Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 232/2002 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2002, částka 88, ze dne 6. 6. 2002

232

VYHLÁŠKA
Ministerstva kultury

ze dne 28. května 2002,

kterou se provádí zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech)

Ministerstvo kultury (dále jen "ministerstvo") stanoví podle § 29 zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), (dále jen "zákon"), podrobnosti a podmínky pro vedení Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností, Rejstříku svazů církví a náboženských společností a Rejstříku církevních právnických osob (dále jen "rejstříky") a vzory všech výpisů z registrace nebo evidence podle zákona:

§ 1
Členění rejstříků

(1) Rejstříky jsou členěny na veřejnou část a na neveřejnou část.

(2) Rejstřík registrovaných církví a náboženských společností a Rejstřík církevních právnických osob se v částech podle odstavce 1 dále člení do složek podle církví a náboženských společností a Rejstřík církevních právnických osob dále podle jednotlivých církevních právnických osob. Rejstřík svazů církví a náboženských společností se v částech podle odstavce 1 člení podle svazů církví a náboženských společností.

§ 2
Obsah Rejstříku registrovaných církví
a náboženských společností

(1) Do veřejné části Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností se část A— zapisují tyto údaje a jejich změny:

a)   název a sídlo registrované církve a náboženské společnosti v České republice,
b)   číslo a datum vydání rozhodnutí o registraci církve a náboženské společnosti a datum, kdy rozhodnutí nabylo právní moci,
c)   název a sídlo orgánu registrované církve a náboženské společnosti v České republice,
d)   jméno a příjmení členů orgánu registrované církve a náboženské společnosti,
e)   identifikační číslo registrované církve a náboženské společnosti,
f)   číslo a datum vydání rozhodnutí o přiznání oprávnění k výkonu jednotlivých zvláštních práv a datum, kdy rozhodnutí nabylo právní moci,
g)   číslo a datum vydání rozhodnutí o zrušení registrace církve a náboženské společnosti, o vstupu do likvidace, o zamítnutí návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku, o zahájení řízení o vyrovnání a data, kdy tato rozhodnutí nabyla právní moci,
h)   jméno a příjmení a bydliště nebo název a sídlo likvidátora,
i)   jméno a příjmení a bydliště nebo název a sídlo správce konkursní podstaty,
j)   datum zániku registrované církve a náboženské společnosti,
k)   identifikační údaje o právním nástupci církve a náboženské společnosti, dojde-li k jejímu zrušení s právním nástupcem,
l) změny údajů, které nepodléhají registraci změn,

část B - zařazují tyto dokumenty a jejich změny:

a)   návrh na registraci církve a náboženské společnosti s uvedením jmen a příjmení členů přípravného výboru s vyznačením zmocněnce přípravného výboru s úředně ověřenými podpisy členů přípravného výboru,
b)   základní charakteristika církve a náboženské společnosti, jejího učení a poslání, která je součástí návrhu na registraci církve a náboženské společnosti,
c)   zápis o založení církve a náboženské společnosti na území České republiky,
d)   základní dokument církve a náboženské společnosti s výjimkou osobních údajů členů orgánu církve a dalších osob, které mohou jednat jménem církve a náboženské společnosti a činit jejím jménem právní úkony,
e)   návrh na přiznání oprávnění k výkonu zvláštních práv a prohlášení, že činnost církve a náboženské společnosti žádající o přiznání oprávnění k výkonu zvláštních práv neodporuje právnímu řádu, plní řádně závazky vůči státu a třetím osobám,
f)   texty výročních zpráv a účetních závěrek podle zákona,
g)   dokument potvrzující, že povinnost mlčenlivosti duchovních v souvislosti s výkonem zpovědního tajemství nebo v souvislosti s výkonem práva obdobného zpovědnímu tajemství je tradiční součástí učení církve a náboženské společnosti nejméně 50 let, navrhuje-li církev přiznání zvláštního práva zachovávat povinnost mlčenlivosti duchovních v souvislosti s výkonem zpovědního tajemství nebo s výkonem práva obdobného zpovědnímu tajemství,
h)   výzvy ministerstva k doplnění údajů návrhů na registraci církve a náboženské společnosti, na přiznání oprávnění k výkonu zvláštních práv registrované církvi a náboženské společnosti a na registraci změn,
i)   rozhodnutí ministerstva o registraci církve a náboženské společnosti, o přiznání oprávnění k výkonu zvláštních práv registrované církvi a náboženské společnosti, o registraci změn, o zrušení registrace církve a náboženské společnosti a o zrušení oprávnění k výkonu zvláštních práv registrované církve a náboženské společnosti,
j)   listiny a rozhodnutí ve věcech likvidace církve a náboženské společnosti, konkursu a vyrovnání a zániku církve a náboženské společnosti po zrušení její registrace,
k)   informace o rozhodnutích soudů o přezkoumání rozhodnutí ministerstva a ve věcech podle písmena j) s označením soudu, uvedením výroku rozhodnutí soudu, spisové značky rozhodnutí a dne jeho vydání,
l)   listiny o přechodu práv a závazků církve a náboženské společnosti a jejích evidovaných církevních právnických osob na jinou registrovanou církev a náboženskou společnost s písemným závazkem této registrované církve a náboženské společnosti o převzetí práv a závazků.

(2) Do neveřejné části Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností se zařazují dokumenty a jejich změny obsahující:

a)   osobní údaje členů přípravného výboru,
b)   listiny s podpisy občanů České republiky nebo cizinců s trvalým pobytem v České republice hlásících se k církvi a náboženské společnosti s uvedením jejich osobních údajů, které jsou součástí návrhu na registraci církve a náboženské společnosti,
c)   listiny s podpisy občanů České republiky nebo cizinců s trvalým pobytem v České republice hlásících se k této církvi a náboženské společnosti, které jsou součástí návrhu na přiznání oprávnění k výkonu zvláštních práv registrované církvi a náboženské společnosti,
d)   stejnopisy návrhů k zápisu údajů a jejich změn podle odstavce 1 a dokumentů podle odstavce 2 obsahujících osobní údaje fyzických osob,
e)   stejnopisy rozhodnutí soudů podle odstavce 2 písm. k).

§ 3
Obsah Rejstříku církevních právnických osob

(1) Do veřejné části Rejstříku církevních právnických osob se část A — zapisují tyto údaje a jejich změny:

a)   název církevní právnické osoby v České republice,
b)   číslo a datum evidence církevní právnické osoby,
c)   sídlo církevní právnické osoby na území České republiky,
d)   označení statutárního orgánu církevní právnické osoby,
e)   jméno a příjmení členů statutárního orgánu církevní právnické osoby,
f)   identifikační číslo církevní právnické osoby,
g)   zřizovatel církevní právnické osoby,
h)   číslo a datum zrušení evidence církevní právnické osoby na návrh registrované církve a náboženské společnosti,
i)   číslo a datum rozhodnutí o zrušení evidence církevní právnické osoby, o vstupu do likvidace, o prohlášení konkursu, o zamítnutí návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku a o zahájení řízení a data, kdy rozhodnutí nabyla právní moci,
j)   jméno a příjmení a bydliště nebo název a sídlo likvidátora,
k)   jméno a příjmení a bydliště nebo název a sídlo správce konkursní podstaty,
l)   identifikační údaje o právním nástupci církevní právnické osoby, dojde-li k jejímu zrušení s právním nástupcem,
m)   datum zániku církevní právnické osoby,

část B - zařazují tyto dokumenty a jejich změny:

a)   návrh na evidenci církevní právnické osoby, ve kterém jsou z osobních údajů členů statutárního orgánu uvedena pouze jejich jména a příjmení,
b)   výzvy ministerstva k doplnění údajů návrhů na evidenci církevní právnické osoby,
c)   zápis ministerstva o evidenci církevní právnické osoby,
d)   rozhodnutí ministerstva o zastavení řízení o návrhu na evidenci církevní právnické osoby,
e)   listiny a rozhodnutí ve věcech likvidace církevní právnické osoby, konkursu a vyrovnání a jejím zániku po zrušení její evidence,
f)   informace o rozhodnutích soudů k rozhodnutím ministerstva a ve věcech podle písmena e) s označením soudu, uvedením výroku rozhodnutí soudu, spisové značky rozhodnutí a dne jeho vydání.

(2) Do neveřejné části Rejstříku církevních právnických osob se zařazují dokumenty a jejich změny obsahující:

a)   stejnopisy návrhů k zápisu údajů a jejich změn podle odstavce 1 a dokumentů podle odstavce 2 obsahujících osobní údaje fyzických osob,
b)   osobní údaje členů statutárního orgánu církevní právnické osoby,
c)   stejnopisy rozhodnutí soudů ve věcech podle odstavce 2 písm. f).

§ 4
Obsah Rejstříku svazů církví a náboženských společností

(1) Do veřejné části Rejstříku svazu církví a náboženských společností se část A - zapisují tyto údaje a jejich změny:

a)   název a sídlo svazu církví a náboženských společností v České republice,
b)   číslo a datum vydání rozhodnutí o registraci svazu církví a náboženských společností a datum, kdy rozhodnutí nabylo právní moci,
c)   názvy členů svazu církví a náboženských společností a jejich sídla,
d)   název a sídlo statutárního orgánu svazu církví a náboženských společností,
e)   jméno a příjmení členů statutárního orgánu svazu církví a náboženských společností,
f)   identifikační číslo svazu církví a náboženských společností,
g)   číslo a datum vydání rozhodnutí o zrušení registrace svazu církví a náboženských společností, o vstupu do likvidace, o zamítnutí návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku a o zahájení řízení o vyrovnání s uvedením dne a čísla rozhodnutí o těchto skutečnostech a data, kdy rozhodnutí nabyla právní moci,
h)   jméno a příjmení a bydliště nebo název a sídlo likvidátora,
i)   jméno a příjmení a bydliště nebo název a sídlo správce konkursní podstaty,
j)   datum zániku svazu církví a náboženských společností,
k)   identifikační údaje o právním nástupci svazu církví a náboženských společností, dojde-li k jeho zrušení s právním nástupcem,
l)   návrhy svazů církví a náboženských společností na změny údajů, které nepodléhají registraci změn,

část B— - zařazují tyto dokumenty a jejich změny:

a)   písemná zakladatelská smlouva,
b)   stanovy svazu,
c)   výzvy ministerstva k doplnění údajů návrhů na registraci svazu církví a náboženských společností a k registraci změn,
d)   rozhodnutí ministerstva o registraci svazu církví a náboženských společností, o registraci změn, o zrušení registrace svazu církví a náboženských společností,
e)   listiny a rozhodnutí ve věcech likvidace svazu církví a náboženských společností, konkursu a vyrovnání a zániku svazu církví a náboženských společností po zrušení jeho registrace,
f)   informace o rozhodnutích soudů k rozhodnutím ministerstva a ve věcech podle písmena e) s označením soudu, uvedením výroku rozhodnutí soudu, spisové značky rozhodnutí a dne jeho vydání.

(2) Do neveřejné části Rejstříku svazu církví a náboženských společností se zařazují tyto údaje, dokumenty a jejich změny:

a)   stejnopisy návrhů k zápisu údajů a jejich změn podle odstavce 1 a dokumentů podle odstavce 2 obsahujících osobní údaje fyzických osob,
b)   stejnopisy rozhodnutí soudů ve věcech podle odstavce 2 písm. f).

§ 5
Nahlížení do rejstříků

(1) Návrhy a dokumenty zakládané do veřejných částí rejstříků ministerstvo upraví tak, že z osobních údajů fyzických osob jsou čitelná pouze jejich jména a příjmení.

(2) Ministerstvo umožní nahlédnout v úředních hodinách do veřejné části rejstříků a pořizovat si z nich výpisy a opisy z veřejné části rejstříků pouze v přítomnosti zaměstnance ministerstva. Do neveřejné části rejstříků umožní nahlédnout osobě pověřené církví a náboženskou společností, církevní právnickou osobou a svazem církví a náboženských společností, kterých se zápis týká, a dále žadatelům, kteří osvědčí právní zájem a jimž lze nahlédnutí do rejstříků umožnit, pokud tomu nebrání zvláštní právní předpis.1)

(3) O nahlédnutí do rejstříků se žádá písemně. Žadatel uvede, do kterých částí rejstříků chce nahlédnout.

(4) V případě více žadatelů se nahlédnutí do rejstříků umožňuje podle data doručení žádosti. O nahlédnutí do rejstříků vyhotoví ministerstvo záznam s vyznačením částí rejstříků, do nichž bylo nahlédnuto a z nichž byl pořízen výpis.

(5) Ministerstvo je v souvislosti s poskytováním informací z rejstříků oprávněno žádat úhradu ve výši nákladů spojených s vyhledáváním informací, pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli.2)

§ 6
Vydávání výpisů a potvrzení z registrace a evidence

(1) Podle povahy žádosti vydává ministerstvo:

a)   výpis z veřejných částí rejstříků, který obsahuje údaje platné v době pořízení výpisu,
b)   úplný výpis z veřejných částí rejstříků, který obsahuje všechny údaje a jejich změny,
c)   opis jako text, který je doslovným opisem části nebo celého dokumentu uloženého ve veřejných částech rejstříků,
d)   potvrzení ministerstva o určitém zápisu v rejstřících, anebo o tom, že v rejstřících takový zápis není,
e)   prvopis výpisů podle písmena a) ke dni zařazení právnické osoby do rejstříků a ke dni zápisu změny údajů podle § 20 odst. 1 zákona do listiny podle písmena a).

(2) Listiny podle odstavce 1 jsou opatřeny datem vyhotovení listiny, údajem o počtu jejích stran, kolkem o úhradě správního poplatku nebo doložkou o osvobození od správního poplatku, otiskem razítka ministerstva se státním znakem, jménem a příjmením zaměstnance, který je vyhotovil, a jeho podpisem. Listiny se vydávají podle stavu zápisu v příslušném rejstříku ke dni jejich vyhotovení.

(3) Listina podle odstavce 1 písm. c) a d) dále obsahuje údaj o tom, kdo o její vyhotovení požádal.

(4) Listiny podle odstavce 1 jsou vydávány pouze v českém jazyce. Vzory listin podle odstavce 1 písm. a) a b) jsou uvedeny v přílohách č. 1, 2 a 3. Pokud v některých kolonkách listin podle odstavce 1 písm. a) a b) není žádný záznam, nahradí se tyto kolonky větou, že v daných kolonkách žádný záznam není.

(5) Listiny podle odstavce 1 písm. a) až d) jsou vydávány na základě písemné žádosti, ke které je přiložen kolek v hodnotě stanovené zvláštním právním předpisem3) a ve které se uvede:

a)   jméno, popř. jména a příjmení žadatele a adresa místa jeho pobytu na území České republiky, je-li žadatel nebo žadatelé fyzickou osobou, nebo název právnické osoby, její sídlo a identifikační číslo,
b)   předmět žádosti, včetně specifikace listiny, kterou žadatel vyžaduje.

(6) Poplatek za vydání listiny podle odstavce 1 písm. a) až d) se řídí zvláštním právním předpisem.4)

(7) Ministerstvo může vydat listinu podle odstavce 1 písm. c) a d) obsahující osobní údaje uvedené v neveřejných částech rejstříků pouze v případě, kdy mu to umožňuje zvláštní právní předpis2) a žadatel osvědčí právní zájem.

§ 7
Elektronizovaná forma rejstříků

Elektronickou formu rejstříků vede ministerstvo jako správce rejstříků a umožňuje přístup k veřejným údajům rejstříků v souladu se zvláštními právními předpisy.2),3),4)

§ 8
Společná ustanovení

(1) Ministerstvo uchovává jako součást rejstříků:

a)   údaje a dokumenty o právnických osobách, jejichž registrace nebo evidence byla zrušena,
b)   návrhy na registraci církví a náboženských společností, svazů církví a náboženských společností a na evidenci církevních právnických osob, které se nestaly právnickými osobami podle zákona,
c)   evidenci právnických osob před účinností zákona, která byla vedena podle předcházející právní úpravy.

(2) Při vedení údajů a dokumentů podle odstavce 1 písm. a) až c) a jejich veřejné přístupnosti se postupuje podle § 2 až 6.

§ 9
Přechodná ustanovení

(1) Dosavadní evidence ministerstva zřízená od 1. 1. 1994 příkazem ministra kultury ze dne 19. 11. 1993, č. 8/1993, o zřízení rejstříku právnických osob podle zákona č. 308/1991 Sb., o svobodě náboženské víry a postavení církví a náboženských společností, je v souladu s § 28 zákona vedena jako prozatímní pro ty právnické osoby, které nedoplnily zákonem stanovené údaje pro vyhotovení výpisů z rejstříků. Těmto právnickým osobám jsou vydávány evidenční listy podle dosavadní evidence s vyznačením jejich časové platnosti nejpozději do 7. 1. 2003. Do Rejstříku církevních právnických osob se z dosavadní evidence zařazují pouze ty právnické osoby, které jsou církevními právnickými osobami podle § 6 odst. 2 zákona.

(2) U církve a náboženské společnosti, která byla uvedena v příloze předcházející právní úpravy, uvede ministerstvo jako datum registrace 1. září 1991, kdy nabyla účinnosti, a jako číslo registrace "308/1991 doplněné o pořadové číslo, pod kterým byla církev a náboženská společnost uvedena v příloze předcházející právní úpravy".

(3) Registrovaná církev a náboženská společnost uvedená v příloze zákona předloží podle § 28 zákona ministerstvu návrh na registraci změn základního dokumentu církve a náboženské společnosti, který obsahuje všechny údaje podle § 10 odst. 3 zákona s výjimkou údajů podle § 10 odst. 3 písm. e), v pořadí podle písmen § 10 odst. 3 zákona.

(4) Ministerstvo na základě průkazných dokladů registrované církve a náboženské společnosti o výkonu některých zvláštních práv podle § 7 odst. 1 zákona a vlastního ověření zákonem stanovené podmínky podle § 28 odst. 1 zapíše do Rejstříku církví a náboženských společností oprávnění k výkonu příslušných zvláštních práv podle § 7 odst. 1 zákona. Jako datum registrace přiznání oprávnění k výkonu zvláštních práv bude uvedeno datum 7. ledna 2002, kdy zákon nabyl účinnosti, a jako číslo registrace číslo 3/2002 doplněné o pořadové číslo, pod kterým je církev a náboženská společnost uvedena v příloze zákona.

(5) Nejsou-li doplněny údaje o právnických osobách podle zákona pro vyhotovení výpisů z rejstříků podle zákona do 7. ledna 2003, ministerstvo je k tomuto datu přeřadí do rejstříků s označením "ÚDAJE PODLE ZÁKONA NEBYLY DOSUD DOPLNĚNY" a dále postupuje podle § 28 odst. 4 a 5 zákona.

(6) K dosavadní evidenci podle odstavce 1 se od 7. ledna 2003 nepřihlíží.

§ 10
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:
Dostál v. r.


1)   Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
2)   Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
3)   Zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
4)   Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 232/2002 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozicic v textové podobě)

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 232/2002 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozicic v textové podobě)

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 232/2002 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozicic v textové podobě)

E-shop

Zákon o rodině s komentářem, judikaturou a předpisy

Zákon o rodině s komentářem, judikaturou a předpisy

JUDr. Milan Holub, JUDr. Hana Nová, JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D., JUDr. Jana Sladká Hyklová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace představuje zevrubný, praxí prověřený komentář k jednotlivým ustanovením zákona o rodině, doplněný použitelnou judikaturou a výběrem z dostupné literatury. Deváté vydání oblíbeného komentáře přináší aktualizované úplné znění zákona o rodině, které reaguje na legislativní ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Nový občanský zákoník - rodinné právo

Nový občanský zákoník - rodinné právo

JUDr. Petr Novotný, Ph.D., Mgr. Jitka Ivičičová, JUDr. Ivana Syrůčková, JUDr. Pavlína Vondráčková - GRADA Publishing, a. s.

Orientujte se v novém občanském zákoníku! Převratné změny v občanském právu se od 1. ledna 2014 dotknou úplně každého. Nová řada populárně naučných publikací komplexně pokrývající celou problematiku upravenou novým občanským zákoníkem je určena hlavně čtenářům, kteří nejsou právními ...

Cena: 259 KčKOUPIT

Zvláštní soudní řízení

Zvláštní soudní řízení

JUDr. Miloslava Wipplingerová, JUDr. Ing. Radka Zahradníková, JUDr. Kristýna Spurná - Wolters Kluwer, a. s.

Jak samy autorky v úvodu publikace uvádějí, bylo jejich cílem podat komplexní a ucelený výklad o zvláštních řízeních soudních upravených zákonem č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, jehož účinnost je shodná s účinností nového občanského zákoníku. Problematika zvláštních ...

Cena: 430 KčKOUPIT

Sbírka zákonů

Zahájili jsme prodej tištěné
Sbírky zákonů!

Aktuální částky si můžete
zakoupit v naší prodejně na adrese Horní 457/1,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
Po-Pá 7:00 – 15:00

Pouze osobní odběr!
Tištěnou Sbírku zákonů
nezasíláme poštou.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 596 785 999
Předplatné ÚZ: 596 785 998
Software: 596 786 002
Knihkupci: 596 786 003
Inzerce: 596 786 001

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2016 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.