Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 214/2002 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2002, částka 83, ze dne 27. 5. 2002
  • Stručnou charakteristiku změn najdete v redakční anotaci předpisu
  • Tento text je prvotním zněním předpisu tak, jak byl publikován ve Sbírce zákonů (bez zohlednění novelizací)
  • Pokud chcete znát aktuálně platný text, otevřete si úplné znění předpisu

214

ZÁKON

ze dne 25. dubna 2002

o vývozu některých kulturních statků z celního území Evropských společenství

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§ 1

Tento zákon stanoví další podmínky pro vývoz kulturních statků z celního území Evropských společenství (dále jen "celní území") uvedených v právních předpisech Evropských společenství, které upravují vývoz kulturních statků z celního území.1)

§ 2

Vývozní povolení podle tohoto zákona (dále jen "vývozní povolení") nenahrazuje souhlas, povolení, osvědčení nebo licenci vydávané podle zvláštních právních předpisů.2)

§ 3

(1) K udělování vývozního povolení je příslušné Ministerstvo kultury a v případech týkajících se archiválií Ministerstvo vnitra (dále jen "ústřední orgán").

(2) Ústřední orgán vydává vývozní povolení typu standardní povolení.3)

§ 4

Žádost o vývozní povolení podle tohoto zákona (dále jen "žádost") se podává spolu se souhlasem, povolením nebo osvědčením vydanými podle zvláštních právních předpisů,4) popřípadě spolu s žádostí o souhlas nebo žádostí o povolení na tiskopisu, který vydává Ministerstvo kultury.

§ 5

(1) Ústřední orgán vydá vývozní povolení, pokud je vydán souhlas, povolení nebo osvědčení podle zvláštních právních předpisů,4) a to současně s tímto souhlasem nebo povolením, nebo nejpozději do 10 dnů od předložení žádosti, pokud bylo vydáno osvědčení podle zvláštního právního předpisu.5)

(2) Vývozní povolení se vydá na dobu stanovenou v souhlasu, povolení nebo osvědčení podle zvláštních právních předpisů.4)

(3) Kulturní statek lze vyvézt jen ve lhůtě 12 měsíců ode dne vydání vývozního povolení.

§ 6

(1) V případě, že vývozce podá u příslušného celního úřadu celní prohlášení v souvislosti s vývozem kulturního statku z území České republiky, kterým navrhuje propustit předmět do režimu vývozu nebo pasivního zušlechťovacího styku, a celní úřad má podezření, že vyvážený předmět je kulturním statkem, který je vyvážen bez vývozního povolení, tento předmět rozhodnutím zajistí a informuje o tom neprodleně ústřední orgán. Obdobně postupuje celní úřad v případě, kdy je uskutečňován vývoz takového předmětu a celní prohlášení nebylo podáno nebo bylo podáno u celního úřadu členského státu.

(2) Jestliže by k vydání vývozního povolení pro zajištěný předmět byl příslušný ústřední orgán, vyhotoví pro celní úřad ve lhůtě 15 dnů ode dne podání informace posudek. Jedno vyhotovení posudku obdrží rovněž vývozce.

(3) V případě, že ústřední orgán není příslušný k vydání vývozního povolení, informuje písemně o zajištění předmětu neprodleně orgán členského státu příslušný k vydání vývozního povolení.

(4) Vývozce je povinen strpět úkony nezbytné k identifikaci a prověření předmětu.

(5) Náklady související se zajištěním předmětu hradí vývozce, pokud mu bylo prokázáno porušení tohoto zákona.

§ 7

(1) Ústřední orgán uloží pokutu až do výše 50 000 Kč tomu, kdo nesplní povinnost stanovenou v § 6 odst. 4.

(2) Ústřední orgán uloží pokutu až do výše 100 000 Kč držiteli vývozního povolení, jestliže nesplní povinnost zaslat formulář vývozního povolení zpět vydávajícímu orgánu do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost rozhodná pro vznik této povinnosti.6)

(3) Ústřední orgán uloží pokutu až do výše 1 000 000 Kč tomu, kdo vyváží nebo vyveze kulturní statek bez vývozního povolení.

(4) Při ukládání pokut se přihlíží zejména k závažnosti a následkům protiprávního jednání.

(5) Pokutu lze uložit do 1 roku ode dne, kdy se ústřední orgán o nesplnění povinnosti dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy k nesplnění této povinnosti došlo.

(6) Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne, kdy nabylo právní moci rozhodnutí, jímž byla pokuta uložena.

(7) Pokuty vybírá a vymáhá ústřední orgán podle zákona o správě daní a poplatků.7)

(8) Pokuty jsou příjmem státního rozpočtu.

§ 8

S výjimkou § 6 odst. 1 a § 7 se na postup podle tohoto zákona nevztahují obecné předpisy o správním řízení. Odvolání proti rozhodnutí podle § 6 odst. 1 nemá odkladný účinek.

§ 9

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

Klaus v. r.
Havel v. r.
v z. Rychetský v. r.


1)   Nařízení Rady (EHS) č. 3911/92, o vývozu kulturních statků, ve znění nařízení Rady (ES) č. 2469/96 a nařízení Rady (ES) č. 947/01.
Nařízení Komise (EHS) č. 752/93, provádějící nařízení Rady (EHS) č. 3911/92, ve znění nařízení Komise (ES) č. 1526/98.
2)   Například zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 97/1974 Sb., o archivnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění zákona č. 122/2000 Sb., zákon č. 38/1994  Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991  Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 62/2000 Sb., o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně některých zákonů, zákon č. 16/1997  Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
3)   Čl. 3 až 9 nařízení Komise (EHS) č. 752/93.
4)   § 20 zákona č. 20/1987 Sb.
§ 8 zákona č. 97/1974 Sb., ve znění zákona č. 343/1992 Sb.
§ 11 zákona č. 122/2000 Sb.
§ 2 zákona č. 71/1994 Sb.
5)   § 2 zákona č. 71/1994 Sb.
6)   Čl. 8 odst. 1 poslední věta a čl. 9 odst. 3 nařízení Komise (EHS) č. 752/93, provádějící nařízení Rady (EHS) č. 3911/92.
7)   Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1186 - Zahraniční obchod

ÚZ č. 1186 - Zahraniční obchod

Sagit, a. s.

Publikace zahrnuje soubor 23 aktualizovaných předpisů v platném znění, které upravují vývozní a dovozní licence, pojišťování a financování vývozu, mezinárodní koupi zboží, obchod s vojenským materiálem, chemickými zbraněmi, s předměty kulturní hodnoty a s ohroženými druhy živočichů a ...

Cena: 149 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.