Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


432

VYHLÁŠKA
Ministerstva spravedlnosti

ze dne 1. října 2002,

kterou se mění vyhláška č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 312/1995 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů trestního řízení

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 26 zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, a podle § 152 odst. 3 a § 153 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů:

ČÁST PRVNĺ
ZMĚNA VYHLÁŠKY K PROVEDENĺ ZÁKONA O ZNALCĺCH A TLUMOČNĺCĺCH

Čl. I

Vyhláška č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění vyhlášky č. 11/1985 Sb., vyhlášky č. 184/1990 Sb. a vyhlášky č. 77/1993 Sb., se mění takto:

1. § 15a zní:

"§ 15a

(1) Ústavům a jiným pracovištím vykonávajícím znaleckou činnost podle § 21 zákona (dále jen "znalecké ústavy") náleží za výkon této činnosti odměna a náhrada nákladů (dále jen "znalečné") podle této vyhlášky.

(2) Odměna příslušející znaleckému ústavu se stanoví podle sazeb odměn za znalecké posudky (§ 16), pokud je znalecký posudek podáván v řízení před soudem, jiným státním orgánem nebo orgánem vykonávajícím na základě zákona veřejnou správu, a znalecký ústav byl k podání znaleckého posudku ustanoven orgánem, který řízení vede. V případech, kdy je pro podání znaleckého posudku znaleckým ústavem vyžadována zvláštní odborná specializace, lze sazbu odměny příslušející znaleckému ústavu podle § 16 zvýšit až o 50 %. Ustanovení § 20 a 21 se při stanovení odměny znaleckému ústavu použijí obdobně.

(3) Nejde-li o podání znaleckého posudku podle odstavce 2, náleží znaleckému ústavu znalečné ve výši odpovídající smluvní ceně účtované znaleckým ústavem za odborné posudky, expertizy nebo obdobné úkony.".

2. § 15b zní:

"§ 15b

Jsou-li pro některé druhy znaleckých posudků stanoveny odměny a náhrady paušální částkou, pro znalecké ústavy se tyto paušální částky nepoužijí.".

3. § 16 včetně nadpisu zní:

"§ 16
Sazby odměn za znalecké posudky

Odměna za znalecký posudek činí podle jeho náročnosti a podle míry odborných znalostí, které bylo nutné k jeho podání vynaložit, za jednu hodinu práce 100 až 350 Kč.".

4. V § 17 odstavec 1 zní:

"(1) Odměna za tlumočnický úkon činí podle jeho náročnosti a podle míry odborných znalostí, které bylo nutné k jeho podání vynaložit:

Pol. 1:     Při ústním překladu z cizího
jazyka do češtiny nebo naopak   
za jednu hodinu
100 až 350 Kč,  
Pol. 2:  Při ústním překladu z cizího
jazyka do cizího jazyka za jed-
nu hodinu
150 až 350 Kč,
Pol. 3:  Při písemném překladu z cizí-
ho jazyka do češtiny nebo
naopak za jednu stránku
100 až 350 Kč,  
Pol. 4:  Při písemném překladu z cizí-
ho jazyka do cizího jazyka za
jednu stránku
150 až 350 Kč.".

5. V § 18 odstavec 1 zní:

"(1) Odměna za jazykovou revizi překladu činí podle hledisek uvedených v § 17 odst. 1 za jednu stránku 30 až 90 Kč.".

6. § 23 včetně nadpisu zní:

"§ 23
Paušální částky odměn a náhrady nákladů
za znalecké posudky

V případech, uvedených v příloze této vyhlášky, náleží za znalecký posudek odměna a náhrada nákladů ve výši stanovené paušální částky, nestanoví-li tato vyhláška jinak; ustanovení § 16, 20 a 21 se v těchto případech nepoužijí.".

7. V § 25 odstavec 3 zní:

"(3) Pokud za znalecký posudek náleží odměna a náhrada nákladů stanovená paušální částkou, určuje se odměna a náhrada nákladů touto částkou. Pokud znalec doloží mimořádné okolnosti svědčící pro to, aby odměna nebyla paušální částkou určena, může státní orgán při určení odměny postupovat podle § 16 a 20, v takovém případě rozhodne též o výši náhrady nákladů.".

8. V § 30 se dosavadní text označuje jako odsta- vec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

"(2) Pokud se v této vyhlášce používá pojmu "organizace", rozumí se tím podle povahy věci též právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby.".

9. Doplňuje se příloha, která zní:

"Příloha k vyhlášce č. 37/1967 Sb.

Paušální částky odměn a náhrady nákladů za znalecké posudky

Odměny a náhrady nákladů za znalecké posudky vyžadované v trestním řízení, které jsou spojeny s prováděním pitev, se stanoví těmito paušálními částkami:

1.   Paušální částka odměny znalce za výkon pitvy, včetně histologického vyšetření
do 10 preparátů
6 500,- Kč,
   a za vyšetření každého dalšího preparátu 150,- Kč.
2.   Paušální částka náhrady nákladů spojených s výkonem pitvy
   a) odměna pitevnímu laborantovi 500,- Kč, 
   b) odměna za provedení zápisu 350,- Kč, 
   c) odměna histologickému laborantovi při vyšetření do 10 preparátů
a za vyšetření každého dalšího preparátu
400,- Kč, 
30,- Kč, 
   d) odměna laborantovi za provedení fotografické dokumentace
da) za jeden snímek
db) za jeden rtg snímek

30,- Kč, 
100,- Kč. 
3.   Paušální částka odměny podle bodu 1 a paušální částka náhrady nákladů podle bodu 2 se zvyšuje o 20 % při výkonu pitvy těla za mimořádně obtížných okolností, zejména v pokročilém hnilobném rozkladu, exhumovaných těl, kosterních zbytků, případů mumifikace, adipocire, infekčně závažných případů a případů identifikace.
4.   Paušální částka odměny podle bodu 1 se zvyšuje o 50 %, provádí-li se pitva v den pracovního volna nebo pracovního klidu anebo v noci.
5.   Provede-li znalec sám i takové úkony, které může vykonat laborant, přísluší mu též paušální odměna, která by jinak příslušela laborantovi.
6.   Náhrada za použití pitevny, laboratoře a materiálů se přiznává ve výši odpovídající doloženým skutečným nákladům.
7.   V paušálních částkách náhrady nákladů nejsou zahrnuty náklady náležející podle obecných předpisů o náhradách cestovních a jiných nákladů a náhrada mzdy.
8.   Výkonem soudní pitvy se rozumí zevní a vnitřní prohlídka mrtvoly, pitva včetně sestavení pitevního nálezu a odběru biologického materiálu pro další vyšetření (histologické, serologické, toxikologické apod.).".

ČÁST DRUHÁ
ZMĚNA VYHLÁŠKY, KTEROU SE STANOVĺ
PAUŠÁLNĺ ČÁSTKA NÁKLADŮ

Čl. II

Vyhláška č. 312/1995 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů trestního řízení, se mění takto:

1. V § 1 se slova "a § 153 odst. 1" zrušují.

2. V § 1 písm. a) se částka "1 500 Kč" nahrazuje částkou "2 000 Kč".

3. V § 1 písm. b) se částka "3 000 Kč" nahrazuje částkou "4 000 Kč".

4. V § 1 písm. c) se částka "4 000 Kč" nahrazuje částkou "6 000 Kč".

5. V § 3 písm. a) se částka "2 800 Kč" nahrazuje částkou "7 000 Kč".

6. V § 3 písm. b) se částka "1 500 Kč" nahrazuje částkou "3 800 Kč".

7. Za § 3 se vkládá nový § 3a, který zní:

"§ 3a

(1) Paušální částka nákladů podle § 153 odst. 1 trestního řádu

a)   v řízení o zcela bezvýsledně podaném návrhu na obnovu řízení se určí podle § 1,
b)   v řízení o zcela bezvýsledně podaném dovolání činí 10 000 Kč. 

(2) Paušální částka nákladů trestního řízení určená podle odstavce 1 se zvýší podle § 3, pokud v řízení o zcela bezvýsledně podaném návrhu na obnovu řízení nebo dovolání byl přibrán znalec.".

ČÁST TŘETĺ
PŘECHODNÁ USTANOVENĺ

Čl. III

1. Znalecké posudky a tlumočnické úkony podané přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se odměňují podle dosavadních předpisů.

2. Podle této vyhlášky se odměňují znalecké posudky a tlumočnické úkony podané nejdříve v den, kdy tato vyhláška nabyla účinnosti, i když byly zadány před tímto datem a část úkonu byla případně vykonána před tímto datem.

3. Paušální částka nákladů trestního řízení a její zvýšení za podání znaleckého posudku se ve věcech pravomocně skončených přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky stanoví podle dosavadních předpisů.

ČÁST ČTVRTÁ
ÚČINNOST

Čl. IV

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003.

Ministr:
JUDr. Rychetský v. r.

E-shop

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Pavel Mates, Eva Janečková, Václav Bartík - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kniha poskytuje podrobný přehled o právní úpravě ochrany osobních údajů obecně i v konkrétních případech. Na úvod se autoři věnují základním otázkám: na jakých principech stojí zpracování osobních údajů nejen v České republice, ale i napříč Evropskou unií a v některých jiných ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Stavební právo veřejné a soukromé podle úpravy závazků v novém občanském zákoníku

Stavební právo veřejné a soukromé podle úpravy závazků v novém občanském zákoníku

Prof. JUDr. Karel Marek, CSc., Prof. JUDr. Petr Průcha, CSc. - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Praktická příručka přibližuje základní otázky stavebního práva z hlediska veřejnoprávního, představovaného právem správním a soukromoprávního, zaměřeného na oblast obchodních smluv. Zapracovány jsou změny, ke ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Přehled judikatury ve věcech nákladů řízení

Přehled judikatury ve věcech nákladů řízení

JUDr. Petra Polišenská - Wolters Kluwer, a. s.

Přehled judikatury ve věcech nákladů řízení představuje rozhodnutí, vztahující se k § 137 až 151a občanského soudního řádu, která jsou využívána v každodenní praxi na soudech všech stupňů, a proto by měl být v této ucelené podobě přínosem. Do Přehledu jsou zařazeny jak judikáty ...

Cena: 308 KčKOUPIT

Sbírka zákonů

Zahájili jsme prodej tištěné
Sbírky zákonů!

Aktuální částky si můžete
zakoupit v naší prodejně na adrese Horní 457/1,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
Po-Pá 7:00 – 15:00

Pouze osobní odběr!
Tištěnou Sbírku zákonů
nezasíláme poštou.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 596 785 999
Předplatné ÚZ: 596 785 998
Software: 596 786 002
Knihkupci: 596 786 003
Inzerce: 596 786 001

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2016 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.