Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


220

ZÁKON

ze dne 26. dubna 2002,

kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNĺ
Změna zákona o zaměstnanosti

Čl. I

Zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 305/1991 Sb., zákona č. 578/1991 Sb., zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 39/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 289/1997 Sb., zákona č. 167/1999 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 369/2000 Sb., zákona č. 474/2001 Sb., zákona č. 2/2002 Sb. a zákona č. 151/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 větě první se čárka za slovem "rodině" nahrazuje tečkou a slova "s výjimkou případů, kdy to stanoví zákon nebo je pro to věcný důvod spočívající v předpokladech, požadavcích a povaze zaměstnání, které by měl občan vykonávat a který je pro výkon tohoto zaměstnání nezbytný." se zrušují a na konci odstavce se doplňují tyto věty: "Je zakázáno též takové jednání, které diskriminuje nikoliv přímo, ale až ve svých důsledcích, jakož i jednání spočívající v navádění k diskriminaci. Za diskriminaci se nepovažují případy, kdy to stanoví tento zákon nebo zvláštní právní předpis nebo je pro to věcný důvod spočívající v povaze zaměstnání, které by měl občan vykonávat, a který je pro výkon tohoto zaměstnání nezbytný.".

2. V § 2 odst. 2 větě druhé se za středníkem vkládají slova "do zaměstnání mohou být přijati a".

3. V § 2 se doplňují odstavce 4 až 7, které včetně poznámek pod čarou č. 33a) a 33b) znějí:

"(4) Občané členských států Evropské unie (dále jen "občané Evropské unie") a jejich rodinní příslušníci mají stejné právní postavení v právních vztazích upravených tímto zákonem jako občané České republiky, pokud tento zákon nestanoví jinak.

(5) Rodinný příslušník občana Evropské unie má bez ohledu na svou státní příslušnost stejné právní postavení v právních vztazích upravených tímto zákonem jako občan České republiky, pokud je rodinným příslušníkem občana Evropské unie, který

a)   na území České republiky vykonává zaměstnání nebo je osobou samostatně výdělečně činnou,
b)   má povolení k trvalému pobytu na území České republiky, není zaměstnán ani nevykonává samostatnou výdělečnou činnost, ale využil v souladu s právem Evropských společenství33a) právo zůstat na území České republiky po skončení zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti, nebo
c)   má povolení k trvalému nebo přechodnému pobytu podle zvláštního právního předpisu.33b)

(6) Rodinným příslušníkem občana Evropské unie se pro účely uvedené v odstavci 5 písm. a) a b) rozumí jeho manžel nebo manželka, dítě do věku 21 let a dítě starší, pokud se podle odstavce 7 považuje za nezaopatřené. Pro účely uvedené v odstavci 5 písm. c) se rodinným příslušníkem rozumí manžel, manželka nebo dítě, jen pokud splňuje podmínku nezaopatřenosti podle odstavce 7.

(7) Za nezaopatřené dítě se pro účely tohoto zákona považuje dítě, které

a)   se soustavně připravuje na budoucí povolání, je-li odkázáno výživou na občana Evropské unie,
b)   se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz, nebo
c)   z důvodů dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost.

33a)  Nařízení Rady EHS č. 1612/68, o volném pohybu pracovníků v rámci Společenství. Směrnice Rady č. 75/34/EHS, o právu státních příslušníků členského státu zůstat po skončení výkonu samostatné výdělečné činnosti na území jiného členského státu.
33b)  Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb.".

4. V § 2c písm. b) se na konci doplňují slova "nebo v rámci odborných praxí prostřednictvím organizací akreditovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy".

5. V § 3 odstavec 2 zní:

"(2) Zabezpečování státní politiky zaměstnanosti zahrnuje zejména

a)   soustavné sledování a vyhodnocování situace na trhu práce, zpracování prognóz a koncepcí zaměstnanosti a programů pro další pracovní uplatnění občanů,
b)   uplatňování aktivní politiky zaměstnanosti,
c)   koordinaci opatření v oblasti rozvoje lidských zdrojů a zaměstnanosti s evropskou strategií zaměstnanosti,
d)   tvorbu a zapojení do mezinárodních a dvoustranných programů souvisejících s rozvojem lidských zdrojů, zaměstnaností a trhem práce,
e)   hospodaření s prostředky na politiku zaměstnanosti,
f)   poskytování informačních, poradenských a zprostředkovatelských služeb na trhu práce,
g)   poskytování hmotného zabezpečení v nezaměstnanosti,
h)   opatření na podporu a dosažení rovného zacházení s muži a ženami, s občany se změněnou pracovní schopností a s dalšími skupinami občanů, kteří mají ztížené postavení na trhu práce, pokud jde o přístup k zaměstnání, rekvalifikaci, přípravě k práci a ke specializovaným kurzům,
i)   opatření pro zaměstnávání občanů se změněnou pracovní schopností a dalších skupin občanů, kteří mají ztížené postavení na trhu práce,
j)   usměrňování zaměstnávání pracovních sil ze zahraničí na území České republiky a z území České republiky do zahraničí.

Opatření uvedená pod písmeny h) a i) nelze považovat za diskriminaci.".

6. V § 3 se doplňuje odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 38a) zní:

"(3) Aktivní politikou zaměstnanosti se rozumí souhrn opatření směřujících k zajištění rovnováhy na trhu práce. Aktivní politika zaměstnanosti je zabezpečována z prostředků účelově určených na politiku zaměstnanosti. V rámci aktivní politiky zaměstnanosti mohou ministerstvo a úřady práce přispívat na nástroje aktivní politiky zaměstnanosti upravené tímto zákonem (§ 10, 11, 20 a 22), zvláštními právními předpisy38a) a na programy a opatření regionálního a celostátního charakteru, včetně mezinárodních programů zaměstnanosti.


38a)  Například § 5, 5a, 6, 6a, 6b zákona č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.".

7. V § 4 odst. 3 se na konci odstavce doplňují slova " ; v případech stanovených mezinárodní smlouvou, jíž je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce mezinárodních smluv, mohou zprostředkovávat zaměstnání z území České republiky do zahraničí a ze zahraničí na území České republiky".

8. V § 5a se doplňuje odstavec 7, který zní:

"(7) Občan Evropské unie pro udělení povolení ke zprostředkování zaměstnání splní podmínky

a)   trvalého pobytu předložením průkazu o povolení k pobytu,
b)   odborné způsobilosti a praxe prokázáním doklady, které jsou nezbytnými předpoklady pro udělení povolení ke zprostředkování zaměstnání v členském státě, jehož je občanem.

Splnění podmínek uvedených v tomto odstavci se vztahuje i na rodinného příslušníka občana Evropské unie. Odborná způsobilost a praxe se u rodinného příslušníka, který není občanem Evropské unie, posuzuje podle podmínek platných v členském státu občana Evropské unie, jehož je rodinným příslušníkem.".

9. § 5c včetně poznámky pod čarou č. 39a) zní:

"§ 5c

(1) Údaje o občanech a zaměstnavatelích lze získávat, zpracovávat a sdělovat jen pro účely zprostředkování zaměstnání, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak.

(2) Ke zpracování osobních údajů o osobách, kterým úřad práce nebo oprávněná právnická nebo fyzická osoba zprostředkovává zaměstnání, a k předávání údajů do zahraničí za účelem zprostředkování zaměstnání se nevyžaduje souhlas osob, jichž se tyto údaje týkají, ani povolení Úřadu pro ochranu osobních údajů podle zvláštního právního předpisu.39a)


39a)  § 27 odst. 2 písm. g) a odst. 4 a 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č.  177/2001 Sb.".

10. V § 6 odst. 2 se na konci odstavce doplňuje věta "Občan Evropské unie a jeho rodinní příslušníci (§ 2 odst. 4 až 6) se o zprostředkování zaměstnání ucházejí u úřadu práce příslušného podle místa trvalého nebo přechodného pobytu uvedeného v průkazu o povolení k pobytu.33b)".

11. V § 8 odst. 1 se věta druhá zrušuje.

12. V § 9 odst. 1 písm. c) se za slova "těhotné ženy," vkládají slova "kojící ženy,".

13. V § 21 se odstavec 6 zrušuje.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti

Čl. II

Zákon č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění zákona č. 64/1991 Sb., zákona č. 272/1992 Sb., zákona č. 84/1993 Sb., zákona č. 39/1994 Sb., zákona č. 74/1994 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 167/1999 Sb., zákona č. 72/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 271/2001 Sb. a zákona č. 453/2001 Sb., se mění takto:

1. V § 11 písmeno k) zní:

"k)   uděluje nebo odnímá povolení právnickým nebo fyzickým osobám k výkonu zprostředkování zaměstnání; povolení může udělit nebo odejmout i pro zprostředkování zaměstnání v zahraničí. Zprostředkování zaměstnání v zahraničí lze povolit, jen bude-li prováděno v souladu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána a které byly vyhlášeny ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce mezinárodních smluv,".

2. V § 11 písmeno l) zní:

"l)   spolupracuje s příslušnými orgány státní správy při rozvíjení mezinárodních vztahů týkajících se státní politiky zaměstnanosti, zejména při přípravě mezinárodních smluv, a zabezpečuje provádění závazků z nich vyplývajících,".

3. V § 11 se na konci písmene m) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena n), o) a p), která včetně poznámek pod čarou č. 8c) a 8d) znějí:

"n)   koordinuje činnosti v rámci systému Evropských služeb zaměstnanosti8c) zabezpečované vybranými úřady práce,
o)   zabezpečuje mezinárodní spolupráci na úseku zaměstnanosti a spolupráci s Evropskými společenstvími a řídí programy rozvoje lidských zdrojů,
p)   spolupracuje s příslušnými orgány veřejné správy členských států Evropských společenství v souvislosti s vysíláním zaměstnanců k výkonu práce na území jiného členského státu.8d)

8c)  Nařízení Rady EHS č. 1612/68, o volném pohybu pracovníků v rámci Společenství.
8d)  § 6 zákoníku práce.".

4. V § 12 odst. 1 písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 10) zní:

"b)   zprostředkovává uchazečům o zaměstnání a zájemcům o zaměstnání vhodné zaměstnání,10) včetně zprostředkování zaměstnání z území České republiky do zahraničí a ze zahraničí na území České republiky,

10)  § 1 odst. 4 zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č.  167/1999 Sb.".

5. V § 12 se poznámka pod čarou č. 9) zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

6. V § 12 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena u), v), x), y) a z), která znějí:

"u)   spolupracuje s orgány státní správy a územními samosprávnými celky, zaměstnavateli a dalšími právnickými nebo fyzickými osobami při tvorbě a realizaci opatření souvisejících s rozvojem trhu práce a zaměstnaností,
v)   zabezpečuje a hmotně podporuje programy a opatření související s rozvojem lidských zdrojů uskutečňované v jeho územním obvodu, včetně účasti na mezinárodních programech a programech s mezinárodní účastí,
x)   v rámci programů zaměstnanosti a programů Evropských společenství ověřuje nové nástroje aktivní politiky zaměstnanosti,
y)   potvrzuje občanovi členského státu Evropské unie (dále jen "občan Evropské unie") pro účely povolení k trvalému nebo přechodnému pobytu dobu vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání,
z)   potvrzuje sezonnímu zaměstnanci, který je občanem Evropské unie, pro účely udělení povolení k trvalému nebo přechodnému pobytu, jeho pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce.".

ČÁST TŘETĺ
Účinnost

Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení, s výjimkou čl. I bodů 3, 8 a 10 a čl. II bodu 6, pokud jde o § 12 odst. 1 písm. y) a z), které nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost

Klaus v. r.
Havel v. r.
v z. Rychetský v. r.

E-shop

Akciové společnosti

Akciové společnosti

Prof. JUDr. Jan Dědič, Doc. JUDr. Ivana Štenglová, JUDr. Radim Kříž, JUDr. Petr Čech, LL.M. - C. H. Beck

Od šestého vydání publikace Akciové společnosti byl obchodní zákoník významně novelizován. Sedmé vydání této úspěšné publikace reaguje na změny právní úpravy, k nimž v mezidobí došlo. Značně byly upraveny zejména pasáže týkající se oceňování nepeněžitých vkladů, finanční asistence, ...

Cena: 1 310 KčKOUPIT

Bytové spoluvlastnictví v novém občanském zákoníku, komentář, § 1158-1222

Bytové spoluvlastnictví v novém občanském zákoníku, komentář, § 1158-1222

Kabelková, Schödelbauerová - C. H. Beck

Leden 2014 přinese řadu změn i v oblasti bytového spoluvlastnictví; dosavadní samostatná úprava vlastnictví bytů v zákoně č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, byla začleněna do nového občanského zákoníku. Změny ...

Cena: 790 KčKOUPIT

Zákon o svobodném přístupu k informacím

Zákon o svobodném přístupu k informacím

Jitka Jelínková, Miloš Tuháček - Wolters Kluwer, a. s.

Zákon o svobodném přístupu k informacím patří k základním právním předpisům, které v rámci své činnosti užívají státní orgány, orgány územních samosprávných celků a další veřejné instituce, které se v nějaké míře podílejí na veřejné správě či hospodaří s veřejnými prostředky. ...

Cena: 455 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.