Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 315/2002 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2002, částka 115, ze dne 16. 7. 2002

315

VYHLÁŠKA
Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

ze dne 13. června 2002,

kterou se mění vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 146/1997 Sb., kterou se stanoví činnosti, které mají bezprostřední vliv na jadernou bezpečnost, a činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany, požadavky na kvalifikaci a odbornou přípravu, způsob ověřování zvláštní odborné způsobilosti a udělování oprávnění vybraným pracovníkům a způsob provedení schvalované dokumentace pro povolení k přípravě vybraných pracovníků

Státní úřad pro jadernou bezpečnost stanoví podle § 47 odst. 7 k provedení § 13 odst. 3 písm. d) a § 18 odst. 2 písm. b), odst. 4 a 5 zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 13/2002 Sb., (dále jen "zákon"):

Čl. I

Vyhláška č. 146/1997 Sb., kterou se stanoví činnosti, které mají bezprostřední vliv na jadernou bezpečnost, a činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany, požadavky na kvalifikaci a odbornou přípravu, způsob ověřování zvláštní odborné způsobilosti a udělování oprávnění vybraným pracovníkům a způsob provedení schvalované dokumentace pro povolení k přípravě vybraných pracovníků, se mění takto:

1. V § 3 odst. 1 písm. b) bod 2 zní:

 "2. manipulace na dozorně, řízení a kontrola uvádění reaktoru do provozu, řízení a kontrola provozu reaktoru, řízení a kontrola manipulací s palivem v aktivní zóně reaktoru a řízení a kontrola činnosti směny,".

2. V § 3 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 1) zní:

"(2) Činnostmi zvláště důležitými z hlediska radiační ochrany se rozumí:

a)   vykonávání soustavného dohledu [§ 18 odst. 1 písm. i) zákona] nad dodržováním požadavků radiační ochrany, a to
1.  dohlížejícími osobami na pracovištích provozovaných na základě povolení podle § 9 odst. 1 písm. d) zákona nebo kde se nakládá se zdroji ionizujícího záření na základě povolení podle § 9 odst. 1 písm. i) zákona,
2.  osobami s přímou odpovědností za zajištění radiační ochrany při lékařském ozáření na pracovištích II. a vyšší kategorie, které jsou určeny v programu zabezpečování jakosti,
3.  dalšími osobami s přímou odpovědností za zajištění radiační ochrany při vykonávání radiačních činností, jiných než pod bodem 2, na základě povolení podle § 9 odst. 1 písm. d), i), j), s) nebo r) zákona, které jsou určeny v programu zabezpečování jakosti,
b)   hodnocení vlastností zdrojů ionizujícího záření vykonávané na základě povolení k nakládání se zdroji ionizujícího záření podle § 9 odst. 1 písm. i) zákona, a to řízením a vykonáváním zkoušek stanovených zvláštním právním předpisem,1)
c)   řízení služeb na základě povolení podle § 9 odst. 1 písm. r) zákona, a to
1.  osobní dozimetrie, včetně pro účely § 6 odst. 3 písm. b) zákona,
2.  monitorování podle programu monitorování na pracovištích III. a IV. kategorie, s výjimkou činnosti držitele povolení podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. d) zákona,
3.  měření a hodnocení výskytu radonu a produktů přeměny radonu ve stavbách a stanovení radonového indexu pozemku,
4.  měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve stavebních materiálech, ve vodě určené k veřejnému zásobování pitnou vodou a v balené vodě.

1)   Vyhláška č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně.".

3. V § 4 odstavec 4 včetně poznámky pod čarou č. 2) zní:

"(4) Kvalifikací vybraných pracovníků se zdroji ionizujícího záření se rozumí

a)   pro činnosti osob uvedené v § 3 odst. 2 písm. a) bodu 1 alespoň bakalářské vzdělání příslušného směru, jde-li o soustavný dohled nad velmi významnými zdroji ionizujícího záření nebo významnými zdroji ionizujícího záření, které jsou určeny pro lékařské ozáření; v ostatních případech uvedených v § 3 odst. 2 písm. a) bodu 1 alespoň úplné střední odborné vzdělání příslušného směru,
b)   pro činnosti uvedené v § 3 odst. 2 písm. a) bodu 2 způsobilost k výkonu zdravotnického povolání,2)
c)   pro činnosti uvedené v § 3 odst. 2 písm. a) bodu 3 alespoň úplné střední odborné vzdělání příslušného směru,
d)   pro řízení a vykonávání zkoušek při hodnocení zdrojů ionizujícího záření podle § 3 odst. 2 písm. b) nejméně úplné střední odborné vzdělání příslušného směru a pro řízení zkoušek při hodnocení významných zdrojů ionizujícího záření, které jsou určeny k lékařskému ozáření, alespoň bakalářské vzdělání příslušného směru,
e)   pro činnosti uvedené v § 3 odst. 2 písm. c) bodech 1 a 2 alespoň bakalářské vzdělání příslušného směru,
f)   pro činnosti uvedené v § 3 odst. 2 písm. c) bodech 3 a 4 alespoň úplné střední odborné vzdělání příslušného směru.

2)   Vyhláška č. 77/1981 Sb., o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví.".

4. V § 5 odst. 1 se za slovo "získání" vkládají slova "a udržování".

5. V § 5 odst. 3 se písmena c) až e) zrušují.

6. V § 6 odst. 1 písmena b) a c) znějí:

"b)   z 1 roku praxe
1.  v nakládání s odpovídajícími zdroji ionizujícího záření pro vykonávání činností uvedených v § 3 odst. 2 písm. a), s výjimkou stabilních průmyslových měřicích zařízení obsahujících jednoduché zdroje ionizujícího záření,
2.  při výkonu zkoušek u držitele příslušného povolení, u výrobce odpovídajících zdrojů nebo u servisní organizace, pro vykonávání činností uvedených v § 3 odst. 2 písm. b) u zdrojů určených pro lékařské ozáření, pokud tyto zkoušky musí být vykonávány pracovníky alespoň s bakalářským vzděláním podle § 4 odst. 4 písm. d),
3.  při výkonu služeb a zkoušek u držitele příslušného povolení, u výrobce nebo u servisní organizace, pro vykonávání ostatních činností uvedených v § 3 odst. 2, kromě činností uvedených v § 6 odst. 1 písm. c),
c)   ze dvou let praxe při výkonu zkoušek u držitele příslušného povolení, u výrobce odpovídajících zdrojů nebo u servisní organizace, pro vykonávání činností uvedených v § 3 odst. 2 písm. b) u zdrojů určených pro lékařské ozáření, pokud tyto zkoušky mohou být vykonávány pracovníky se středoškolským vzděláním podle § 4 odst. 4 písm. d).".

7. V § 6 odst. 1 se doplňuje písmeno d), které zní:

"d)   z další odborné přípravy (kurzu) prováděné držitelem povolení [§ 9 odst. 1 písm. n) zákona] pro vybrané pracovníky vykonávající činnosti podle § 3 odst. 2 písm. a) na pracovištích, kde je vymezeno kontrolované pásmo, a podle § 3 odst. 2 písm. b) a c).".

8. V § 7 se za slova "hodnocení zkoušek a" vkládají slova "jejich jednotlivých částí a".

9. V § 8 odstavec 1 zní:

"(1) Ověřování zvláštní odborné způsobilosti vybraných pracovníků jaderných zařízení probíhá formou zkoušky před státní zkušební komisí.".

10. V § 8 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí:

"(2) Zkouška se skládá z

a)   zkoušky na plnorozsahovém simulátoru pro činnosti uvedené v § 3 odst. 1 písm. a) bodech 1 až 4,
b)   písemné části zkoušky,
c)   ústní části zkoušky,
d)   praktické části zkoušky.

(3) V případě, že se jedná o opětovné udělení oprávnění, může státní zkušební komise rozhodnout o upuštění od praktické části zkoušky.".Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 4 až 6.

11. V § 8 odst. 4 písm. b) se slova "rodné číslo" nahrazují slovy "datum narození".

12. V § 8 odst. 4 písmeno f) zní:

"f)   potvrzení o splnění požadavků podle § 17 odst. 1 písm. i) zákona,".

13. V § 9 odst. 3 písm. a) se slova "rodné číslo" nahrazují slovy "datum narození".

14. V § 9 odst. 1 se slova "podle § 3 odst. 2 písm. b) a c)," nahrazují slovy "podle § 3 odst. 2".

15. V § 9 odst. 3 písmeno d) zní:

"d)   u vybraných pracovníků, kteří jsou nebo hodlají být pracovníky kategorie A, posudek o zdravotní způsobilosti,".

16. V § 9 odst. 3 písm. f) se slova "§ 3 odst. 2 písm. c) bodů 5, 6 a 7" nahrazují slovy "§ 3 odst. 2 písm. b) a c)".

17. V § 10 odstavec 1 zní:

"(1) Oprávnění k činnosti vybraných pracovníků jaderných zařízení uděluje Úřad na základě žádosti držitele povolení, splnění kvalifikačních požadavků a ověření zvláštní odborné způsobilosti formou zkoušky před státní zkušební komisí, pro činnosti podle § 3 odst. 1 písm. a) bodů 3 a 4 a písm. b) bodu 4 na dobu dvou, nejvýše čtyř let, pro ostatní činnosti na dobu dvou až osmi let.".

18. V § 10 se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) Oprávnění k činnosti vybraných pracovníků platí za podmínky, že výkon pracovní činnosti uvedený

a)   v § 3 odst. 1 písm. a) bodech 1 až 4 nebyl přerušen na dobu delší než šest měsíců,
b)   v § 3 odst. 1 písm. a) bodech 5 a 6 nebyl přerušen na dobu delší než osmnáct měsíců,
c)   v § 3 odst. 1 písm. b) bodech 1 až 4 nebyl přerušen na dobu delší než 12 měsíců.".

19. V § 11 odst. 1 se slova "§ 4 odst. 7" nahrazují slovy "§ 4 odst. 4".

20. V § 11 odst. 3 se slova "nejvýše pěti let, pro ostatní činnosti na dobu nejvýše deseti let" nahrazují slovy "dvou až omi let, pro ostatní činnosti na dobu jednoho roku až deseti let".

21. V § 11 se na konci odstavce 3 doplňuje tato věta: "Oprávnění vybraných pracovníků pro činnosti podle § 3 odst. 2 písm. a) bodu 2 se uděluje na dobu neurčitou.".

22. V § 12 se písmeno c) zrušuje.

Čl. II

(1) Platnost oprávnění vybraných pracovníků k činnosti na jaderných zařízeních vydaných podle dosavadních předpisů zaniká uplynutím doby, na kterou bylo vydáno.

(2) Platnost oprávnění podle § 3 odst. 2 písm. a), b) a c) bodů 6 a 7 vyhlášky č. 146/1997 Sb. vydaných podle dosavadních předpisů zaniká uplynutím doby, na kterou bylo vydáno, a

a)   vykonávání soustavného dohledu podle § 3 odst. 2 písm. b) vyhlášky č. 146/1997 Sb. se považuje za činnost dohlížející osoby podle § 3 odst. 2 písm. a) bodu 1 podle bližší specifikace v oprávnění uvedené (typ pracoviště, klasifikace zdrojů apod.),
b)   řízení prací podle § 3 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 146/1997 Sb. se považuje za činnost podle § 3 odst. 2 písm. a) bodů 2 a 3 této vyhlášky podle bližší specifikace v oprávnění uvedené (typ pracoviště, klasifikace zdrojů apod.),
c)   řízení zkoušek a služeb podle § 3 odst. 2 písm. c) bodů 6 a 7 vyhlášky č. 146/1997 Sb. se považuje za činnost podle § 3 odst. 2 písm. c) bodů 3 a 4 této vyhlášky podle bližší specifikace v oprávnění uvedené.

(3) Platnost oprávnění podle § 3 odst. 2 písm. c) bodů 1 až 5 vyhlášky č. 146/1997 Sb. vydaných před nabytím účinnosti této vyhlášky zaniká uplynutím doby, na kterou bylo vydáno, nejpozději však 31. prosince 2008, a

a)   řízení zkoušek a služeb podle § 3 odst. 2 písm. c) bodů 1 až 4 vyhlášky č. 146/1997 Sb. se považuje za řízení a vykonávání zkoušek zdrojů ionizujícího záření podle § 3 odst. 2 písm. b) této vyhlášky podle bližší specifikace v oprávnění uvedené (druh činnosti, typ pracoviště, klasifikace zdrojů),
b)   řízení zkoušek a služeb podle § 3 odst. 2 písm. c) bodu 5 vyhlášky č. 146/1997 Sb. se považuje za řízení služeb osobní dozimetrie podle § 3 odst. 2 písm. c) bodu 1 této vyhlášky podle bližší specifikace v oprávnění uvedené.

Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení, s výjimkou ustanovení § 4 odst. 4 písm. d) v části týkající se podmínky stanovující bakalářské vzdělání, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006.

Předsedkyně:
Ing. Drábová v. r.

E-shop

Základní práva

Základní práva

Michal Bartoň, Jan Kratochvíl, Martin Kopa, Maxim Tomoszek, Jiří Jirásek, Ondřej Svaček - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace je komplexním zpracováním problematiky základních, resp. lidských práv. Po uvedení do teorie základních práv, tedy do otázek týkajících se terminologie, původu těchto práv, jejich obsahových specifik, forem působení, i subjektů oprávněných a povinných, se práce dále zabývá ...

Cena: 750 KčKOUPIT

Ústavní právo, Casebook

Ústavní právo, Casebook

David Kosař, Marek Antoš, Zdeněk Kühn, Ladislav Vyhnánek - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace prezentuje ústavní právo v nové, v českých právních poměrech ojedinělé, podobě. Autorský kolektiv zde ukazuje základní instituty a problémy českého ústavního práva, a to prostřednictvím kauz, jež zasazuje do právního i faktického kontextu. Čtenář v knize nalezne soubor ...

Cena: 849 KčKOUPIT

Zákon o ochraně přírody a krajiny. Komentář

Zákon o ochraně přírody a krajiny. Komentář

Vomáčka, Knotek, Konečná, Hanák, Dienstbier, Průchová - C. H. Beck

Komentář poskytuje celistvý pohled na obecnou i zvláštní územní a druhovou ochranu včetně hodnocení vlivů na oblasti v soustavě Natura 2000. Vychází přitom zejména ze závěrů rozsáhlé judikatury českých soudů a také Soudního dvora EU. Zvláštní pozornost je věnována návaznosti na ...

Cena: 1 290 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.