Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


296

NAŘĺZENĺ VLÁDY

ze dne 12. června 2002,

kterým se mění nařízení vlády č. 114/2001 Sb., o stanovení produkčních kvót cukru na kvótové roky 2001/2002 až 2004/2005

Vláda nařizuje podle § 12 odst. 3 až 5 k provedení § 2 odst. 5 a § 12 odst. 3 až 7 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu):

Čl. I

Nařízení vlády č. 114/2001 Sb., o stanovení produkčních kvót cukru na kvótové roky 2001/2002 až 2004/2005, se mění takto:

1. V § 2 písmeno a) zní:

"a)   cukrem výrobek z cukrovky, obsahující nejméně 90 hmotnostních procent sacharózy v suchém stavu, přepočtený na cukr bílý1) koeficientem 1 u výrobku v pevném skupenství nebo koeficientem 0,7 u výrobku v kapalném skupenství,".

2. V § 2 písmeno f) zní:

"f)   vývozem cukru vývoz cukru nebo jiného výrobku obsahujícího cukr, vyrobeného a určeného producentem cukru ke spotřebě mimo území České republiky, nebo k užití ve výrobě jiného výrobku, který má být spotřebován mimo území České republiky, popřípadě určený ke zpracování na jiný výrobek, jenž má být spotřebován mimo území České republiky,".

3. V § 2 se na konci písmene f) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena g) a h), která znějí:

"g)   uvedením na trh v České republice prodej nebo jiný převod cukru nebo výrobku obsahujícího cukr producentem cukru jiné osobě, aniž jde o vývoz cukru podle tohoto nařízení,
h)   kvótou producentem cukru vyrobené množství cukru, stanovené, popřípadě změněné v souladu s tímto nařízením, jež producent cukru za podmínek stanovených tímto nařízením v průběhu kvótového roku
   1.  uvede na trh v České republice (dále jen "tuzemský podíl kvóty"), a
   2.  vyveze [písmeno f)] (dále jen "vývozní podíl kvóty").".

4. V § 4 odstavec 2 zní:

"(2) Rezerva se zvyšuje o množství cukru,

a)   o které byly sníženy kvóty podle § 9 odst. 5 a 7,
b)   které odpovídá kvótě, jejíž účinky zanikly podle § 7 odst. 4 a § 12 odst. 7.".

5. § 8 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 2a) zní:

"§ 8
Způsob nakládání s kvótovanou produkcí
a podmínky systému produkčních kvót

(1) Fond nejpozději do 90 dnů před začátkem kvótového roku na základě jím vyhodnocené bilance výroby a prodeje cukru v uplynulém kvótovém roce, bilance výroby a předpokládaného prodeje cukru v probíhajícím kvótovém roce a bilance předpokládané výroby a prodeje cukru v příslušném kvótovém roce stanoví producentům cukru tuzemský podíl kvóty a vývozní podíl kvóty shodným způsobem, a to jejich vzájemným poměrem. Fond zveřejní vzájemný poměr tuzemského podílu kvóty a vývozního podílu kvóty ve Věstníku.

(2) Fond může producentům cukru nejpozději do 30. června příslušného kvótového roku shodným způsobem zvýšit stanovený poměr tuzemského podílu kvóty a vývozního podílu kvóty na základě jím vyhodnocené bilance výroby a prodeje cukru za uplynulé 3/4 příslušného kvótového roku.

(3) Producent cukru prokáže nejpozději do 31. srpna 2002, že od pěstitelů smluvně zajistil dodávky cukrovky s přepočtenou cukernatostí 16 %, a to v množství odpovídajícím nejméně 90 % jím disponované kvóty na každý kvótový rok v období do skončení kvótového roku 2004/2005.

(4) Producent cukru, který nabude kvótu nebo její část od jiného producenta, oznámí písemně Fondu tuto skutečnost, a to do 15. dne ode dne uskutečnění převodu, podle vzoru uvedeného v příloze č. 4 k tomuto nařízení; Fond nabyvateli kvóty nebo její části do 15 dnů ode dne doručení oznámení o převodu kvóty nebo její části písemně potvrdí, že mu byl předmětný převod oznámen.

(5) Ustanovení odstavce 4 se na přechod kvóty použije přiměřeně.

(6) Vývoz cukru v příslušném kvótovém roce lze prokázat jednotným celním dokladem2a) nejpozději do 30 dnů ode dne uskutečnění vývozu; vývoz cukru může producent cukru uskutečnit rovněž prostřednictvím jiné osoby.


2a)   Zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.".

6. V § 9 odst. 2 se slova "1,15násobku" zrušují.

7. V § 9 odst. 2 písm. b) se před slovo "kladného" vkládají slova "1,15násobku".

8. V § 9 odstavec 3 zní:

"(3) Fond do snížení kvóty podle odstavce 2 nezahrne

a)   rozdíl mezi tuzemským podílem kvóty producenta cukru zvýšeným o množství cukru dodaného producentovi cukru v uplynulém kvótovém roce jinou osobou a množstvím cukru, uvedeným tímto producentem cukru na trh v České republice v uplynulém kvótovém roce, pokud producent cukru v uplynulém kvótovém roce vyrobil z cukrovky alespoň takové množství cukru, které odpovídá jeho kvótě, a současně vyvezl alespoň takové množství cukru, jež odpovídá nejméně vývoznímu podílu jím disponované kvóty,
b)   kladný rozdíl podle odstavce 2 písm. a) a b), pokud tento rozdíl je nižší než 100 tun.".

9. V § 9 se doplňují odstavce 6 až 9, které znějí:

"(6) Producentovi cukru, který neprokáže skutečnosti uvedené v § 8 odst. 3, sníží Fond kvótu o množství cukru, které činí rozdíl mezi producentovi cukru stanovenou kvótou a množstvím cukru, odpovídajícím smluvně zajištěným dodávkám cukrovky podle § 8 odst. 3.

(7) Fond sníží kvótu producentovi cukru podle odstavce 6 s účinností od 1. září 2003.

(8) Přesáhne-li snížení kvóty producentovi cukru podle odstavců 6 a 7 v souhrnu 20 000 tun cukru, oznámí Fond tuto skutečnost ve Věstníku a současně zveřejní informaci o možnosti požádat o stanovení nové kvóty nebo požádat o zvýšení kvóty, přičemž uvede

a)   množství rezervy určené k rozdělení,
b)   lhůtu pro doručení žádosti Fondu, která nesmí být kratší než 15 dnů ode dne zveřejnění informace Fondem ve Věstníku.

(9) Na řízení o žádosti podané podle odstavce 8 se vztahují ustanovení § 11 a 12.".

10. V § 11 odst. 1 písmeno c) zní:

"c) prokáže, že je jediným uživatelem úplného a plně funkčního zařízení na výrobu cukru a že tímto jediným uživatelem bude nejméně do konce kvótového roku 2004/2005,".

 11. V § 11 odst. 1 písmeno f) zní:

"f)  nebylo pravomocně rozhodnuto o snížení jeho kvóty v uplynulých 12 měsících,".

12. V § 12 odstavec 6 zní:

"(6) Fond zvýší kvótu nebo stanoví novou kvótu podle odstavců 3 až 5 podmínečně s tím, že žadatel o rezervu prokáže Fondu

a)   do 90 dnů ode dne zvýšení kvóty nebo stanovení nové kvóty, že smluvně zajistil od pěstitelů dodávky cukrovky s cukernatostí 16 % potřebné k výrobě cukru v množství odpovídajícím nejméně 90 % zvýšené kvóty nebo nově stanovené kvóty na období do skončení kvótového roku 2004/2005,
b)   do 31. ledna každého kvótového roku, že ve výrobním zařízení, které uvedl v žádosti o rezervu, vyrobil v příslušném kvótovém roce množství cukru odpovídající nejméně 90 % přidělené kvóty.".

13. V § 12 se doplňuje odstavec 7, který zní:

"(7) Pokud skutečnosti uvedené v odstavci 6 žadatel o rezervu neprokáže, účinky zvýšení kvóty nebo stanovení nové kvóty zanikají. Fond tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámí žadateli o rezervu.".

14. V § 14 odstavec 1 zní:

"(1) Producent cukru poskytne Fondu informace o

a)   odhadu nákupu cukrovky a odhadu objemu výroby cukru v kvótovém roce k datu zahájení příslušného kvótového roku; informace se podává do 10. září příslušného kalendářního roku,
b)   nákupu cukrovky a zpracování cukrovky v kvótovém roce k 31. lednu příslušného kvótového roku; informace se podává do 10. února příslušného kalendářního roku,
c)   výrobě cukru, zásobě cukru, nákupu cukru, uvádění cukru na trh České republiky a vývozu cukru za příslušný kalendářní měsíc; informace se podává do konce následujícího kalendářního měsíce,
d)   inventurní zásobě cukru k 30. dubnu a k 31. říjnu příslušného kvótového roku; informace se podává do 10 dnů po uplynutí uvedeného data,
e)   zahájení a ukončení zpracování cukrovky; informace se podává do 10 dnů po dni ukončení zpracování cukrovky,
f)   podkladech pro kalkulaci ceny bílého cukru za příslušný kalendářní rok; informace se podává do 30. dubna následujícího kalendářního roku.".

15. Příloha č. 3 zní:

"Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 114/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

16. Doplňuje se příloha č. 4, která včetně nadpisu zní:

"Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 114/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Čl. II

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Předseda vlády:
v z. JUDr. Rychetský v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Fencl v. r.

E-shop

Rozvod manželství

Rozvod manželství

JUDr. Ondřej Šmíd, Ph.D., JUDr. Renáta Šínová, Ph.D. a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie se zabývá problematikou rozvodu manželství z hmotněprávního i procesního hlediska, analyzuje přitom stávající právní úpravu i regulaci v novém občanském zákoníku a zákoně o zvláštních řízeních soudních. Značnou pozornost autoři věnují rozvodu manželství s nezletilými dětmi ...

Cena: 490 KčKOUPIT

ÚZ č. 1210 - Vnitřní správa

ÚZ č. 1210 - Vnitřní správa

Sagit, a. s.

Publikace je rozdělena do tří kapitol: osobní stav obyvatelstva (občanské průkazy, cestovní doklady, matriky, evidence obyvatel, státní občanství), shromažďovací právo, a ostatní předpisy (zákon o ověřování). Od minulého vydání publikace byla změněna řada zákonů v souvislosti s novou ...

Cena: 99 KčKOUPIT

Zaměstnávání cizinců na území České republiky

Zaměstnávání cizinců na území České republiky

Mgr. Matěj Daněk, Mgr. Magdaléna Vyškovská, Ing. Jaroslava Fojtíková, Ph.D. - Anag, spol. s r. o.

Tato publikace komplexně monitoruje právní úpravu zaměstnávání cizinců v České republice, a to především s ohledem na administrativní překážky výkonu jejich práce a pobytu na území, včetně daňových otázek a problematiky odvodů na sociální zabezpečení a zdravotní ...

Cena: 369 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.