Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2002, částka 140, ze dne 28. 8. 2002

 395

NAŘĺZENĺ VLÁDY

ze dne 21. srpna 2002

o poskytnutí nenávratné finanční pomoci v oblasti bydlení fyzickým osobám nebo obcím postiženým povodněmi v roce 2002 na úhradu nákladů spojených s odstraněním stavby pro bydlení

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 493/2000 Sb., zákona č. 141/2001 Sb., zákona č. 187/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 202/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.:

§ 1
Předmět úpravy

(1) Toto nařízení upravuje poskytování finanční pomoci ze státního rozpočtu na úhradu nákladů spojených s odstraněním stavby pro bydlení (dále jen "stavba"), její části, zbytků stavby nebo stavební suti (dále jen "odstranění stavby") v důsledku povodní nebo sesuvů půdy v důsledku nadměrných srážek v roce 2002 (dále jen "povodeň").

(2) Na úhradu nákladů spojených s odstraněním stavby v důsledku povodně lze poskytnout fyzické osobě, která má stavbu ve vlastnictví a splňuje podmínky stanovené tímto nařízením, státní pomoc ve formě příspěvku.

(3) Na úhradu nákladů spojených s odstraněním stavby v důsledku povodně lze obci poskytnout finanční pomoc ve formě dotace, jde-li o stavbu ve vlastnictví obce nebo jestliže obec v případě nečinnosti vlastníka odstraní stavbu jiného vlastníka a jsou splněny ostatní podmínky stanovené tímto nařízením.

(4) Stavbou se pro účely tohoto nařízení rozumí bytový dům,1) rodinný dům2) a nebo byt ve vlastnictví podle zvláštního právního předpisu.3)

Příspěvek fyzickým osobám
§ 2

(1) Fyzické osobě (dále jen "osoba"), která byla ke dni vyhlášení krizového stavu4) pro příslušné území v důsledku povodně (dále jen "rozhodný den") vlastníkem stavby, na kterou bylo v důsledku povodně vydáno pravomocné rozhodnutí o odstranění stavby5) nebo její části nebo která byla v souvislosti s povodní zničena nebo v rámci záchranných prací odstraněna6) a tato skutečnost byla osvědčena potvrzením stavebního úřadu (dále jen "odstraňovaný objekt"), poskytne krajský úřad příslušný podle místa odstraňovaného objektu (dále jen "krajský úřad") příspěvek.

(2) Příspěvek se bude poskytovat ve výši nákladů na odstranění stavby. Výše nákladů musí odpovídat ceně v místě obvyklé a musí být odpovídajícím způsobem doložena.

(3) Osobě, která byla v rozhodný den spoluvlastníkem odstraňovaného objektu, poskytne krajský úřad příspěvek ve výši odpovídající jejímu spoluvlastnickému podílu. Byl-li odstraňovaný objekt ve společném jmění manželů, postupuje se obdobně.

(4) Příspěvek podle tohoto nařízení se na základě písemné žádosti poskytne i osobě, na niž v období od rozhodného dne do 31. prosince 2003 přešlo nebo přejde vlastnické právo k odstraňovanému objektu po zániku manželství nebo děděním, v případě, že příspěvek nebyl poskytnut předchozímu vlastníkovi.

§ 3

Příspěvek poskytne krajský úřad na základě písemné žádosti osoby. Žádost musí být podána do 31. března 2004 a doložena:

a)   výpisem z katastru nemovitostí potvrzujícím vlastnictví nebo spoluvlastnictví odstraňovaného objektu nebo bytu ve vlastnictví v takovém objektu,
b)   pravomocným rozhodnutím o odstranění stavby nebo její části s potvrzením stavebního úřadu, že rozhodnutí bylo vydáno v důsledku poškození stavby povodní, popřípadě potvrzením stavebního úřadu, že stavba byla v souvislosti s povodní zničena nebo v rámci záchranných prací odstraněna,
c)   dokladem o výši nákladů vynaložených vlastníkem na odstranění stavby.

§ 4
Dotace obcím

(1) Obci, která byla k rozhodnému dni vlastníkem odstraňovaného objektu, nebo obci, která v důsledku nečinnosti vlastníka stavby provedla odstranění stavby nebo její části na vlastní náklady, poskytne krajský úřad dotaci.

(2) Dotace se bude poskytovat ve výši nákladů na odstranění stavby. Výše nákladů musí odpovídat ceně v místě obvyklé a musí být odpovídajícím způsobem doložena.

(3) Obec může požádat o náhradu nákladů souhrnně za více odstraňovaných objektů.

(4) Písemná žádost musí být podána do 31. března 2004 a doložena:

a)   výpisem z katastru nemovitostí potvrzujícím vlastnictví nebo spoluvlastnictví odstraňovaného objektu nebo bytu ve vlastnictví v takovém objektu,
b)   pravomocným rozhodnutím o odstranění stavby nebo její části s potvrzením stavebního úřadu, že rozhodnutí bylo vydáno v důsledku poškození stavby povodní, popřípadě potvrzením stavebního úřadu, že stavba byla v souvislosti s povodní zničena nebo v rámci záchranných prací odstraněna; tato skutečnost musí být ověřena krajským úřadem,
c)   dokladem o výši nákladů na odstranění stavby vynaložených obcí na odstranění stavby.

§ 5
Kontrola dodržování podmínek čerpání příspěvku nebo dotace

Pro kontrolu dodržování podmínek čerpání příspěvku nebo dotace poskytovaných podle tohoto nařízení a uplatňování sankcí při neoprávněném použití příspěvku nebo dotace platí zvláštní právní předpisy.7)

§ 6

Při poskytování finanční pomoci na bytovou výstavbu podle zvláštních právních předpisů8) se nepřihlíží k příspěvku nebo dotaci poskytnutým podle tohoto nařízení.

§ 7
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Předseda vlády:
PhDr. Špidla v. r.
Ministr pro místní rozvoj:
Mgr. Němec v. r.


1)   § 3 písm. b) vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.
2)   § 3 písm. c) vyhlášky č. 137/1998 Sb.
3)   Zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů.
4)   Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon).
5)   § 88 a 91 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
6)   § 19 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů.
§ 49 vyhlášky č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona.
7)   § 39 a 44 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.
8)   Například nařízení vlády č. 148/1997 Sb., o poskytování bezúročné půjčky na bytovou výstavbu občanů, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č.  149/1997 Sb., kterým se stanoví podmínky poskytování další finanční podpory hypotečnímu úvěrování bytové výstavby, nařízení vlády č. 244/1995 Sb., kterým se stanoví podmínky poskytování finanční podpory hypotečnímu úvěrování bytové výstavby, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 97/2002  Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou bytu osobami mladšími 36 let.

E-shop

Zákon směnečný a šekový, komentář, 6. vydání

Zákon směnečný a šekový, komentář, 6. vydání

Zdeněk Kovařík - C. H. Beck

Šesté vydání komentáře k zákonu směnečnému a šekovému je výrazně doplněné a přepracované. Usiluje především o to, aby nově upravený výklad postihl, nakolik se nový občanský zákoník a další v této souvislosti přijaté nové nebo novelizované právní předpisy dotkly problematiky směnky a ...

Cena: 990 KčKOUPIT

DPH ve zvláštních režimech jednoho správního místa, přenesení daň. povinnosti a kont. hlášení

DPH ve zvláštních režimech jednoho správního místa, přenesení daň. povinnosti a kont. hlášení

Ing. Václav Benda, Ing. Růžena Hrůšová - BOVA POLYGON

V rámci této publikace se čtenáři seznámí především s aktuálně platnými pravidly v oblasti zvláštních režimů, tj. zvláštního režimu jednoho správního místa a zvláštního režimu přenesení daňové povinnosti na ...

Cena: 296 KčKOUPIT

Data, daně digitálně aneb ajťákem i proti své vůli

Data, daně digitálně aneb ajťákem i proti své vůli

MVDr. Milan Vodička - Wolters Kluwer, a. s.

Jak podat přiznání, přehled na „sociálku“, přihlášku zdravotní pojišťovně, žalobu, žádost, odvolání...? K čemu je datová schránka? A co to vůbec je? Potřebuji email a elektronický podpis? Jak a kdy ho mám nebo musím použít? Co to jsou ty „portály“? Nemusíte být vůbec účetní, ekonom ...

Cena: 308 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.