Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


358

Vyhláška
Ministerstva životního prostředí

ze dne 11. července 2002,

kterou se stanoví podmínky ochrany ozonové vrstvy Země

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 55 odst. 3 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), (dále jen "zákon") k provedení § 23 odst. 8, § 24 odst. 7, § 25 odst. 7, § 27 odst. 2, § 29 odst. 12, § 30 odst. 4 a § 33 odst. 5 zákona:

§ 1
Předmět úpravy

Předmětem úpravy této vyhlášky je

a)   stanovení přípustných množství dovážených regulovaných látek uvedených v příloze č. 4 k zákonu,
b)   stanovení možnosti použití hydrochlorfluoruhlovodíků, na které se nevztahuje zákaz nebo omezení jejich použití,
c)   stanovení náležitostí pro žádosti o povolení vydávaná podle zákona,
d)   stanovení podmínek pro zacházení s regulovanými látkami a zamezování jejich úniku.

§ 2
Základní pojmy

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)   používáním - použití regulovaných látek ve výrobě nebo v údržbě, zvláště pak při plnění výrobků nebo zařízení nebo v jiných procesech, s výjimkou použití jako vstupní surovina nebo jako technologický prostředek,
b)   reverzním systémem klimatizace a tepelného čerpadla - kombinace konstrukčně propojených součástí obsahujících chladivo, které tvoří jeden uzavřený chladicí okruh, v němž chladivo obíhá za účelem odnímání a předávání tepla (tj. chlazení, topení); využívá procesy, které jsou zvratné v tom smyslu, že výparníky a kondenzátory jsou navrženy tak, aby byly ve své funkci zaměnitelné,
c)   oprávněnou osobou - každá osoba, které bylo k zacházení s regulovanými látkami nebo s výrobky, které je obsahují, a k dalším činnostem uvedeným v § 29 odst. 1 zákona vydáno povolení podle zákona,
d)   výrobou chladicích a klimatizačních zařízení (výrobků) - montáže zařízení nebo i úpravy, při kterých je stanovována nebo měněna jejich konstrukce nebo jejichž součástí je návrh druhu regulované látky použité v zařízení a naplnění zařízení regulovanou látkou (teplosměnné médium, tepelná izolace); za výrobu zařízení se nepovažuje instalace nebo kompletace rozloženého zařízení, které je dodáno jako komplet s náplní regulované látky,
e)   dodáváním na trh - dodání nebo poskytnutí regulovaných látek nebo výrobků, které takové látky obsahují, třetím osobám, a to za úplatu nebo bezplatně,
f)   halonovou instalací - stabilně instalované zařízení s obsahem regulovaných látek skupiny III uvedených v příloze č. 4 k zákonu používané pro účely požární ochrany, chlazení a jiné účely; halonovou instalací není přenosný ruční hasicí přístroj,
g)   skladováním - dočasné přechovávání regulovaných látek pro provozní, výrobní a obchodní účely, pro účely recyklování a zneškodnění v celkovém množství větším než 150 kg ve všech uvedených i jiných případech. Skladovaným množstvím se rozumí aktuální množství regulovaných látek nacházející se ve skladu. Skladováním použitých výrobků se rozumí skladování těchto výrobků v počtu větším než 100 kusů.

§ 3
Celkový roční limit dovozu methylbromidu
(K § 23 zákona)

Celkový roční limit methylbromidu včetně methylbromidu obsaženého ve výrobcích, který může být všemi dovozci v souhrnu dovezen, se stanoví pro rok 2002 ve výši 3 tuny, pro rok 2003 ve výši 2 tuny a pro rok 2004 ve výši 1 tuny.

§ 4
Celkový roční limit dovozu hydrochlorfluoruhlovodíků
(K § 23 odst. 4 zákona)

Celkový roční limit hydrochlorfluoruhlovodíků, včetně hydrochlorfluoruhlovodíků obsažených ve výrobcích, který může být všemi dovozci v souhrnu dovezen, činí pro rok 2002 300 tun, pro rok 2003 200 tun a pro rok 2004 činí 100 tun.

§ 5
Celkový roční limit výroby a dovozu regulovaných látek pro zajištění nezbytné potřeby
(K § 23 odst. 8 zákona)

Celkový roční limit regulovaných látek a regulovaných látek obsažených ve výrobcích pro zajištění nezbytné potřeby, technologické účely, pro karanténní a dezinfekční účely ochrany zboží před přepravou a pro použití ve vědě a v laboratořích pro stanovení jakosti vody, který je možno dovézt a vyrobit, je pro roky 2002 až 2004 uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

§ 6
Možnosti použití hydrochlorfluoruhlovodíků, na které se nevztahuje zákaz a lhůty, do nichž je možné je používat
(K § 24 odst. 7 zákona)

Ustanovení § 24 odst. 1 zákona se nevztahuje pro následující způsoby používání hydrochlorfluoruhlovodíků

a)   do 1. ledna 2003 při použití jako rozpouštědla, pokud nejsou používány ve volném prostoru včetně nezakrytých čisticích zařízení a nezakrytých odvodňovacích systémů bez chlazených ploch, v lepidlech a v činidlech pro uvolňování výlisků, pokud se jich nepoužívá v uzavřených zařízeních, pro čištění drenážních či odvodňovacích kanálů v případech, kdy nedochází ke znovuzískání hydrochlorfluoruhlovodíků,
b)   v období do 31. prosince 2008 na používání jako rozpouštědel při jemném čištění elektrotechnických a jiných součástek v leteckém a kosmickém průmyslu,
c)   jako chladivo v zařízeních vyrobených před 1. lednem 1996 pro použití v neuzavřených systémech s přímým vypařováním, v domácích chladničkách a mrazničkách, motorových vozidlech a zemědělských a lesnických traktorech bez ohledu na zdroj provozní energie. Dále v motorových vozidlech a dopravních zařízeních používaných v armádě a v klimatizačních zařízeních veřejné silniční dopravy,
d)   do 31. prosince 2008 v motorových vozidlech a zemědělských a lesnických traktorech bez ohledu na zdroj provozní energie, včetně vojenského užití,
e)   v klimatizačních zařízeních železniční dopravy vyrobených před 1. lednem 1998,
f)   ve veřejných chladírnách, distribučních chladírnách a skladech a v zařízeních o vstupním příkonu na hřídeli 150 kW a vyšším vyrobených před 1. lednem 2000,
g)   ve všech ostatních zařízeních chlazení a klimatizace vyrobených před 1. lednem 2001 s výjimkou pevných klimatizačních zařízení, s kapacitou chlazení menší než 100 kW, kde bude používání hydrochlorfluoruhlovodíků povoleno do 30. června 2002,
h)   v zařízeních reverzních systémů klimatizace/tepelné čerpadlo, kde bude používání hydrochlor-fluoruhlovodíků povoleno do 31. prosince 2003,
i)   v období do 31. prosince 2009 na používání nově vyrobených hydrochlorfluoruhlovodíků při údržbě a servisu chladicích a klimatizačních zařízení, které k tomuto dni existují, a v období do 31. prosince 2014 na používání ostatních hydrochlorfluoruhlovodíků pro tyto účely,
j)   v období do 31. prosince 2002 na používání při výrobě polyuretanových pěn pro elektrické spotřebiče a při výrobě laminovaných polyuretanových pěn s pružným povrchem a polyuretanových vrstevnatých panelů; dále je možné použití posledních dvou jmenovaných hmot pro izolaci při přepravě,
k)   v období do 31. prosince 2003 na používání pro izolaci při přepravě,
l)   v období do 31. prosince 2003 ve výrobě veškerých pěnových hmot včetně polyuretanových pěn ve sprejích a blocích,
m)   v období do 31. prosince 2009 na používání při výrobě výrobků na export do zemí, kde je používání hydrochlorfluoruhlovodíků v těchto výrobcích povoleno,
n)   ve všech případech použití jako nosného plynu sterilizačních látek v uzavřených systémech, které byly vyrobeny před 1. lednem 1998.

§ 7
Náležitosti žádosti o povolení k dovozu
(K § 25 odst. 7 zákona)

(1) Žádost o udělení povolení k dovozu regulované látky nebo výrobků, které ji obsahují, se podává na formuláři, který obsahuje tyto údaje a podklady

a)   u fyzické osoby - jméno a příjmení, datum narození a adresu místa trvalého pobytu a případně odlišující dodatek,
b)   u právnické osoby - obchodní firma nebo název, sídlo, identifikační číslo, bylo-li přiděleno. Dále žadatel uvede číslo jednací živnostenského oprávnění, bylo-li vydáno, nebo obdobný doklad příslušného oprávnění a v případě, že jde o fyzickou osobu oprávněnou k podnikání, uvede obchodní název nebo firmu, pod kterou podniká,
c)   země vývozu,
d)   země konečného určení,
e)   popis každé regulované látky včetně obchodního popisu, popisu a kódu kombinované nomenklatury, jak se stanovuje v příloze č. 5 (látka) nebo č. 6 (výrobek) k zákonu,
f)   povaha látky (ještě nepoužitá, znovuzískaná nebo regenerovaná),
g)   množství látky v kilogramech,
h)   účel navrženého dovozu,
i)   je-li známo, místo a termín navrženého dovozu,
j)   kopie živnostenského listu nebo výpis z obchodního rejstříku,
k)   v případě léčivých přípravků doložení kopie rozhodnutí o platné registraci a kopie povolení k činnosti vystavené Státním ústavem pro kontrolu léčiv podle zvláštního právního předpisu.1)

(2) Vzor žádosti o povolení k jednotlivému dovozu regulované látky nebo výrobků, které ji obsahují, je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 8
Náležitosti žádosti o povolení k vývozu
(K § 27 odst. 2 zákona)

(1) Žádost o povolení k vývozu regulované látky nebo výrobků, které ji obsahují, obsahuje tyto údaje a podklady

a)   u fyzické osoby - jméno a příjmení, datum narození a adresu místa trvalého pobytu a případně odlišující dodatek,
b)   u právnické osoby - obchodní firma nebo název, sídlo, identifikační číslo, bylo-li přiděleno. Dále žadatel uvede číslo jednací živnostenského oprávnění, bylo-li vydáno, nebo obdobný doklad příslušného oprávnění a v případě, že jde o fyzickou osobu oprávněnou k podnikání, uvede obchodní název nebo firmu, pod kterou podniká,
c)   popis látky určené pro vývoz, včetně obchodního popisu, popisu a kódu kombinované nomenklatury a povahy látky s vyznačením, zda jde o látku ještě nepoužitou, znovuzískanou nebo regenerovanou,
d)   celkové množství látky, které se má vyvézt,
e)   země konečného určení látky,
f)   účel vývozu,
g)   kopie živnostenského listu nebo výpis z obchodního rejstříku,
h)   v případě léčivých přípravků kopie dokladů uvedených v § 7 písm. k).

(2) Vzor žádosti o povolení k jednotlivému vývozu regulovaných látek nebo výrobků, které je obsahují, je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce.

§ 9
Znovuzískávání halonů
[K § 29 odst. 1 písm. c) zákona]

(1) Halony obsažené v zařízeních požární ochrany a v hasicích přístrojích a i v jiných výrobcích a zařízeních se při servisních pracích, údržbě, opravách, demontáži nebo při likvidaci zařízení nebo hasicích přístrojů znovuzískávají oprávněnou osobou a následně předávají právnickým a fyzickým osobám, které k tomu mají povolení, k uložení ve zvláštních skladech halonů.

(2) Zvláštními sklady halonů se rozumí systémy zařízení určené ke shromažďování a skladování halonů se zvláště sledovaným provozem do doby jejich mimořádného použití nebo zneškodnění. V těchto systémech se zabezpečuje znovuzískávání, ukládání, detekce, recyklace, regenerace, zpětný výdej, zneškodňování a evidence přijatých halonů, především ze systémů požární ochrany a hasicích přístrojů.

(3) Při vydávání povolení týkajících se zvláštních skladů halonů je součástí tohoto povolení způsob nakládání s nimi.

§ 10
Znovuzískávání regulovaných látek
(K § 29 odst. 1 a 6 zákona)

Regulované látky je nutno znovuzískávat způsobem, který zajišťuje co nejnižší únik regulovaných látek do ovzduší za použití nejlepší dostupné technologie z hlediska ochrany životního prostředí a ekonomické přijatelnosti. Podmínky stanovuje Ministerstvo životního prostředí (dále jen "ministerstvo") v povoleních k této činnosti. Závazná technologie znovuzískávání regulovaných látek a způsob kontroly a evidence těchto látek je uvedena v příloze č. 12 k této vyhlášce.

§ 11
Žádost o povolení k zacházení s regulovanými látkami a s výrobky, které je obsahují
(K § 29 odst. 2 a § 33 odst. 5 zákona)

(1) Zacházet s regulovanými látkami (ve smyslu znovuzískávání, regenerace, recyklace a zneškodnění) mohou organizace mající příslušné povolení podle § 29 odst. 2 zákona se stanovenými odbornými předpoklady pracovníků, kteří tyto činnosti vykonávají.

(2) Žádost o povolení k zacházení s regulovanými látkami a s výrobky, které je obsahují, obsahuje tyto údaje a podklady

a)   u fyzické osoby - jméno a příjmení, datum narození a adresu místa trvalého pobytu a případně odlišující dodatek,
b)   u právnické osoby - obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo, identifikační číslo, bylo-li přiděleno. Dále žadatel uvede číslo jednací živnostenského oprávnění, bylo-li vydáno, nebo obdobný doklad příslušného oprávnění a v případě, že jde o fyzickou osobu oprávněnou k podnikání, uvede obchodní název nebo firmu, pod kterou podniká,
c)   popis preventivních opatření k zamezení úniků regulovaných látek,
d)   popis způsobu kontroly úniků regulovaných látek a
e)   kopii živnostenského listu nebo výpis z obchodního rejstříku.

(3) Žádost dále, s ohledem na předmět žádosti, obsahuje

a)   typ činnosti: sběr a skladování látek, výrobků nebo zařízení, které tyto látky obsahují, recyklování, regenerace, výroba nebo jiné zacházení,
b)   výčet typů výrobků a zařízení, které budou předmětem znovuzískávání regulovaných látek: chladicí nebo klimatizační zařízení, zařízení s tepelnými čerpadly, chladničky a mrazničky, zařízení obsahující rozpouštědla, systémy požární ochrany a hasicí zařízení, jiná zařízení,
c)   výčet regulovaných látek, které budou předmětem znovuzískávání,
d)   popis technického a technologického zařízení, na němž bude zamýšlené zacházení provozováno, a popis postupů zacházení,
e)   množství regulovaných látek, s nimiž bude zacházeno, celkové množství látek a dále seznam jednotlivých látek s příslušnými množstvími.

(4) Vzor žádosti o povolení k zacházení s regulovanými látkami je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce.

§ 12
Náležitosti kontroly a měření úniků regulovaných látek
(K § 29 zákona)

(1) U chladicích a klimatizačních zařízení s obsahem regulovaných látek nad 3 kg, které se nepřemisťují, provádí osoby oprávněné k podnikání jednou za rok kontrolu jejich úniku odborně způsobilou osobou mající k tomu povolení ministerstva podle § 29 odst. 2 zákona (dále jen "revizní technik"), která o zjištěném stavu učiní písemný záznam o kontrole s uvedením zjištěných závad a s potvrzením způsobilosti zařízení k provozu. Při prováděné kontrole úniku regulovaných látek poskytuje provozovatel zařízení potřebnou součinnost.

(2) Osoby oprávněné k podnikání vedou provozní dokumentaci chladicích a klimatizačních zařízení, která obsahuje záznamy o provedených servisních kontrolách, o opravách a o revizích s potvrzením způsobilosti zařízení k provozu revizním technikem. Tyto písemné záznamy jsou uchovávány po celou dobu životnosti chladicího nebo klimatizačního zařízení. Provedení revizní zkoušky je na štítku chladicího nebo klimatizačního zařízení vyznačeno speciální nálepkou, razítkem nebo jiným prokazatelným způsobem.

(3) Kontrolu úniku regulovaných látek provádí odborně způsobilé osoby, kterými jsou

a)   servisní technik zajišťující běžné preventivní prohlídky, údržbu a opravy chladicích a klimatizačních zařízení; při každé této činnosti provádí kontrolu úniku regulovaných látek. O těchto činnostech provede záznam s uvedením zjištěné závady a způsobu jejího odstranění, který bude součástí provozní dokumentace zařízení,
b)   revizní technik na základě žádosti provozovatele provádí kontrolu úniku regulovaných látek, jak je uvedeno v odstavcích 1 a 2. O provedené revizi provede záznam s potvrzením, že zařízení vyhovuje v případě, že úniky jsou nevýznamné a způsobilé k provozu. Revizí ověřená způsobilost zařízení je vyznačována na štítku chladicího nebo klimatizačního zařízení speciální nálepkou, razítkem nebo jiným prokazatelným způsobem. V případě nebezpečí úniku regulovaných látek a porušení ustanovení § 29 odst. 9 zákona oznámí tuto skutečnost orgánům ochrany ovzduší.

(4) U zařízení zkompletovaného ve výrobním závodě a u kterého se již na místě instalace žádné montážní práce s výjimkou připojení elektrické sítě neprovádějí, osvědčuje výrobce provedení těsnostní zkoušky razítkem na štítku zařízení nebo nálepkou osvědčující provedení zkoušky těsnosti.

(5) Pokud je zařízení zkompletované a plněné až na místě, provádí se těsnostní zkouška vzduchem nebo inertním plynem. Těsnostní zkouška se provádí u všech dílů zařízení, které pracují pod tlakem chladiva. Při zkoušce zařízení nesmí být překročen dovolený pracovní tlak zařízení. Jsou-li výrobcem některé díly zařízení dodávány naplněné chladivem, připojí se k potrubí uzavřené a těsnostní zkouška se na nich neprovádí. Obdobně se postupuje, bylo-li zařízení měněno nebo rozebráno, přemístěno a znovu zkompletováno.

(6) Kontrola úniku po opravě, při které došlo k zásahu do chladicího okruhu, se provádí na všech spojích, které byly v průběhu opravy rozebrány a znovu spojeny nebo které mohly být narušeny, a na flexibilním potrubí. Byl-li důvodem k opravě únik chladiva, musí být zdroj úniku nalezen a odstraněn. V opačném případě musí být chladivo odčerpáno a zařízení nesmí být uvedeno do provozu.

(7) Při kontrole úniku prováděném revizním technikem v rámci každoroční prohlídky se kontrolují veškeré rozebíratelné spoje, ucpávky a flexibilní potrubí.

(8) Provádění tlakových zkoušek zařízení, tlakových nádob a jiných součástí chladicího či klimatizačního zařízení se řídí zvláštním právním předpisem.2)

§ 13
Evidence a vykazování regulovaných látek a jejich emisí
(K § 32 a 33 zákona)

Vzory formulářů pro evidenci a vykazování regulovaných látek jsou uvedeny v těchto přílohách

a)   vzor formuláře hlášení o výrobě regulovaných látek podle § 32 odst. 1 zákona v příloze č. 5 k této vyhlášce,
b)   vzor formuláře hlášení o dovozu regulovaných látek podle § 32 odst. 2 zákona v příloze č. 6 k této vyhlášce,
c)   vzor formuláře hlášení o vývozu regulovaných látek podle § 32 odst. 3 zákona v příloze č. 7 k této vyhlášce,
d)   vzor formuláře o počtu užívaných halonových instalací a množství obsažených halonů podle § 32 odst. 4 zákona v příloze č. 8 k této vyhlášce,
e)   vzor formuláře o množství regulovaných látek, s nimiž fyzická osoba zacházela, podle § 33 odst. 6 zákona v příloze č. 9 k této vyhlášce,
f)   vzor formuláře o množství emisí při používání regulovaných látek jako surovin nebo technologických prostředků podle § 33 odst. 7 zákona v příloze č. 10 k této vyhlášce.

§ 14
Seznam nových látek
(K § 30 odst. 4 zákona)

Seznam nových látek je uveden v příloze č. 11 k této vyhlášce.

§ 15
Společné ustanovení

Při vydávání povolení podle § 23 zákona přihlíží ministerstvo k dostupnosti vhodných náhrad.

§ 16
Přechodná ustanovení

(1) Dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost se tato vyhláška zrušuje.

(2) První revize podle § 12 odst. 1 se provede nejpozději do 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

§ 17
Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1.   Vyhláška č. 109/2000 Sb., kterou se stanoví množství látek poškozujících nebo ohrožujících ozonovou vrstvu Země, které jsou určeny pro zajištění základní potřeby v letech 2000 až 2002.
2.   Vyhláška č. 110/2000 Sb., kterou se stanoví celkové roční nejvyšší přípustné množství látek poškozujících nebo ohrožujících ozonovou vrstvu Země, které mohou být vyrobeny nebo dovezeny v letech 2000 až 2002.

§ 18
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministr:
RNDr. Kužvart v. r.

(Přílohy jsou dostupné na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz nejsou k dispozici v textové podobě)


1)   § 9 odst. 1 písm. a) body 1 a 2 zákona č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 149/2000 Sb.
2)   Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení.

E-shop

Nové spolkové právo v otázkách a odpovědích

Nové spolkové právo v otázkách a odpovědích

Kateřina Ronovská, Vlastimil Vitoul, Jana Bílková a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Praktická příručka stručně a srozumitelně zprostředkovává široké veřejnosti důležité informace o základních změnách, ke kterým dochází ve spolkové sféře po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku a celé reformy soukromého práva. Od 1. 1. 2014 se všechna občanská sdružení ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Aplikace platových předpisů ve školství s komentářem a příklady z praxe, 6. vydání

Aplikace platových předpisů ve školství s komentářem a příklady z praxe, 6. vydání

PhDr. Mgr. Jiří Valenta - Anag, spol. s r. o.

Šesté aktualizované vydání publikace Aplikace platových předpisů ve školství s komentářem a příklady z praxe přináší souhrnný popis pravidel odměňování ve školství, a to z hledisek pracovněprávních, odborně ...

Cena: 489 KčKOUPIT

Zákon o kolektivním vyjednávání, komentář

Zákon o kolektivním vyjednávání, komentář

prof. JUDr. Petr Tröster, CSc., Mgr. Pavel Knebl - Wolters Kluwer, a. s.

Ambicí komentáře k zákonu o kolektivním vyjednávání je nejen podání vysvětlujícího textu, ale, a to především, předložení praktické pomůcky všem, kteří se problematikou kolektivního vyjednávání, uzavírání kolektivních smluv, sporů a jejich řešením zaobírají. V publikaci naleznete ...

Cena: 286 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.