Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 399/2002 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2002, částka 140, ze dne 28. 8. 2002

399

NAŘĺZENĺ VLÁDY

ze dne 21. srpna 2002,

kterým se provádí zákon č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státní pomoci při obnově území)

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státní pomoci při obnově území), (dále jen "zákon"):

§ 1

(1) Není-li dále stanoveno jinak, lze státní finanční pomoc při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou (dále jen "státní pomoc") poskytnout právnické nebo fyzické osobě, která byla zapsána do jmenného seznamu postižených osob, požádala o poskytnutí státní pomoci na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území (dále jen "obnova majetku") a splnila podmínky pro její poskytnutí stanovené zákonem, tímto nařízením a určenými ministerstvy, která budou o poskytnutí státní pomoci rozhodovat.1)

(2) Jmenný seznam osob vypracovává kraj, v jehož územním obvodu došlo k narušení základních funkcí v důsledku živelní nebo jiné pohromy, a současně s přehledem o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku2) (dále jen "přehled") jej předkládá Ministerstvu financí.

(3) Ve jmenném seznamu postižených osob se uvede

a)   obchodní firma nebo název, identifikační číslo, je-li přiděleno, a sídlo právnické osoby, popřípadě údaj o zápisu do evidence podle zvláštního právního předpisu, je-li v ní zapsána,
b)   jméno, příjmení, místo trvalého pobytu a rodné číslo, je-li přiděleno, fyzické osoby, není-li rodné číslo přiděleno, datum narození,
c)   obchodní firma, místo trvalého pobytu, místo podnikání a identifikační číslo, je-li přiděleno, podnikatele fyzické osoby, není-li identifikační číslo přiděleno, datum narození,
d)   kód obce nebo název kraje,3) jsou-li žadateli o státní pomoc,
e)   druh majetku, na jehož obnovu má být státní pomoc poskytnuta, v členění podle přehledu,
f)   ministerstvo příslušné k shromažďování a ověřování podkladů pro rozhodování o státní pomoci v určených oblastech (§ 2),
g)   požadovaná výše státní podpory.

§ 2

(1) Shromažďování podkladů pro rozhodování o státní pomoci zajišťuje v oblasti

a)   dopravní obslužnosti, veřejných telekomunikačních a poštovních služeb Ministerstvo dopravy a spojů,
b)   zdravotnických služeb (včetně služeb lázní a zřídel) a zásobování léky Ministerstvo zdravotnictví,
c)   sociálních služeb Ministerstvo práce a sociálních věcí,
d)   školských služeb Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,
e)   bydlení Ministerstvo pro místní rozvoj,
f)   zásobování vodou, potravinami a krmivy pro živočišnou výrobu a regulace vodních toků Ministerstvo zemědělství,
g)   zásobování elektrickou a tepelnou energií, plynem a energetickými surovinami Ministerstvo průmyslu a obchodu,
h)   odvádění a čistění odpadních vod a likvidace komunálního odpadu Ministerstvo životního prostředí,
i)   obnovy majetku ve vlastnictví obcí a krajů Ministerstvo financí a Ministerstvo pro místní rozvoj.

§ 3

(1) Státní pomoc lze poskytnout na základě písemné žádosti právnické nebo fyzické osoby, která doloží, že není schopna vlastními prostředky obnovit svůj majetek sloužící k zabezpečení základních funkcí v území.

(2) K písemné žádosti o poskytnutí státní pomoci přiloží

a)   právnická osoba
1.  přiznání k dani z příjmů za zdaňovací období podle zvláštního právního předpisu bezprostředně předcházející kalendářnímu roku, v němž živelní nebo jiná pohroma nastala,
2.  výpisy z katastru nemovitostí potvrzující vlastnictví všech jí vlastněných nemovitostí;
b)   fyzická osoba
1. přiznání k dani z příjmů za zdaňovací období podle zvláštního právního předpisu bezprostředně předcházející kalendářnímu roku, v němž živelní nebo jiná pohroma nastala, potvrzení o výši příjmů ze závislé činnosti, nepodává-li přiznání k dani z příjmů, nebo potvrzení o výši příjmů plynoucích z důchodového nebo nemocenského pojištění (péče) za stejné období,
2. výpisy z katastru nemovitostí potvrzující vlastnictví všech jí vlastněných nemovitostí.

(3) Podnikatel přiloží k žádosti o poskytnutí státní pomoci kromě dokladů uvedených v odstavci 2

a)   účetní závěrku nebo přehled o majetku a závazcích a přehled o příjmech a výdajích, které byly sestaveny k poslednímu dni měsíce bezprostředně předcházejícího živelní nebo jiné pohromě;
b)   doklad o finanční způsobilosti, pokud je v konkrétním případě podmínkou pro poskytnutí státní pomoci;
c)   čestné prohlášení o tom, že
1.  vůči němu nebyl prohlášen konkurs, nebylo povoleno vyrovnání, nebyl zamítnut návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku nebo podnikatel není v likvidaci,
2.  má vypořádány splatné závazky ve vztahu ke státnímu rozpočtu, státním fondům nebo ke zdravotní pojišťovně;
d)   další doklady, pokud jsou v konkrétním případě podmínkou pro poskytnutí státní pomoci.

§ 4

V písemné žádosti o poskytnutí státní pomoci podané krajem nebo obcí se skutečnosti podle § 3 odst. 2 a 3 neuvádějí.

§ 5

(1) V případech hodných zvláštního zřetele lze poskytnout státní pomoc i osobám nezapsaným do jmenného seznamu postižených osob podle § 1, pokud žadatel bez vlastního zavinění nemohl být zapsán v době pořizování jmenného seznamu postižených osob nebo neměl důvod žádat o státní pomoc a splňuje ostatní podmínky stanovené pro poskytnutí státní pomoci.

(2) Osoby uvedené v odstavci 1 podávají písemnou žádost podle § 3 prostřednictvím krajského úřadu s vyjádřením starosty příslušné obce ministerstvu příslušnému ke shromažďování a ověřování podkladů pro rozhodování o státní pomoci v určené oblasti podle § 2.

§ 6

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Předseda vlády:
PhDr. Špidla v. r.
Ministr pro místní rozvoj:
Mgr. Němec v. r.
Ministr financí:
Mgr. Sobotka v. r.


1)   § 4 odst. 2 písm. c) zákona č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č.  363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státní pomoci při obnově území).
2)   Příloha č. 1 k vyhlášce č. 186/2002 Sb., kterou se stanoví náležitosti přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území postiženém živelní nebo jinou pohromou a vzor pověření osoby pověřené krajem zjišťováním údajů nutných pro zpracování tohoto přehledu.
3)   Ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 176/2001 Sb.

E-shop

Vzory korespondence podle daňového řádu + CD, 2. vydání

Vzory korespondence podle daňového řádu + CD, 2. vydání

Ing. Pavel Prudký, Ing. Milan Lošťák - Anag, spol. s r. o.

Aktualizované vydání publikace Vzory korespondence podle daňového řádu je užitečným pomocníkem všech daňových subjektů, které z nejrůznějších příčin komunikují se správcem daně, finančním úřadem. Nenahraditelný praktický pomocník při komunikaci se správci daně Po osmnáctileté „éře“ ...

Cena: 499 KčKOUPIT

Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář. 2. vydání

Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář. 2. vydání

Miloš Olík, Martin Maisner, Radek Pokorný, Petr Málek, Martin Janoušek - Wolters Kluwer, a. s.

Druhé vydání komentáře zákona o rozhodčím řízení je velmi podrobně a odborně zpracovanou příručkou pro každého, kdo se v daném tématu potřebuje zorientovat. Není zde uveden a okomentován pouze stávající zákon ...

Cena: 1 050 KčKOUPIT

Zákon o elektronických komunikacích, komentář

Zákon o elektronických komunikacích, komentář

Zuzana Chudomelová, Marek Beran, Vratislav Jadrný, Šárka Němečková, Jaromír Novák - Wolters Kluwer, a. s.

„Služby elektronických komunikací představují fenomén, jehož společenský význam v posledních dvou dekádách vzrostl natolik, že jde v našich kulturních podmínkách o běžnou součást soukromého života. Z hlediska člověka (spotřebitele) je problematika elektronických komunikací dokonce ...

Cena: 990 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.