Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 322/2002 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2002, částka 118, ze dne 19. 7. 2002

322

NAŘĺZENĺ VLÁDY

ze dne 19. června 2002,

kterým se stanoví podmínky, výše a způsob poskytnutí příspěvku k řešení sociálních důsledků transformace státní organizace České dráhy

Vláda nařizuje podle § 36 zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů:

§ 1

(1) Toto nařízení stanoví podmínky, výši a způsob poskytnutí příspěvku k řešení sociálních důsledků restrukturalizace státní organizace České dráhy (dále jen "České dráhy").

(2) Příspěvek podle odstavce 1 (dále jen "příspěvek") poskytuje z prostředků státního rozpočtu Ministerstvo dopravy a spojů (dále jen "ministerstvo").

§ 2

(1) Příspěvek se poskytne zaměstnanci akciové společnosti České dráhy nebo zaměstnanci státní organizace Správa železniční dopravní cesty, který bezprostředně přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení měl sjednán s Českými dráhami pracovní poměr na dobu neurčitou a jemuž je v době ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení do 31. prosince 2005 skončen pracovní poměr, sjednaný na dobu neurčitou, výpovědí ze strany zaměstnavatele nebo dohodou z důvodů podle § 46 odst. 1 písm. a), b) nebo c) zákoníku práce, pokud jsou vázány na organizační změny nebo souvisí s restrukturalizací Českých drah, a který splňuje tyto další podmínky:

a)   odpracoval v pracovním poměru u Českých drah, jejich právních předchůdců a u právních nástupců Českých drah nejméně 10 let, z toho ke dni skončení pracovního poměru nepřetržitě nejméně 5 let, a do dne dosažení věku potřebného pro vznik nároku na starobní důchod1) mu chybí nejvýše 5 let,
b)   utrpěl při výkonu práce u Českých drah, jejich právních předchůdců nebo právních nástupců pracovní úraz s trvalými následky nebo onemocněl nemocí z povolání s trvalými následky,2)
c)   trvale pečuje o dítě považované za nezaopatřené podle zvláštního právního předpisu3) a je svobodný, rozvedený nebo ovdovělý,

(dále jen "oprávněný zaměstnanec").

(2) Příspěvek se skládá z pevné složky a pohyblivé složky.

(3) Pevná složka činí

a)   110 000 Kč při skončení pracovního poměru oprávněného zaměstnance 3 a nejvíce 5 let přede dnem dosažení věku potřebného pro vznik nároku na starobní důchod,1)
b)   60 000 Kč při skončení pracovního poměru oprávněného zaměstnance více než 5 měsíců a méně než 3 roky přede dnem dosažení věku potřebného pro vznik nároku na starobní důchod,‰1)
c)   30 000 Kč při skončení pracovního poměru oprávněného zaměstnance méně než 5 měsíců přede dnem dosažení věku potřebného pro vznik nároku na starobní důchod.1)

(4) Pohyblivá složka činí jednu desetinu násobku průměrného měsíčního výdělku4) oprávněného zaměstnance, nejvýše však 30 000 Kč, a počtu celých kalendářních měsíců, které oprávněnému zaměstnanci zbývají do dne dosažení věku potřebného pro vznik nároku na starobní důchod,1) nejvýše však 60 měsíců.

§ 3

(1) Příspěvek se při splnění podmínek podle § 2 odst. 1 vyplatí po skončení pracovního poměru takto:

a)   jednorázově bez žádosti v celé výši pevné a pohyblivé složky v nejbližším výplatním termínu, nejpozději však do konce druhého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém oprávněnému zaměstnanci pracovní poměr skončil, jde-li o oprávněného zaměstnance, kterému chybí od skončení pracovního poměru k dosažení věku potřebného pro vznik nároku na starobní důchod1) 12 a méně měsíců,
b)   ve dvou částech po skončení pracovního poměru, jde-li o ostatní oprávněné zaměstnance.

(2) První část příspěvku ve výši 60 % z částky vypočtené podle § 2 odst. 3 a 4 se bez žádosti vyplatí oprávněnému zaměstnanci v nejbližším výplatním termínu, nejpozději však do konce druhého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém jeho pracovní poměr skončil.

(3) Druhá část příspěvku ve výši 40 % z částky vypočtené podle § 2 odst. 3 a 4 se vyplatí na základě písemné žádosti oprávněného zaměstnance nejdříve uplynutím dvanáctého kalendářního měsíce a nejpozději do 24 měsíců od posledního dne kalendářního měsíce, ve kterém jeho pracovní poměr skončil. Tato druhá část příspěvku se zvýší o

a)   6 000 Kč, pokud oprávněný zaměstnanec do 4 měsíců ode dne skončení pracovního poměru nastoupil do nového pracovního poměru sjednaného na dobu určitou, nejméně na dobu 6 měsíců, nebo na dobu neurčitou, který ke dni podání žádosti o výplatu druhé části příspěvku nadále trvá, nebo uzavřel s úřadem práce písemnou dohodu o rekvalifikaci, tuto absolvoval nebo se jí podrobuje,
b)   4 000 Kč, pokud oprávněný zaměstnanec do 8 měsíců ode dne skončení pracovního poměru nastoupil do nového pracovního poměru sjednaného na dobu určitou, nejméně na dobu 6 měsíců, nebo na dobu neurčitou, který ke dni podání žádosti o výplatu druhé části příspěvku nadále trvá, nebo uzavřel s úřadem práce písemnou dohodu o rekvalifikaci, tuto absolvoval nebo se jí podrobuje,
c)   2 000 Kč, pokud oprávněný zaměstnanec do 12 měsíců ode dne skončení pracovního poměru nastoupil do nového pracovního poměru sjednaného na dobu určitou, nejméně na dobu 6 měsíců, nebo na dobu neurčitou, který ke dni podání žádosti o výplatu druhé části příspěvku trvá, nebo uzavřel s úřadem práce písemnou dohodu o rekvalifikaci, tuto absolvoval nebo se jí podrobuje,
d)   10 000 Kč, pokud oprávněný zaměstnanec do 6 měsíců ode dne skončení pracovního poměru začal vykonávat samostatnou výdělečnou činnost a tuto nepřetržitě vykonává do dne podání žádosti o výplatu druhé části příspěvku.

(4) Druhou část příspěvku lze vyplatit za podmínky, že

a)   oprávněný zaměstnanec ucházející se u úřadu práce o zprostředkování zaměstnání nebyl vyřazen z evidence uchazečů o zaměstnání5) proto, že bez vážných důvodů odmítl nastoupit do vhodného zaměstnání nebo úmyslně mařil součinnost s úřadem práce při zprostředkování zaměstnání,
b)   zaměstnanec neodmítl nebo bez vážných důvodů předčasně neukončil nabídnutou rekvalifikaci podle zvláštního právního předpisu,6)
c)   zaměstnanec neuzavřel nový pracovní poměr u právních nástupců Českých drah, nebo
d)   zaměstnanec požádal o výplatu do konce patnáctého kalendářního měsíce od posledního dne kalendářního měsíce, ve kterém jeho pracovní poměr skončil.

(5) Při sjednání pracovního poměru na dobu kratší, než je stanovená týdenní pracovní doba, se zvýšení druhé části příspěvku podle odstavce 3 písm. a) až c) úměrně krátí.

§ 4

Splnění podmínek pro výplatu druhé části příspěvku podle § 3 odst. 3 prokazuje oprávněný zaměstnanec těmito doklady přiloženými k žádosti:

a)   v případě neuzavření pracovního poměru a neúčasti na rekvalifikaci potvrzením příslušného úřadu práce, zda je, nebo není veden v evidenci uchazečů o zaměstnání a zda byl, či nebyl z této evidence vyřazen včetně důvodu vyřazení,
b)   v případě uzavření pracovního poměru a nástupu do zaměstnání ověřenou kopií pracovní smlouvy, potvrzením zaměstnavatele o délce stanovené, popřípadě sjednané týdenní pracovní doby a potvrzením příslušného úřadu práce, že ode dne nástupu do zaměstnání není veden v evidenci uchazečů o zaměstnání,
c)   v případě účasti na rekvalifikaci uzavřenou dohodou o rekvalifikaci a potvrzením příslušného úřadu práce, že je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání,
d)   pro účely výplaty podle § 3 odst. 3 písm. d) dokladem potvrzujícím oprávnění k zahájení výkonu samostatné výdělečné činnosti podle zvláštních právních předpisů7) a potvrzením příslušné okresní správy sociálního zabezpečení a příslušného finančního úřadu o registraci jako osoba samostatně výdělečně činná.

§ 5

(1) Prostředky ze státního rozpočtu ke krytí výplaty příspěvku převede ministerstvo na zvláštní vázané účty akciové společnosti České dráhy a státní organizace Správa železniční dopravní cesty u banky, a to na základě rozpisu, který sestaví po dohodě s Ministerstvem financí a po projednání s akciovou společností České dráhy a státní organizací Správa železniční dopravní cesty.

(2) Právnické osoby uvedené v odstavci 1 evidují stav a pohyb prostředků vedených na zvláštním bankovním účtu podle odstavce 1 ve svém účetnictví na samostatném podrozvahovém účtu a po uplynutí každého kalendářního čtvrtletí prokazují ministerstvu správnost vyplacených částek z tohoto účtu.

(3) Příspěvek vyplácí právnické osoby uvedené v odstavci 1 za podmínek stanovených tímto nařízením. V případě neoprávněného použití nebo zadržení prostředků státního rozpočtu určených na výplatu příspěvku se postupuje podle zvláštního právního předpisu upravujícího porušení rozpočtové kázně.8)

8)  

§ 44 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 157/2001 Sb. a zákona č. 320/2001 Sb.

§ 6

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vzniku akciové společnosti České dráhy.

Předseda vlády:
Ing. Zeman v. r.
Ministr dopravy a spojů:
Ing. Schling v. r.


1)   § 29 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č.  134/1997 Sb. a zákona č. 289/1997 Sb.
2)   § 190 odst. 3 zákoníku práce.
Nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání.
3)   § 11 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č.  137/1996 Sb. a zákona č. 242/1997 Sb.
4)   § 17 zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ve znění zákona č. 74/1994 Sb. a zákona č. 217/2000 Sb.
5)   § 7 odst. 3 zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č.  578/1991 Sb. a zákona č. 167/1999 Sb.
6)   § 10 zákona č. 1/1991 Sb., ve znění zákona č. 231/1992 Sb. a zákona č.  167/1999 Sb.
7)   Například zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

E-shop

ÚZ č. 1223 - Životní prostředí

ÚZ č. 1223 - Životní prostředí

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění 28 zákonů, které jsou rozděleny do 14 kapitol: obecně závazné právní předpisy (zákon o životním prostředí, o právu na informace, o inspekci); vodní hospodářství; ochrana ovzduší, přírody a krajiny; ochrana zemědělského půdního fondu a horninového ...

Cena: 319 KčKOUPIT

Příklady z trestního práva hmotného a procesního, 3. vydání

Příklady z trestního práva hmotného a procesního, 3. vydání

Tomáš Gřivna, Rudolf Vokoun, Lukáš Boleslav a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Sbírka příkladů je dílem autorského kolektivu z právnických fakult Univerzity Karlovy v Praze a Univerzity Palackého v Olomouci. Příklady jsou sestaveny tak, že pokrývají materii trestního práva hmotného (obecné i zvláštní části) i procesního i zákona o trestní odpovědnosti ...

Cena: 180 KčKOUPIT

Zákon o soudních poplatcích s komentářem

Zákon o soudních poplatcích s komentářem

R. Waltr - C. H. Beck

- Komentář vysvětluje, která řízení a úkony podléhají placení soudních poplatků, kdo je poplatníkem, které soudy jsou příslušné k rozhodování o poplatcích, kdy vzniká poplatková povinnost, jak se stanoví výše poplatků, jakým způsobem se platí, jaké jsou následky jejich nezaplacení, ...

Cena: 530 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.