Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 157/2002 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2002, částka 65, ze dne 19. 4. 2002

157

VYHLÁŠKA
Ministerstva kultury

ze dne 2. dubna 2002,

o prohlášení území vybraných částí krajinných celků za památkové zóny

Ministerstvo kultury stanoví podle § 6 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 132/2000 Sb.:

§ 1

Území částí krajinných celků Čimelicko-Rakovicko (okres Písek) a Vranovsko-Bítovsko (okresy Znojmo a Třebíč) se prohlašují za památkové zóny (dále jen "zóny").

§ 2

(1) Hranice území zón jsou vymezeny v příloze č. 1 k této vyhlášce a jsou zakresleny na mapách uvedených v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(2) Mapa zóny Čimelicko-Rakovicko v měřítku 1 : 25 000 bude uložena do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky u Ministerstva kultury, Státního ústavu památkové péče, Krajského úřadu Jihočeského kraje, Okresního úřadu Písek, Státního památkového ústavu v Českých Budějovicích a u obcí, na jejichž území se zóna nachází.

(3) Mapa zóny Vranovsko-Bítovsko v měřítku 1 : 50 000 bude uložena do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky u Ministerstva kultury, Státního ústavu památkové péče, Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Krajského úřadu kraje Vysočina, Okresního úřadu Znojmo, Okresního úřadu Třebíč, Státního památkového ústavu v Brně a u obcí, na jejichž území se zóna nachází.

§ 3

Při rozhodování orgánů státní památkové péče i jiných správních úřadů podle zvláštních právních předpisů1) se k zajištění ochrany částí krajinného celku a historických prostředí, které se sídly, architektonickými soubory, jednotlivými památkovými objekty, strukturou pozemků, pozemními komunikacemi, vodními plochami, vodními toky, trvalými porosty a realizovanými kompozičními záměry v krajině vykazují významné kulturní hodnoty, respektují:

a)   výsledky stavebně historických, urbanistických, archeologických a památkových průzkumů, rozborů a výzkumů území a výsledky rozborů biologické složky území,
b)   výsledky stavebně historických a restaurátorských průzkumů jednotlivých objektů,
c)   hodnoty historického prostředí zóny ve vztahu k využití dotčených objektů, prostorů a částí území a k zachování a obnově historických dřevin,
d)   historický charakter, vzájemné prostorové uspořádání, krajinné dominanty a měřítko jednotlivých objektů, sídelních útvarů a krajiny,
e)   ochrana archeologických nálezů.

§ 4

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2002.

Ministr:
Dostál v. r.


1)   Například zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 137/1982 Sb., zákona č. 103/1990 Sb., zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 262/1992 Sb., zákona č. 43/1994  Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 96/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 95/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 59/2001  Sb. a zákona č. 254/2001 Sb., zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 347/1992 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., zákona č. 3/1997 Sb., zákona č. 16/1997 Sb., zákona č. 123/1998 Sb., zákona č. 161/1999 Sb., zákona č.  238/1999 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 157/2002 Sb.

Hranice území zón

1. ČIMELICKO-RAKOVICKO (okres Písek)

Hranice zóny začíná severně od obce Čimelice na křižovatce silnic Čimelice - Krsice a Čimelice - Laziště. Hranice směřuje po silnici Čimelice - Laziště na východ ke křížení s hranicí katastrálního území Rakovice. Po ní pokračuje východním směrem ke křížení s úvozovou cestou vedoucí k železniční dráze. Po překročení této cesty hranice zóny sleduje dále hranici katastrálního území Rakovice východním směrem k železniční dráze, tu přechází a pokračuje východním směrem po hraně terénního zlomu k řece Skalici. Po jejím levém břehu pokračuje hranice severně k silnici Čimelice - Laziště. Po této silnici se hranice stáčí východním směrem ke křížení s polní cestou na jižním okraji osady Nový Dvůr. Po západním okraji zastavěného území této osady směřuje hranice na sever a dále pokračuje po severním a východním obvodu zastavěného území osady k silnici spojující Nový Dvůr a Laziště. Po této silnici pokračuje hranice krátkým úsekem ke křížení s polní cestou. Po ní se stáčí jihovýchodním směrem a poté jižním směrem přes hráz rybníka Zhoř na hráz rybníka Řepice. Zde se hranice odklání východním směrem a pokračuje po břehu rybníka Řepice až k vodoteči na východní straně rybníka. Po této vodoteči pokračuje na východ ke křížení s lesní cestou, po níž se stáčí k jihozápadu, přičemž kříží polní cestu tzv. Knížecí (Vrábsko - Koloredov). Pokračuje k hranici lesa, na jehož severním okraji se stáčí k západu. Obchází z jižní a západní strany zahradu a hájenku v obci Vrábsko, překračuje cestu a pokračuje západně po severním okraji zastavěného území obce Vrábsko až k cestě Vrábsko - Bisingrov. Po ní směřuje západně k hranici katastrálního území Čimelice a odklání se po ní jižním směrem k místu, kde se stýká s vodotečí (Nad Valným), vtékající do rybníka Valný. Zde se odklání západním směrem a pokračuje po vodoteči k rybníku Valný, po jehož východním, jižním a západním okraji pokračuje hranice k vodoteči na západní straně rybníka. Po této vodoteči pokračuje hranice k polní cestě a tu sleduje severozápadním směrem ke křižovatce s cestou Větrov - Čimelice. Po této cestě přechází řeku Skalici, za ní odbočuje na polní cestu, kterou sleduje na západ k železniční dráze. Tuto železniční dráhu kříží a pokračuje po silnici Smetanova Lhota - Čimelice k Čimelicům. Na jižním okraji zastavěného území obce Čimelice se hranice stáčí k jihu po silnici Čimelice - Mirotice a pokračuje k oplocené zahradě, která leží západně od této silnice. Dále hranice pokračuje po jižním obvodu zahrady a od jejího jižního cípu přechází vzdušnou čarou k remízu Amerika, který obchází po jeho jižní straně. Z jihozápadního okraje remízu přechází hranice do úvozové cesty, po níž směřuje okrajem lesa severozápadně až na silnici Boudy - Rakovice. Po této silnici pokračuje hranice k obci Rakovice, ale ještě v okraji lesa obchází z jihu, západu a severu kamenný památník v podobě trojbokého jehlanu zvaný Vintíř, situovaný bezprostředně u silnice v úpatí vrchu Chlum. Hranice pokračuje k severu po silnici až ke kontribučnímu špýcharu, který obchází rovněž z jihu, západu a severu a vrací se zpět na silnici, po které pokračuje až k areálu zemědělského družstva, který obchází po jeho jižní, východní a severní straně zpět na silnici, po níž pokračuje až do obce Rakovice. Obcí Rakovice prochází hranice po komunikaci Bouda - Rakovice k mostku přes Rakovický potok. Zde se odklání východním směrem a pokračuje po Rakovickém potoce až k hranici katastrálního území Čimelice. Tu sleduje směrem severním a severozápadním k rozcestí na okraji zastavěného území obce Rakovice. Tam se stáčí směrem k východu a po komunikaci Rakovice - Čimelice se vrací do výchozího bodu.

2. VRANOVSKO-BĺTOVSKO (okresy Znojmo a Třebíč)

Hranice zóny začíná na severu u můstku na říčce Želetavce u Mácova mlýna. Hranice probíhá korytem říčky směrem k východu. Za Svobodovým mlýnem přechází na silnici směřující k Dešovu. Z rozcestí komunikací pokračuje jihovýchodním směrem k obci Zblovice. Obec obchází jižním okrajem a vrací se opět na silnici, po které pokračuje k obci Chvalatice. Na začátku obce přechází na silnici, po které vede k vodní nádrži Vranov. Po levém břehu pokračuje k ústí rozšířené nádrže, pokračuje kolem vodní nádrže až k lesní cestě v lokalitě Štítarský les. Zde se napojuje na zpevněnou cestu mířící k severovýchodu a pokračuje k obci Štítary. Přechází silnici Štítary - Zálesí a pokračuje dál po cestě k vodoteči. Pokračuje podél vodoteče, přechází silnici Štítary - Ctidružice a Štítary - Vranovská Ves až na hranici katastrálního území Štítary, pokračuje podél severní hranice katastrálního území Šumná k železniční dráze. Dále vede podél železniční dráhy, téměř ke hranici katastrálního území Šumná. Pokračuje podél východní hranice katastrálního území Šumná a Lesná k silnici Lesná - Vracovice - Milíčovice, kterou překračuje a napojuje se na silnici Lesná - Horní Břečkov. Obec obchází západním okrajem zastavěného území a po silnici směřuje k jihozápadu k obci Čížov. Tu obchází západním okrajem zastavěného území a míří na jih ke státní hranici s Rakouskem. Dále hranici tvoří koryto řeky Dyje, kterým vede proti proudu řeky. Pod Býčí horou opouští břeh řeky a sleduje státní hranici až ke komunikaci směřující k obci Podmyče. Po silnici pokračuje k jižnímu okraji obce, kterou obchází východním a severním okrajem zastavěného území. Ze západního okraje obce pokračuje po silnici směrem na Lančov. Od jižního okraje obce hranice pokračuje západním zastavěným okrajem obce po silnici, která vede severozápadním směrem k obci Vysočany. Na západním okraji katastrálního území Lančov vede krátce k jihu podél lesa a po spádnici míří k řece Dyji. Vzdušnou čarou přechází nádrž a sleduje její levý břeh. Před ohybem nádrže a chatovou osadou přechází do koryta místní vodoteče a vede západním směrem k zastavěnému okraji obce Oslnovice. Východním a severním zastavěným okrajem obce přechází na silnici a pokračuje severovýchodním směrem k obci Vysočany. Obec obchází podél východního okraje a vrací se na silnici směřující severním směrem k okraji lesa pod Březovým vrchem. Okrajem lesa a polní cestou, směřující k severu, se hranice vrací do výchozího bodu u Mácova mlýna.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 157/2002 Sb.

Mapy

1. hranice památkové zóny Čimelicko-Rakovicko

2. hranice památkové zóny Vranovsko-Bítovsko

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

E-shop

50 otázek a odpovědí z pracovněprávní poradny

50 otázek a odpovědí z pracovněprávní poradny

Nataša Randlová a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Tato publikace vznikla jako již druhý soubor odpovědí na dotazy zaměstnanců i zaměstnavatelů, zasílané do internetové pracovněprávní poradny serveru Novinky.cz. Vybráno bylo stejně jako v předchozím vydání této publikace 50 otázek, které se v advokátní praxi v oboru pracovního práva ...

Cena: 188 KčKOUPIT

Praktický průvodce veřejnou podporou

Praktický průvodce veřejnou podporou

JUDr. Michael Kincl - BOVA POLYGON

Kniha se zaměřuje na aktuální problematiku práva EU, kterou je regulace veřejné podpory. Její zaměření ocení všichni, kdo se účastní procesu poskytování veřejných prostředků, zejména pak úředníci veřejné správy, žadatelé o financování z veřejných rozpočtů a nejrůznějších fondů, ...

Cena: 167 KčKOUPIT

Obsluha mzdy a platu, 2. vydání

Obsluha mzdy a platu, 2. vydání

JUDr. Bořivoj Šubrt - Anag, spol. s r. o.

Po výborných ohlasech na první vydání této knihy pro vás připravujeme již druhé vydání této na českém trhu naprosto ojedinělé publikace, a to zaměřením i rozsahem. Obsluha mzdy a platu Publikace se zabývá zúčtováním mzdy a platu ve vazbě na evidenci pracovní doby, splatností a ...

Cena: 559 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.