Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 232/2002 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2002, částka 88, ze dne 6. 6. 2002

232

VYHLÁŠKA
Ministerstva kultury

ze dne 28. května 2002,

kterou se provádí zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech)

Ministerstvo kultury (dále jen "ministerstvo") stanoví podle § 29 zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), (dále jen "zákon"), podrobnosti a podmínky pro vedení Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností, Rejstříku svazů církví a náboženských společností a Rejstříku církevních právnických osob (dále jen "rejstříky") a vzory všech výpisů z registrace nebo evidence podle zákona:

§ 1
Členění rejstříků

(1) Rejstříky jsou členěny na veřejnou část a na neveřejnou část.

(2) Rejstřík registrovaných církví a náboženských společností a Rejstřík církevních právnických osob se v částech podle odstavce 1 dále člení do složek podle církví a náboženských společností a Rejstřík církevních právnických osob dále podle jednotlivých církevních právnických osob. Rejstřík svazů církví a náboženských společností se v částech podle odstavce 1 člení podle svazů církví a náboženských společností.

§ 2
Obsah Rejstříku registrovaných církví
a náboženských společností

(1) Do veřejné části Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností se část A— zapisují tyto údaje a jejich změny:

a)   název a sídlo registrované církve a náboženské společnosti v České republice,
b)   číslo a datum vydání rozhodnutí o registraci církve a náboženské společnosti a datum, kdy rozhodnutí nabylo právní moci,
c)   název a sídlo orgánu registrované církve a náboženské společnosti v České republice,
d)   jméno a příjmení členů orgánu registrované církve a náboženské společnosti,
e)   identifikační číslo registrované církve a náboženské společnosti,
f)   číslo a datum vydání rozhodnutí o přiznání oprávnění k výkonu jednotlivých zvláštních práv a datum, kdy rozhodnutí nabylo právní moci,
g)   číslo a datum vydání rozhodnutí o zrušení registrace církve a náboženské společnosti, o vstupu do likvidace, o zamítnutí návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku, o zahájení řízení o vyrovnání a data, kdy tato rozhodnutí nabyla právní moci,
h)   jméno a příjmení a bydliště nebo název a sídlo likvidátora,
i)   jméno a příjmení a bydliště nebo název a sídlo správce konkursní podstaty,
j)   datum zániku registrované církve a náboženské společnosti,
k)   identifikační údaje o právním nástupci církve a náboženské společnosti, dojde-li k jejímu zrušení s právním nástupcem,
l) změny údajů, které nepodléhají registraci změn,

část B - zařazují tyto dokumenty a jejich změny:

a)   návrh na registraci církve a náboženské společnosti s uvedením jmen a příjmení členů přípravného výboru s vyznačením zmocněnce přípravného výboru s úředně ověřenými podpisy členů přípravného výboru,
b)   základní charakteristika církve a náboženské společnosti, jejího učení a poslání, která je součástí návrhu na registraci církve a náboženské společnosti,
c)   zápis o založení církve a náboženské společnosti na území České republiky,
d)   základní dokument církve a náboženské společnosti s výjimkou osobních údajů členů orgánu církve a dalších osob, které mohou jednat jménem církve a náboženské společnosti a činit jejím jménem právní úkony,
e)   návrh na přiznání oprávnění k výkonu zvláštních práv a prohlášení, že činnost církve a náboženské společnosti žádající o přiznání oprávnění k výkonu zvláštních práv neodporuje právnímu řádu, plní řádně závazky vůči státu a třetím osobám,
f)   texty výročních zpráv a účetních závěrek podle zákona,
g)   dokument potvrzující, že povinnost mlčenlivosti duchovních v souvislosti s výkonem zpovědního tajemství nebo v souvislosti s výkonem práva obdobného zpovědnímu tajemství je tradiční součástí učení církve a náboženské společnosti nejméně 50 let, navrhuje-li církev přiznání zvláštního práva zachovávat povinnost mlčenlivosti duchovních v souvislosti s výkonem zpovědního tajemství nebo s výkonem práva obdobného zpovědnímu tajemství,
h)   výzvy ministerstva k doplnění údajů návrhů na registraci církve a náboženské společnosti, na přiznání oprávnění k výkonu zvláštních práv registrované církvi a náboženské společnosti a na registraci změn,
i)   rozhodnutí ministerstva o registraci církve a náboženské společnosti, o přiznání oprávnění k výkonu zvláštních práv registrované církvi a náboženské společnosti, o registraci změn, o zrušení registrace církve a náboženské společnosti a o zrušení oprávnění k výkonu zvláštních práv registrované církve a náboženské společnosti,
j)   listiny a rozhodnutí ve věcech likvidace církve a náboženské společnosti, konkursu a vyrovnání a zániku církve a náboženské společnosti po zrušení její registrace,
k)   informace o rozhodnutích soudů o přezkoumání rozhodnutí ministerstva a ve věcech podle písmena j) s označením soudu, uvedením výroku rozhodnutí soudu, spisové značky rozhodnutí a dne jeho vydání,
l)   listiny o přechodu práv a závazků církve a náboženské společnosti a jejích evidovaných církevních právnických osob na jinou registrovanou církev a náboženskou společnost s písemným závazkem této registrované církve a náboženské společnosti o převzetí práv a závazků.

(2) Do neveřejné části Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností se zařazují dokumenty a jejich změny obsahující:

a)   osobní údaje členů přípravného výboru,
b)   listiny s podpisy občanů České republiky nebo cizinců s trvalým pobytem v České republice hlásících se k církvi a náboženské společnosti s uvedením jejich osobních údajů, které jsou součástí návrhu na registraci církve a náboženské společnosti,
c)   listiny s podpisy občanů České republiky nebo cizinců s trvalým pobytem v České republice hlásících se k této církvi a náboženské společnosti, které jsou součástí návrhu na přiznání oprávnění k výkonu zvláštních práv registrované církvi a náboženské společnosti,
d)   stejnopisy návrhů k zápisu údajů a jejich změn podle odstavce 1 a dokumentů podle odstavce 2 obsahujících osobní údaje fyzických osob,
e)   stejnopisy rozhodnutí soudů podle odstavce 2 písm. k).

§ 3
Obsah Rejstříku církevních právnických osob

(1) Do veřejné části Rejstříku církevních právnických osob se část A — zapisují tyto údaje a jejich změny:

a)   název církevní právnické osoby v České republice,
b)   číslo a datum evidence církevní právnické osoby,
c)   sídlo církevní právnické osoby na území České republiky,
d)   označení statutárního orgánu církevní právnické osoby,
e)   jméno a příjmení členů statutárního orgánu církevní právnické osoby,
f)   identifikační číslo církevní právnické osoby,
g)   zřizovatel církevní právnické osoby,
h)   číslo a datum zrušení evidence církevní právnické osoby na návrh registrované církve a náboženské společnosti,
i)   číslo a datum rozhodnutí o zrušení evidence církevní právnické osoby, o vstupu do likvidace, o prohlášení konkursu, o zamítnutí návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku a o zahájení řízení a data, kdy rozhodnutí nabyla právní moci,
j)   jméno a příjmení a bydliště nebo název a sídlo likvidátora,
k)   jméno a příjmení a bydliště nebo název a sídlo správce konkursní podstaty,
l)   identifikační údaje o právním nástupci církevní právnické osoby, dojde-li k jejímu zrušení s právním nástupcem,
m)   datum zániku církevní právnické osoby,

část B - zařazují tyto dokumenty a jejich změny:

a)   návrh na evidenci církevní právnické osoby, ve kterém jsou z osobních údajů členů statutárního orgánu uvedena pouze jejich jména a příjmení,
b)   výzvy ministerstva k doplnění údajů návrhů na evidenci církevní právnické osoby,
c)   zápis ministerstva o evidenci církevní právnické osoby,
d)   rozhodnutí ministerstva o zastavení řízení o návrhu na evidenci církevní právnické osoby,
e)   listiny a rozhodnutí ve věcech likvidace církevní právnické osoby, konkursu a vyrovnání a jejím zániku po zrušení její evidence,
f)   informace o rozhodnutích soudů k rozhodnutím ministerstva a ve věcech podle písmena e) s označením soudu, uvedením výroku rozhodnutí soudu, spisové značky rozhodnutí a dne jeho vydání.

(2) Do neveřejné části Rejstříku církevních právnických osob se zařazují dokumenty a jejich změny obsahující:

a)   stejnopisy návrhů k zápisu údajů a jejich změn podle odstavce 1 a dokumentů podle odstavce 2 obsahujících osobní údaje fyzických osob,
b)   osobní údaje členů statutárního orgánu církevní právnické osoby,
c)   stejnopisy rozhodnutí soudů ve věcech podle odstavce 2 písm. f).

§ 4
Obsah Rejstříku svazů církví a náboženských společností

(1) Do veřejné části Rejstříku svazu církví a náboženských společností se část A - zapisují tyto údaje a jejich změny:

a)   název a sídlo svazu církví a náboženských společností v České republice,
b)   číslo a datum vydání rozhodnutí o registraci svazu církví a náboženských společností a datum, kdy rozhodnutí nabylo právní moci,
c)   názvy členů svazu církví a náboženských společností a jejich sídla,
d)   název a sídlo statutárního orgánu svazu církví a náboženských společností,
e)   jméno a příjmení členů statutárního orgánu svazu církví a náboženských společností,
f)   identifikační číslo svazu církví a náboženských společností,
g)   číslo a datum vydání rozhodnutí o zrušení registrace svazu církví a náboženských společností, o vstupu do likvidace, o zamítnutí návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku a o zahájení řízení o vyrovnání s uvedením dne a čísla rozhodnutí o těchto skutečnostech a data, kdy rozhodnutí nabyla právní moci,
h)   jméno a příjmení a bydliště nebo název a sídlo likvidátora,
i)   jméno a příjmení a bydliště nebo název a sídlo správce konkursní podstaty,
j)   datum zániku svazu církví a náboženských společností,
k)   identifikační údaje o právním nástupci svazu církví a náboženských společností, dojde-li k jeho zrušení s právním nástupcem,
l)   návrhy svazů církví a náboženských společností na změny údajů, které nepodléhají registraci změn,

část B— - zařazují tyto dokumenty a jejich změny:

a)   písemná zakladatelská smlouva,
b)   stanovy svazu,
c)   výzvy ministerstva k doplnění údajů návrhů na registraci svazu církví a náboženských společností a k registraci změn,
d)   rozhodnutí ministerstva o registraci svazu církví a náboženských společností, o registraci změn, o zrušení registrace svazu církví a náboženských společností,
e)   listiny a rozhodnutí ve věcech likvidace svazu církví a náboženských společností, konkursu a vyrovnání a zániku svazu církví a náboženských společností po zrušení jeho registrace,
f)   informace o rozhodnutích soudů k rozhodnutím ministerstva a ve věcech podle písmena e) s označením soudu, uvedením výroku rozhodnutí soudu, spisové značky rozhodnutí a dne jeho vydání.

(2) Do neveřejné části Rejstříku svazu církví a náboženských společností se zařazují tyto údaje, dokumenty a jejich změny:

a)   stejnopisy návrhů k zápisu údajů a jejich změn podle odstavce 1 a dokumentů podle odstavce 2 obsahujících osobní údaje fyzických osob,
b)   stejnopisy rozhodnutí soudů ve věcech podle odstavce 2 písm. f).

§ 5
Nahlížení do rejstříků

(1) Návrhy a dokumenty zakládané do veřejných částí rejstříků ministerstvo upraví tak, že z osobních údajů fyzických osob jsou čitelná pouze jejich jména a příjmení.

(2) Ministerstvo umožní nahlédnout v úředních hodinách do veřejné části rejstříků a pořizovat si z nich výpisy a opisy z veřejné části rejstříků pouze v přítomnosti zaměstnance ministerstva. Do neveřejné části rejstříků umožní nahlédnout osobě pověřené církví a náboženskou společností, církevní právnickou osobou a svazem církví a náboženských společností, kterých se zápis týká, a dále žadatelům, kteří osvědčí právní zájem a jimž lze nahlédnutí do rejstříků umožnit, pokud tomu nebrání zvláštní právní předpis.1)

(3) O nahlédnutí do rejstříků se žádá písemně. Žadatel uvede, do kterých částí rejstříků chce nahlédnout.

(4) V případě více žadatelů se nahlédnutí do rejstříků umožňuje podle data doručení žádosti. O nahlédnutí do rejstříků vyhotoví ministerstvo záznam s vyznačením částí rejstříků, do nichž bylo nahlédnuto a z nichž byl pořízen výpis.

(5) Ministerstvo je v souvislosti s poskytováním informací z rejstříků oprávněno žádat úhradu ve výši nákladů spojených s vyhledáváním informací, pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli.2)

§ 6
Vydávání výpisů a potvrzení z registrace a evidence

(1) Podle povahy žádosti vydává ministerstvo:

a)   výpis z veřejných částí rejstříků, který obsahuje údaje platné v době pořízení výpisu,
b)   úplný výpis z veřejných částí rejstříků, který obsahuje všechny údaje a jejich změny,
c)   opis jako text, který je doslovným opisem části nebo celého dokumentu uloženého ve veřejných částech rejstříků,
d)   potvrzení ministerstva o určitém zápisu v rejstřících, anebo o tom, že v rejstřících takový zápis není,
e)   prvopis výpisů podle písmena a) ke dni zařazení právnické osoby do rejstříků a ke dni zápisu změny údajů podle § 20 odst. 1 zákona do listiny podle písmena a).

(2) Listiny podle odstavce 1 jsou opatřeny datem vyhotovení listiny, údajem o počtu jejích stran, kolkem o úhradě správního poplatku nebo doložkou o osvobození od správního poplatku, otiskem razítka ministerstva se státním znakem, jménem a příjmením zaměstnance, který je vyhotovil, a jeho podpisem. Listiny se vydávají podle stavu zápisu v příslušném rejstříku ke dni jejich vyhotovení.

(3) Listina podle odstavce 1 písm. c) a d) dále obsahuje údaj o tom, kdo o její vyhotovení požádal.

(4) Listiny podle odstavce 1 jsou vydávány pouze v českém jazyce. Vzory listin podle odstavce 1 písm. a) a b) jsou uvedeny v přílohách č. 1, 2 a 3. Pokud v některých kolonkách listin podle odstavce 1 písm. a) a b) není žádný záznam, nahradí se tyto kolonky větou, že v daných kolonkách žádný záznam není.

(5) Listiny podle odstavce 1 písm. a) až d) jsou vydávány na základě písemné žádosti, ke které je přiložen kolek v hodnotě stanovené zvláštním právním předpisem3) a ve které se uvede:

a)   jméno, popř. jména a příjmení žadatele a adresa místa jeho pobytu na území České republiky, je-li žadatel nebo žadatelé fyzickou osobou, nebo název právnické osoby, její sídlo a identifikační číslo,
b)   předmět žádosti, včetně specifikace listiny, kterou žadatel vyžaduje.

(6) Poplatek za vydání listiny podle odstavce 1 písm. a) až d) se řídí zvláštním právním předpisem.4)

(7) Ministerstvo může vydat listinu podle odstavce 1 písm. c) a d) obsahující osobní údaje uvedené v neveřejných částech rejstříků pouze v případě, kdy mu to umožňuje zvláštní právní předpis2) a žadatel osvědčí právní zájem.

§ 7
Elektronizovaná forma rejstříků

Elektronickou formu rejstříků vede ministerstvo jako správce rejstříků a umožňuje přístup k veřejným údajům rejstříků v souladu se zvláštními právními předpisy.2),3),4)

§ 8
Společná ustanovení

(1) Ministerstvo uchovává jako součást rejstříků:

a)   údaje a dokumenty o právnických osobách, jejichž registrace nebo evidence byla zrušena,
b)   návrhy na registraci církví a náboženských společností, svazů církví a náboženských společností a na evidenci církevních právnických osob, které se nestaly právnickými osobami podle zákona,
c)   evidenci právnických osob před účinností zákona, která byla vedena podle předcházející právní úpravy.

(2) Při vedení údajů a dokumentů podle odstavce 1 písm. a) až c) a jejich veřejné přístupnosti se postupuje podle § 2 až 6.

§ 9
Přechodná ustanovení

(1) Dosavadní evidence ministerstva zřízená od 1. 1. 1994 příkazem ministra kultury ze dne 19. 11. 1993, č. 8/1993, o zřízení rejstříku právnických osob podle zákona č. 308/1991 Sb., o svobodě náboženské víry a postavení církví a náboženských společností, je v souladu s § 28 zákona vedena jako prozatímní pro ty právnické osoby, které nedoplnily zákonem stanovené údaje pro vyhotovení výpisů z rejstříků. Těmto právnickým osobám jsou vydávány evidenční listy podle dosavadní evidence s vyznačením jejich časové platnosti nejpozději do 7. 1. 2003. Do Rejstříku církevních právnických osob se z dosavadní evidence zařazují pouze ty právnické osoby, které jsou církevními právnickými osobami podle § 6 odst. 2 zákona.

(2) U církve a náboženské společnosti, která byla uvedena v příloze předcházející právní úpravy, uvede ministerstvo jako datum registrace 1. září 1991, kdy nabyla účinnosti, a jako číslo registrace "308/1991 doplněné o pořadové číslo, pod kterým byla církev a náboženská společnost uvedena v příloze předcházející právní úpravy".

(3) Registrovaná církev a náboženská společnost uvedená v příloze zákona předloží podle § 28 zákona ministerstvu návrh na registraci změn základního dokumentu církve a náboženské společnosti, který obsahuje všechny údaje podle § 10 odst. 3 zákona s výjimkou údajů podle § 10 odst. 3 písm. e), v pořadí podle písmen § 10 odst. 3 zákona.

(4) Ministerstvo na základě průkazných dokladů registrované církve a náboženské společnosti o výkonu některých zvláštních práv podle § 7 odst. 1 zákona a vlastního ověření zákonem stanovené podmínky podle § 28 odst. 1 zapíše do Rejstříku církví a náboženských společností oprávnění k výkonu příslušných zvláštních práv podle § 7 odst. 1 zákona. Jako datum registrace přiznání oprávnění k výkonu zvláštních práv bude uvedeno datum 7. ledna 2002, kdy zákon nabyl účinnosti, a jako číslo registrace číslo 3/2002 doplněné o pořadové číslo, pod kterým je církev a náboženská společnost uvedena v příloze zákona.

(5) Nejsou-li doplněny údaje o právnických osobách podle zákona pro vyhotovení výpisů z rejstříků podle zákona do 7. ledna 2003, ministerstvo je k tomuto datu přeřadí do rejstříků s označením "ÚDAJE PODLE ZÁKONA NEBYLY DOSUD DOPLNĚNY" a dále postupuje podle § 28 odst. 4 a 5 zákona.

(6) K dosavadní evidenci podle odstavce 1 se od 7. ledna 2003 nepřihlíží.

§ 10
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:
Dostál v. r.


1)   Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
2)   Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
3)   Zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
4)   Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 232/2002 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozicic v textové podobě)

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 232/2002 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozicic v textové podobě)

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 232/2002 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozicic v textové podobě)

E-shop

Zákon o dani z hazardních her. Komentář

Zákon o dani z hazardních her. Komentář

doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D., Ing. Mgr. Hana Krasulová - Wolters Kluwer, a. s.

Komentář obsahuje detailní rozbor nového zákona o dani z hazardních her, který byl přijat jako součást nové právní regulace hazardních her. Není opomenut ani detailní komentář přechodných ustanovení zákona o hazardních hrách, která řeší přechod z odvodu z loterií a jiných podobných ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Oceňování v účetnictví

Oceňování v účetnictví

Doc. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D. a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace je zaměřena na problematiku oceňování v účetnictví. Jsou diskutovány teoretické přístupy ke stanovení hodnoty v účetnictví, které jsou pak dále prakticky znázorněny na přístupu mezinárodních standardů IFRS a českých účetních pravidel. Soudobá vědecká literatura v posledních ...

Cena: 440 KčKOUPIT

Nájemní a družstevní bydlení podle nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích, 2. vydání

Nájemní a družstevní bydlení podle nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích, 2. vydání

Stanislav Křeček - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Aktualizované vydání praktické příručky reflektuje změny v oblasti bytového práva, především novou úpravu placení oprav a připravovaný zákon o sociálním bydlení. Příručka se zabývá problematikou bydlení v ...

Cena: 440 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.