Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 348/2002 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2002, částka 126, ze dne 6. 8. 2002

348

VYHLÁŠKA
Národního bezpečnostního úřadu

ze dne 22. července 2002

o bezpečnostní způsobilosti fyzických osob

Národní bezpečnostní úřad stanoví podle § 81d odst. 3, § 81f odst. 5 a § 81i odst. 5 zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 310/2002 Sb., (dále jen "zákon"):

§ 1
Zjišťování osobnostní způsobilosti

(1) Před prováděním psychologického vyšetření fyzické osoby, u které má být zjišťována osobnostní způsobilost na základě posudku o osobnostní způsobilosti podle části druhé zákona (dále jen "žadatel"), je třeba žadatele předem seznámit s průběhem a organizací psychologického vyšetření.

(2) Psychologické vyšetření žadatele lze provádět až po jeho písemném prohlášení, že není pod vlivem alkoholu, omamných nebo psychotropních látek, a necítí se fyzicky nebo duševně unaven či vyčerpán, mimořádně rozrušen, nebo nemocen.

(3) Při psychologickém vyšetření se u žadatele sleduje

a)   anamnéza,
b)   intelekt,
c)   struktura a dynamika osobnosti,
d)   motivace,
e)   chování a
f)   postoje a hodnoty.

§ 2
Podmínky, metody a techniky psychologického vyšetření

(1) Psychologické vyšetření se provádí jednotlivě u každého žadatele.

(2) K provedení psychologického vyšetření se používají standardní metody skládající se vždy alespoň z

a)   orientačního intelektového testu,
b)   osobnostních dotazníků,
c)   částečně strukturovaného rozhovoru.

§ 3
Posudek o osobnostní způsobilosti

(1) Posudek o osobnostní způsobilosti fyzické osoby (dále jen "posudek") obsahuje

a)   jméno, příjmení a datum narození,
b)   anamnestické údaje,
c)   popis osobnosti,
d)   výsledky vyšetření,
e)   datum vyšetření,
f)   razítko psychologického pracoviště vydávajícího posudek a
g)   jméno, příjmení a podpis vyšetřujícího psychologa.

(2) Posudek neobsahuje závěr, zda žadatel je, či není osobnostně způsobilý.

(3) Posudek vydá psychologické pracoviště v listinné formě ve dvou vyhotoveních do deseti pracovních dnů ode dne psychologického vyšetření. Jeden výtisk posudku se předá osobně žadateli zároveň s ústním výkladem výsledků vyšetření, nebo jej psychologické pracoviště zašle žadateli na jeho žádost do vlastních rukou. Druhý výtisk přiloží k materiálům vzniklým v rámci psychologického vyšetření.

§ 4
Psychologická pracoviště

(1) Pro účely části druhé zákona provádí psychologická vyšetření psychologické pracoviště Národního bezpečnostního úřadu (dále jen "Úřad"), nebo psychologická pracoviště akreditovaná Úřadem.

(2) Seznam psychologických pracovišť Úřad zveřejňuje ve Věstníku Národního bezpečnostního úřadu.

§ 5
Metodický dohled a podmínky akreditace

(1) Úřad metodickým dohledem zajišťuje jednotné provádění psychologického vyšetření.

(2) Podmínky akreditace psychologického pracoviště

a)   vyšetřujícím psychologem akreditovaného psychologického pracoviště může být absolvent jednooborového studia psychologie na vysoké škole s praxí delší 5 let, z níž nejméně polovina musí být tvořena psychodiagnostikou, který byl proškolen Úřadem k jednotnému provádění vyšetření,
b)   akreditované psychologické pracoviště v případě změny vyšetřujícího psychologa oznámí tuto skutečnost Úřadu, předloží doklad o vzdělání a praxi vyšetřujícího psychologa, který absolvuje školení podle písmene a),
c)   akreditované pracoviště souhlasí, aby se psycholog Úřadu seznamoval s materiály, na jejichž základě byl posudek vypracován,
d)   po zániku akreditovaného pracoviště nebo po uplynutí doby platnosti akreditace odevzdá neprodleně psychologické pracoviště akreditaci a veškerý materiál poskytnutý Úřadem,
e)   žádost o akreditaci se písemně podává řediteli Úřadu, přílohou je doklad o vzdělání a praxi vyšetřujícího psychologa,
f)   akreditace se vydává na dobu 2 let; před uplynutím této doby je možno opětovně požádat o vydání akreditace.

§ 6
Žádost o vydání dokladu o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby

V příloze č. 1 k této vyhlášce je upravena žádost o vydání dokladu o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby (dále jen "doklad"); žádost se poskytuje v písemné nebo elektronické formě. Pro podání žádosti lze použít kteroukoliv z těchto forem.

§ 7
Náležitosti dokladu

Doklad obsahuje

a)   název,
b)   jméno a příjmení,
c)   místo narození,
d)   státní občanství,
e)   rodné číslo, není-li, datum narození,
f)   dobu platnosti,
g)   způsob posouzení osobnostní způsobilosti,
h)   kým a kdy byl doklad vydán,
i)   číslo dokladu a
j)   otisk úředního razítka a podpis oprávněné osoby.

§ 8

V příloze č. 2 k této vyhlášce je upraven vzor prohlášení k osobnostní způsobilosti.

§ 9
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ředitel:
Ing. Kadlec v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 348/2002 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 348/2002 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

E-shop

Rodičovská odpovědnost

Rodičovská odpovědnost

JUDr. Renáta Šínová, Ph.D., JUDr. Lenka Westphalová, Ph.D., doc. JUDr. Zdeňka Králíčková a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie přináší komplexní výklad aktuální právní úpravy rodičovské odpovědnosti, jež lze považovat za jeden ze základních pilířů vztahů mezi rodiči a dětmi. S ohledem na rostoucí význam mezinárodního prvku v rodinněprávních vztazích, stejně jako vzrůstající tlak na sjednocování ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Obchodní zákoník s komentářem

Obchodní zákoník s komentářem

Štenglová, Plíva, Tomsa a kolektiv - C. H. Beck

Třinácté vydání tohoto úspěšného díla navazuje na vydání předchozí a rozšiřuje výklad především v oblasti práva obchodních společností, v jejichž úpravě došlo v minulém roce k několika velmi významným změnám, zejména v návaznosti na změny v příslušných předpisech Evropské unie. V ...

Cena: 3 030 KčKOUPIT

Přehled judikatury ve věcech vyživovací povinnosti rodičů

Přehled judikatury ve věcech vyživovací povinnosti rodičů

JUDr. Petra Polišenská - Wolters Kluwer, a. s.

Přehled judikatury ve věcech vyživovací povinnosti rodičů představuje rozhodnutí vztahující se k § 85 až 87 a § 96 až 103 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině. Pro komplexní náhled na problematiku výživného dětí, je zahrnuta do Přehledu i judikatura vztahující se k ustanovením § 213 ...

Cena: 715 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.