Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


207

ZÁKON

ze dne 24. dubna 2002,

kterým se mění zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I
Změna zákona o dani silniční

Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění zákona č. 302/1993 Sb., zákona č. 243/1994 Sb., zákona č. 143/1996 Sb., zákona č. 61/1998 Sb., zákona č. 303/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb. a zákona č. 493/2001 Sb., se mění takto:

1. § 1 se včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 1) zrušuje.

2. V § 2 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 1) zní:

"(1) Předmětem daně silniční (dále jen "daň") jsou silniční motorová vozidla1) a jejich přípojná vozidla (dále jen "vozidla") registrovaná v České republice nebo v zahraničí, provozovaná na území České republiky, jsou-li používána nebo určena k podnikání1a) nebo k jiné samostatné výdělečné činnosti1a) (dále jen "podnikání") nebo jsou používána v přímé souvislosti s podnikáním anebo k činnostem, z nichž plynoucí příjmy jsou předmětem daní z příjmů podle zvláštních právních předpisů1b) nebo obdobných daní v zahraničí. Bez ohledu na to, zda jsou používána nebo určena k podnikání, jsou předmětem daně vozidla s celkovou hmotností alespoň 12 tun, registrovaná v České republice a určená výlučně k přepravě nákladů.


1)  Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.".

3. V § 2 odstavec 2 včetně poznámek pod čarou č. 1c) a 2) zní:

"(2) Předmětem daně nejsou

a)   speciální pásové automobily a ostatní vozidla podle zvláštního právního předpisu,1c) jakož i zemědělské a lesnické traktory a jejich přípojná vozidla a další zvláštní vozidla podle zvláštního právního předpisu,1c)
b)   vozidla, kterým byla přidělena zvláštní registrační značka.2)

1c)  § 3 zákona č. 56/2001 Sb. 
2)  § 15 vyhlášky č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel, ve znění vyhlášky č.  496/2001 Sb.".

Poznámka pod čarou č. 3) se zrušuje.

4. V § 3 odst. 1 písmeno a) zní:

"a) vozidla zpravidla s méně než čtyřmi koly zapsaná v technickém průkazu vozidla jako kategorie L1) a jejich přípojná vozidla,".

5. V § 3 odst. 1 písm. c) se slovo "evidované" nahrazuje slovem "registrované".

6. V § 3 odst. 1 se písmena d) a g) zrušují.Dosavadní písmena e), f), h) a ch) se označují jako písmena d), e), f) a g).

7. V § 3 odst. 1 písmeno d) zní:

"d) vozidla zabezpečující linkovou osobní vnitrostátní přepravu za předpokladu, že ujedou pro tento účel více než 80 % kilometrů z celkového počtu kilometrů jimi ujetých ve zdaňovacím období,".

 8. V § 3 odst. 1 písm. e) se na začátek vkládají slova "vozidla provozovaná ozbrojenými silami, vozidla civilní obrany, vozidla, která jsou mobilizační rezervou nebo pohotovostní zásobou, s výjimkou vozidel uvedených v § 4 odst. 2 písm. b), vozidla Policie České republiky,".

9. V § 3 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

10. V § 4 odst. 1 písm. b) se slovo "evidované" nahrazuje slovem "registrované" a slova "evidence dopravního inspektorátu" nahrazují slovy "registru vozidel".

11. V § 4 odst. 2 písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 4b) zní:

"b) osoba, která používá vozidlo registrované a určené jako mobilizační rezerva nebo pohotovostní zásoba4b) k účelům uvedeným v § 2 odst. 1,

4b)  § 1 zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů.".

12. V § 6 odst. 5 se za slova "o 25 % u vozidel" vkládají slova "uvedených v § 2 odst. 1".

13. V § 7 odst. 1 se slovo "evidovaného" nahrazuje slovem "registrovaného".

14. V § 8 odst. 1 se slova "kterým je na území České republiky přidělena státní poznávací značka, a u vozidel evidovaných" nahrazují slovy "která jsou registrována na území České republiky a u vozidel registrovaných"; slova "která jsou" se nahrazují slovem "jsou-li".

15. V § 8 odst. 3 se slovo "evidovaných" nahrazuje slovem "registrovaných".

16. V § 10 odst. 5 se slova "písm. a) až c) a e) až ch)" nahrazují slovy "písm. a) až g)".

17. V § 10 odst. 6 se slovo "evidovaná" nahrazuje slovem "registrovaná".

18. V § 13 odst. 2 se slovo "evidovaných" nahrazuje slovem "registrovaných".

19. V § 15 odst. 1 se v prvé větě za slovo "poradce" vkládají slova "nebo poplatníka, který je v konkurzním řízení".

20. V § 16 se doplňuje odstavec 4, který zní:

"(4) Nový poplatník má vůči správci daně4c) registrační povinnost7) ve lhůtě splatnosti nejbližší zálohy na daň podle § 10 odst. 1.".

21. V § 17a se odstavec 3 zrušuje.

Čl. II
Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, jak vyplývá ze změn provedených pozdějšími zákony.

Čl. III
Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003.

Klaus v. r.
Havel v. r.
v z. Rychetský v. r.

E-shop

Zákon o bankách. Komentář

Zákon o bankách. Komentář

Petr Liška, Karel Dřevínek, Štefan Elek, Petr Kotáb, Tomáš Rýdl - Wolters Kluwer, a. s.

Nejnovější komentář zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, přináší výklad tohoto základního předpisu regulujícího činnost bank z pera erudovaných autorů, kteří v textu zúročili své bohaté praktické zkušenosti s aplikací zákona. Komentář přináší podrobný výklad všech ustanovení, a to i v ...

Cena: 1 195 KčKOUPIT

Zákon o mediaci a související předpisy s komentářem a vzory k 1.1.2014

Zákon o mediaci a související předpisy s komentářem a vzory k 1.1.2014

JUDr. Jiří Grygar, Ph.D. - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Nejnovější komentář k zákonu o mediaci je zpracován podle právního stavu k 1. 1. 2014, tedy reaguje na změny v souvislosti s rekodifikací civilního práva (nový občanský zákoník, harmonizační novela občanského ...

Cena: 380 KčKOUPIT

Insolvenční zákon a předpisy související, komentář, 3. vydání

Insolvenční zákon a předpisy související, komentář, 3. vydání

Kozák, Dadam, Pachl - Wolters Kluwer, a. s.

Třetí vydání úspěšného komentáře z oblasti insolvenčního práva včetně prováděcích předpisů a výkladu stěžejního evropského předpisu upravujícího tuto oblast, doplněné plným zněním nařízení 2015/848/EU. Tento ...

Cena: 2 499 KčKOUPIT

Sbírka zákonů

Zahájili jsme prodej tištěné
Sbírky zákonů!

Aktuální částky si můžete
zakoupit v naší prodejně na adrese Horní 457/1,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
po–pá 7–15 hod

Pouze osobní odběr!
Tištěnou Sbírku zákonů
nezasíláme poštou.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.