Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 212/2002 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2002, částka 83, ze dne 27. 5. 2002
  • Stručnou charakteristiku změn najdete v redakční anotaci předpisu
  • Tento text je prvotním zněním předpisu tak, jak byl publikován ve Sbírce zákonů (bez zohlednění novelizací)
  • Pokud chcete znát aktuálně platný text, otevřete si úplné znění předpisu

212

ZÁKON

ze dne 25. dubna 2002,

kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 100/2000 Sb. a zákona č. 406/2001 Sb., se mění takto:

1. V § 17 odst. 2 se za slova "výplat náhrad" doplňuje text "(dále jen "den zahájení plateb")".

2. Za § 17 se vkládá nový § 17a, který zní:

"§ 17a

(1) Družstevní záložna, popřípadě družstevní záložna, které bylo odňato povolení (dále jen "bývalá družstevní záložna"), je povinna ve lhůtě stanovené Fondem poskytnout Fondu podklady potřebné pro zahájení výplat náhrad. Podklady musí obsahovat identifikační údaje oprávněné osoby (jméno a příjmení, bydliště, rodné číslo nebo datum narození), údaje o výši a titulu pohledávky a výši odpočitatelných pohledávek družstevní záložny. Vede-li družstevní záložna tyto údaje v elektronické podobě, poskytne Fondu údaje i v elektronické podobě. Za splnění povinnosti odpovídá představenstvo družstevní záložny (bývalé družstevní záložny) nebo jiná osoba mající ze zákona oprávnění jednat jménem družstevní záložny (dále jen "povinná osoba").

(2) V důsledku nesplnění povinnosti podle odstavce 1 může být povinným osobám uložena Úřadem ve správním řízení pokuta do výše 100 000 Kč, a to i opakovaně.

(3) Nesplnění povinnosti podle odstavce 1 oznámí Fond bezodkladně Úřadu.

(4) V souvislosti s ověřováním oprávněnosti nároku na vyplacení náhrady je Fond oprávněn požadovat po osobě uplatňující nárok na výplatu náhrady originály písemností nebo úředně ověřené kopie písemností prokazujících skutečnosti uvedené v odstavci 1.".

3. V § 18 odst. 2 se slova "80 %" nahrazují slovy "90 %" a slova "100 000 Kč" se nahrazují slovy "400 000 Kč".

4. V § 20 odst. 3 druhá věta zní: "V případě opožděné výplaty náhrady z Fondu nevzniká oprávněné osobě právo na úroky, úroky z prodlení, poplatek z prodlení, ani nárok na náhradu škody.".

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Ustanovení tohoto zákona se vztahují i na právní vztahy vzniklé přede dnem účinnosti tohoto zákona. Oprávněným osobám, kterým již vznikl nárok na náhradu za pojištěný vklad (dále jen "náhrada") podle dosavadní právní úpravy, náleží náhrada ve výši stanovené podle tohoto zákona, přičemž při výplatě náhrady se přihlédne k náhradě vyplacené podle dosavadní právní úpravy. Dodatečně oprávněné osoby, které jsou věřiteli družstevní záložny, v níž probíhá ke dni účinnosti tohoto zákona konkursní řízení, nebo byly věřiteli z pohledávek vůči družstevní záložně, která ke dni účinnosti tohoto zákona zanikla po splnění rozvrhového usnesení, mají nárok na výplatu náhrady za splnění podmínek uvedených v bodech 2 až 4.

2. Pokud byl na majetek družstevní záložny prohlášen konkurs a do dne účinnosti tohoto zákona nebylo doposud vydáno rozvrhové usnesení, vstupuje Zajišťovací fond družstevních záložen (dále jen "Fond") dnem účinnosti tohoto zákona do věřitelských práv oprávněné osoby v rozsahu odpovídajícímu právu této osoby na výplatu náhrady. O této skutečnosti informuje Fond bez zbytečného odkladu konkursního správce. V případě, kdy oprávněná osoba nepřihlásila svou pohledávku v konkursním řízení, je Fond do 6 měsíců od účinnosti tohoto zákona oprávněn přihlásit pohledávku vyplývající ze vstupu Fondu do věřitelských práv oprávněné osoby; k takto přihlášené pohledávce se přihlédne, a proběhlo-li již přezkumné jednání, má se za to, že byla pohledávka zjištěna. Pokud již oprávněná osoba obdržela náhradu vypočtenou podle dosavadních předpisů, odečte se tato částka od náhrady vypočtené podle tohoto zákona.

3. Pokud byl na majetek družstevní záložny prohlášen konkurs a do dne účinnosti tohoto zákona bylo vydáno rozvrhové usnesení, ale doposud nedošlo k zániku družstevní záložny, vstupuje Fond dnem účinnosti tohoto zákona do věřitelských práv oprávněné osoby, která podle rozvrhového usnesení nebudou uspokojena, v rozsahu odpovídajícímu nároku této osoby na výplatu náhrady za pojištěný vklad. Pokud již oprávněná osoba obdržela náhradu vypočtenou podle dosavadních předpisů, odečte se tato částka od náhrady vypočtené podle tohoto zákona.

4. Pokud došlo přede dnem účinnosti tohoto zákona k zániku družstevní záložny po předchozím splnění rozvrhového usnesení, má se pro účely výpočtu náhrady za pojištěný vklad za to, že pohledávky oprávněných osob trvají v rozsahu, v kterém nebyly uspokojeny z rozvrhu. Fond věřitelům z těchto pohledávek vyplatí náhradu podle tohoto zákona. Při určení výše náhrady se přihlédne k již vyplacené náhradě vyplacené podle dosavadních předpisů a k rozsahu uspokojení věřitele z rozvrhového usnesení a dodatečně vypočtená náhrada se sníží o tyto částky. Za tímto účelem je Fond oprávněn požadovat po příslušném soudu stejnopis pravomocného rozvrhového usnesení. Soud takové usnesení na žádost Fondu poskytne.

Čl. III
Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Klaus v. r.
Havel v. r.
v z. Rychetský v. r.

E-shop

Listina základních práv a svobod s komentářem

Listina základních práv a svobod s komentářem

Wagnerová, Šimíček, Langášek, Pospíšil a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

V komentářové literatuře byla dosud věnována pozornost především Ústavě České republiky, pravomocím ústavních orgánů a vzájemným vztahům mezi nimi. Základní práva a svobody zůstávaly až na výjimky v komentářích opomíjeny, případně jim bylo věnováno podstatně méně prostoru. Komentář k ...

Cena: 1 563 KčKOUPIT

Věcná práva podle starého a nového občanského zákoníku

Věcná práva podle starého a nového občanského zákoníku

Michal Králík - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace ve vybraných oblastech věcných práv, které zpracovává, překládá čtenáři shrnutí procesních a hmotněprávních aspektů opírající se o kompletní judikaturu Nejvyššího soudu, zejména jeho senátu specializovaného v rozhodovací činnosti na oblast věcných práv, zasazených do ...

Cena: 620 KčKOUPIT

Občanský soudní řád. Exekuční řád, komentář

Občanský soudní řád. Exekuční řád, komentář

Petr Lavický a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

II. svazek řady civilních procesních předpisů: Občanský soudní řád (§ 251 až 376) a Exekuční řád (§ 28 až 151). Svazek obsahuje předpisy k výkonu rozhodnutí a exekuci pod souhrnným názvem EXEKUČNÍ PRÁVO.

Cena: 940 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.