Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


339

NAŘĺZENĺ VLÁDY

ze dne 3. července 2002

o postupech při poskytování informací v oblasti technických předpisů, technických dokumentů a technických norem

Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 205/2002 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 7 zákona:

ČÁST PRVNĺ
POSKYTOVÁNĺ INFORMACĺ VE VZTAHU K ČLENSKÝM STÁTŮM EVROPSKÉ UNIE A ORGÁNŮM EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVĺ

§ 1
Předmět úpravy

(1) Toto nařízení upravuje v souladu s právem Evropských společenství1) postup, rozsah a náležitosti poskytování informací o návrzích technických předpisů (§ 3 zákona), technických dokumentů a technických norem.

(2) Toto nařízení se nevztahuje na

a)   technické předpisy a technické dokumenty, které
1.  přejímají právní předpisy Evropských společenství,
2.  přejímají závazky vyplývající z mezinárodních smluv, které vedou k přijetí společných technických specifikací nebo pravidel pro služby v Evropském společenství,
3.  jsou ochranným opatřením podle zvláštního právního předpisu,2)
4.  jsou opatřením při výskytu nebezpečného výrobku na trhu podle zvláštního právního předpisu,3)
5.  jsou vydány na základě rozsudku Soudního dvora Evropských společenství,
6.  jsou změnou technického předpisu nebo technického dokumentu provedenou na žádost Komise Evropských společenství (dále jen "Komise"),
7.  obsahují pravidla pro služby uvedené v příloze k tomuto nařízení,
b)   právní předpisy nezbytné pro ochranu osob, zejména zaměstnanců, kteří výrobky používají, za předpokladu, že se tyto právní předpisy netýkají technických požadavků na výrobky.

(3) Službou se pro účely tohoto nařízení rozumí každá činnost poskytovaná zpravidla za úplatu, na dálku, elektronicky a na individuální žádost příjemce služby.

Podrobnosti při poskytování informací v oblasti technických předpisů a technických dokumentů
§ 2

(1) Ministerstva, jiné ústřední správní úřady a Česká národní banka při zpracovávání návrhů technických předpisů a technických dokumentů (dále jen "návrh") v rámci své působnosti Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále jen "Úřad")

a)   předají návrh ve stadiu, kdy v něm mohou být ještě provedeny změny, nejméně ve lhůtě 100 dnů před plánovaným datem předložení návrhu ke schválení, spolu s
1.  oznámením důvodů, pro které je nezbytné takový návrh předložit,
2.  informacemi o technické normě, pokud návrh přejímá plné znění mezinárodní nebo evropské normy; v takovém případě není nutné poskytnout text návrhu,
3.  údaji o právních předpisech, popřípadě jiných dokumentech, jestliže je jejich znalost nezbytná pro posouzení důsledků návrhu,
b)   oznámí vyhodnocení a způsob vypořádání připomínek nebo podrobných stanovisek Komise nebo členských států Evropské unie (dále jen "členské státy"),
c)   předají návrh znovu, jsou-li v něm provedeny podstatné změny,
d)   poskytnou bez zbytečného odkladu schválený technický předpis nebo technický dokument.

(2) Pokud se na návrh vztahuje také informační povinnost podle zvláštního právního předpisu, přejímajícího právní předpis Evropských společenství, která zahrnuje informace uvedené v odstavci 1, postačí oznámení podle tohoto zvláštního právního předpisu, pokud je v takovém oznámení výslovně uvedeno, že je zároveň oznámením podle právního předpisu Evropských společenství.1)

(3) U návrhů, které mohou omezit uvedení na trh nebo používání chemické látky, přípravku nebo výrobku z důvodu ochrany veřejného zdraví nebo ochrany spotřebitelů či životního prostředí, příslušný správní úřad předá Úřadu rovněž buď přehled všech příslušných údajů o dotyčné látce, přípravku či výrobku a o známých a dostupných náhražkách, nebo odkazy na ně, pokud jsou takové údaje dostupné, a dále sdělí předpokládané účinky na veřejné zdraví a ochranu spotřebitele a životní prostředí spolu s posouzením rizika chemické látky provedeným vhodným způsobem v souladu s obecnými zásadami hodnocení rizika chemických látek uvedenými ve zvláštním právním předpisu.4) Tímto ustanovením není dotčeno poskytování informací podle zvláštních právních předpisů.

§ 3

(1) Informace a dokumenty poskytované podle § 2 odst. 1 a 3 předává Úřad bez zbytečného odkladu Komisi.

(2) Informace a dokumenty poskytnuté Komisí předá Úřad bez zbytečného odkladu příslušnému ministerstvu, jinému ústřednímu správnímu úřadu nebo České národní bance.

§ 4

(1) Ministerstvo, jiný ústřední správní úřad nebo Česká národní banka nepředloží ke schválení nebo návrh neschválí ve lhůtě 3 měsíce od data, kdy Komise obdrží oznámení o návrhu; o této skutečnosti informuje Úřad příslušné ministerstvo, jiný ústřední správní úřad nebo Českou národní banku.

(2) Lhůta podle odstavce 1 se prodlužuje na

a)   4 měsíce v případě návrhu technického dokumentu, který má formu dohody, doručí-li Komise nebo členský stát k návrhu podrobné stanovisko, z něhož vyplývá, že návrh může vytvořit technické překážky obchodu,
b)   4 měsíce v případě návrhu obsahujícího pravidla pro služby, doručí-li Komise nebo členský stát k návrhu podrobné stanovisko, z něhož vyplývá, že návrh může vytvořit překážky volného pohybu služeb nebo svobody podnikání poskytovatelů služeb v rámci vnitřního trhu Evropských společenství,
c)   6 měsíců v případě návrhu, doručí-li Komise nebo členský stát k návrhu podrobné stanovisko, z něhož vyplývá, že návrh může vytvořit technické překážky obchodu,
d)   12 měsíců v případě návrhu s výjimkou pravidel pro služby, oznámí-li Komise svůj záměr navrhnout nebo přijmout právní předpis v této věci,
e)   12 měsíců v případě návrhu, včetně pravidel pro služby, oznámí-li Komise, že se návrh týká věci, která je v působnosti návrhu právního předpisu předloženého Radě Evropských společenství,
f)   18 měsíců, přijme-li Rada Evropských společenství společné stanovisko k případům uvedeným v písmenech d) a e).

(3) Lhůta podle odstavce 2 písm. d), e) a f) může být ukončena dříve, a to dnem, kdy

a)   Komise informuje členské státy, že již nemá v úmyslu navrhnout nebo přijmout právní předpis nebo že svůj návrh či záměr vzala zpět, nebo
b)   Komise nebo Rada Evropských společenství přijme právní předpis v této věci.

(4) Odstavce 1 až 3 se nevztahují na případy, kdy ministerstvo, jiný ústřední správní úřad nebo Česká národní banka mají prokazatelné důvody pro závěr, že

a)   Česká republika je z naléhavých důvodů způsobených vážnými a nepředvídatelnými okolnostmi souvisejícími s ochranou veřejného zdraví nebo s bezpečností, ochranou živočichů či rostlin a v případě pravidel pro služby též z důvodů mravnosti, zejména při ochraně nezletilců, nucena ve velmi krátké lhůtě připravit technické předpisy nebo technické dokumenty, nebo
b)   Česká republika je z naléhavých důvodů způsobených vážnými okolnostmi souvisejícími s ochranou bezpečnosti finančního systému, zejména s ochranou vkladatelů, investorů a pojištěnců nucena okamžitě vydat a zavést pravidla pro investiční služby.

(5) Odstavce 1 až 4 se nepoužijí pro technické předpisy a technické dokumenty, které zakazují výrobu, pokud nebrání volnému pohybu zboží.

§ 5

V každém technickém předpisu nebo technickém dokumentu, který byl oznámen v souladu s právním předpisem Evropských společenství,1) musí být tato skutečnost uvedena.

§ 6
Podrobnosti při poskytování informací v oblasti
technických norem

(1) Právnická osoba pověřená zabezpečováním tvorby a vydáváním českých technických norem, jejich změn a zrušení podle § 5 zákona (dále jen "pověřená právnická osoba") při plnění informačních povinností

a)   informuje Komisi a příslušné orgány pověřené tvorbou evropských nebo národních technických norem v členských státech Evropské unie, zveřejněné ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, o návrhu české technické normy, pokud se nejedná o identické nebo ekvivalentní převzetí mezinárodní nebo evropské normy,
b)   uvede v informaci podle písmene a), zda česká technická norma
1.  přejímá mezinárodní technickou normu, aniž by s ní byla identická nebo ekvivalentní,
2.  bude novou českou technickou normou,
3.  bude změnou české technické normy,
c)   zašle na vyžádání příslušnému orgánu uvedenému v písmenu a) návrhy českých technických norem a podle požadavků je informuje o opatřeních, která byla na základě jejich připomínek k návrhům přijata,
d)   zašle Komisi na vyžádání seznam předmětů normalizačních prací (dále jen "normalizační program").

(2) Pověřená právnická osoba dále

a)   zveřejní návrhy českých technických norem tak, aby připomínky bylo možno rovněž získat od subjektů se sídlem v členských státech Evropské unie,
b)   umožní orgánům pověřeným tvorbou národních technických norem v členských státech Evropské unie zapojit se do plánovaných činností při tvorbě českých technických norem, například vysláním pozorovatele,
c)   umožní projednání normalizačního programu na evropské úrovni v souladu s pravidly stanovenými evropskými normalizačními orgány,
d)   nepřijme během přípravy evropské technické normy, jejíž vypracování si vyžádala Komise, nebo po jejím schválení žádná opatření, která by mohla být na újmu zamýšlené harmonizaci, a zejména, že v dotyčné oblasti nezveřejní žádnou novou nebo revidovanou českou technickou normu, která by nebyla v plném souladu s existující evropskou technickou normou.

§ 7
Zastoupení ve stálém výboru

Zástupcem České republiky ve stálém výboru1) složeném ze zástupců jmenovaných členskými státy je fyzická osoba určená Úřadem z řad jeho zaměstnanců; zástupce může při výkonu své funkce využívat dalších odborníků nebo poradců.

ČÁST DRUHÁ
INFORMACE POSKYTOVANÉ NA ZÁKLADĚ MEZINÁRODNĺCH SMLUV

§ 8

Ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) uvozujícího ustanovení a bodu 1 se použije přiměřeně i na postup ministerstev, jiných ústředních správních úřadů, České národní banky a Úřadu při poskytování informací o technických předpisech, technických dokumentech a technických normách ve vztahu k zemím, s nimiž je sjednána mezinárodní smlouva, jíž je Česká republika vázána.5)

ČÁST TŘETĺ
ÚČINNOST

§ 9

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

Předseda vlády:
Ing. Zeman v. r.
Místopředseda vlády
a ministr průmyslu a obchodu:
doc. Ing. Grégr v. r.

Příloha k nařízení vlády č. 339/2002 Sb.

Pravidla pro služby, na která se toto nařízení nevztahuje

Toto nařízení se nevztahuje na pravidla pro služby

1.  která nejsou speciálně zaměřená na služby informační společnosti,
2.  v oblasti telekomunikačních služeb, které jsou upraveny zvláštním právním předpisem,6)
3. v oblasti cenných papírů podle zvláštních právních předpisů,7)
4. související s činnostmi podléhajícími vzájemnému uznávání podle zvláštního právního předpisu,8)
5. související s pojišťovacími a zajišťovacími činnostmi podle zvláštního právního předpisu,9)
6. vydaná
a) regulovanými trhy nebo pro regulované trhy podle zvláštních právních předpisů,7)
b) jinými trhy nebo orgány anebo pro jiné trhy nebo orgány, které pro regulované trhy provádějí clearingové nebo zúčtovací operace,
s tím, že pro případy podle tohoto bodu zůstává povinnost zaslat konečné znění návrhu ve smyslu § 2 odst. 1 písm. f).

 
1)   Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 98/34/ES o postupu poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 98/48/ES.
2)   § 7a zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění zákona č.  22/1997 Sb. a zákona č. 205/2002 Sb.
3)   § 6 zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků.
4)   Zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5)   Dohoda o zřízení Světové obchodní organizace (WTO), vyhlášená pod č.  191/1995 Sb.
6)   Zákon č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
7)   Zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů.  
Zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
8)   Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
9)   Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

E-shop

Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem

Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem

JUDr. František Ištvánek, JUDr. Pavel Simon, Mgr. František Korbel, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Zákon o odpovědnosti státu je primárním právním předpisem při uplatňování náhrady škody, o níž se poškození domnívají, že jim ji způsobil stát, resp. územní samosprávný celek při výkonu veřejné moci svěřené ...

Cena: 719 KčKOUPIT

Rozumíme účetní závěrce podnikatelů, 2. vydání

Rozumíme účetní závěrce podnikatelů, 2. vydání

Hana Březinová - Wolters Kluwer, a. s.

K účetní závěrce je v publikaci přistoupeno způsobem, jenž umožnil její plné přiblížení čtenáři, který nemusí být znalý účtování. Je seznámen s podstatou účetních výkazů, které jsou podloženy účetními zásadami a vytvořeny na základě aplikace účetních metod. Čtenáři se dostane ...

Cena: 349 KčKOUPIT

Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy pro rok 2018

Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy pro rok 2018

Ing. Jaroslav Jindrák - Anag, spol. s r. o.

Tato sbírka souvztažností rozpracovává vyhlášku č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.