Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 399/2002 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2002, částka 140, ze dne 28. 8. 2002

399

NAŘĺZENĺ VLÁDY

ze dne 21. srpna 2002,

kterým se provádí zákon č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státní pomoci při obnově území)

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státní pomoci při obnově území), (dále jen "zákon"):

§ 1

(1) Není-li dále stanoveno jinak, lze státní finanční pomoc při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou (dále jen "státní pomoc") poskytnout právnické nebo fyzické osobě, která byla zapsána do jmenného seznamu postižených osob, požádala o poskytnutí státní pomoci na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území (dále jen "obnova majetku") a splnila podmínky pro její poskytnutí stanovené zákonem, tímto nařízením a určenými ministerstvy, která budou o poskytnutí státní pomoci rozhodovat.1)

(2) Jmenný seznam osob vypracovává kraj, v jehož územním obvodu došlo k narušení základních funkcí v důsledku živelní nebo jiné pohromy, a současně s přehledem o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku2) (dále jen "přehled") jej předkládá Ministerstvu financí.

(3) Ve jmenném seznamu postižených osob se uvede

a)   obchodní firma nebo název, identifikační číslo, je-li přiděleno, a sídlo právnické osoby, popřípadě údaj o zápisu do evidence podle zvláštního právního předpisu, je-li v ní zapsána,
b)   jméno, příjmení, místo trvalého pobytu a rodné číslo, je-li přiděleno, fyzické osoby, není-li rodné číslo přiděleno, datum narození,
c)   obchodní firma, místo trvalého pobytu, místo podnikání a identifikační číslo, je-li přiděleno, podnikatele fyzické osoby, není-li identifikační číslo přiděleno, datum narození,
d)   kód obce nebo název kraje,3) jsou-li žadateli o státní pomoc,
e)   druh majetku, na jehož obnovu má být státní pomoc poskytnuta, v členění podle přehledu,
f)   ministerstvo příslušné k shromažďování a ověřování podkladů pro rozhodování o státní pomoci v určených oblastech (§ 2),
g)   požadovaná výše státní podpory.

§ 2

(1) Shromažďování podkladů pro rozhodování o státní pomoci zajišťuje v oblasti

a)   dopravní obslužnosti, veřejných telekomunikačních a poštovních služeb Ministerstvo dopravy a spojů,
b)   zdravotnických služeb (včetně služeb lázní a zřídel) a zásobování léky Ministerstvo zdravotnictví,
c)   sociálních služeb Ministerstvo práce a sociálních věcí,
d)   školských služeb Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,
e)   bydlení Ministerstvo pro místní rozvoj,
f)   zásobování vodou, potravinami a krmivy pro živočišnou výrobu a regulace vodních toků Ministerstvo zemědělství,
g)   zásobování elektrickou a tepelnou energií, plynem a energetickými surovinami Ministerstvo průmyslu a obchodu,
h)   odvádění a čistění odpadních vod a likvidace komunálního odpadu Ministerstvo životního prostředí,
i)   obnovy majetku ve vlastnictví obcí a krajů Ministerstvo financí a Ministerstvo pro místní rozvoj.

§ 3

(1) Státní pomoc lze poskytnout na základě písemné žádosti právnické nebo fyzické osoby, která doloží, že není schopna vlastními prostředky obnovit svůj majetek sloužící k zabezpečení základních funkcí v území.

(2) K písemné žádosti o poskytnutí státní pomoci přiloží

a)   právnická osoba
1.  přiznání k dani z příjmů za zdaňovací období podle zvláštního právního předpisu bezprostředně předcházející kalendářnímu roku, v němž živelní nebo jiná pohroma nastala,
2.  výpisy z katastru nemovitostí potvrzující vlastnictví všech jí vlastněných nemovitostí;
b)   fyzická osoba
1. přiznání k dani z příjmů za zdaňovací období podle zvláštního právního předpisu bezprostředně předcházející kalendářnímu roku, v němž živelní nebo jiná pohroma nastala, potvrzení o výši příjmů ze závislé činnosti, nepodává-li přiznání k dani z příjmů, nebo potvrzení o výši příjmů plynoucích z důchodového nebo nemocenského pojištění (péče) za stejné období,
2. výpisy z katastru nemovitostí potvrzující vlastnictví všech jí vlastněných nemovitostí.

(3) Podnikatel přiloží k žádosti o poskytnutí státní pomoci kromě dokladů uvedených v odstavci 2

a)   účetní závěrku nebo přehled o majetku a závazcích a přehled o příjmech a výdajích, které byly sestaveny k poslednímu dni měsíce bezprostředně předcházejícího živelní nebo jiné pohromě;
b)   doklad o finanční způsobilosti, pokud je v konkrétním případě podmínkou pro poskytnutí státní pomoci;
c)   čestné prohlášení o tom, že
1.  vůči němu nebyl prohlášen konkurs, nebylo povoleno vyrovnání, nebyl zamítnut návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku nebo podnikatel není v likvidaci,
2.  má vypořádány splatné závazky ve vztahu ke státnímu rozpočtu, státním fondům nebo ke zdravotní pojišťovně;
d)   další doklady, pokud jsou v konkrétním případě podmínkou pro poskytnutí státní pomoci.

§ 4

V písemné žádosti o poskytnutí státní pomoci podané krajem nebo obcí se skutečnosti podle § 3 odst. 2 a 3 neuvádějí.

§ 5

(1) V případech hodných zvláštního zřetele lze poskytnout státní pomoc i osobám nezapsaným do jmenného seznamu postižených osob podle § 1, pokud žadatel bez vlastního zavinění nemohl být zapsán v době pořizování jmenného seznamu postižených osob nebo neměl důvod žádat o státní pomoc a splňuje ostatní podmínky stanovené pro poskytnutí státní pomoci.

(2) Osoby uvedené v odstavci 1 podávají písemnou žádost podle § 3 prostřednictvím krajského úřadu s vyjádřením starosty příslušné obce ministerstvu příslušnému ke shromažďování a ověřování podkladů pro rozhodování o státní pomoci v určené oblasti podle § 2.

§ 6

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Předseda vlády:
PhDr. Špidla v. r.
Ministr pro místní rozvoj:
Mgr. Němec v. r.
Ministr financí:
Mgr. Sobotka v. r.


1)   § 4 odst. 2 písm. c) zákona č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č.  363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státní pomoci při obnově území).
2)   Příloha č. 1 k vyhlášce č. 186/2002 Sb., kterou se stanoví náležitosti přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území postiženém živelní nebo jinou pohromou a vzor pověření osoby pověřené krajem zjišťováním údajů nutných pro zpracování tohoto přehledu.
3)   Ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 176/2001 Sb.

E-shop

Bezdůvodné obohacení

Bezdůvodné obohacení

JUDr. Jan Eliáš, Ph.D., Mgr. Luboš Brim, Mgr. Hana Adamová - Wolters Kluwer, a. s.

Novým titulem ediční řady Právo prakticky je publikace nesoucí název Bezdůvodné obohacení. Pokouší se výstižnou formou představit současnou právní úpravu tohoto soukromoprávního institutu. V zájmu srozumitelnosti autoři svůj teoretický výklad průběžně prokládají ilustrativními ...

Cena: 375 KčKOUPIT

Akciová společnost a rozptýlené vlastnictví

Akciová společnost a rozptýlené vlastnictví

Aleš Borkovec - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie zpracovává problematiku akciových společností se zaměřením na rozptýlené vlastnictví akcií, včetně corporate governance u tohoto typu akciových společností. Akciová společnost s rozptýleným vlastnictvím je vrcholem evoluce v oblasti společnos-tí. Na jednu stranu se jedná ...

Cena: 360 KčKOUPIT

Vzory podání a smluv s vysvětlivkami, 2.vydání

Vzory podání a smluv s vysvětlivkami, 2.vydání

David, Dobrovolná, Grygar, Hrabánek, Hromada, Kovářová, Králík, Křeček, Pražák, Pulkrábek, Šustrová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Druhé vydání příručky přináší 302 vzorů žalob a jiných podání, smluv a notářských zápisů, opatřených vysvětlivkami k nové právní úpravě. Obsahově pokrývá celé rekodifikované soukromé právo. Nově byly zařazeny hlavně vzory týkající se nemovitostí a dispozice s nimi, jako jediná z ...

Cena: 990 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.