Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 394/2002 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2002, částka 140, ze dne 28. 8. 2002

394

NAŘĺZENĺ VLÁDY

ze dne 21. srpna 2002

o poskytnutí finanční pomoci v oblasti bydlení fyzickým osobám postiženým povodněmi v roce 2002

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 493/2000 Sb., zákona č. 141/2001 Sb., zákona č. 187/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 202/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.:

§ 1
Předmět úpravy

(1) Toto nařízení upravuje poskytování finanční pomoci ze státního rozpočtu fyzickým osobám, které byly postiženy povodněmi v roce 2002 a sesuvy půdy v důsledku nadměrných srážek v tomto období (dále jen "povodeň"), ve formě příspěvku.

(2) Příspěvek lze poskytnout pouze fyzickým osobám, které mají na území České republiky trvalý pobyt (dále jen "osoba") a splňují další podmínky stanovené tímto nařízením.

§ 2

(1) Osobě, která ke dni vyhlášení krizového stavu1) pro příslušné území v důsledku povodně (dále jen "rozhodný den") užívala byt2) z titulu vlastnického práva nebo jiného právního důvodu3) v objektu, na který bylo v důsledku povodně vydáno pravomocné rozhodnutí o odstranění stavby4) nebo který byl v souvislosti s povodní zničen nebo v rámci záchranných prací odstraněn5) (dále jen "odstraňovaný objekt"), poskytne krajský úřad příspěvek v celkové výši 150 000 Kč. 

(2) Osobám, které byly společnými nájemci bytu v odstraňovaném objektu nebo tento byt společně užívaly z jiného právního důvodu (dále jen "společní uživatelé"), rozdělí krajský úřad celkovou částku příspěvku 150 000 Kč rovným dílem mezi ty společné uživatele, kteří splňují podmínky pro poskytnutí příspěvku.

(3) Podmínkou pro poskytnutí příspěvku je, že osoba v rozhodný den v odstraňovaném objektu trvale bydlela a byla v něm přihlášena k trvalému pobytu.6)

§ 3

(1) Příspěvek poskytne krajský úřad na základě písemné žádosti osoby. Žádost musí být podána do 31. března 2004 a doložena:

a)   výpisem z katastru nemovitostí potvrzujícím vlastnictví nebo spoluvlastnictví odstraňovaného objektu nebo bytu ve vlastnictví v takovém objektu, popřípadě obsah věcného břemene,
b)   nájemní smlouvou či dokladem o jiném právním důvodu užívání bytu, včetně toho, zda se jedná o společné uživatele bytu,
c)   potvrzením příslušného orgánu,6) že osoba uvedená v § 2 byla v odstraňovaném objektu v rozhodný den přihlášena k trvalému pobytu,
d)   pravomocným rozhodnutím o odstranění stavby s potvrzením stavebního úřadu, že rozhodnutí bylo vydáno v důsledku poškození stavby povodní, popřípadě potvrzením stavebního úřadu, že stavba byla v souvislosti s povodní zničena nebo v rámci záchranných prací odstraněna.

(2) Skutečnosti uvedené v dokladech podle odstavce 1 písm. d) musí být ověřeny krajským úřadem.

§ 4

(1) Dojde-li v období od rozhodného dne do 31. prosince 2003 k úmrtí osoby uvedené v § 2 odst. 1 a 2, která splňovala podmínky pro poskytnutí příspěvku podle tohoto nařízení, poskytne se příspěvek, popřípadě jeho část jejím příbuzným v řadě přímé, sourozencům či manželovi, pokud

a)   v rozhodný den v bytě trvale bydleli,
b)   byli v něm přihlášeni k trvalému pobytu,
c)   s osobou žili od rozhodného dne do její smrti ve společné domácnosti,
d)   příspěvek podle tohoto nařízení již nebyl poskytnut osobě uvedené v § 2 odst. 1 a 2.

(2) Pro výši poskytovaného příspěvku platí ustanovení § 2 obdobně.

Závěrečná ustanovení
§ 5

(1) Příspěvek podle tohoto nařízení se na základě písemné žádosti poskytne i osobě, na niž v období od rozhodného dne do 31. prosince 2003 přešlo nebo přejde vlastnické právo k odstraňovanému objektu po zániku manželství nebo děděním, pokud v odstraňovaném objektu v rozhodný den trvale bydlela a byla v něm přihlášena k trvalému pobytu a pokud příspěvek již nebyl poskytnut osobě uvedené v § 2 odst. 1 a 2.

(2) Příspěvek se poskytne osobě uvedené v § 2 odst. 1 a 2, která bydlela ve stavbě domu nebo bytu ve vlastnictví na základě povolení stavebního úřadu k předčasnému užívání, pokud jsou, s výjimkou podmínky přihlášení k trvalému pobytu, splněny ostatní podmínky stanovené tímto nařízením.

(3) Zanikl-li byt odstraněním části stavby podle pravomocného rozhodnutí o odstranění části stavby4) vydaného v důsledku povodně, zničením části stavby v souvislosti s povodní nebo odstraněním části stavby v rámci záchranných prací5) (dále jen "zaniklý byt"), poskytne se osobě uvedené v § 2 odst. 1 a 2 příspěvek, pokud v zaniklém bytě v rozhodný den trvale bydlela a byla v něm přihlášena k trvalému pobytu. Ustanovení odstavce 1 a § 2 a 3 platí obdobně.

§ 6
Kontrola dodržování podmínek čerpání příspěvku

Pro kontrolu dodržování podmínek čerpání příspěvku poskytovaného podle tohoto nařízení a uplatňování sankcí při neoprávněném použití příspěvku platí zvláštní právní předpisy.7)

§ 7

Při poskytování finanční pomoci na bytovou výstavbu podle zvláštních právních předpisů8) se nepřihlíží k příspěvku poskytnutému podle tohoto nařízení.

§ 8

(1) Ministr pro místní rozvoj může v případech hodných zvláštního zřetele udělit výjimku z nesplnění podmínky trvalého pobytu v rozhodný den [§ 2 odst. 3, § 4 odst. 1 písm. b) a § 5 odst 1 a 3].

(2) O udělení výjimky rozhoduje ministr pro místní rozvoj na základě písemné žádosti osoby. Žádost se předkládá prostřednictvím krajského úřadu a připojí se k ní vyjádření starosty příslušné obce.

§ 12
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Předseda vlády:
PhDr. Špidla v. r.
Ministr pro místní rozvoj:
Mgr. Němec v. r.


1)   Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon).
2)   § 3 písm. l) vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.
3)   Například § 51, 151n, 659 a násl. občanského zákoníku.
4)   § 88 a 91 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
5)   § 19 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů.
§ 49 vyhlášky č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona.
6)   Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.
7)   § 39 a 44 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.
8)   Například nařízení vlády č. 148/1997 Sb., o poskytování bezúročné půjčky na bytovou výstavbu občanů, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č.  149/1997 Sb., kterým se stanoví podmínky poskytování další finanční podpory hypotečnímu úvěrování bytové výstavby, nařízení vlády č. 244/1995 Sb., kterým se stanoví podmínky poskytování finanční podpory hypotečnímu úvěrování bytové výstavby, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 97/2002  Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou bytu osobami mladšími 36 let.

E-shop

Přehled judikatury Evropského soudu pro lidská práva - Zákaz diskriminace

Přehled judikatury Evropského soudu pro lidská práva - Zákaz diskriminace

JUDr. Eva Hubálková, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Jde o třetí svazek přehledu judikatury z oblasti ochrany lidských práv, zaměřený na článek 14 Úmluvy, a to na zákaz diskriminace. Zaměřuje se na řešení zákazu diskriminace, jak jeho porušování posuzuje ...

Cena: 258 KčKOUPIT

Příklady a judikatura z práva životního prostředí

Příklady a judikatura z práva životního prostředí

Jan Bahýĺ, Lenka Bahýĺová, Tomáš Kocourek - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace představuje praktický doplněk ke studiu a výuce práva životního prostředí. Obsahuje dvanáct kapitol, které pokrývají tradičně v seminářích procvičovaná témata. Prvních šest kapitol zahrnuje obecnou část práva životního prostředí, následujících šest kapitol se vztahuje ke ...

Cena: 270 KčKOUPIT

Německé účetní právo v české praxi

Německé účetní právo v české praxi

Michal Vaněk - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Parlament Spolkové republiky Německo přijal v roce 2009 Zákon o modernizaci účetního práva (Gesetz zur Modernisierung des Bilanzrechts), na základě kterého se změnila příslušná ustanovení německého Obchodního zákoníku (HGB) upravující účetní postupy a metody aplikované při přípravě ...

Cena: 290 KčKOUPIT

Sbírka zákonů

Zahájili jsme prodej tištěné
Sbírky zákonů!

Aktuální částky si můžete
zakoupit v naší prodejně na adrese Horní 457/1,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
po–pá 7–15 hod

Pouze osobní odběr!
Tištěnou Sbírku zákonů
nezasíláme poštou.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.