Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 396/2002 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2002, částka 140, ze dne 28. 8. 2002

396

NAŘĺZENĺ VLÁDY

ze dne 21. srpna 2002

o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou bytu fyzickými osobami postiženými povodněmi v roce 2002

Vláda nařizuje podle § 9 zákona č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, k provedení § 3 odst. 1 písm. a) tohoto zákona:

§ 1

(1) Toto nařízení upravuje rozsah a podmínky poskytování úvěrů z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení (dále jen "Fond") fyzickým osobám, které mají na území České republiky trvalý pobyt (dále jen "osoba"), které byly postiženy povodněmi a sesuvy půdy v důsledku nadměrných srážek v roce 2002 (dále jen "povodeň") a splňují další podmínky stanovené tímto nařízením.

(2) Úvěr je určen na úhradu části nákladů spojených s výstavbou bytu.

§ 2
Rozsah a podmínky poskytování úvěru

(1) Osobě, která byla ke dni vyhlášení krizového stavu1) pro příslušné území v důsledku povodně (dále jen "rozhodný den") vlastníkem domu s alespoň jedním bytem2) nebo vlastníkem bytu ve vlastnictví podle zvláštního právního předpisu3) (dále jen "byt ve vlastnictví") v domě, na který bylo v důsledku povodně vydáno pravomocné rozhodnutí o odstranění stavby4) nebo který byl v souvislosti s povodní zničen nebo v rámci záchranných prací odstraněn5) (dále jen "odstraňovaný objekt"), poskytne Fond úvěr do výše 850 000 Kč za každý byt v odstraňovaném objektu, není-li dále stanoveno jinak. Úroková sazba z úvěru činí 2 % ročně; úročení vyčerpané části úvěru začíná dnem zahájení čerpání úvěru.

(2) Osobě, která byla v rozhodný den spoluvlastníkem odstraňovaného objektu, poskytne Fond úvěr do výše 850 000 Kč za každý byt v odstraňovaném objektu tak, že jej rozdělí podle velikosti spoluvlastnických podílů. Pokud některý ze spoluvlastníků nesplňuje podmínky pro poskytnutí úvěru, rozdělí se celková částka úvěru mezi spoluvlastníky splňující podmínky pro jeho poskytnutí. Byl-li odstraňovaný objekt ve společném jmění manželů, postupuje se obdobně.

(3) Za byty v jednom odstraňovaném objektu mohou být poskytnuty nejvýše tři úvěry. Pokud je odstraňovaný objekt ve spoluvlastnictví, rozdělí se celková částka poskytnutých úvěrů mezi spoluvlastníky podle velikosti spoluvlastnických podílů.

(4) Žádá-li osoba uvedená v § 2 odst. 1 a 2 o poskytnutí úvěru za více bytů v odstraňovaném objektu a nemůže doložit příslušnou stavební dokumentací ani jinak, že v odstraňovaném objektu bylo více bytů, má se za to, že v odstraňovaném objektu byl pouze jeden byt.

(5) Úvěr se neposkytne, jestliže obec, na jejímž území se v rozhodný den nacházel odstraňovaný objekt, čerpá státní dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj podle "Programu finanční podpory na výstavbu nájemních bytů pro občany postižené povodněmi v roce 2002".

Postup při poskytování úvěru
§ 3

(1) Písemné žádosti o úvěr se podávají u Fondu a jsou vyřizovány v pořadí, ve kterém byly Fondu doručeny.

(2) Žádost o úvěr obsahuje vždy jméno a příjmení, trvalý pobyt a datum narození žadatele a výši požadovaného úvěru. Žádost musí být doložena:

a)   pravomocným rozhodnutím o odstranění stavby s potvrzením stavebního úřadu, že rozhodnutí bylo vydáno v důsledku poškození stavby povodní, popřípadě potvrzením stavebního úřadu, že stavba byla v souvislosti s povodní zničena nebo v rámci záchranných prací odstraněna,
b)   pravomocným kolaudačním rozhodnutím v případě, že v odstraňovaném objektu bylo více bytů,
c)   výpisem z katastru nemovitostí potvrzujícím vlastnictví nebo spoluvlastnictví odstraňovaného objektu nebo bytu ve vlastnictví v takovém objektu, popřípadě obsah věcného břemene,
d)   potvrzením příslušného orgánu, že osoba uvedená v § 2 odst. 1 a 2 byla v rozhodný den v odstraňovaném objektu přihlášena k trvalému pobytu.

(3) Úvěr se poskytuje na základě úvěrové smlouvy uzavřené mezi osobou a Fondem.

(4) Úvěr se poskytuje v české měně.

§ 4

(1) Úvěr se poskytne, jestliže

a)   osoba uvedená v § 2 v rozhodný den v odstraňovaném objektu trvale bydlela a byla v něm přihlášena k trvalému pobytu,
b)   byt vystavěný s pomocí úvěru bude umístěn na území České republiky.

(2) Výstavbou bytu se rozumí:

a)   výstavba rodinného domu6) nebo bytu ve vlastnictví podle zvláštního právního předpisu,3)
b)   změna stavby rodinného domu, kterou se bez využití dosavadních obytných místností získá nový samostatný byt,
c)   změna jiné stavby, kterou se bez využití případných dosavadních obytných místností získá nový samostatný byt,
d)   stavební úpravy nebytových prostor nebo nástavba, přístavba či vestavba do půdních prostorů, kterými se získá nový samostatný byt ve vlastnictví.

§ 5

Provádí-li výstavbu domu s několika byty společně několik stavebníků, poskytne se úvěr každému z nich; počet poskytnutých úvěrů přitom nesmí být vyšší než počet stavěných bytů. Manželům lze poskytnout pouze jeden úvěr.

§ 6
Podmínky použití úvěru

Osoba uvedená v § 2 může použít prostředky úvěru na výstavbu bytu podle § 4 odst. 2 písm. a), jestliže:

a)   provede stavbu v souladu se stavebními předpisy,
b)   stavbu dokončí tak, aby kolaudační rozhodnutí nabylo právní moci nejpozději do 5 let od poskytnutí úvěru,
c)   úvěr použije pouze k úhradě ceny stavby,
d)   rodinný dům nebo byt ve vlastnictví bude mít ve svém vlastnictví do doby splacení úvěru a do uplynutí této doby jej bude užívat ke svému trvalému bydlení,
e)   vrácení úvěru bude po dokončení stavby zajištěno zástavním právem7) na pořizované nemovitosti,
f)   stavba bude splňovat požadavky na měrnou spotřebu tepla stanovené zvláštním právním předpisem.8)

§ 7
Splatnost úvěru

(1) Úvěr včetně úroků je splatný nejpozději do 20 let ode dne, kdy bylo započato s jeho čerpáním.

(2) Čerpání úvěru musí být zahájeno nejpozději do 2 let ode dne účinnosti úvěrové smlouvy.

(3) Úvěr lze čerpat do 3 let ode dne účinnosti úvěrové smlouvy; o částku, která nebyla po uplynutí 3 let vyčerpána, se celková částka poskytnutého úvěru snižuje.

(4) Úvěr se splácí pravidelnými měsíčními splátkami zahrnujícími splátku jistiny a úrok na účet uvedený v úvěrové smlouvě. Úvěr může být kdykoli splacen předčasně.

§ 8

(1) Fond je oprávněn požadovat okamžité splacení dlužné části úvěru spolu s dlužnými úroky a nevyplatit nevyčerpanou část úvěru v případě, že osoba

a)   je v prodlení se zaplacením nejméně 2 měsíčních splátek úvěru ve sjednané výši a termínu a neuhradila-li tyto dlužné částky nejdéle do 30 dnů od doručení písemné výzvy Fondu k zaplacení, nebo
b)   porušila podmínky uvedené v § 6.

(2) V případě, že po zániku manželství nebo dohodou manželů9) se před splacením úvěru vlastníkem rodinného domu nebo bytu ve vlastnictví, případně rozestavěného domu nebo bytu ve vlastnictví stane manžel osoby, jíž byl úvěr poskytnut, nevyžaduje se neprodlené splacení úvěru, pokud nový vlastník rodinného domu nebo bytu ve vlastnictví převezme závazky původního vlastníka podle § 6 písm. d), případně podle § 6.

(3) Přestane-li být osoba vlastníkem rodinného domu nebo bytu ve vlastnictví, případně rozestavěného domu nebo bytu ve vlastnictví před splacením úvěru v důsledku přechodu vlastnictví děděním a nejde-li o případy uvedené v odstavci 2, nepožaduje se neprodlené vrácení úvěru, pokud se novým vlastníkem stane osoba, která převezme závazky původního vlastníka podle § 6 písm. d), případně podle § 6.

(4) Dojde-li z důvodů uvedených v odstavcích 2 a 3 před splacením úvěru k dalšímu přechodu vlastnictví rodinného domu nebo bytu ve vlastnictví, na který byl úvěr poskytnut, postupuje se obdobně podle odstavců 2 a 3.

Závěrečná ustanovení
§ 9

(1) Úvěr podle tohoto nařízení se na základě písemné žádosti poskytne i osobě, na niž v období od rozhodného dne do 31. prosince 2003 přešlo nebo přejde vlastnické právo k odstraňovanému objektu po zániku manželství nebo děděním, pokud v odstraňovaném objektu v rozhodný den trvale bydlela a byla v něm přihlášena k trvalému pobytu a pokud úvěr již nebyl poskytnut osobě uvedené v § 2.

(2) Úvěr se poskytne osobě uvedené v § 2, která bydlela ve stavbě domu nebo bytu ve vlastnictví na základě povolení stavebního úřadu k předčasnému užívání, pokud jsou, s výjimkou podmínky přihlášení k trvalému pobytu, splněny ostatní podmínky stanovené tímto nařízením.

(3) Zanikl-li byt odstraněním části stavby podle pravomocného rozhodnutí o odstranění části stavby4) vydaného v důsledku povodně, zničením části stavby v souvislosti s povodní nebo odstraněním části stavby v rámci záchranných prací5) (dále jen "zaniklý byt"), poskytne se osobě uvedené v § 2 za zaniklý byt úvěr, pokud v zaniklém bytě v rozhodný den osoba trvale bydlela a byla v něm přihlášena k trvalému pobytu. Ustanovení odstavce 1 a § 2 a 3 platí přiměřeně.

(4) Úvěr se poskytne i osobě uvedené v § 2 odst. 1, pokud se jednalo o rozestavěný byt ve vlastnictví nebo rozestavěnou budovu, pokud jsou, s výjimkou podmínek přihlášení k trvalému pobytu a trvalého bydlení, splněny ostatní podmínky stanovené tímto nařízením.

(5) Úvěr se poskytne i osobě, která byt užívala na základě práva vyplývajícího z věcného břemene, pokud v zaniklém bytě trvale bydlela a byla v něm přihlášena k trvalému pobytu a nesplňuje-li podmínky pro poskytnutí úvěru vlastník. Ustanovení odstavce 1 a § 2 až 8 platí obdobně.

§ 10
Kontrola dodržování podmínek

Pro kontrolu dodržování podmínek čerpání úvěru poskytovaného podle tohoto nařízení a uplatňování sankcí při neoprávněném použití úvěru platí zvláštní právní předpisy.10)

§ 11

Při poskytování finanční pomoci na bytovou výstavbu podle zvláštních právních předpisů11) se nepřihlíží k úvěru poskytnutému podle tohoto nařízení.

§ 12

(1) Ministr pro místní rozvoj může v případech hodných zvláštního zřetele udělit osobě uvedené v § 2 výjimku, pokud v rozhodný den nebyla splněna podmínka

a)   přihlášení k trvalému pobytu [§ 4 odst. 1 písm. a), § 9 odst. 1, § 9 odst. 3 až 5], nebo
b)   trvalého bydlení [§ 4 odst. 1 písm. a), § 9 odst. 1 a 3], nebo
c)   existence věcného břemene (§ 9 odst. 5),
za předpokladu, že úvěr nebyl poskytnut jiné osobě.

(2) O udělení výjimky rozhoduje ministr pro místní rozvoj na základě písemné žádosti osoby podané Fondu prostřednictvím krajského úřadu. K žádosti se připojí vyjádření starosty příslušné obce.

§ 13
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Předseda vlády:
PhDr. Špidla v. r.
Ministr pro místní rozvoj:
Mgr. Němec v. r.


1)   Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon).
2)   § 3 písm. l) vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.
3)   Zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů.
4)   § 88 a 91 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
5)   § 19 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů.
§ 49 vyhlášky č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona.
6)   § 3 písm. c) vyhlášky č. 137/1998 Sb.
7)   § 152 a násl. občanského zákoníku.
8)   Vyhláška č. 291/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při spotřebě tepla v budovách.
9)   § 143a občanského zákoníku.
10)   § 39 a 44 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.
11)   Například nařízení vlády č. 148/1997 Sb., o poskytování bezúročné půjčky na bytovou výstavbu občanů, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č.  149/1997 Sb., kterým se stanoví podmínky poskytování další finanční podpory hypotečnímu úvěrování bytové výstavby, nařízení vlády č. 244/1995 Sb., kterým se stanoví podmínky poskytování finanční podpory hypotečnímu úvěrování bytové výstavby, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 97/2002  Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou bytu osobami mladšími 36 let.

E-shop

Přehled judikatury ve věcech občanskoprávních vztahů k pozemkům

Přehled judikatury ve věcech občanskoprávních vztahů k pozemkům

JUDr. Jiří Spáčil, CSc., Mgr. Michal Spáčil - Wolters Kluwer, a. s.

Pozemkové právo představuje jednu z nejvýznamnějších a v praxi nejfrekventovanějších oblastí právního řádu. Proto se naše nakladatelství rozhodlo předložit právnické veřejnosti tento výběr z judikatury ...

Cena: 880 KčKOUPIT

Katalog prací ve veřejných službách a správě, Katalog správních činností, 3. vydání

Katalog prací ve veřejných službách a správě, Katalog správních činností, 3. vydání

Ing. Ivan Tomší - Anag, spol. s r. o.

Poskytování veřejných služeb a výkon státní správy a samosprávy se neustále vyvíjí. Podle nových a měnících se působností, organizačních podmínek, pokroku v informačních a komunikačních technologiích a také ...

Cena: 519 KčKOUPIT

ÚZ č. 1169 - Občanský zákoník

ÚZ č. 1169 - Občanský zákoník

Sagit, a. s.

Po třech letech existence byly v občanském zákoníku provedeny první změny; tyto změn jsou v textu vyznačeny tučně; protože změny nabývají účinnosti postupně, je u každé z nich uvedeno datum konkrétní účinnosti. Pro orientaci v rozsáhlém textu zákoníku je zařazen podrobný věcný ...

Cena: 139 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.