení o stavbách

(1) K zajištění průběžného sledování stavby nebo souboru staveb, jejich ochrany a včasného provedení opatření potřebných k nápravě zjištěných nedostatků vede Fond pro každou stavbu nebo soubor staveb tyto údaje:

a)   specifikace stavby,
b)   způsob využití stavby,
c)   aktuálně stavebně technický stav stavby,
d)   zjištěnou potřebu opravy a údržby a záznam o jejich provedení,
e)   další opatření související se správou stavby nebo souboru staveb.

(2) Fond zjišťuje aktuální stavebně technický stav

a)   u využitelných staveb, které jsou dány do užívání jiných osob, a u nevyužitelných staveb alespoň jednou za období 12 kalendářních měsíců,
b)   u využitelných staveb, které nejsou dány do užívání jiných osob, alespoň jednou za období 6 kalendářních měsíců.

(3) Fond při svém zjišťování podle odstavce 2 u využitelných staveb, které jsou dány do užívání jiných osob,

a)   kontroluje, zda a jak uživatel plní závazky týkající se ochrany staveb, které pro něho vyplývají ze smlouvy nebo ze zvláštního právního předpisu,9)
b)   činí opatření k zajištění odstranění nedostatků zjištěných podle písmene a).

§ 8
Ochrana staveb

(1) Fond učiní opatření, která přiměřeným způsobem zabraňují vstupu osob, které k tomu nejsou oprávněny, do využitelných staveb, které nejsou v užívání jiných osob, a do nevyužitelných staveb, popřípadě zabraňují přístupu k těmto stavbám. Fond k tomu použije mechanické zábranné prostředky.

(2) Fond stavby uvedené v odstavci 1 s ohledem na místní potřeby zabezpečuje fyzickou ostrahou nebo zabezpečovací technikou, pokud to umožňuje jejich stavebně technický stav, nebo kombinací fyzické ostrahy a zabezpečovací techniky.

(3) Fond mění způsob ostrahy podle odstavce 2 v souvislosti se změnou podmínek pro zajištění ostrahy nebo v souvislosti se stavebně technickým stavem staveb.

§ 9
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2002.

Ministr:
Ing. Palas v. r.


1)   Zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
2)   § 17 odst. 1 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.
§ 2 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.
3)   § 14 odst. 1, 2, 3 a 4 zákona č. 219/2000 Sb.
4)   Například zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
5)   § 663 a násl. občanského zákoníku.
§ 17 odst. 2 a 5 a § 18 zákona č. 229/1991 Sb.
6)   Zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 569/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
7)   Zákon č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 212/2000 Sb., o zmírnění některých majetkových křivd způsobených holocaustem a o změně zákona č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
8)   Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
9)   Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
10)   Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících.

E-shop

Notářský řád, Praktický komentář

Notářský řád, Praktický komentář

Jaromír Kožiak a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Komentář zasvěceně a věcně vykládá ustanovení notářského řádu, přičemž se nevyhýbá problémům, které mohou v praxi nastat, a uvádí i jejich řešení podložená předpisy a četnou judikaturou. Velké množství vzorů notářských zápisů, dovětků, osvědčení o průběhu valné hromady, protestní ...

Cena: 1 100 KčKOUPIT

Kraj a obec v pozici plátce DPH, 2. vydání

Kraj a obec v pozici plátce DPH, 2. vydání

Dagmar Fitříková, Lydie Musilová - Nakladatelství PARIS

2. vydání této publikace je zaměřeno na ucelený výklad pravidel a postupů při aplikaci zákona o DPH, s podrobným výkladem problematických oblastí daně z přidané hodnoty u krajů, měst a obcí a podle právního stavu platného k 1. 1. 2018. Součástí obsahu publikace je upozornění na ...

Cena: 580 KčKOUPIT

Vnitřní trh v judikatuře Evropského soudního dvora (2004 - 2015)

Vnitřní trh v judikatuře Evropského soudního dvora (2004 - 2015)

David Petrlík - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Rok 2004 byl pro Evropskou unii bezprecedentním, protože došlo k navýšení počtu jejích členských států o deset nových zemí ze střední a východní Evropy. To mělo dopad jak na složení Soudního dvora, tak i na ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.