Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 317/2002 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2002, částka 116, ze dne 18. 7. 2002

317

VYHLÁŠKA
Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

ze dne 13. června 2002

o typovém schvalování obalových souborů pro přepravu, skladování a ukládání jaderných materiálů a radioaktivních látek, o typovém schvalování zdrojů ionizujícího záření a o přepravě jaderných materiálů a určených radioaktivních látek (o typovém schvalování a přepravě)

Státní úřad pro jadernou bezpečnost stanoví podle § 47 odst. 7 zákona k provedení § 9 odst. 1 písm. m) a p), § 13 odst. 3 písm. d), § 20 odst. 1 písm. b) a d) a § 23 zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 13/2002 Sb., (dále jen "zákon"):

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška

a)   upravuje podrobnosti a postup typového schvalování obalových souborů pro přepravu skladování nebo ukládání jaderných materiálů a radioaktivních látek a zdrojů ionizujícího záření, ověřování a dokladování jejich shody se schváleným typem,
b)   stanoví jaderné materiály a radioaktivní látky, k jejichž přepravě je třeba povolení, způsob zabezpečení přepravy, obsah, rozsah a způsob provedení schvalované dokumentace, která je součástí žádosti o povolení,
c)   upravuje v souladu s právem Evropských společenství rozsah a způsoby mezinárodní přepravy radioaktivních odpadů a uzavřených zářičů.1)

ČÁST PRVNĺ
Typové schvalování

§ 2
Typově schvalované výrobky
(K § 23 odst. 1 zákona)

(1) Typovému schválení podléhají

a)   tyto druhy obalových souborů určených pro přepravu, skladování a ukládání jaderných materiálů a radioaktivních látek
   1 . obalové soubory typu IP - 1, IP - 2 a IP - 3 pro přepravu jaderných materiálů,
   2.  obalové soubory pro přepravu 0,1 kg a více hexafluoridu uranu,
   3.  obalové soubory typu A pro přepravu jaderných materiálů,
   4.  obalové soubory typu B(U), B(M) a C pro přepravu jaderných materiálů a radioaktivních látek,
   5.  obalové soubory typu D, určené k ukládání vyhořelého nebo ozářeného jaderného paliva nebo radioaktivních odpadů vzniklých jeho přepracováním,
   6.  obalové soubory typu S, určené ke skladování jaderných materiálů a radioaktivních látek, a to pro radioaktivní látky zvláštní formy, jejichž aktivita převyšuje hodnoty A?1, nebo pro radioaktivní látky jiné než zvláštní formy, jejichž aktivita převyšuje hodnoty A?2. Hodnoty A?1 a A?2 jsou uvedeny v tabulce 1. ( I.) přílohy č. 3,
b)   radioaktivní látky zvláštní formy, kterými jsou pevné nerozptýlitelné radioaktivní látky nebo radioaktivní látky v těsně uzavřeném pouzdru a radioaktivní látky s malou rozptýlitelností, kterými jsou radioaktivní látky v pevném skupenství, které mají omezenou schopnost se rozptylovat, nebo radioaktivní látky v uzavřeném pouzdru,
c)   zdroje ionizujícího záření
   1.  generátory záření, kromě nevýznamných zdrojů ionizujícího záření,
   2.  uzavřené radionuklidové zářiče a zařízení, která uzavřené zářiče obsahují,
   3.  otevřené radionuklidové zářiče určené pro použití při lékařském ozáření a v průmyslových aplikacích, kromě radiofarmak registrovaných podle zvláštního právního předpisu2) se souhlasem Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (dále jen "Úřad"),
   4.  ionizační hlásiče požáru,
   5.  světelné zdroje s radionuklidovými zářiči,
   6.  spotřební výrobky, stanovené zvláštním právním předpisem,3) které obsahují radioaktivní látky, a výrobky, do nichž byly při jejich výrobě záměrně přidány radioaktivní látky.

(2) Typovému schválení podléhají také výrobky uvedené v odstavci 1 písm. b) a c), pokud jsou uváděny na trh jako použité nebo po celkové opravě, a výrobky uvedené v odstavci 1 písm. a) v případech, které stanoví rozhodnutí o typovém schválení.

(3) Výrobky uvedené v odstavci 1, které jsou určené k předvádění nebo testování a nejsou určeny k uvádění na trh, typovému schválení nepodléhají.

§ 3
Náležitosti žádosti o typové schválení
(K § 23 odst. 2 zákona)

(1) Žádost o typové schválení obsahuje

a)   u fyzické osoby obchodní firmu, datum narození, adresu místa trvalého pobytu, identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, případně jméno a příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu odpovědného zástupce,4) je-li ustanoven; u právnické osoby obchodní firmu, sídlo, identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, jméno a příjmení, adresu místa trvalého pobytu osoby nebo osob, které jsou jejím statutárním orgánem nebo ustanoveným odpovědným zástupcem,
b)   identifikaci výrobce, je-li rozdílný od žadatele; u fyzické osoby obchodní firmu, sídlo nebo místo podnikání, identifikační číslo, pokud bylo přiděleno; u právnické osoby obchodní firmu, sídlo, identifikační číslo, pokud bylo přiděleno,
c)   identifikaci schvalovaného výrobku, název, popis, označení konstrukčního typu, jeho částí, klasifikaci,3) využití a u obalového souboru mezní hodnoty jeho využití,
d)   popis použití a způsobu uvádění výrobku na trh a u zdrojů ionizujícího záření také odůvodnění jeho použití podle § 4 odst. 2 zákona,
e)   uvedení seznamu právních předpisů a technických norem uplatněných v dokladech pro typové schvalování,
f)   stanovení doby k pravidelnému opakování provozních kontrol a jejich způsobu a rozsahu, u zdrojů ionizujícího záření také údaje o rozsahu a způsobu provádění přejímacích zkoušek, zkoušek dlouhodobé stability a provozní stálosti podle zvláštního právního předpisu,3)
g)   návod k použití v českém jazyce zahrnující pravidla bezpečného zacházení s výrobkem,
h)   požadovanou dobu platnosti typového schválení,
i)   popis způsobu zabezpečení jakosti stanovené zvláštním právním předpisem,5)
j)   dokumentace zkoušek podle § 4.

(2) Žádost o typové schválení je dokládána

a)   u všech obalových souborů
   1.  materiálovou specifikací radioaktivních látek nebo jaderných materiálů, pro které je obalový soubor projektován, zejména popisem jejich fyzikálního a chemického stavu,
   2.  podrobným popisem typu obalového souboru, včetně konstrukční dokumentace, kompletních technických výkresů, seznamu materiálů a technologických metod, které byly využity k jeho výrobě,
   3.  popis způsobu zabezpečení jakosti stanovené zvláštním právním předpisem,5)
   4.  technologickou a výrobní dokumentací s podrobným popisem materiálů a technologických metod, použitých při výrobě zádržného (kontejmentového) systému, popisem odběru vzorků a druhů zkoušek, které se mají provést, je-li obalový soubor projektován pro maximální normální provozní přetlak vyšší než 100 kPa,
   5.  doklady o zajištění radiační ochrany anebo doklady o zajištění jaderné bezpečnosti, je-li obalový soubor projektován pro zvláštní štěpné materiály nebo 241Pu,
   6.  výčtem a zdůvodněním předpokladů týkajících se charakteristik ozářeného jaderného paliva, použitých v bezpečnostních analýzách při výpočtech podkritičnosti, je-li obalový soubor projektován pro ozářené jaderné palivo,
   7.  výčtem zvláštních požadavků nutných k odvodu tepla u obalových souborů obsahujících jaderné materiály nebo radioaktivní látky produkující teplo, ve vztahu ke konkrétnímu druhu přepravy a dopravnímu prostředku,
   8.  reprodukovatelným vyobrazením vzhledu obalového souboru na formátu A4 o maximálních rozměrech 21 cm na 30 cm,
b)   u obalových souborů typu B(M) je dále dokládána
   1. , seznamem doplňkových technických, provozních a administrativních opatření k zajištění jaderné bezpečnosti a radiační ochrany, pokud tento obalový soubor nesplňuje požadavky stanovené v odstavcích 43., 59., 60. a 63. až 70. části I. přílohy č. 1
   2.  údaji o všech omezeních vzhledem k druhu dopravy a o všech zvláštních postupech při nakládce, přepravě, vykládce nebo manipulaci,
   3.  nejvyššími a nejnižšími hodnotami okolních vlivů (teplota, sluneční záření), které lze očekávat během přepravy a ze kterých se při návrhu konstrukčního typu vycházelo,
c)   u zdrojů ionizujícího záření
   1.  podrobným popisem základních technických údajů o konkrétním typu, konstrukční výkresy, popisy a vysvětlivky využité při výrobě,
   2.  seznamem právních předpisů a technických norem, které byly uplatněny při výrobě, při nevyužití norem popisy technického řešení a doklady o dodržení požadavků zajištění radiační ochrany,
   3.  měřicím protokolem (test report) zpracovaným výrobcem zařízení, zahrnujícím údaje o skutečných provozních parametrech,
d)   u zdrojů ionizujícího záření, které jsou radioaktivními látkami, je dále dokládána
   1.  údaji o druhu radionuklidu, jeho typu, výrobci, aktivitě, chemické a fyzikální formě, popisy řešení požadavků radiační ochrany, dokladem o povolení výroby v zemi výrobce, u otevřených radionuklidových zářičů průvodním listem otevřeného radionuklidového zářiče vydaným výrobcem, u uzavřených radionuklidových zářičů údaji o klasifikaci odolnosti, způsobu uzavřenosti, popisem konstrukce, doporučenými kontrolami uzavřenosti, dobou použitelnosti radionuklidu, případně osvědčením uzavřeného radionuklidového zářiče vydaným výrobcem,
   2.  koncepcí jejich vyřazování z provozu obsahující i popis bezpečného způsobu nakládání s radioaktivními odpady.

§ 4
Dokumentace zkoušek
(K § 23 odst. 3 zákona)

Dokumentací zkoušek jsou

a)   u obalových souborů výsledky zkoušek provedených podle přílohy č.  1 části II. odst. 13. až 37. a vyhodnocených v souladu s přílohou č. 1 částí II. odst. 1 a 2, které dokládají splnění příslušných požadavků uvedených dále v bodech 1. až 9., a to:
   1.  požadavky odstavců 9. až 21. části I. přílohy č. 1 pro veškeré obalové soubory,
   2.  požadavky odstavců 26. až 34. části I. přílohy č. 1 pro obalové soubory typu IP - 1, IP - 2 a IP - 3,
   3.  požadavky odstavců 35. až 38. části I. přílohy č. 1 pro obalové soubory pro přepravu 0,1 kg a více hexafluoridu uranu,
   4.  požadavky odstavců 39. až 55. části I. přílohy č. 1 pro obalové soubory typu A,
   5.  požadavky odstavců 56. až 70. části I. přílohy č. 1 pro obalové soubory typu B(U),
   6.  požadavky odstavců 71. a 72. části I. přílohy č. 1 pro obalové soubory typu B(M),
   7.  požadavky odstavců 73. až 76. části I. přílohy č. 1 pro obalové soubory typu C,
   8.  požadavky odstavců 77. až 88. části I. přílohy č. 1 pro obalové soubory obsahující štěpné materiály,
   9.  požadavky odstavců 56. až 70. části I. přílohy č. 1 a požadavků přílohy č. 2 pro obalové soubory typu D a obalové soubory typu S,
b)   u radioaktivních látek zvláštní formy výsledky zkoušek provedených podle odstavců 4. až 11. části II. přílohy č. 1,
c)   u radioaktivních látek s malou rozptýlitelností výsledky zkoušek provedených podle odstavce 12. části II. přílohy č. 1,
d)   u generátorů záření výsledky zkoušek prokazující shodu s příslušnými technickými normami,6)
e)   u uzavřených radionuklidových zářičů výsledky zkoušek prokazující jejich těsnost a stupeň odolnosti v souladu s příslušnými technickými normami,7)
f)   u zařízení obsahujících radionuklidové zářiče výsledky zkoušek prokazující shodu daného zařízení a jeho klasifikaci v souladu s technickými normami,8)
g)   u otevřených radionuklidových zářičů, popřípadě u výrobků obsahujících otevřené radionuklidové zářiče výsledky zkoušek v rozsahu průvodního listu otevřeného zářiče stanovené zvláštním právním předpisem,3)
h)   u ionizačních hlásičů požáru s uzavřeným radionuklidovým zářičem výsledky zkoušek prokazující stupeň odolnosti proti požáru, velmi vysokým teplotám a těsnost v souladu příslušnými technickými normami,7)
i)   u zdrojů ionizujícího záření, při jejichž provozu vznikají radionuklidy, protokoly o výsledcích zkoušek prokazujících, že deklarované vlastnosti splňují požadavky radiační ochrany z hlediska účelu a použití zdroje,
j)   u spotřebních výrobků, které obsahují radioaktivní látky a do nichž byly při jejich výrobě záměrně přidány radioaktivní látky, doklad prokazující zajištění základních požadavků radiační ochrany po celou dobu jejich užívání.

(2) Zkoušky se provádějí na výrobcích, prototypech nebo jejich vzorcích. Zkoušky lze také provádět na modelech či maketách zhotovených tak, aby v maximální míře napodobovaly vlastnosti důležité pro posouzení jaderné bezpečnosti, radiační ochrany a projektovaného obsahu radionuklidů.

(3) Dokumentaci zkoušek výrobků lze nahradit odkazem na předcházející uspokojivé výsledky zkoušek výrobků stejného nebo obdobného použití a vlastností, dokumentací náhradních zkoušek nebo dokumentací výpočtů, které byly provedeny oprávněnými nebo osobami určenými Úřadem a pokud spolehlivost nebo konzervativnost výpočetních metod a použité parametry jsou pro hodnocení přijatelné Úřadem.

§ 5
Způsob schválení
(K § 23 odst. 2 zákona)

V rozhodnutí o typovém schválení Úřad uvede

a)   identifikaci žadatele, a to v rozsahu podle § 3 odst. 1 písm. a),
b)   identifikaci výrobce, a to v rozsahu podle § 3 odst. 1 písm. b),
c)   identifikaci výrobku, a to v rozsahu podle § 3 odst. 1 písm. c),
d)   rozsah a způsob posuzování shody podle § 6,
e)   podmínky, za kterých je schválení výrobku vydáváno; u obalového souboru, radioaktivní látky zvláštní formy a radioaktivní látky s malou rozptýlitelností jejich identifikační označení,
f)   u zdrojů ionizujícího záření jeho klasifikaci, četnost a minimální rozsah přejímacích zkoušek, zkoušek dlouhodobé stability a provozní stálosti,
g)   dobu platnosti rozhodnutí o typovém schválení.

§ 6
Ověřování a dokládání shody, jejich rozsah a způsob
(K § 23 odst. 4 a 5 zákona)

(1) Výrobce, dovozce nebo osoba uvádějící výrobek na trh zajistí ověřování shody výrobku se schváleným typem

a)   u každého obalového souboru podléhajícího typovému schválení podle § 2 odst. 1, u radioaktivních látek zvláštní formy a u radioaktivních látek s malou rozptýlitelností v rozsahu, který je stanoven podmínkami v rozhodnutí o typovém schválení,
b)   u každého uzavřeného radionuklidového zářiče zkouškou těsnosti a dalšími zkouškami v rozsahu osvědčení uzavřeného zářiče stanoveném zvláštním právním předpisem,3) popřípadě v rozsahu stanoveném v rozhodnutí o typovém schválení,
c)   u každého otevřeného radionuklidového zářiče zkouškami v rozsahu průvodního listu otevřeného zářiče stanovenými zvláštním právním předpisem,3) popřípadě v rozsahu stanoveném v rozhodnutí o typovém schválení,
d)   u zdrojů ionizujícího záření jiných než radioaktivních látek:
   1.  postupy podle zvláštního právního předpisu,9)
   2.  u dalších zdrojů ionizujícího záření na každém výrobku nebo na statisticky vybraném vzorku, pokud je stanoveno Úřadem v rozhodnutí o jeho typovém schválení.

(2) Shodu výrobků dokládá výrobce, dovozce nebo osoba uvádějící výrobek na trh:

a)   u uzavřených radionuklidových zářičů osvědčením,
b)   u otevřených radionuklidových zářičů průvodním listem,
c)   u obalových souborů, radioaktivních látek zvláštní formy, radioaktivních látek s malou rozptýlitelností, zdrojů ionizujícího záření jiných než radionuklidových zářičů a dalších výrobků písemným prohlášením o shodě výrobků v českém jazyce, které obsahuje dále uvedené náležitosti:
   1.  identifikační údaje o výrobci nebo dovozci, který prohlášení o shodě vydává, a to v rozsahu podle § 3 odst. 1 písm. a),
   2.  identifikační údaje o výrobku, minimálně v rozsahu § 3 odst. 1 písm. c),
   3.  prohlášení, že pro daný účel je výrobek bezpečný a vhodný,
   4.  použitý způsob ověření shody a seznam právních předpisů a technických norem využitých při ověřování shody,9)
   5.  název, adresu sídla a identifikační číslo osoby, která se podílela na posuzování shody,
   6.  datum vydání prohlášení o shodě, jméno a funkce odpovědné osoby.

(3) Výrobce, dovozce nebo osoba uvádějící výrobek na trh vydá nové prohlášení o shodě výrobku, dojde-li ke změně skutečností, které mohou ovlivnit vlastnosti výrobku z hlediska jaderné bezpečnosti anebo radiační ochrany, a výrobek má být i po této změně nadále uváděn na trh.

(4) Výrobky, u kterých bylo vydáno písemné prohlášení o shodě, opatří výrobce nebo osoba uvádějící výrobek na trh značkou shody podle zvláštního právního předpisu,9) kromě uzavřených radionuklidových zářičů, radioaktivních látek zvláštní formy a radioaktivních látek s malou rozptýlitelností, kterou nahradí u uzavřených radionuklidových zářičů osvědčení uzavřeného radionuklidového zářiče a u radioaktivních látek zvláštní formy a radioaktivních látek s malou rozptýlitelností jejich typové schválení.

(5) U zdrojů ionizujícího záření, u nichž byla ověřena shoda podle zvláštního právního předpisu,9) stanoví výrobce, dovozce nebo osoba uvádějící výrobek na trh klasifikaci výrobku a minimální rozsah přejímacích zkoušek, zkoušek dlouhodobé stability a provozní stálosti.3)

ČÁST DRUHÁ
Přeprava jaderných materiálů a určených radioaktivních látek

§ 7
Povolení k přepravě
[K § 9 odst. 1 písm. m) zákona]

Povolení Úřadu je třeba

a)   k přepravě jaderných materiálů, s výjimkou uranu ochuzeného o izotop 235U, pokud tvoří stínění obalových souborů,
b)   k přepravě radioaktivních látek zvláštní formy o aktivitě vyšší než 3.103 hodnoty A?1 a radioaktivních látek jiných než zvláštní formy o aktivitě vyšší než 3.103 hodnoty A?2 nebo radioaktivních látek o aktivitě vyšší než 1000 TBq podle toho, která z uvedených hodnot je nižší,
c)   k přepravě jaderných materiálů nebo radioaktivních látek v obalových souborech typu B(M), které nejsou konstruovány pro rozsah teplot od minus 40 °C do plus 70 °C nebo jsou konstruovány tak, aby bylo umožněno občasné kontrolované větrání,
d)   k přepravě za zvláštních podmínek, kdy nelze splnit všechny požadavky § 9 a kdy jsou tyto požadavky nahrazeny zvláštními podmínkami, které zajišťují, že úroveň jaderné bezpečnosti, radiační ochrany a fyzické ochrany při přepravě je stejná nebo vyšší,
e)   k přepravě plavidlem zvláštního účelu se stanoveným programem radiační ochrany,
f)   k přepravě jaderných materiálů nebo radioaktivních látek, jejichž hodnoty A?1 a A?2 byly stanoveny výpočtem.

§ 8
Rozsah a způsob provedení schvalované dokumentace pro povolení k přepravě
[K § 13 odst. 3 písm. d) zákona]

(1) Havarijní řád pro přepravu a dopravu jaderných materiálů a radioaktivních látek vypracovává přepravce podle zvláštního právního předpisu;10) tím není dotčena povinnost přepravce mít k dispozici přepravní doklady podle zvláštních právních předpisů.11)

(2) Zařazení přepravovaných jaderných materiálů do příslušné kategorie z hlediska fyzické ochrany se provádí podle zvláštního právního předpisu.12) Způsob zajištění fyzické ochrany se stanoví ve zvláštních právních předpisech.12),13)

(3) Pokud se v rámci mezinárodní přepravy určitá část přepravy uskutečňuje přes území České republiky, vyžaduje se rozsah a provedení dokumentace podle odstavců 1 a 2 pouze pro tuto část přepravy.

§ 9
Zabezpečení přepravy a dopravy přepravcem
[K § 20 odst. 1 písm. b) a d) zákona]

(1) Při přepravě jaderných materiálů a radioaktivních látek podle § 7 přepravce

a)   oznámí zahájení přepravy Úřadu 7 dní předem, pokud není podle zvláštního právního předpisu14) stanoveno jinak,
b)   doloží v dokumentaci, že je zajištěna veškerá spolupráce s třetími osobami při řešení havarijních situací. Pokud havarijní řád předpokládá spolupráci s hasičskými záchrannými sbory více krajů, zajistí ji prostřednictvím Ministerstva vnitra - Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky,
c)   doloží v dokumentaci, že všichni předem v dokumentaci určení účastníci přepravy byli prokazatelně seznámeni s havarijním řádem,
d)   v případě radiační havárie nebo podezření na její vznik neprodleně informuje Úřad, příslušné operační středisko Policie České republiky, příslušné operační a informační středisko hasičského záchranného sboru a příslušný územně správní úřad; v obou případech zašle přepravce Úřadu do třiceti dnů od vzniku události její vyhodnocení ve spolupráci s dopravcem,
e)   zajistí fyzickou ochranu přepravy podle zvláštních právních předpisů,12),13)
f)   plní příslušné požadavky uvedené v příloze č. 4 a požadavky zvláštních právních předpisů.12)

(2) Přepravce před uskutečněním přepravy uzavřených zářičů zašle příjemci k vyplnění formulář, jehož vzor je uveden v příloze č. 5.

ČÁST TŘETĺ
Mezinárodní přeprava radioaktivního odpadu

§ 10
Rozsah a způsoby provádění mezinárodní přepravy radioaktivních odpadů, dokumentace pro povolení a dozor nad touto přepravou
[K § 9 odst. 1 písm. p) a k bodu P přílohy zákona]

(1) Povolení podle § 9 odst. 1 písm. p) zákona , jehož platnost může Úřad časově omezit, se vyžaduje u mezinárodní přepravy radioaktivního odpadu, jehož aktivita a hmotnostní aktivita přesahuje úrovně stanovené zvláštním právním předpisem,2) a u následujících typů přepravy:

a)   z České republiky do členského státu Evropské unie,
b)   z členského státu Evropské unie do České republiky,
c)   z České republiky do státu, který není členem Evropské unie, včetně transitu členskými státy Evropské unie,
d)   ze státu, který není členem Evropské unie, do České republiky včetně transitu členskými státy Evropské unie,
e)   mezi státy, které nejsou členem Evropské unie, s tranzitem přes členské státy Evropské unie, přičemž Česká republika je prvním členským státem Evropské unie, na jejíž území odpad vstupuje.

(2) Vyplněné formuláře, jejichž vzory jsou uvedeny v oddílech č. 1, 3 a 4 přílohy č. 6, musí být přiloženy k dokladům, které jsou přepravovány společně s radioaktivním odpadem.

(3) O povolení k uskutečnění více přeprav lze žádat jednou žádostí, pokud

a)   radioaktivní odpad, kterého se žádost týká, má v podstatě stejné fyzikální, chemické a radioaktivní charakteristiky,
b)   přeprava je uskutečňována pouze mezi stejným držitelem a stejným příjemcem a týká se vždy stejných příslušných orgánů. Držitelem radioaktivního odpadu je fyzická nebo právnická osoba, která je před uskutečněním přepravy právně odpovědná za odpad a hodlá jej přepravit příjemci,
c)   přeprava týkající se České republiky a země, která není členem Evropské unie, je uskutečňována přes stejné hraniční přechody, pokud není dán souhlas k jiné cestě přepravy.

(4) Při mezinárodní přepravě radioaktivního odpadu podle odstavce 1 písm. a)

a)   držitel radioaktivního odpadu předloží Úřadu žádost na formuláři, jehož vzor je uveden v oddílu 1 přílohy č. 6, a vyplní a potvrdí formulář, jehož vzor je uveden v oddílu 4 přílohy č. 6,
b)   Úřad
   1.  si vyžádá stanovisko od příslušných orgánů v zemi určení a zemi nebo zemích tranzitu, použije formulář, jehož vzor je uveden v oddílu 2 přílohy č. 6,
   2.  k rozhodnutí o žádosti o povolení mezinárodní přepravy radioaktivního odpadu použije formulář, jehož vzor je uveden v oddílu 3 přílohy č. 6,
   3.  o povolení k přepravě informuje příslušné orgány země určení a zemí tranzitu a použije k tomu formulář, jehož vzor je uveden v oddílu 3 přílohy č. 6,
   4.  zašle kopie formuláře, jehož vzor je uveden v oddílu 5 přílohy č. 6, kterou obdrží od příslušného orgánu země určení, držiteli radioaktivního odpadu.

(5) Při mezinárodní přepravě radioaktivního odpadu podle odstavce 1 písm. b)

a)   příjemce radioaktivního odpadu do 15 dnů po obdržení odpadu zašle Úřadu vyplněný a potvrzený formulář, jehož vzor je uveden v oddílu 5 přílohy č.  6,
b)   Úřad po obdržení formuláře, jehož vzor je uveden v oddílu 5 přílohy č. 6, zašle jeho kopii příslušným orgánům členských států Evropské unie, jichž se přeprava týká.

(6) Při mezinárodní přepravě radioaktivního odpadu podle odstavce 1 písm. c)

a)   držitel radioaktivního odpadu
   1.  předloží Úřadu žádost na formuláři, jehož vzor je uveden v oddílu 1 přílohy č. 6,
   2.  zajistí, aby mu příjemce ihned po obdržení radioaktivního odpadu zaslal vyplněný a potvrzený formulář, jehož vzor je uveden v oddílu 5 přílohy č.  6, nebo vlastní prohlášení stejného obsahu a uvedl celní úřad, přes který byla přeprava uskutečněna,
   3.  vyplní a potvrdí formulář, jehož vzor je uveden v oddílu 4 přílohy č. 6,
   4.  zašle Úřadu do 14 dnů od předání radioaktivního odpadu příjemci formuláře, jejichž vzory jsou uvedeny v oddílech 4 a 5 přílohy č. 6. V případě, že příjemce nevyplní formulář, jehož vzor je uveden v oddílu 5 přílohy č. 6, vyplní jej držitel radioaktivního odpadu a doloží prohlášením příjemce podle odstavce 6 písm. a) bodu 2,
b)   Úřad
   1.  si vyžádá stanovisko od příslušných orgánů členských států Evropské unie, jichž se přeprava týká, k tomu použije formulář, jehož vzor je uveden v oddílu 2 přílohy č. 6, a spolupracuje ve věci přepravy s orgány ostatních zemí, jichž se přeprava týká,
   2.  k rozhodnutí o žádosti o povolení mezinárodní přepravy radioaktivního odpadu použije formulář, jehož vzor je uveden v oddílu 3 přílohy č. 6,
   3.  o povolení k přepravě informuje příslušné orgány zemí, jichž se přeprava týká, a použije k tomu formulář, jehož vzor je uveden v oddílu 3 přílohy č.  6,
   4.  po obdržení formulářů, jejichž vzor je uveden v oddílech 4 a 5 přílohy č. 6, zašle jejich kopie příslušným orgánům členských států Evropské unie, jichž se přeprava týká.

(7) Při mezinárodní přepravě radioaktivního odpadu podle odstavce 1 písm. d)

a)   příjemce radioaktivního odpadu
   1.  předloží Úřadu žádost na formuláři, jehož vzor je uveden v oddílu 1 přílohy č. 6,
   2.  zajistí, aby držitel radioaktivního odpadu vyplnil a potvrdil formulář, jehož vzor je uveden v oddílu 4 přílohy č. 6,
   3.  zašle Úřadu do 14 dnů po obdržení radioaktivního odpadu vyplněné a potvrzené formuláře, jejichž vzory jsou uvedeny v oddílech 4 a 5 přílohy č. 6,
b)   Úřad
   1.  si vyžádá stanovisko od příslušných orgánů členských států Evropské unie, jichž se přeprava týká, k tomu použije formulář, jehož vzor je uveden v oddílu 2 přílohy č. 6, a spolupracuje ve věci přepravy s orgány ostatních zemí, jichž se přeprava týká,
   2.  k rozhodnutí o žádosti o povolení mezinárodní přepravy radioaktivního odpadu použije formulář, jehož vzor je uveden v oddílu 3 přílohy č. 6,
   3.  o povolení k přepravě informuje příslušné orgány zemí, jichž se přeprava týká, a použije k tomu formulář, jehož vzor je uveden v oddílu 3 přílohy č.  6,
   4.  po obdržení formulářů, jejichž vzory jsou uvedeny v oddílech 4 a 5 přílohy č. 6, zašle jejich kopie příslušným orgánům členských států Evropské unie, jichž se přeprava týká.

(8) Při mezinárodní přepravě radioaktivního odpadu podle odstavce 1 písm. e)

a)   osoba, která bude odpovědná za uskutečnění přepravy na území České republiky, předloží Úřadu žádost na formuláři, jehož vzor je uveden v oddílu 1 přílohy č. 6,
b)   držitel povolení
   1.  zajistí, aby držitel radioaktivního odpadu vyplnil a potvrdil formulář, jehož vzor je uveden v oddílu 4 přílohy č. 6,
   2.  zajistí, aby mu příjemce ihned po obdržení radioaktivního odpadu zaslal vyplněný a potvrzený formulář, jehož vzor je uveden v oddílu 5 přílohy č.  6, nebo vlastní prohlášení stejného obsahu a uvedl celní úřad, přes který byla přeprava uskutečněna,
   3.  zašle Úřadu do 14 dnů od předání radioaktivního odpadu příjemci formuláře, jehož vzory jsou uvedeny v oddílech 4 a 5 přílohy č. 6. V případě, že příjemce nevyplní formulář, jehož vzor je uveden v oddíle 5 přílohy č. 6, vyplní jej držitel radioaktivního odpadu a doloží prohlášením příjemce podle odstavce 8 písm. b) bodu 2,
c)   Úřad
   1.  si vyžádá stanovisko od příslušných orgánů členských států Evropské unie, jichž se přeprava týká, k tomu použije formulář, jehož vzor je uveden v oddílu 2 přílohy č. 6, a spolupracuje ve věci přepravy s orgány ostatních zemí, jichž se přeprava týká,
   2.  k rozhodnutí o žádosti o povolení mezinárodní přepravy radioaktivního odpadu použije formulář, jehož vzor je uveden v oddílu 3 přílohy č. 6,
   3.  o povolení k přepravě informuje příslušné orgány zemí, jichž se přeprava týká, a použije k tomu formulář, jehož vzor je uveden v oddílu 3 přílohy č.  6,
   4.  po obdržení formulářů, jejichž vzory jsou uvedeny v oddílech 4 a 5 přílohy č. 6, zašle jejich kopie příslušným orgánům členských států Evropské unie, jichž se přeprava týká.

(9) Pokud není Úřad orgánem, který rozhoduje o žádosti o povolení k mezinárodní přepravě, avšak přeprava se týká České republiky, oznámí nejpozději do dvou měsíců po obdržení žádosti příslušnému orgánu svůj souhlas nebo podmínky přepravy na našem území, popřípadě důvod pro neudělení souhlasu. K tomu využije formulář, jehož vzor je uveden v oddílu 2 přílohy č. 6. Pro zvážení žádosti si může Úřad vyžádat delší lhůtu, nejvýše však o jeden měsíc. Jestliže se Úřad do uplynutí těchto lhůt nevyjádří, má se za to, že k přepravě dal svůj souhlas.

§ 11
Společná a přechodná ustanovení

(1) Obalové soubory uvedené v § 2 odst. 1 písm. a) a vyrobené před účinností této vyhlášky mohou být používány do 31. prosince 2003. Po tomto datu smí být využity, jen pokud jejich technické provedení vyhovuje mezím aktivity a materiálovým omezením stanoveným v příloze č. 3 a navíc požadavkům uvedeným v odstavci 86. části I. přílohy č. 1, pokud jsou určeny pro leteckou přepravu jaderných materiálů.

(2) Radioaktivní látky zvláštní formy typově schválené před účinností mohou být přepravovány do 31. prosince 2003. Po tomto datu smí být přepravovány pouze jako radioaktivní látky jiné než zvláštní formy.

(3) Radioaktivní látky s malou rozptýlitelností typově schválené před účinností mohou být přepravovány do 31. prosince 2003. Po tomto datu smí být přepravovány pouze jako radioaktivní látky jiné než s malou rozptýlitelností.

(4) Zdroje ionizujícího záření typově schválené před účinnosti této vyhlášky, jejichž parametry a provozní vlastnosti vyhovují požadavkům zkoušek dlouhodobé stability podle zvláštního právního předpisu3) a u nichž neuplynula stanovená doba použitelnosti výrobcem, se z hlediska radiační ochrany považují za vyhovující. Zdroje ionizujícího záření, u kterých nebyla doba použitelnosti stanovena, lze používat do 30. června 2007, není-li podle zvláštního právního předpisu3) stanoveno jinak.

§ 12
Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1.   vyhláška č. 142/1997 Sb., o typovém schvalování obalových souborů pro přepravu, skladování nebo ukládání radionuklidových zářičů a jaderných materiálů, typovém schvalování zdrojů ionizujícího záření, typovém schvalování ochranných pomůcek pro práce se zdroji ionizujícího záření a dalších zařízení pro práce s nimi (o typovém schvalování),
2.   vyhláška č. 143/1997 Sb., o přepravě a dopravě určených jaderných materiálů a určených radionuklidových zářičů.

§ 13
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení, s výjimkou § 10, který nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost. Ustanovení § 9 odst. 2 pozbývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

Předsedkyně:
Ing. Drábová v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 317/2002 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 317/2002 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 317/2002 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 317/2002 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v elektornické podobě)

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 317/2002 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 317/2002 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)


1)   Směrnice Rady 92/3/Euratom ze dne 3. února 1992 o dozoru a kontrole přeprav radioaktivního odpadu mezi členskými státy a do Společenství a ze Společenství.
Nařízení Rady 1493/93/Euratom ze dne 8. června 1993 o zásilkách radioaktivních látek mezi členskými státy.
2)   Zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů.
3)   Vyhláška č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně.
4)   Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
5)   Například vyhláška č. 214/1997 Sb., o zabezpečování jakosti při činnostech souvisejících s využíváním jaderné energie a činnostech vedoucích k ozáření a o stanovení kritérií pro zařazení a rozdělení vybraných zařízení do bezpečnostních tříd, řada norem ISO 9 000.
6)   Například normy řady ČSN EN 60601-1-1 až ČSN EN 60601-2-45.
7)   Například normy řady ČSN 404302, ISO 2919, ISO 9978.
8)   Například norma ISO 7205.
9)   Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně o doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 102/2001 Sb.
10)   Vyhláška č. 318/2002 Sb., o podrobnostech k zajištění havarijní připravenosti jaderných zařízení a pracovišť se zdroji ionizujícího záření a o požadavcích na obsah vnitřního havarijního plánu a havarijního řádu.
11)   Například zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 1/2000 Sb., o železničním přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 8/1985 Sb., o Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF), ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 64/1987 Sb., o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 17/1966 Sb., o leteckém přepravním řádu, ve znění pozdějších předpisů.
12)   Vyhláška č. 144/1997 Sb., o fyzické ochraně jaderných materiálů a jaderných zařízení a o jejich zařazování do jednotlivých kategorií.
13)   Zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění zákona č. 26/1993 Sb., zákona č. 67/1993 Sb., zákona č. 163/1993 Sb., zákona č. 326/1993  Sb., zákona č. 82/1995 Sb., zákona č. 152/1995 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 186/1997 Sb., zákona č. 168/1999 Sb., zákona č. 325/1999 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 105/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 138/1999  Sb., zákona č. 329/1999 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 361/2000 Sb., zákona č. 60/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb. a zákona č. 265/2001 Sb.
14)   Vyhláška č. 145/1997 Sb., o evidenci a kontrole jaderných materiálů a o jejich bližším vymezení.

E-shop

Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, komentář

Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, komentář

Jandová, Vojtek - C. H. Beck

- zákon se týká nejen provozovatelů vozidel, ale též všech řidičů a kohokoliv, kdo byl silničním provozem poškozen; všichni uvedení potřebují vědět, jaká jsou jejich práva a povinnosti v systému povinného pojištění odpovědnosti za škodu - komentář je určen především pro odborné ...

Cena: 790 KčKOUPIT

Závazky ze schovacích a zaopatřovacích smluv

Závazky ze schovacích a zaopatřovacích smluv

JUDr. Karel Svoboda, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Další publikace z ediční řady Právo prakticky se tentokrát zaměřuje na smlouvu o úschově a o skladování (smlouvy schovací) a na smlouvu o důchodu a o výměnku (smlouvy zaopatřovací). Smlouvy zaopatřovací nejsou na rozdíl od smluv schovacích v právní praxi tolik frekventované a i ...

Cena: 275 KčKOUPIT

Zákon o inspekci práce, komentář

Zákon o inspekci práce, komentář

JUDr. Jaroslav Stádník, Mgr. Petr Kieler, doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Komentář k zákonu č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění 17. novely – zákona č. 81/2015 Sb. Účelem komentáře je poukázat na význam zákona o inspekci práce, který stále není plně doceněn odbornou i laickou veřejností, ač dopustí-li se zaměstnavatel některého ze správních deliktů ...

Cena: 599 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.