Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


251

VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotnictví

ze dne 13. června 2002,

kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění včetně regulačních omezení pro 2. pololetí 2002

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 17 odst. 11 písm. b) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 459/2000 Sb., (dále jen "zákon"):

§ 1

Tato vyhláška stanoví v případech, kdy není výsledkem dohodovacího řízení dohoda podle § 17 odst. 8 zákona,

a)   výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění včetně regulačních omezení za zdravotní péči ve zdravotnických zařízeních ústavní péče, včetně odborných léčebných ústavů, léčeben dlouhodobě nemocných a zdravotnických zařízení vykazujících ošetřovací den č. 00005 podle vyhlášky, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami1) (dále jen "seznam výkonů"),
b)   výše úhrad při poskytování neodkladné zdravotní péče v nesmluvních zdravotnických zařízeních.

§ 2

(1) Zdravotní péče poskytovaná ve zdravotnických zařízeních ústavní péče, s výjimkou zdravotní péče v odborných léčebných ústavech, léčebnách dlouhodobě nemocných a ve zdravotnických zařízeních vykazujících ošetřovací den č. 00005 podle seznamu výkonů (dále jen "lůžková zařízení"), se hradí podle smluvního ujednání mezi zdravotní pojišťovnou a lůžkovým zařízením

a)   paušální sazbou, nebo
b)   podle seznamu výkonů, anebo
c)   na návrh lůžkového zařízení dohodnutým způsobem úhrady kombinovaným s platbou za diagnózu.

(2) Cena bodu pro úhradu zdravotní péče podle odstavce 1 písm. b) stanovená pro 1. pololetí 2001 zůstává v platnosti pro 2. pololetí 2002.2)

(3) Výše úhrady podle odstavce 1 písm. c) se sjedná ve smlouvě mezi zdravotní pojišťovnou a lůžkovým zařízením, přičemž výše úhrady při poskytování akutní lůžkové péče bude stanovena s platbou za diagnózu a ostatní zdravotní péče bude hrazena paušální sazbou.

(4) Jiný způsob úhrady, než je uvedeno v odstavci 1, je možný, pokud celková výše úhrady bude vyšší než úhrada stanovená podle odstavce 1 písm. a) nebo b), lůžkové zařízení a zdravotní pojišťovna se na návrh lůžkového zařízení na takovém způsobu úhrady dohodly a tento způsob není v rozporu s právními předpisy upravujícími veřejné zdravotní pojištění.

(5) Pokud lůžkové zařízení a zdravotní pojišťovna sjednají dodatek ke smlouvě, nebo sjednají novou smlouvu, obsahující nové zdravotní výkony poskytované lůžkovým zařízením, nebo sjednají novou strukturu poskytované zdravotní péče, zdravotní pojišťovna tyto skutečnosti do celkové výše úhrad za 2. pololetí 2002 zahrne, pokud tento způsob není v rozporu s právními předpisy upravujícími veřejné zdravotní pojištění.

(6) Postup výpočtu paušální sazby, výše a podmínky úhrady podle odstavce 1 písm. a) a b) se stanoví v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(7) Provádí-li se úhrada paušální sazbou podle odstavce 1 písm. a), zdravotní pojišťovna poskytuje nad rámec paušální sazby a bez uplatnění dalších regulačních omezení, pokud tato nejsou uvedena přímo v textu písmen a) až u), ve 2. pololetí 2002 zvlášť úhradu

a)   za kardiovertry a za kardiostimulátory, včetně elektrod, poskytnuté ve 2. pololetí 2002 v případě reimplantací (výkony č. 55217 a 55219 uvedené v seznamu výkonů),
b)   za neuromodulační stimulátory poskytnuté ve 2. pololetí 2002 při léčbě epilepsie a Parkinsonovy choroby,
c)   za neuromodulační stimulátory a intrathekální pumpy, poskytnuté při léčbě chronických bolestivých stavů, a to periferní nervová stimulace (PNS), stimulace míchy či zadních kořenů míšních (SCS), hluboká mozková a korová stimulace, a za stimulátory předních rohů míšních (SARS) u transversálních lézí míšních poskytnuté ve 2. pololetí 2002 v lůžkových zařízeních uvedených v příloze č. 3 k této vyhlášce; lůžková zařízení uvedená v příloze č. 3 k této vyhlášce mohou úhrnem uplatnit vůči zdravotním pojišťovnám v České republice nejvýše 30 programovatelných protéz,
d)   za léčbu in vitro fertilizace poskytnutou ve 2. pololetí 2002 lůžkovými zařízeními provádějícími standardní léčbu sterility metodou mimotělního oplodnění,
e)   za zdravotní výkony hemodialýzy č. 18051, 18052, 18510, 18513, 18521, 18522, 18530, 18550, 18560, 18570, 18580 a 18590 podle seznamu výkonů poskytnuté ve 2. pololetí 2002, přičemž cena bodu pro úhradu těchto výkonů stanovená pro 1. pololetí 2001 zůstává v platnosti pro 2. pololetí 2002;3) pro zdravotní výkony č. 18521, 18522, 18530, 18550, 18560, 18570, 18580 a 18590, uvedené ve vyhlášce, se stanoví režijní náklady ve výši 4 body za minutu,
f)   za zvlášť účtované léčivé přípravky pro léčbu hemofilie, uvedené v příloze č. 4 k této vyhlášce, poskytnuté v 2. pololetí 2002 v lůžkových zařízeních,
g)   za zvlášť účtované léčivé přípravky pro léčbu HIV/AIDS, a to antiretrovirové léčivé přípravky a léčivé přípravky pro komplexní léčbu oportunních infekcí, poskytnuté ve 2. pololetí 2002 v lůžkových zařízeních uvedených v příloze č. 5 k této vyhlášce; antiretrovirové léčivé přípravky a léčivé přípravky pro komplexní léčbu oportunních infekcí jsou uvedeny v příloze č. 6 k této vyhlášce,
h)   za zvlášť účtovaný léčivý přípravek Cerezyme, při léčbě onemocnění Morbus Gaucher, poskytnutý ve 2. pololetí 2002 pouze klinikou dětského a dorostového lékařství Všeobecné fakultní nemocnice Praha,
i)   za ošetřovací dny resuscitační a intenzivní péče č. 00051, 00052, 00053, 00055, 00057, 00058, 00061, 00065, 00068 podle seznamu výkonů, poskytnuté ve 2. pololetí 2002 při léčbě extenzivních popálenin, v lůžkových zařízeních uvedených v příloze č. 7 k této vyhlášce, přičemž cena bodu pro úhradu těchto výkonů stanovená pro 1. pololetí 2001 zůstává v platnosti pro 2. pololetí 2002,4)
j)   za zvlášť účtované léčivé přípravky poskytnuté ve 2. pololetí 2002 při léčbě cystické fibrózy v lůžkových zařízeních uvedených v příloze č. 8 k této vyhlášce; seznam zvlášť účtovaných léčivých přípravků je uveden v příloze č. 9 k této vyhlášce,
k)   za zvlášť účtované léčivé přípravky poskytnuté ve 2. pololetí 2002 u onkologicky nemocných dětí, léčených na pracovištích dětské onkologie lůžkových zařízení uvedených v příloze č. 10 k této vyhlášce; seznam zvlášť účtovaných léčivých přípravků je uveden v příloze č. 11 k této vyhlášce,
l)   za zvlášť účtované balónkové katetry a stenty poskytnuté ve 2. pololetí 2002 v souvislosti s provedením direktní perkutánní transluminální angioplastiky (PTCA) u akutního infarktu myokardu u výkonů č. 89435, 89437 a 17117 uvedených v seznamu výkonů v lůžkových zařízeních uvedených v příloze č. 12 k této vyhlášce,
m)   za zvlášť účtované blokátory destičkových glykoproteinových receptorů IIb/IIIa (ATC skupina B01AC13 a B01AC16) uvedených v příloze č. 19 k této vyhlášce, poskytnuté ve 2. pololetí 2002 při léčbě akutního infarktu myokardu v lůžkových zařízeních uvedených v příloze č. 12 k této vyhlášce,
n)   za zvlášť účtované balónkové katetry, stenty, stentgrafty, embolizující spirálky, lepící směsi, mikrokatetry a cerebrovaskulární protektivní pomůcky poskytnuté ve 2. pololetí 2002 při endovaskulární léčbě (výkony č. 89323, 89331 a 89423 uvedené v seznamu výkonů) tepenných výdutí a disekcí, stenóz mozkových tepen, mozkových arteriovenózních zkratů a malformací, v lůžkových zařízeních uvedených v příloze č. 13 k této vyhlášce,
o)   za zvlášť účtovaný materiál (kód 24684 a 71032) poskytnutý ve 2. pololetí 2002 při operacích kýly pomocí metody PHS (výkony č. 51517 a 51519 uvedené v seznamu výkonů),
p)   za zvlášť účtovaný materiál (kód 67162) poskytnutý ve 2. pololetí 2002 při operační léčbě stresové inkontinence moči u žen (výkon č. 76601 uvedený v seznamu výkonů) v lůžkových zařízeních uvedených v příloze č. 14 k této vyhlášce,
q)   za zvlášť účtované léčivé přípravky (kódy 75379, 90996, 93706 a 93707) poskytnuté ve 2. pololetí 2002 při léčbě vztekliny v lůžkových zařízeních,
r)   za zvlášť účtované léčivé přípravky s obsahem účinné látky erytropoetin uvedené v příloze č. 15 pro léčbu mnohočetného myelomu a chronické lymfatické leukémie poskytnuté ve 2. pololetí 2002 v lůžkových zařízeních uvedených v příloze č. 16 k této vyhlášce,
s)   za zvlášť účtované léčivé přípravky s obsahem účinné látky erytropoetin uvedené v příloze č. 15 pro léčbu germinálních nádorů ve stadiu II-IV, ovariálních karcinomů I-IIA stadia, karcinomu plic, karcinomu prsu v I a II stadiu, karcinomu čípku ve stadiích Ib, IIa, IIb, karcinomů v orofaciální oblasti, zhoubných nádorů placenty poskytnuté ve 2. pololetí 2002 v lůžkových zařízeních uvedených v příloze č. 17 k této vyhlášce,
t)   za zvlášť účtovaný materiál - dlaha, poskytnutý ve 2. pololetí 2002 při výkonu torakoplastika (výkon č. 57225 uvedený v seznamu výkonů), provedený Klinikou dětské chirurgie Fakultní nemocnice Motol, Praha 5 a Fakultní nemocnicí Brno - Klinikou dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie. Tato zařízení mohou úhrnem uplatnit vůči zdravotním pojišťovnám v České republice nejvýše 15 individuálních dlah při řešení pectus excavatum,
u)   za kochleární implantační systémy, poskytnuté při náhlém oboustranném ohluchnutí u dospělých, vždy pouze při dobře rozvinuté řeči; u dětí ohluchlých postlinguálně ne dříve než za půl roku a u kongenitálně hluchých nebo ohluchlých prelinguálně, poskytnutých nejpozději do 6 let věku, v lůžkových zařízeních Fakultní nemocnice Motol, Praha 5 - ORL klinika 1. lékařské fakulty a ORL klinika 2. lékařské fakulty (dětské implantáty). Tato zařízení mohou úhrnem uplatnit vůči zdravotním pojišťovnám v České republice nejvýše 30 programovatelných kochleárních implantačních systémů.

§ 3

(1) Zdravotní péče poskytovaná v odborných léčebných ústavech se hradí podle smluvního ujednání mezi zdravotní pojišťovnou a odborným léčebným ústavem

a)   paušální sazbou podle přílohy č. 2 části A), nebo
b)   kombinovaným způsobem podle přílohy č. 2 části B),
c)   výkonovým způsobem dle seznamu výkonů.

(2) Cena bodu pro úhradu zdravotní péče podle odstavce 1 písm. b) stanovená pro 1. pololetí 2001 zůstává v platnosti pro 2. pololetí 2002.5)

(3) Hodnota režie přiřazená k bodové hodnotě příslušných ošetřovacích dnů uvedených v seznamu výkonů se zvyšuje oproti nasmlouvané režii těchto ošetřovacích dnů v 2. pololetí 2001 o 60 bodů, přičemž výsledná hodnota režie nesmí být vyšší, než umožňuje seznam výkonů.

(4) Paušální částka, kterou se hradí léčivé přípravky podle § 17 odst. 12 zákona, se zvyšuje o 10 Kč oproti 2. pololetí 2001.

(5) Jiný způsob úhrady, než je uvedeno v odstavci 1, je možný, pokud celková výše úhrady bude vyšší než úhrada stanovená podle odstavce 1 písm. a) nebo b), odborný léčebný ústav a zdravotní pojišťovna se na návrh odborného léčebného ústavu na takovém způsobu úhrady dohodly a tento způsob není v rozporu s právními předpisy upravujícími veřejné zdravotní pojištění.

(6) Pokud odborný léčebný ústav a zdravotní pojišťovna sjednají dodatek ke smlouvě, nebo sjednají novou smlouvu, obsahující nové zdravotní výkony poskytované odborným léčebným ústavem, nebo sjednají novou strukturu poskytované zdravotní péče, zdravotní pojišťovna tyto skutečnosti do celkové výše úhrad za 2. pololetí 2002 zahrne, pokud tento způsob není v rozporu s právními předpisy upravujícími veřejné zdravotní pojištění.

(7) Postup výpočtu paušální sazby a úhrady kombinovaným způsobem, výše a podmínky úhrady podle odstavce 1 písm. a) a b) se stanoví v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 4

(1) Zdravotní péče poskytovaná v léčebnách dlouhodobě nemocných se hradí podle smluvního ujednání mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením podle seznamu výkonů úhradou za poskytnuté zdravotní výkony.

(2) Cena bodu pro úhradu zdravotní péče podle odstavce 1 stanovená pro 1. pololetí 2001 zůstává v platnosti pro 2. pololetí 2002.6)

(3) Hodnota režie přiřazená k bodové hodnotě ošetřovacího dne č. 00024 uvedeného v seznamu výkonů se zvyšuje oproti nasmlouvané režii tohoto ošetřovacího dne v 2. pololetí 2001 o 60 bodů, přičemž výsledná hodnota režie nesmí být vyšší, než umožňuje seznam výkonů.

(4) Paušální částka, kterou se hradí léčivé přípravky podle § 17 odst. 12 zákona, se zvyšuje o 5 Kč oproti 2. pololetí 2001.

(5) Jiný způsob úhrady, než je uvedeno v odstavci 1, je možný, pokud celková výše úhrady bude vyšší než úhrada stanovená podle odstavce 1, léčebna dlouhodobě nemocných a zdravotní pojišťovna se na návrh léčebny dlouhodobě nemocných na takovém způsobu úhrady dohodly a tento způsob není v rozporu s právními předpisy upravujícími veřejné zdravotní pojištění.

§ 5

(1) Zdravotní péče poskytovaná ve zdravotnických zařízeních vykazujících ošetřovací den č. 00005 uvedený v seznamu výkonů se hradí podle smluvního ujednání mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením podle seznamu výkonů úhradou za poskytnuté zdravotní výkony

(2) Cena bodu pro úhradu zdravotní péče podle odstavce 1 stanovená pro 1. pololetí 2001 zůstává v platnosti pro 2. pololetí 2002.7)

(3) Hodnota režie dohodnutá ve smlouvě se zdravotní pojišťovnou, přiřazená k bodové hodnotě ošetřovacího dne č. 00005 uvedeného v seznamu výkonů, se zvyšuje o 60 bodů oproti 2. pololetí 2001, přičemž výsledná hodnota režie nesmí být vyšší, než umožňuje seznam výkonů.

(4) Paušální částka, kterou se hradí léčivé přípravky podle § 17 odst. 12 zákona, se zvyšuje o 5 Kč oproti 2. pololetí 2001.

(5) Jiný způsob úhrady, než je uvedeno v odstavci 1, je možný, pokud celková výše úhrady bude vyšší než úhrada stanovená podle odstavce 1, zdravotnické zařízení a zdravotní pojišťovna se na návrh zdravotnického zařízení na takovém způsobu úhrady dohodly a tento způsob není v rozporu s právními předpisy upravujícími veřejné zdravotní pojištění.

§ 6

(1) Úhrada neodkladné zdravotní péče, není-li uzavřena smlouva mezi zdravotnickým zařízením a zdravotní pojišťovnou, se provádí za poskytnuté zdravotní výkony takto:

a)   stomatologická ambulantní péče se hradí podle sazeb platných pro zdravotní péči poskytovanou zubními lékaři ve 2. pololetí 2002,
b)   ostatní zdravotní péče se hradí podle seznamu výkonů a zdravotní pojišťovna může na základě zákona8) uplatnit regulační omezení obdobně jako u smluvních zdravotnických zařízení.

(2) Cena bodu pro úhradu zdravotní péče podle odstavce 1 písm. b) stanovená pro 1. pololetí 2001 zůstává v platnosti  pro  2.  pololetí  2002.9)

§ 7

(1) Pokud ve 2. pololetí 2002 budou skutečné příjmy z výběru pojistného po přerozdělení vyšší než skutečná výše výběru pojistného po přerozdělení ve 2. pololetí 2001, zvýší zdravotní pojišťovny zdravotnickým zařízením uvedeným v § 1 písm. a) celkovou výši úhrady vypočtenou podle této vyhlášky postupem stanoveným v příloze č. 18 k této vyhlášce.

(2) Do příjmů z výběru pojistného po přerozdělení budou zahrnuty údaje z přerozdělení za sedmý až dvanáctý měsíc roku 2002.

(3) Navýšení podle odstavce 1 uhradí zdravotní pojišťovny smluvním zdravotnickým zařízením do 31. května 2003.

(4) Dojde-li v průběhu 2. pololetí 2002 ke změně seznamu výkonů, budou tyto změny při výpočtu navýšení podle odstavce 1 zohledněny.

(5) Zdravotní pojišťovny do 30. dubna 2003 poskytnou zdravotnickým zařízením údaje o skutečných příjmech z výběru pojistného celkem po přerozdělení za 2. pololetí 2002.

§ 8

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2002.

Ministr:
prof. MUDr. Fišer, CSc. v. r.

(Přílohy jsou dostupné na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz nejsou k dispozici v textové podobě)


1)   Vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů.
2)   Čl. II zákona č. 459/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Příloha č. 1 bod B) 1. nařízení vlády č. 487/2000 Sb., kterým se stanoví hodnoty bodu a výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro 1. pololetí 2001.
3)   Čl. II zákona č. 459/2000 Sb.
§ 2 odst. 7 písm. e) nařízení vlády č. 487/2000 Sb.
4)   Čl. II zákona č. 459/2000 Sb.
§ 2 odst. 7 písm. i) nařízení vlády č. 487/2000 Sb.
5)   Čl. II zákona č. 459/2000 Sb.
Příloha č. 2 bod B) 1. nařízení vlády č. 487/2000 Sb.
6)   Čl. II zákona č. 459/2000 Sb.
§ 4 odst. 2 nařízení vlády č. 487/2000 Sb.
7)   Čl. II zákona č. 459/2000 Sb.
§ 5 odst. 2 nařízení vlády č. 487/2000 Sb.
8)   § 40 odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb.
9)   Čl. II zákona č. 459/2000 Sb.
§ 6 písm. b) nařízení vlády č. 487/2000 Sb.

E-shop

Mezinárodní zdanění příjmů. Smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o daních z příjmů, 4. vydání

Mezinárodní zdanění příjmů. Smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o daních z příjmů, 4. vydání

Vlastimil Sojka, Monika Bartošová, Pavel Fekar, Jan Mašek, Matěj Nešleha, Ivana Vaňousová - Wolters Kluwer, a. s.

Připravili jsme pro vás 4. vydání úspěšné knihy Mezinárodní zdanění příjmů - Smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o daních z příjmů, jejíž předchozí vydání napsal Vlastimil Sojka, daňový poradce a ...

Cena: 569 KčKOUPIT

Zákon o významné tržní síle. Komentář

Zákon o významné tržní síle. Komentář

Kindl, Koudelka - C. H. Beck

První vydání komentáře k zákonu o významné tržní síle přináší ucelený výklad k zákonu, který má mimořádný význam pro dodavatelsko-odběratelské vztahy v potravinářském sektoru, vztahuje na většinu významných obchodních řetězců v ČR. Jedná se přitom o vůbec první komentář k danému ...

Cena: 990 KčKOUPIT

Zákon o právu shromažďovacím. Komentář, 2. přepracované vydání

Zákon o právu shromažďovacím. Komentář, 2. přepracované vydání

JUDr. Petr Černý, Ph.D., JUDr. Markéta Lehká, Ph.D. - C. H. Beck

Komentář reaguje na komplexní novelu zákona o právu shromažďovacím č. 252/2016 Sb., účinnou od 1. 11. 2016. V publikaci je dále zahrnuta dosavadní judikatura všech českých soudů, stejně jako Evropského soudu ...

Cena: 990 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.