Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


416

NAŘĺZENĺ VLÁDY

ze dne 28. srpna 2002,

kterým se stanoví výše odvodu a způsob jeho placení původci radioaktivních odpadů na jaderný účet a roční výše příspěvku obcím a pravidla jeho poskytování

Vláda nařizuje podle § 27 odst. 5 zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 13/2002 Sb.:

§ 1
Odvod placený původci radioaktivních odpadů z jaderných reaktorů

(1) Základem odvodu placeného původci radioaktivních odpadů provozujícími jaderné elektrárny je roční výroba elektrické energie měřená na svorkách generátoru. Sazba odvodu činí 50 Kč za každou megawatthodinu ze základu odvodu.

(2) Základem odvodu placeného původci radioaktivních odpadů provozujícími výzkumné jaderné reaktory s odvodem tepla vyšším než 0,1 megawatthodiny je roční výroba tepelné energie. Sazba odvodu činí 15 Kč za každou tepelnou megawatthodinu ze základu odvodu.

(3) Odvod podle odstavce 1 nebo 2 se platí za každý kalendářní měsíc zálohově. Zálohy jsou splatné nejpozději do konce následujícího kalendářního měsíce ve výši stanovené jako součin sazby odvodu a množství elektrické nebo tepelné energie vyrobené v daném kalendářním měsíci.

(4) Přiznání k odvodu podle odstavce 1 nebo 2 podává původce radioaktivních odpadů Správě úložišť radioaktivních odpadů (dále jen "Správa") nejpozději do 31. ledna následujícího po roce, za který se odvod provádí, a to na tiskopise vydaném Správou; v přiznání uvede skutečně vyrobenou elektrickou nebo tepelnou energii za uplynulý kalendářní rok a vypočte výši odvodu za tento rok. Jsou-li odvedené zálohy podle odstavce 3 nižší než částka odvodu vypočtená v přiznání, je rozdíl splatný k datu stanovenému pro podání přiznání.

§ 2
Odvod placený původci malého množství radioaktivních odpadů

(1) Původci radioaktivních odpadů, neuvedení v § 1, se považují za původce malého množství radioaktivních odpadů.1)

(2) Odvod placený původci malého množství radioaktivních odpadů je splatný jednorázově při převzetí radioaktivních odpadů Správou a činí

a)   15 360 Kč za jeden sud o obsahu 200 l (dále jen "sud"), splňující ke dni převzetí podmínky přijatelnosti k uložení radioaktivních odpadů stanovené Státním úřadem pro jadernou bezpečnost (dále jen "Úřad"),2)
b)   17 140 Kč za jeden sud, nesplňující ke dni převzetí podmínky přijatelnosti k uložení radioaktivních odpadů stanovené Úřadem, ale splňující podmínky k jeho skladování.

(3) Částky odvodu uvedené v odstavci 2 písm. a) a b) se počínaje 1. lednem 2004 zvyšují každý kalendářní rok vždy o 6 % oproti roku bezprostředně předcházejícímu.

(4) Bude-li radioaktivní odpad od původců malého množství radioaktivních odpadů při převzetí Správou v neupravené formě nebo bude-li umístěn v sudu, nesplňujícím podmínky ke skladování, stanoví Správa odvod pro každý případ jednotlivě a při určení výše odvodu bude vycházet z částky stanovené podle odstavce 2 písm. b) a zároveň přihlédne k rozměru, objemu nebo hmotnosti přebíraného radioaktivního odpadu.

§ 3
Evidence plátců odvodů

(1) Osoba, která žádá Úřad o povolení činnosti podle atomového zákona,3) při které mají vznikat radioaktivní odpady, se zároveň zaeviduje u Správy jako budoucí původce radioaktivních odpadů.

(2) Tiskopis vydávaný Správou pro účely evidence podle odstavce 1 obsahuje

a)   jméno a příjmení, popřípadě obchodní firmu, rodné číslo, bylo-li přiděleno, a nebylo-li přiděleno, datum narození, trvalý pobyt, místo podnikání, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, údaje o činnosti, z které by v případě vydání povolení Úřadem radioaktivní odpady vznikaly, a o jejich předpokládaném druhu a množství, jde-li o fyzickou osobu, nebo
b)   obchodní firmu nebo název, sídlo, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jméno a příjmení a trvalý pobyt osob, které jsou statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu, údaje o činnosti, z které by v případě vydání povolení Úřadem radioaktivní odpady vznikaly, a o jejich předpokládaném druhu a množství, jde-li o právnickou osobu.

(3) Správa prověří údaje uvedené osobou žádající o zaevidování a vyzve ji k jejich případnému doplnění ve stanovené lhůtě a poté jí přidělí evidenční číslo, které tato osoba bude uvádět ve všech případech při styku se Správou.

(4) Evidence plátce odvodů je vedena Správou po celou dobu, kdy plátce odvodů odvádí prostředky na jaderný účet, a údaje evidence jsou uchovávány po dobu nejméně 5 let po ukončení placení odvodů.

§ 4
Roční výše a pravidla poskytování příspěvku obcím

(1) Každá z obcí, na jejichž katastrálním území se nachází úložiště radioaktivních odpadů, obdrží z jaderného účtu na základě vládou schváleného ročního plánu činnosti a rozpočtu Správy příspěvek nejvýše 1 000 000 Kč ročně. Nárok na poskytnutí příspěvku vzniká obcím po jeho schválení vládou. Příspěvek obcím převede Správa v prvním pololetí roku, na který vláda schválila roční plán činnosti a rozpočet Správy.

(2) Obec může podat žádost o poskytnutí příspěvku Správě vždy do konce června roku bezprostředně předcházejícího kalendářnímu roku, na který má být příspěvek poskytnut. V žádosti obec uvede na jaké prospěšné činnosti obce bude tento příspěvek použit. Správa ve svém plánu roční činnosti a rozpočtu, předkládaném vládě ke schválení, uvede obce, které o příspěvek požádaly, požadovanou výši příspěvku a navrhovaný způsob jeho použití obcí.

(3) Příspěvek podle odstavce 1 bude poprvé poskytnut v roce 2003 a žádost o něj na tento rok může obec podat Správě nejpozději do 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

§ 5
Přechodné ustanovení

Evidence plátců odvodů na jaderný účet podle dosavadních předpisů se považuje za evidenci podle tohoto nařízení.

§ 6
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se nařízení vlády č. 224/1997 Sb., o výši a způsobu odvádění prostředků původců radioaktivních odpadů na jaderný účet.

§ 7
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003, s výjimkou ustanovení § 4, které nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Předseda vlády:
PhDr. Špidla v. r.
Ministr průmyslu a obchodu:
Ing. Rusnok v. r.


1)   § 27 odst. 5 zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 13/2002 Sb.
2)   § 31 zákona č. 18/1997 Sb.
3)   § 9 zákona č. 18/1997 Sb., ve znění zákona č. 13/2002 Sb.

E-shop

Kompendium judikatury - Exekuční titul

Kompendium judikatury - Exekuční titul

JUDr. Blanka Havlíčková - Wolters Kluwer, a. s.

Druhý díl rozsáhlého otevřeného souboru exekuční judikatury zachycuje především soudní produkci posledních let a klade si za cíl představit myšlenkovou argumentaci a závěry, k nimž vrcholné české soudy dospěly při výkladu vybraných otázek exekučního práva, zaměřené tentokrát na ...

Cena: 295 KčKOUPIT

ÚZ č. 1203 - Pravidla silničního provozu, Autoškoly

ÚZ č. 1203 - Pravidla silničního provozu, Autoškoly

Sagit, a. s.

První kapitola publikace obsahuje předpisy upravující pravidla silničního provozu – především zákon o silničním provozu, který je od 1. 7. 2017 významně novelizovaný v oblasti přestupků; dále je zde aktuální znění zákona o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích a ...

Cena: 159 KčKOUPIT

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 41

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 41

C. H. Beck

Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí všechny přijaté nálezy a vybraná usnesení Ústavního soudu. Pro odbornou, ale i laickou veřejnost je publikace nepostradatelnou pomůckou k interpretaci a aplikaci právních norem. Zdrojem poučení jsou nejen odůvodnění výroků nálezů a usnesení, ...

Cena: 910 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.