Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


163

NAŘĺZENĺ VLÁDY

ze dne 6. března 2002,

kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky

Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 11a, 12 a 13 zákona:

Základní ustanovení
§ 1

(1) Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

a)   stavebním výrobkem každý výrobek určený výrobcem nebo dovozcem pro trvalé zabudování do staveb, pokud jeho vlastnosti mohou ovlivnit alespoň jeden ze základních požadavků na stavby uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení, (dále jen "výrobek"), kdy trvalým zabudováním výrobku do stavby je takové zabudování, při kterém se vyjmutím nebo výměnou výrobku trvale mění vlastnosti stavby, přičemž vyjmutí nebo výměna výrobku jsou stavebními nebo montážními činnostmi,
b)   určeným použitím výrobku použití určené výrobcem nebo dovozcem, které se vztahuje k úloze, kterou má výrobek při plnění základních požadavků na stavby uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení,
c)   stavební činností stavební nebo montážní činnost, jejímž účelem je realizace stavby, její změna, popřípadě udržovací práce, které mohou ovlivnit vlastnosti stavby,
d)   systémem řízení výroby stálé vnitřní řízení výroby prováděné výrobcem v místě výroby, v jehož rámci musí být všechny údaje, požadavky a opatření systematicky dokumentovány formou písemných postupů a instrukcí; dokumentace musí zajistit jednoznačné vymezení zabezpečení výroby v dané oblasti a umožnit dosažení a udržení požadovaných vlastností výrobků a účinnosti prověřovaného systému řízení výroby, v němž je příslušný výrobek zhotovován,
e)   kontrolou výrobků při dovozu dovozcem dokumentovaný systém nakupování, přejímky, manipulace, skladování a dodávání výrobků včetně vedení příslušných záznamů,
f)   kusovou výrobou způsob výroby, při kterém je vyráběn výrobek na základě smluvního vztahu pro konkrétního zákazníka, jednorázově určený pro použití vymezené individuálním požadavkem tohoto zákazníka. Jedná se zejména o řemeslnou výrobu výrobků, u které se nepředpokládá opakování výroby typově stejného výrobku založené na průmyslových výrobních metodách.

(2) Stanovenými výrobky podle § 12 odst. 1 písm. a) zákona jsou stavební výrobky uvedené v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

(3) Toto nařízení se nevztahuje na výrobky, jejichž posuzování shody je stanoveno zvláštním právním předpisem jinak.

§ 2

(1) Pokud jsou základní požadavky konkretizovány českými technickými normami, které Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví určí k tomuto nařízení podle § 4a odst. 2 zákona (dále jen "určené normy") a vlastnosti výrobku jsou s těmito normami v souladu, má se za to, že jsou základní požadavky splněny.

(2) V případě, že výrobce nebo dovozce hodlá uvést na trh výrobek, jehož vlastnosti nejsou v souladu s určenými normami nebo pokud takové normy nebo technické předpisy nekonkretizují z hlediska určeného použití výrobku ve stavbě základní požadavky, které se na dané výrobky vztahují, zajistí výrobce nebo dovozce technická zjištění vlastností výrobku autorizovanou osobou podle § 3. Na základě těchto technických zjištění vydává autorizovaná osoba výrobci, dovozci nebo sdružení1) výrobců nebo dovozců stavební technické osvědčení, kterým osvědčuje vhodnost technických vlastností výrobků ve vztahu k základním požadavkům na stavby podle toho, jakou úlohu mají výrobky ve stavbě plnit.

(3) Výrobce nebo dovozce provádí nebo zajišťuje u výrobků posuzování shody jejich vlastností se základními požadavky (dále jen "posuzování shody") postupem posouzení shody vyznačeným u jednotlivých výrobků v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

§ 3
Stavební technické osvědčení

(1) Pro technická zjištění vlastností výrobku autorizovanou osobou, prováděná v případech uvedených v § 2 odst. 2, výrobce nebo dovozce předkládá autorizované osobě potřebné podklady, popřípadě vzorky výrobku nebo i výsledky předchozích ověřovacích zkoušek a hodnocení vzorků. Výrobce nebo dovozce současně předkládá i písemné prohlášení, že provedení technických zjištění vlastností výrobku nezadal jiné autorizované osobě.

(2) Autorizovaná osoba provede

a)   posouzení podkladů předložených výrobcem nebo dovozcem, zejména pro identifikaci výrobku a pro určení jeho vlastností,
b)   vymezení technických vlastností výrobku, které souvisejí se základními požadavky a vymezení jejich úrovní vzhledem k určenému použití výrobku ve stavbě, a to z hlediska jiných technických předpisů,2) českých technických norem, popřípadě na základě vědeckých a technických poznatků a poznatků z praxe,
c)   ověřovací zkoušky vzorků výrobku a jejich vyhodnocení, pokud je to pro vymezení technických vlastností výrobku a jejich úrovní nezbytné.

(3) Autorizovaná osoba na základě uvedených technických zjištění, popřípadě zkoušek vydá stavební technické osvědčení s omezenou dobou platnosti. Tuto dobu může prodloužit.

(4) Stavební technické osvědčení obsahuje

a)   identifikační údaje o výrobci, dovozci nebo sdružení výrobců nebo dovozců (jméno a příjmení, trvalý pobyt, místo podnikání a identifikační číslo fyzické osoby nebo název, popřípadě obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo právnické osoby),
b)   identifikaci a popis výrobku,
c)   vymezení způsobu použití výrobku ve stavbě včetně jeho případného omezení,
d)   přehled podkladů předložených výrobcem nebo dovozcem,
e)   přehled použitých technických předpisů a technických norem, popřípadě pramenů použitých vědeckých a technických poznatků a dále údaje o poznatcích z praxe, pokud byly použity,
f)   údaje o technických vlastnostech výrobku, jejich úrovních a o způsobech jejich zjištění,
g)   upřesňující požadavky na posuzování výrobků a na posuzování systému řízení výroby,
h)   údaje o době platnosti stavebního technického osvědčení.

§ 4
Technická dokumentace

(1) Výrobce nebo dovozce pořizuje pro posouzení shody technickou dokumentaci.

(2) Technická dokumentace musí být pořízena v takovém rozsahu, aby umožňovala posuzování shody výrobku s technickými požadavky obsaženými v určených normách nebo v technických předpisech nebo ve stavebním technickém osvědčení.

(3) Technická dokumentace s přihlédnutím k charakteru výrobku obsahuje

a)   podrobný popis výrobku a vymezení způsobu jeho použití ve stavbě,
b)   u dovážených výrobků identifikační údaje o jejich výrobci,
c)   odkaz na určené normy, na technické předpisy nebo na stavební technické osvědčení, které budou využity pro posuzování shody před uvedením výrobku na trh,
d)   projektové a výrobní výkresy výrobku, popřípadě jinou dokumentaci konkretizující vlastnosti výrobku vzhledem k jeho použití, technologický postup pro jeho výrobu a pro použití ve stavbě, údaje o technických vlastnostech výrobku vztahující se k základním požadavkům,
e)   popisy a vysvětlení nezbytné ke srozumitelnosti výkresů a funkce výrobku, návody k použití ve stavbě a případná upozornění; upozornění na nebezpečí nebo omezení použitelnosti a návody k bezpečnému použití musí být v českém jazyce,
f)   výsledky návrhových a konstrukčních výpočtů a výsledky případně provedených zkoušek,
g)   zkušební protokoly, popřípadě certifikáty, pokud byly podle § 5 až 9 před posuzováním shody vydány.

Postupy posuzování shody

§ 5
Certifikace

(1) Výrobce nebo dovozce poskytne autorizované osobě pro certifikaci výrobku

a)   své identifikační údaje (jméno a příjmení, trvalý pobyt, místo podnikání a identifikační číslo fyzické osoby nebo název, popřípadě obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo právnické osoby), u dovážených výrobků též údaj o výrobci a místu výroby,
b)   technickou dokumentaci podle § 4,
c)   vzorky výrobku,
d)   popis systému řízení výroby, popřípadě u dovážených výrobků popis způsobu kontroly výrobků dovozcem.

(2) Autorizovaná osoba provede certifikaci výrobku tak, že

a)   přezkoumá podklady předložené výrobcem nebo dovozcem a posoudí, zda odpovídají požadavkům tohoto nařízení,
b)   zkouší vzorek nebo vzorky výrobku poskytnuté výrobcem nebo dovozcem na základě výběru, který provedla, a ověří, zda výrobek odpovídá určeným normám, technickým předpisům nebo stavebnímu technickému osvědčení, které souvisejí se základními požadavky,
c)   provede posouzení systému řízení výroby, zda odpovídá příslušné technické dokumentaci podle odstavce 1 písm. d) a zda systém řízení výroby zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh odpovídaly technické dokumentaci podle § 4 odst. 3; pokud u dovážených výrobků dovozce nezajistí posouzení systému řízení výroby u zahraničního výrobce autorizovanou osobou, je předmětem posouzení způsob kontroly výrobků dovozcem.

(3) Pokud vzorek odpovídá určeným normám, technickým předpisům nebo stavebnímu technickému osvědčení, které souvisejí se základními požadavky a výrobcem je zajištěno řádné fungování systému řízení výroby, popřípadě u dovážených výrobků je dovozcem zajištěna řádná kontrola výrobků, vystaví autorizovaná osoba certifikát výrobku a předá ho výrobci nebo dovozci. Tento certifikát obsahuje závěry zjišťování, ověřování a výsledků zkoušek, popis a popřípadě zobrazení certifikovaného výrobku nezbytné pro jeho identifikaci.

(4) Autorizovaná osoba provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců pravidelný dohled nad řádným fungováním systému řízení výroby u výrobce nebo nad řádným fungováním kontroly výrobků u dovozce a kontrolu dodržení stanovených požadavků u výrobků. O vyhodnocení dohledu, popřípadě kontroly dodržení stanovených požadavků vydá autorizovaná osoba zprávu, kterou předá výrobci nebo dovozci.

§ 6
Posouzení systému řízení výroby

(1) Výrobce nebo dovozce pro posouzení systému řízení výroby

a)   provede nebo nechá provést zkoušky vzorku výrobku a posoudí, zda typ výrobku odpovídá určeným normám, technickým předpisům nebo stavebnímu technickému osvědčení; o výsledcích zkoušek a jejich posouzení vystavuje doklad,
b)   zajistí technickou dokumentaci podle § 4,
c)   zajišťuje takový systém řízení výroby, aby všechny výrobky, které uvádí na trh, odpovídaly technické dokumentaci podle § 4 odst. 3,
d)   zajistí u autorizované osoby posouzení jím provozovaného systému řízení výroby podle odstavce 2; k tomu jí předá potřebné podklady.

(2) Autorizovaná osoba

a)   provede posouzení systému řízení výroby, zda odpovídá příslušné technické dokumentaci podle § 5 odst. 1 písm. d) a zda systém řízení výroby zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh odpovídaly technické dokumentaci podle § 4 odst. 3; tyto požadavky se považují za splněné, pokud je při výrobě uplatňována česká technická norma pro modely zabezpečování jakosti,3)
b)   pokud systém řízení výroby zabezpečuje, že výrobky uváděné na trh odpovídají technické dokumentaci podle § 4 odst. 3, vydá o tom certifikát,
c)   provádí minimálně jedenkrát za 12 měsíců pravidelný dohled nad řádným fungováním systému řízení výroby; o vyhodnocení dohledu vydá autorizovaná osoba zprávu, kterou předá výrobci nebo dovozci.

(3) V případě, že výrobce nebo dovozce neprokáže všechny skutečnosti podle odstavce 1 nebo není možné splnit úkoly autorizované osoby podle odstavce 2, provádí se posouzení shody postupem podle § 5.

§ 7
Ověření shody

(1) Výrobce nebo dovozce pro ověření shody výrobků

a)   zajistí provedení zkoušky vzorku výrobku a posouzení shody typu výrobku s určenými normami, technickými předpisy nebo se stavebním technickým osvědčením autorizovanou osobou,
b)   zajistí technickou dokumentaci podle § 4,
c)   zajišťuje takový systém řízení výroby nebo kontroly výrobků při dovozu, aby všechny výrobky, které uvádí na trh, odpovídaly technické dokumentaci podle § 4 odst. 3; dovozce v odpovídající míře zabezpečuje kontrolu dovážených výrobků.

(2) Autorizovaná osoba provede zkoušky vzorku výrobku a posoudí, zda typ výrobku odpovídá určeným normám, technickým předpisům nebo stavebnímu technickému osvědčení. O výsledcích zkoušek a jejich posouzení vystaví protokol s uvedením doby platnosti.

§ 8
Posouzení shody výrobcem

(1) Výrobce nebo dovozce pro posouzení shody výrobků

a)   provede nebo nechá provést zkoušky vzorku výrobku a posoudí, zda typ výrobku odpovídá určeným normám, technickým předpisům nebo stavebnímu technickému osvědčení; o výsledcích zkoušek a jejich posouzení pořizuje doklad,
b)   zajistí technickou dokumentaci podle § 4,
c)   zajišťuje takový systém řízení výroby nebo kontroly výrobků při dovozu, aby všechny výrobky, které uvádí na trh, odpovídaly technické dokumentaci podle § 4 odst. 3; dovozce v odpovídající míře zabezpečuje kontrolu dovážených výrobků.

(2) V případě, že dovozce nezajistí splnění všech ustanovení odstavce 1, provádí se ověření shody podle § 7.

§ 9
Posouzení shody při kusové výrobě

Výrobce může pro posouzení shody výrobků vyráběných kusově namísto postupů posuzování shody uvedených v příloze č. 2 k tomuto nařízení zajistit posouzení shody, pokud určené normy nebo stavební technické osvědčení nestanoví jinak, následujícím postupem:

a)   u výrobků uváděných na trh v souladu s určenými normami posoudí, zda výrobek odpovídá těmto normám vzhledem k jeho určenému použití ve stavbě, a pořídí doklad o tomto posouzení,
b)   u výrobků, jejichž vlastnosti nejsou v souladu s určenými normami, nebo pokud takové normy nebo technické předpisy nekonkretizují z hlediska určeného použití výrobku ve stavbě základní požadavky, zajistí u autorizované osoby posouzení technické dokumentace z hlediska určeného použití výrobku. Autorizovaná osoba vydá na základě posouzení technické dokumentace stavební technické osvědčení podle § 3 upravené pro kusovou výrobu tak, aby posouzení shody podle tohoto stavebního technického osvědčení zahrnovalo pouze takové provedení výrobku, které dovolí jeho určené použití při vzniku minimálně přijatelného rizika ve vztahu k určenému použití výrobku. Výrobce následně posoudí, zda vlastnosti vyráběného výrobku odpovídají vlastnostem uvedeným ve stavebním technickém osvědčení.

§ 10

Postupem posouzení shody podle § 5 lze na žádost výrobce nebo dovozce nahradit postupy posouzení shody podle § 6 až 8.

§ 11
Použití harmonizovaných českých
technických norem

Není-li dále stanoveno jinak, lze pro účely tohoto nařízení při posuzování shody použít též harmonizované české technické normy (§ 4a zákona), jestliže byly oznámeny Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví jako harmonizované k tomuto nařízení ve Věstníku Úřadu; pokud však ustanovení harmonizované české technické normy stanoví konkrétní postup posuzování shody, takové ustanovení se nepoužije a postupuje se podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení.

§ 12

Doklady o použitém způsobu posouzení shody podle § 13 odst. 8 zákona jsou technická dokumentace a dokumenty vypracované při posuzování shody.

§ 13
Prohlášení o shodě

(1) Prohlášení o shodě vypracovává výrobce nebo dovozce v českém jazyce a obsahuje tyto naležitosti:

a)   identifikační údaje o výrobci nebo dovozci, který prohlášení o shodě vydává, (jméno a příjmení, trvalý pobyt, místo podnikání a identifikační číslo fyzické osoby nebo název, popřípadě obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo právnické osoby),
b)   identifikační údaje o výrobku (například název, typ, značka, popis provedení), u dovážených výrobků též jméno a adresu výrobce a místo výroby,
c)   popis a určení výrobku (výrobcem, popřípadě dovozcem určený účel použití ve stavbě),
d)   údaj o použitém způsobu posouzení shody; identifikační údaje dokladů o zkouškách a posouzení shody,
e)   odkaz na určené normy, technické předpisy nebo stavební technické osvědčení, které byly použity při posouzení shody,
f)   údaje o autorizované osobě, pokud vydala stavební technické osvědčení nebo se podílela na posuzování shody, údaje o této osobě (název, popřípadě obchodní firmu, sídlo, identifikační číslo autorizované osoby) a evidenční číslo a datum vydání jejího nálezu (stavebního technického osvědčení, zkušebního protokolu, zprávy, popřípadě certifikátu) o předmětném výrobku nebo o posouzení systému řízení výroby,
g)   potvrzení výrobce nebo dovozce o tom, že vlastnosti výrobku splňují základní požadavky podle tohoto nařízení, popřípadě požadavky jiných technických předpisů, že výrobek je za podmínek obvyklého, popřípadě výrobcem nebo dovozcem určeného použití bezpečný a že přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky,
h)   datum a místo vydání prohlášení o shodě; jméno a funkce odpovědné osoby výrobce nebo dovozce a její podpis.

(2) Dojde-li ke změně skutečností, za kterých bylo vydáno prohlášení o shodě na výrobek, který má být i po této změně nadále uváděn na trh, a pokud tyto změny mohou ovlivnit vlastnosti výrobku z hledisek základních požadavků, výrobce nebo dovozce vydá nové prohlášení o shodě. Jiné změny skutečností, za kterých bylo vydáno prohlášení o shodě, se uvádí v doplňku k prohlášení o shodě.

§ 14
Přechodná ustanovení

(1) U výrobků uvedených v příloze č. 2 k tomuto nařízení, pokud není dále stanoveno jinak, lze do 1 roku po dni nabytí účinnosti tohoto nařízení použít namísto postupů posouzení shody vyznačených u jednotlivých výrobků v příloze č. 2 k tomuto nařízení postupy stanovené dosavadními předpisy.

(2) Výrobky uvedené v příloze č. 2 k tomuto nařízení, které přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení nepodléhaly postupům posuzování shody podle nařízení vlády č. 178/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 81/1999 Sb., mohou namísto požadavků stanovených tímto nařízením splňovat po dobu 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení požadavky na jejich vlastnosti stanovené dosavadními předpisy.

(3) Posouzení shody provedené podle nařízení vlády č. 178/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 81/1999 Sb., se považuje za posouzení shody podle tohoto nařízení, pokud nedošlo ke změně skutečností, za kterých bylo posouzení shody provedeno, zejména ke změně vlastností výrobku nebo pro něj stanovených technických požadavků nebo postupu posuzování shody.

(4) Dokumenty vydané podle nařízení vlády č. 178/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 81/1999 Sb., lze využít jako podklady pro posouzení shody podle tohoto nařízení. Pokud jsou tyto dokumenty časově omezeny, platí po dobu v nich uvedenou, jestliže v té době nedošlo ke změně skutečností, za kterých byly vydány.

(5) Osoby pověřené k činnostem při posuzování shody podle nařízení vlády č. 178/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 81/1999 Sb., se považují za autorizované osoby podle tohoto nařízení, pokud požádají o novou autorizaci do 45 dní ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

(6) Dnem vyhlášení sektorové přílohy "Stavební výrobky" k Protokolu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků ve Sbírce mezinárodních smluv se nepoužije § 11 v případě výrobků majících původ v České republice nebo ve státech Evropské unie.

§ 15
Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1.  Nařízení vlády č. 178/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky.
2.  Nařízení vlády č. 81/1999 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.  178/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky.

§ 16
Účinnost

(1) Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

(2) Dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost pozbývá § 11 platnosti.

Předseda vlády:
Ing. Zeman v. r.
Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu:
doc. Ing. Grégr v. r.


1)   Občanský zákoník.
2)   Například § 47 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 137/1998  Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, vyhláška č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, vyhláška č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší).
3)   ČSN EN ISO 9001/2001.

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

ZÁKLADNĺ POŽADAVKY

Výrobky musí být vhodné pro stavby, aby tyto byly (jako celek i jejich jednotlivé části) při respektování hospodárnosti vhodné k jejich určenému použití a zároveň plnily níže uvedené základní požadavky na stavby.

 1. Mechanická odolnost a stabilita

Stavba musí být navržena a postavena takovým způsobem, aby zatížení, která na ni budou pravděpodobně působit v průběhu stavění a užívání, neměla za následek:

   …a) zřícení celé stavby nebo její části,
   b) větší stupeň nepřípustného přetvoření,
   ……c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení nebo instalovaného vybavení následkem deformace nosné konstrukce,
   d) poškození událostí v rozsahu neúměrném původní příčině.

 2.  Požární bezpečnost

Stavba musí být navržena a postavena takovým způsobem, aby v případě požáru:

   …a) byla po určitou dobu zachována nosnost a stabilita konstrukce,
   b) byl omezen vznik a šíření požáru a kouře ve stavebním objektu,
   ……c) bylo omezeno šíření požáru na sousední objekty,
   d) mohly osoby a zvířata opustit stavbu nebo být zachráněny jiným způsobem,
   ……e) byla brána v úvahu bezpečnost záchranných jednotek.

  3. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Stavba musí být navržena a postavena takovým způsobem, aby neohrožovala hygienu nebo zdraví jejích uživatelů nebo sousedů, především v důsledku:

    a) uvolňování toxických plynů,
   b) přítomnosti nebezpečných částic nebo plynů v ovzduší,
   ……c) emise nebezpečného záření,
   d) znečistění nebo zamoření vody nebo půdy,
   e) nedostatečného zneškodňování odpadních vod, kouře a tuhých nebo kapalných odpadů,
   ……………f) výskytu vlhkosti v částech stavby nebo na površích uvnitř stavby.

 4. Bezpečnost při užívání

Stavba musí být navržena a postavena takovým způsobem, aby při jejím užívání nebo provozu nevznikalo nepřijatelné nebezpečí úrazu, například uklouznutím, smykem, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem a zraněním výbuchem.  5. Ochrana proti hluku

Stavba musí být navržena a postavena takovým způsobem, aby hluk vnímaný obyvateli nebo osobami poblíž stavby byl udržován na úrovni, která neohrozí jejich zdraví a dovolí jim spát, odpočívat a pracovat v uspokojivých podmínkách.  6. Úspora energie a ochrana tepla

Stavba a její zařízení pro vytápění, chlazení a větrání musí být navrženy a postaveny takovým způsobem, aby spotřeba energie při provozu byla nízká s ohledem na klimatické podmínky místa a požadavky uživatelů.

Tyto požadavky musí být při běžné údržbě plněny po dobu ekonomicky přiměřené životnosti za předpokladu působení běžně předvídatelných vlivů na stavby. Výrobek musí udržet technické vlastnosti po dobu jeho ekonomicky přiměřené životnosti, to je po dobu, kdy budou ukazatele vlastností stavby udržovány na úrovni slučitelné s plněním uvedených požadavků na stavby.

Ustanoveními této přílohy není dotčeno ustanovení § 47 stavebního zákona.

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

E-shop

ÚZ č. 1252 - Účetnictví nevýdělečných organizací 2018

ÚZ č. 1252 - Účetnictví nevýdělečných organizací 2018

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje úplné znění zákona o účetnictví novelizovaného k 1. 7. 2017 a k 1. 1. 2018 (1 změna), účetní vyhlášku a účetní standardy pro na účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, tj. politické strany, občanská sdružení, církve, obecně prospěšné ...

Cena: 69 KčKOUPIT

Odpovědnost za obsah přenosu v elektronických komunikacích

Odpovědnost za obsah přenosu v elektronických komunikacích

JUDr. Martin Maisner, Ph.D., JUDr. Zdeněk Vaníček, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Tato monografie zvýrazňuje potřebu zásadně nového pohledu na koncepci právního sepětí přenosu signálu a přenášeného obsahu v digitálním světě, jeho důsledné ochrany a právní odpovědnosti a také poskytuje zevrubné a precizně přesné odpovědi na nejnaléhavější otázky digitálního světa, ...

Cena: 343 KčKOUPIT

Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Michaela Katolická, Ján Béreš - Wolters Kluwer, a. s.

Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, známý rovněž jako zákon proti praní špinavých peněz, primárně slouží k zabránění zneužití ...

Cena: 495 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.