Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


294

NAŘĺZENĺ VLÁDY

ze dne 12. června 2002,

kterým se mění nařízení vlády č. 86/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky pro poskytování finanční podpory za uvádění půdy do klidu a finanční kompenzační podpory za uvádění půdy do klidu a zásady pro prodej řepky olejné vypěstované na půdě uváděné do klidu, ve znění nařízení vlády č. 454/2001 Sb.

Vláda nařizuje podle § 1 odst. 4 a § 12 odst. 1 a 2 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), (dále jen "zákon") k provedení § 1 odst. 2 písm. a) bodů 2, 5 a 6, § 1 odst. 2 písm. c) a § 1 odst. 4 zákona:

Čl. I

Nařízení vlády č. 86/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky pro poskytování finanční podpory za uvádění půdy do klidu a finanční kompenzační podpory za uvádění půdy do klidu a zásady pro prodej řepky olejné vypěstované na půdě uváděné do klidu, ve znění nařízení vlády č. 454/2001 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova "v době od 1. října do 30. září jednotlivého kalendářního roku (dále jen "hospodářský rok")".

2. V § 1 odst. 1 písm. b) se za slova "není uváděna do klidu" vkládají slova "v hospodářském roce".

3. V § 1 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Fond při splnění podmínek stanovených tímto nařízením poskytuje osobám uvedeným v § 10 odst. 1 finanční podporu za nepotravinářské využití řepky olejné jejím zpracováním na methylester řepkového oleje, které se uskuteční v hospodářském roce následujícím bezprostředně po roce, v němž byla řepka olejná vypěstována (dále jen "zpracovatelský rok").".Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

4. V § 2 odst. 2 písm. b) se číslo "2,3" nahrazuje číslem "2,5".

5. V § 10 se slovo "srpnu" nahrazuje slovem "březnu" a slovo "srpna" se nahrazuje slovem "března".

6. V § 10 odstavce 3 a 4 znějí:

"(3) Zájemce v žádosti uvede množství řepky olejné, které požaduje koupit, a předpokládané vyrobitelné množství methylesteru řepkového oleje v jednotlivých čtvrtletích zpracovatelského roku; požadované množství řepky olejné musí odpovídat nejvýše 3,2násobku množství methylesteru řepkového oleje, které může zájemce vyrobit v průběhu zpracovatelského roku ve výrobním zařízení umístěném na území České republiky, které je součástí jeho hmotného majetku.8)

(4) Zájemce doručí Fondu žádost nejpozději do 31. března příslušného hospodářského roku.".

7. Za § 10 se vkládá nový § 10a, který včetně nadpisu zní:

"§ 10a

Posouzení žádosti o koupi řepky olejné za účelem výroby methylesteru řepkového oleje

(1) Fond přezkoumá doručené žádosti zájemců (§ 10 odst. 4) z hlediska, zda

a)   žádost byla podána ve stanoveném termínu,
b)   zájemce splňuje ustanovení § 10 odst. 1,
c)   žádost byla doložena doklady podle bodu 5 přílohy č. 6 k tomuto nařízení a byla vyplněna úplně,
d)   zájemce nepožádal o vyšší množství řepky, než může ve výrobním zařízení umístěném na území České republiky, které je součástí jeho hmotného majetku,8) v průběhu zpracovatelského roku zpracovat na methylester řepkového oleje.

(2) Zjistí-li Fond, že není splněna některá z podmínek uvedených v odstavci 1, žádost zamítne a tuto skutečnost s uvedením důvodů zamítnutí bez zbytečného odkladu písemně sdělí zájemci.".

8. § 11 zní:

"§ 11

(1) Zájemcům, kterým nebyla žádost zamítnuta podle § 10a odst. 2, Fond nabídne ke koupi za účelem výroby methylesteru řepkového oleje pro zpracovatelský rok množství řepky olejné, které má být v příslušném hospodářském roce dodáno z půdy uvedené do klidu podle pravomocných rozhodnutí o poskytnutí finanční podpory vydaných Fondem do 30. června příslušného hospodářského roku; Fond nabídne ke koupi nejvýše 230 000 tun řepky olejné.

(2) Je-li množství řepky olejné, které Fond nabídne podle odstavce 1 nižší než 230 000 tun řepky olejné, Fond písemně sdělí do 15. července příslušného hospodářského roku zájemcům, že na toto rozdílné množství poskytne finanční podporu nepotravinářského využití řepky olejné v souladu s podmínkami uvedenými v § 16a.

(3) Neprodá-li Fond veškeré množství řepky olejné nakoupené podle § 2 odst. 2 písm. b) zájemcům, se kterými uzavřel kupní smlouvu podle § 13, prodá toto neprodané množství řepky olejné za účelem vývozu mimo území České republiky osobám vybraným na základě výběrového řízení vyhlášeného podle § 14.".

9. V § 12 se odstavce 1 a 2 zrušují.Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 1 a 2.

10. V § 12 odst. 1 se slova "žádostech nezamítnutých podle odstavce 2, množství uvedené v" nahrazují slovy "nezamítnutých žádostech množství nabídnuté ke koupi v souladu s".

11. V § 12 odst. 2 úvodní větě se slova "v odstavci 2" nahrazují slovy "v § 10a odst. 2".

12. V § 12 odst. 2 se slova "odstavce 2, nepřekročí množství uvedené v" nahrazují slovy "§ 10a odst. 2 písm. a), nepřekročí množství nabídnuté ke koupi v souladu s".

13. V § 12 odst. 2 písm. b) se slova "odstavce 3" nahrazují slovy "odstavce 1".

14. V § 13 odst. 1 se slova "podle § 12 odst. 4" nahrazují slovy "podle § 12 odst. 2" a slova "příslušný hospodářský" se nahrazují slovem "zpracovatelský".

15. V § 13 odst. 2 se v písmenech a) a g) slovo "hospodářského" nahrazuje slovem "zpracovatelského" a v písmenech b), c) a f) se slova "příslušného hospodářského" nahrazují slovem "zpracovatelského"; v písmenu g) se dále slova " , ve kterém měla být řepka olejná zpracována na methylester řepkového oleje," zrušují.

16. V § 13 odst. 2 písm. e) se na konci písmene doplňují slova " , případně jiné osobě, která zajistí užití methylesteru řepkového oleje ve směsném palivu pro vznětové motory pro vlastní spotřebu,".

17. V § 14 odst. 1 se slova "příslušného hospodářského" nahrazují slovem "zpracovatelského" a slova "§ 13 odst. 3 písm. a) nebo b)" nahrazují slovy "§ 13 odst. 2 písm. f) a g)".

18. Za § 16 se vkládá nový § 16a, který zní:

"§ 16a

(1) Žádost o finanční podporu na nepotravinářské užití řepky olejné může podat pouze zájemce, kterému nebyla pro příslušný hospodářský rok zamítnuta žádost podle § 10a odst. 2, nejpozději do 31. srpna příslušného hospodářského roku.

(2) V žádosti uvede zájemce množství řepky olejné, na které žádá o finanční podporu na nepotravinářské užití řepky olejné, přičemž může požádat nejvýše o množství řepky olejné odpovídající rozdílu mezi množstvím řepky olejné, o které žádal podle § 10, a množstvím řepky olejné, na které uzavřel kupní smlouvu podle § 13. Vzor žádosti je uveden v příloze č. 8 k tomuto nařízení.

(3) Fond rozhodne o žádosti v souladu s § 5 odst. 5 zákona. Překročí-li celkové množství řepky olejné, které uvedli zájemci v nezamítnutých žádostech podaných podle odstavce 1, rozdílné množství uvedené v § 11 odst. 2, Fond požadavky jednotlivých zájemců poměrně upraví.

(4) Fond poskytne finanční podporu na nepotravinářské užití řepky olejné ve výši stanovené podle odstavce 5, jestliže zájemce prokáže, že nakoupil řepku olejnou v množství, na které mu má být poskytnuta podpora, a z každé tuny takto nakoupené řepky olejné vyrobil nejméně 0,3125 tuny methylesteru řepkového oleje.

(5) Fond stanoví pro zpracovatelský rok výši finanční podpory na nepotravinářské užití řepky olejné jako rozdíl mezi cenou, za kterou Fond nakupuje řepku olejnou z půdy uvedené do klidu v příslušném hospodářském roce, zvýšenou o částku finanční podpory připadající na tunu dodané řepky olejné z půdy uvedené do klidu v příslušném hospodářském roce, a průměrnou cenou, za kterou byla v období od 1. srpna do 30. září příslušného hospodářského roku řepka olejná prodávána kupujícím podle § 13.".

19. V příloze č. 1 bodu 2 se zrušuje vysvětlivka **, včetně odkazu na ni uvedeného v nadpisu třetího sloupce tabulky.

20. Příloha č. 8 zní:

"Příloha č. 8 k nařízení vlády č. 86/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

21. Příloha č. 9 se zrušuje.

Čl. II
Přechodné ustanovení

Žádost o koupi řepky olejné za účelem výroby methylesteru řepkového oleje pro hospodářský rok 2002/2003, ve kterém má být řepka olejná zpracována na methylester řepkového oleje, podá zájemce Fondu nejpozději do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Čl. III

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Předseda vlády:
v z. JUDr. Rychetský v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Fencl v. r.

E-shop

Správní právo procesní, 5. vydání

Správní právo procesní, 5. vydání

Doc. JUDr. Eva Horzinková, Ph.D., JUDr. Vladimír Novotný - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Vysokoškolská učebnice vykládá čtivou a přístupnou formou správní právo procesní – obecnou část. Kniha ve svém pátém vydání přináší aktualizaci látky s ohledem na změny, které se promítly do správního řádu zejména zákonem č. 303/2013 Sb. Zprostředkovává také další vývoj judikatury ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Ústavní právo, Casebook

Ústavní právo, Casebook

David Kosař, Marek Antoš, Zdeněk Kühn, Ladislav Vyhnánek - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace prezentuje ústavní právo v nové, v českých právních poměrech ojedinělé, podobě. Autorský kolektiv zde ukazuje základní instituty a problémy českého ústavního práva, a to prostřednictvím kauz, jež zasazuje do právního i faktického kontextu. Čtenář v knize nalezne soubor ...

Cena: 849 KčKOUPIT

ÚZ č. 1165 - Daň z přidané hodnoty 2017

ÚZ č. 1165 - Daň z přidané hodnoty 2017

Sagit, a. s.

Zákon o DPH byl opět několikrát novelizován, přičemž změny se týkají zejména EET a kontrolních a souhrnných hlášení; jedna novela reagovala také na změny v oblasti hazardních her. Nově byla zařazena informace GFŘ k uplatňování sazeb DPH u stravovacích služeb. Celkem 17 předpisů v ...

Cena: 119 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.