Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


296

NAŘĺZENĺ VLÁDY

ze dne 12. června 2002,

kterým se mění nařízení vlády č. 114/2001 Sb., o stanovení produkčních kvót cukru na kvótové roky 2001/2002 až 2004/2005

Vláda nařizuje podle § 12 odst. 3 až 5 k provedení § 2 odst. 5 a § 12 odst. 3 až 7 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu):

Čl. I

Nařízení vlády č. 114/2001 Sb., o stanovení produkčních kvót cukru na kvótové roky 2001/2002 až 2004/2005, se mění takto:

1. V § 2 písmeno a) zní:

"a)   cukrem výrobek z cukrovky, obsahující nejméně 90 hmotnostních procent sacharózy v suchém stavu, přepočtený na cukr bílý1) koeficientem 1 u výrobku v pevném skupenství nebo koeficientem 0,7 u výrobku v kapalném skupenství,".

2. V § 2 písmeno f) zní:

"f)   vývozem cukru vývoz cukru nebo jiného výrobku obsahujícího cukr, vyrobeného a určeného producentem cukru ke spotřebě mimo území České republiky, nebo k užití ve výrobě jiného výrobku, který má být spotřebován mimo území České republiky, popřípadě určený ke zpracování na jiný výrobek, jenž má být spotřebován mimo území České republiky,".

3. V § 2 se na konci písmene f) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena g) a h), která znějí:

"g)   uvedením na trh v České republice prodej nebo jiný převod cukru nebo výrobku obsahujícího cukr producentem cukru jiné osobě, aniž jde o vývoz cukru podle tohoto nařízení,
h)   kvótou producentem cukru vyrobené množství cukru, stanovené, popřípadě změněné v souladu s tímto nařízením, jež producent cukru za podmínek stanovených tímto nařízením v průběhu kvótového roku
   1.  uvede na trh v České republice (dále jen "tuzemský podíl kvóty"), a
   2.  vyveze [písmeno f)] (dále jen "vývozní podíl kvóty").".

4. V § 4 odstavec 2 zní:

"(2) Rezerva se zvyšuje o množství cukru,

a)   o které byly sníženy kvóty podle § 9 odst. 5 a 7,
b)   které odpovídá kvótě, jejíž účinky zanikly podle § 7 odst. 4 a § 12 odst. 7.".

5. § 8 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 2a) zní:

"§ 8
Způsob nakládání s kvótovanou produkcí
a podmínky systému produkčních kvót

(1) Fond nejpozději do 90 dnů před začátkem kvótového roku na základě jím vyhodnocené bilance výroby a prodeje cukru v uplynulém kvótovém roce, bilance výroby a předpokládaného prodeje cukru v probíhajícím kvótovém roce a bilance předpokládané výroby a prodeje cukru v příslušném kvótovém roce stanoví producentům cukru tuzemský podíl kvóty a vývozní podíl kvóty shodným způsobem, a to jejich vzájemným poměrem. Fond zveřejní vzájemný poměr tuzemského podílu kvóty a vývozního podílu kvóty ve Věstníku.

(2) Fond může producentům cukru nejpozději do 30. června příslušného kvótového roku shodným způsobem zvýšit stanovený poměr tuzemského podílu kvóty a vývozního podílu kvóty na základě jím vyhodnocené bilance výroby a prodeje cukru za uplynulé 3/4 příslušného kvótového roku.

(3) Producent cukru prokáže nejpozději do 31. srpna 2002, že od pěstitelů smluvně zajistil dodávky cukrovky s přepočtenou cukernatostí 16 %, a to v množství odpovídajícím nejméně 90 % jím disponované kvóty na každý kvótový rok v období do skončení kvótového roku 2004/2005.

(4) Producent cukru, který nabude kvótu nebo její část od jiného producenta, oznámí písemně Fondu tuto skutečnost, a to do 15. dne ode dne uskutečnění převodu, podle vzoru uvedeného v příloze č. 4 k tomuto nařízení; Fond nabyvateli kvóty nebo její části do 15 dnů ode dne doručení oznámení o převodu kvóty nebo její části písemně potvrdí, že mu byl předmětný převod oznámen.

(5) Ustanovení odstavce 4 se na přechod kvóty použije přiměřeně.

(6) Vývoz cukru v příslušném kvótovém roce lze prokázat jednotným celním dokladem2a) nejpozději do 30 dnů ode dne uskutečnění vývozu; vývoz cukru může producent cukru uskutečnit rovněž prostřednictvím jiné osoby.


2a)   Zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.".

6. V § 9 odst. 2 se slova "1,15násobku" zrušují.

7. V § 9 odst. 2 písm. b) se před slovo "kladného" vkládají slova "1,15násobku".

8. V § 9 odstavec 3 zní:

"(3) Fond do snížení kvóty podle odstavce 2 nezahrne

a)   rozdíl mezi tuzemským podílem kvóty producenta cukru zvýšeným o množství cukru dodaného producentovi cukru v uplynulém kvótovém roce jinou osobou a množstvím cukru, uvedeným tímto producentem cukru na trh v České republice v uplynulém kvótovém roce, pokud producent cukru v uplynulém kvótovém roce vyrobil z cukrovky alespoň takové množství cukru, které odpovídá jeho kvótě, a současně vyvezl alespoň takové množství cukru, jež odpovídá nejméně vývoznímu podílu jím disponované kvóty,
b)   kladný rozdíl podle odstavce 2 písm. a) a b), pokud tento rozdíl je nižší než 100 tun.".

9. V § 9 se doplňují odstavce 6 až 9, které znějí:

"(6) Producentovi cukru, který neprokáže skutečnosti uvedené v § 8 odst. 3, sníží Fond kvótu o množství cukru, které činí rozdíl mezi producentovi cukru stanovenou kvótou a množstvím cukru, odpovídajícím smluvně zajištěným dodávkám cukrovky podle § 8 odst. 3.

(7) Fond sníží kvótu producentovi cukru podle odstavce 6 s účinností od 1. září 2003.

(8) Přesáhne-li snížení kvóty producentovi cukru podle odstavců 6 a 7 v souhrnu 20 000 tun cukru, oznámí Fond tuto skutečnost ve Věstníku a současně zveřejní informaci o možnosti požádat o stanovení nové kvóty nebo požádat o zvýšení kvóty, přičemž uvede

a)   množství rezervy určené k rozdělení,
b)   lhůtu pro doručení žádosti Fondu, která nesmí být kratší než 15 dnů ode dne zveřejnění informace Fondem ve Věstníku.

(9) Na řízení o žádosti podané podle odstavce 8 se vztahují ustanovení § 11 a 12.".

10. V § 11 odst. 1 písmeno c) zní:

"c) prokáže, že je jediným uživatelem úplného a plně funkčního zařízení na výrobu cukru a že tímto jediným uživatelem bude nejméně do konce kvótového roku 2004/2005,".

 11. V § 11 odst. 1 písmeno f) zní:

"f)  nebylo pravomocně rozhodnuto o snížení jeho kvóty v uplynulých 12 měsících,".

12. V § 12 odstavec 6 zní:

"(6) Fond zvýší kvótu nebo stanoví novou kvótu podle odstavců 3 až 5 podmínečně s tím, že žadatel o rezervu prokáže Fondu

a)   do 90 dnů ode dne zvýšení kvóty nebo stanovení nové kvóty, že smluvně zajistil od pěstitelů dodávky cukrovky s cukernatostí 16 % potřebné k výrobě cukru v množství odpovídajícím nejméně 90 % zvýšené kvóty nebo nově stanovené kvóty na období do skončení kvótového roku 2004/2005,
b)   do 31. ledna každého kvótového roku, že ve výrobním zařízení, které uvedl v žádosti o rezervu, vyrobil v příslušném kvótovém roce množství cukru odpovídající nejméně 90 % přidělené kvóty.".

13. V § 12 se doplňuje odstavec 7, který zní:

"(7) Pokud skutečnosti uvedené v odstavci 6 žadatel o rezervu neprokáže, účinky zvýšení kvóty nebo stanovení nové kvóty zanikají. Fond tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámí žadateli o rezervu.".

14. V § 14 odstavec 1 zní:

"(1) Producent cukru poskytne Fondu informace o

a)   odhadu nákupu cukrovky a odhadu objemu výroby cukru v kvótovém roce k datu zahájení příslušného kvótového roku; informace se podává do 10. září příslušného kalendářního roku,
b)   nákupu cukrovky a zpracování cukrovky v kvótovém roce k 31. lednu příslušného kvótového roku; informace se podává do 10. února příslušného kalendářního roku,
c)   výrobě cukru, zásobě cukru, nákupu cukru, uvádění cukru na trh České republiky a vývozu cukru za příslušný kalendářní měsíc; informace se podává do konce následujícího kalendářního měsíce,
d)   inventurní zásobě cukru k 30. dubnu a k 31. říjnu příslušného kvótového roku; informace se podává do 10 dnů po uplynutí uvedeného data,
e)   zahájení a ukončení zpracování cukrovky; informace se podává do 10 dnů po dni ukončení zpracování cukrovky,
f)   podkladech pro kalkulaci ceny bílého cukru za příslušný kalendářní rok; informace se podává do 30. dubna následujícího kalendářního roku.".

15. Příloha č. 3 zní:

"Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 114/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

16. Doplňuje se příloha č. 4, která včetně nadpisu zní:

"Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 114/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Čl. II

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Předseda vlády:
v z. JUDr. Rychetský v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Fencl v. r.

E-shop

Rodičovství, osvojení a výživné dětí po rekodifikaci soukromého práva

Rodičovství, osvojení a výživné dětí po rekodifikaci soukromého práva

JUDr. Karel Svoboda, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha Rodičovství, osvojení a výživné dětí po rekodifikaci soukromého práva je praktickou publikací, která má advokátům a soudcům posloužit během řízení o určení a popření otcovství, o osvojení a o výživném ...

Cena: 421 KčKOUPIT

Zákon o místních poplatcích - komentář

Zákon o místních poplatcích - komentář

Václav Těžký, Michal Jantoš, Kamil Siuda - Wolters Kluwer, a. s.

Správa místních poplatků je v současné době jednou z nejnáročnějších činností, kterou může zaměstnanec ve veřejné správě v rámci pracovněprávního poměru vykonávat, a to jednak z důvodu množství poplatníků a také z důvodu nedokonalosti právní úpravy. Přes tuto náročnost a ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Podíl ve společnosti s ručením omezeným, praktická příručka

Podíl ve společnosti s ručením omezeným, praktická příručka

Tomáš Kajnar - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Podíl ve společnosti s ručením omezeným představuje významný institut právní úpravy této nejčastější formy obchodní korporace. Publikace rozebírá problematiku podílu na podkladě platné právní úpravy zasažené rekodifikací soukromého práva, upozorňuje na sporné otázky, které jsou s ...

Cena: 407 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.