Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 186/2002 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2002, částka 77, ze dne 15. 5. 2002
  • Tento text je prvotním zněním předpisu tak, jak byl publikován ve Sbírce zákonů (bez zohlednění novelizací)
  • Pokud chcete znát aktuálně platný text, otevřete si úplné znění předpisu

186

VYHLÁŠKA
Ministerstva financí

ze dne 25. dubna 2002,

kterou se stanoví náležitosti přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území postiženém živelní nebo jinou pohromou a vzor pověření osoby pověřené krajem zjišťováním údajů nutných pro zpracování tohoto přehledu

Ministerstvo financí stanoví podle § 3 odst. 1 a 2 zákona č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státní pomoci při obnově území):

§ 1

(1) Náležitosti přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území obsahuje tabulka, jejíž vzor je stanoven v příloze č. 1 k této vyhlášce, a písemný komentář.

(2) Kraj zpracuje tabulku podle přílohy č. 1 k této vyhlášce

a)   za každou obec postiženou živelní nebo jinou pohromou zvlášť,
b)   za území kraje souhrnně podle působnosti jednotlivých ústředních správních úřadů, a jde-li o majetek státu, s nímž je příslušný hospodařit okresní úřad, podle okresního úřadu.

(3) Písemný komentář obsahuje:

a)   stručnou charakteristiku narušení základních funkcí v území;
b)   zda a v jaké míře lze zajistit obnovu území z dostupných zdrojů obcí a kraje včetně možnosti poskytnutí pomoci ze zdrojů obcí a kraje ostatním osobám;
c)   návrh rozsahu a pořadí důležitosti obnovy majetku, u něhož se předpokládá vyžádání státní pomoci;
d)   opatření učiněná v období krizové situace a obsažená v krizových plánech, z nichž je třeba vycházet při obnově území.

(4) Písemný komentář zpracuje kraj za své území souhrnně, s využitím údajů uvedených v tabulce podle přílohy č. 1 k této vyhlášce.

§ 2

Vzor písemného pověření fyzické osoby pověřené krajem zjišťováním údajů nutných pro zpracování přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území postiženém živelní nebo jinou pohromou se stanoví v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:
Ing. Rusnok v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 186/2002 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Vysvětlivky k tabulce

Základní zpracovatelskou jednotkou provádějící vyplnění tabulky a odpovídající za správnost údajů je kraj, základní statistickou jednotkou, za jejíž území jsou údaje zjišťovány, je obec.

Na území obce kraj zjišťuje, zda poškozený nebo zničený majetek patří státu (v členění na majetek okresního úřadu včetně jím zřízených organizačních složek a příspěvkových organizací a na ostatní majetek státu), kraji, obci, podnikatelskému subjektu (podnikající právnické nebo fyzické osobě), občanovi nebo ostatním subjektům (nepodnikající právnické osobě), a zjištěné údaje rozdělí do tabulek uspořádaných podle obcí, resortu a okresního úřadu.

V záhlaví tabulky zpracované podle § 1 odst. 2 písm. a) vyhlášky kraj uvede název obce, kód obce a název kraje, na jehož území se obec nalézá. Ke kódové identifikaci obcí bude využit číselník obcí spravovaný Českým statistickým úřadem a využívaný ve statistické praxi.

V záhlaví tabulky zpracované podle § 1 odst. 2 písm. b) vyhlášky kraj uvede název kraje, za který je souhrnná tabulka zpracována, a název ústředního správního úřadu nebo okresního úřadu

a)   který je příslušný k hospodaření s majetkem státu sloužícím k zabezpečení základních funkcí v území nebo jsou s tímto majetkem státu příslušné hospodařit organizační složky státu a státní organizace v jeho působnosti,
b)   do jehož okruhu působnosti stanovené zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, spadá plnění základních funkcí v území, pro které majetek slouží, jde-li o majetek ve vlastnictví nestátních právnických osob a fyzických osob,
c)   okresní úřad, který je příslušný k hospodaření s majetkem státu sloužícím k zabezpečení základních funkcí v území nebo jsou s tímto majetkem státu příslušné hospodařit jím zřízené organizační složky státu a státní příspěvkové organizace.

Tabulka se vyplňuje v měrných jednotkách a v tisících Kč bez desetinných míst.

Nevyplňují se rubriky tabulky, v nichž je vyznačeno X.

1. Do řádku 1 se uvádějí stavby nesloužící k bydlení např. stavby pro zdravotní a sociální účely, stavby civilní ochrany (úkryty), školství, vědu, kulturu, administrativu, výrobu, obchod, dopravu, služby, skladování.

2. Do řádku 11 se uvádějí liniové stavby např. nadzemní a podzemní vedení elektrické energie, parovody, teplovody, plynovody, vodovody, kanalizace, drenáže a závlahové trubní řady.

3. Do řádku 12 se uvádějí např. věže, stožáry, zásobníky, nádrže, jímky, letiště, šachty, vrty, tunely.

4. Do řádku 13 se uvádějí stavby funkčně spojené s rybníky, vodními nádržemi, koryty vodních toků (včetně jejich regulovaných úseků), vodní a odvodňovací kanály a náhony.

5. Do řádku 14 se uvádějí garáže, studny, venkovní úpravy, hřbitovní stavby a zařízení.

6. Do řádku 19 se uvádějí náklady na obnovu trvalých kultur a rostlinné zemědělské produkce v běžném roce, při vyčíslení je třeba vycházet z doložených podkladů podle jednotlivých komodit.

7. Do řádku 22b se uvádějí náklady na obnovu kvantitativních nebo kvalitativních charakteristik vodních útvarů (vodní toky, vodní nádrže, hydrogeologické rajóny) majících vliv na život a zdraví obyvatel.

8. Do řádku 22c se uvádějí náklady na obnovu břehových porostů, přičemž odhad nákladů na 1 km jejich obnovy se pohybuje v rozmezí 2 200 tis. až 3 000 tis. Kč podle lokality.

9. Do řádku 22d se uvádějí náklady na obnovu přirozených funkcí vodních toků (revitalizace vodních toků včetně jejich niv, doprovodných porostů a zpomalení odtoku), přičemž odhad nákladů na 1 km jejich obnovy činí 2 500 tis. Kč. 

10. Do řádků 25 a 26 se uvádějí náklady na obnovu např. podemletých břehů a úprav v přirozených korytech vodních toků včetně odstraňování nánosů a sedimentů a vracení koryt do původní trasy.

11. Do řádku 28 se uvádějí náklady na obnovu majetku neuvedeného v jiných řádcích, s ohledem na odvětvová specifika je možné zde doplňkově konkretizovat předmět hodnocení a měrnou jednotku.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 186/2002 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

E-shop

ÚZ č. 1210 - Vnitřní správa

ÚZ č. 1210 - Vnitřní správa

Sagit, a. s.

Publikace je rozdělena do tří kapitol: osobní stav obyvatelstva (občanské průkazy, cestovní doklady, matriky, evidence obyvatel, státní občanství), shromažďovací právo, a ostatní předpisy (zákon o ověřování). Od minulého vydání publikace byla změněna řada zákonů v souvislosti s novou ...

Cena: 99 KčKOUPIT

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 56

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 56

C. H. Beck

Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí všechny přijaté nálezy a vybraná usnesení Ústavního soudu. Pro odbornou, ale i laickou veřejnost je publikace nepostradatelnou pomůckou k interpretaci a aplikaci právních norem. Zdrojem poučení jsou nejen odůvodnění výroků nálezů a usnesení, ...

Cena: 1 140 KčKOUPIT

Nový občanský zákoník - náhrada škody

Nový občanský zákoník - náhrada škody

JUDr. Petr Novotný, Ph.D., JUDr. Pavel Koukal, JUDr. Eva Zahořová, LL.M., Ph.D. - GRADA Publishing, a. s.

Orientujte se v novém občanském zákoníku! Převratné změny v občanském právu se od 1. ledna 2014 dotknou úplně každého. Nová řada populárně naučných publikací komplexně pokrývající celou problematiku upravenou novým občanským zákoníkem je určena hlavně čtenářům, kteří nejsou právními ...

Cena: 199 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.