Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 127/2002 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2002, částka 55, ze dne 12. 4. 2002
  • Tento text je prvotním zněním předpisu tak, jak byl publikován ve Sbírce zákonů (bez zohlednění novelizací)
  • Pokud chcete znát aktuálně platný text, otevřete si úplné znění předpisu

127

ZÁKON

ze dne 13. března 2002,

kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 442/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o České národní bance

Čl. I

Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 60/1993 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 442/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 278/2001 Sb. a zákona č. 482/2001 Sb., se mění takto:

1. V § 2 se na začátku odstavce 1 vkládá věta, která zní: "Hlavním cílem činnosti České národní banky je péče o cenovou stabilitu.".

2. V § 5 odst.  2 se na konci písmene f) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

"g) stanoví mzdové a další požitky guvernéra; mzdové a další požitky viceguvernérů a dalších členů bankovní rady stanoví guvernér.".

3. V § 6 se na konci odstavce 6 doplňují tato slova: "s výjimkou činnosti vědecké, literární, publicistické, umělecké a pedagogické a s výjimkou správy vlastního majetku".

4. V § 6 se na konci odstavce 6 doplňuje tato věta: "Členství v bankovní radě je dále neslučitelné s jakoukoliv činností, která může způsobit střet zájmů mezi prováděním této činnosti a členstvím v bankovní radě.".

5. V § 6 odst.  7 písm.  c) se slova "a splňuje podmínky stanovené zvláštním právním předpisem" zrušují.

6. V § 6 se odstavec 10 zrušuje.Dosavadní odstavce 11 až 13 se označují jako odstavce 10 až 12.

7. V § 6 se doplňuje odstavec 13, který zní:

"(13) Guvernéra odvolá prezident republiky v případě, jestliže již nesplňuje podmínky požadované pro výkon jeho funkce nebo dopustil-li se vážného pochybení. Prezident republiky může odvolat guvernéra též, nevykonává-li funkci po dobu delší než 6 měsíců. Odvolaný guvernér nebo Rada guvernérů Evropské centrální banky se mohou domáhat přezkoumání rozhodnutí o odvolání guvernéra z funkce u Evropského soudního dvora, a to v případě, že se domnívají, že tímto rozhodnutím došlo k porušení Smlouvy o založení Evropského společenství nebo jiného právního předpisu vydaného k jejímu provedení.".

8. § 9 zní:

"§ 9

(1) Česká národní banka a bankovní rada při plnění hlavního cíle České národní banky a při výkonu dalších činností nesmějí přijímat ani vyžadovat pokyny od prezidenta republiky, Parlamentu, vlády, správních úřadů ani od jakéhokoliv jiného subjektu.

(2) Česká národní banka a vláda se vzájemně informují o zásadách a opatřeních měnové a hospodářské politiky.".

9. V § 24 se na konci písmene a) doplňují slova "a poboček zahraničních bank".

10. V § 31 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 3a) zní:

"(2) Česká národní banka vede evidenci cenných papírů vydávaných Českou republikou a splatných do jednoho roku, evidenci cenných papírů vydávaných Českou národní bankou (§ 33) a evidenci dluhopisů s dobou splatnosti do jednoho roku.3a)


3a) § 98 odst. 2 zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů.".

11. V § 35 se vkládá písmeno a), které zní:

"a) stanoví, po projednání s vládou, režim kurzu české měny k cizím měnám, přičemž však nesmí být ohrožen hlavní cíl České národní banky,".

12. V § 38 se na konci odstavce 1 doplňují tyto věty, které včetně poznámky pod čarou č. 6a) znějí: "Účastníky těchto systémů mohou být vedle bank a poboček zahraničních bank i právnické osoby, které provádějí na základě povolení Komise pro cenné papíry vypořádání obchodů s investičními instrumenty.6a) Uvedeným osobám bude veden v systému účet obdobný účtu mezibankovního platebního styku podle zvláštního právního předpisu,4) uzavře-li Česká národní banka s těmito osobami smlouvu o vedení účtu platebního styku a předávání dat mezibankovního platebního styku.


6a)  Zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů.".

13. V § 38 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Smlouva podle odstavce 1 obsahuje vždy

a)   místo, způsob a čas předávání dat platebního styku,
b)   náležitosti, formát a strukturu dat platebního styku a způsob jejich zajištění proti zneužití,
c)   odpovědnost smluvních stran,
d)   podmínky úročení účtu platebního styku a
e)   stanovení cen za provádění mezibankovního platebního styku.".

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

14. V § 41 odst. 2 písm. b) se slovo "anebo" nahrazuje slovy "nebo osob, zahrnutých do konsolidačního celku, nad nímž je vykonáván bankovní dohled, anebo osob,".

15. V § 41 odst. 4 větě druhé se slova "vůči jiným osobám podle § 46" zrušují.

16. V § 41 se na konci odstavce 4 doplňuje tato věta: "Vůči jiným osobám postupuje Česká národní banka podle § 46.".

17. Poznámka pod čarou č. 5) k § 44 zní:


"5)   Devizový zákon.
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.".

18. V § 47 odstavec 1 zní:

"(1) Česká národní banka hospodaří podle rozpočtu, který musí být členěn tak, aby z něj byly zřejmé výdaje na pořízení majetku a výdaje na provoz České národní banky.".

19. V § 47 se dosavadní odstavce 5 až 8 označují jako odstavce 2 až 5 a v nově označeném odstavci 3 se doplňuje věta, která zní: "Součástí této zprávy je i informace o platech členů bankovní rady České národní banky.".

20. § 49a včetně poznámek pod čarou č. 24) a 25) se zrušuje.

21. Za § 49a se vkládá nový § 49b, který zní:

"§ 49b

(1) Česká národní banka vydává opatření České národní banky (dále jen "opatření"), je-li k tomu zákonem zmocněna. Tato opatření jsou pro banky a pobočky zahraničních bank závazná.

(2) Opatření podepisuje guvernér České národní banky.

(3) Opatření nabývá platnosti dnem jeho vyhlášení ve Věstníku České národní banky (dále jen "Věstník").

(4) Opatření nabývá účinnosti dnem, který je v něm stanoven. Nejdříve však nabývá opatření účinnosti dnem jeho vyhlášení ve Věstníku, kterým je den vydání příslušné částky Věstníku.

(5) Opatření jsou ve Věstníku označena pořadovými čísly, jejichž řada se uzavírá koncem každého kalendářního roku.

(6) Věstník je vydáván v postupně číslovaných částkách, označených pořadovými čísly, jejichž řada se uzavírá koncem každého kalendářního roku.".

Čl. II
Přechodné ustanovení

Opatřeními České národní banky vydanými po dni účinnosti tohoto zákona mohou být zrušována i opatření České národní banky vyhlášená do data účinnosti tohoto zákona ve Sbírce zákonů České republiky podle zákona č. 545/1992 Sb., o Sbírce zákonů České republiky, nebo podle zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluv, uveřejněním jejich plného znění.

Čl. III
Zmocnění

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, jak vyplývá z pozdějších zákonů a z nálezu Ústavního soudu.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona č. 442/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. IV

Zákon č. 442/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, se mění takto:

1. V části první čl. II bodu 1 písmena b) a c) znějí:

"b) je Česká národní banka součástí Evropského systému centrálních bank podle Smlouvy o založení Evropského společenství a podle Protokolu o statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky (dále jen "Statut") a je povinna dodržovat ustanovení Statutu v rozsahu požadavků na členské státy Evropské unie, kde dosud nebylo zavedeno euro jako jejich národní měna; při plnění úkolů vyplývajících z tohoto postavení je Česká národní banka povinna postupovat v souladu s právními akty Evropské centrální banky,
c)   nesmějí Česká národní banka ani členové její bankovní rady při výkonu pravomocí a plnění úkolů a povinností svěřených jim tímto zákonem, Smlouvou o založení Evropského společenství a Statutem vyžadovat ani přijímat pokyny od orgánů Evropského společenství, od vlád členských států Evropské unie nebo od jakéhokoli jiného subjektu,".

2. V části první čl. II bodu 1 písm.  d) se slova "Evropské unii, jejím orgánům, členským státům Evropského společenství, jeho orgánům" nahrazují slovy "Evropskému společenství, jeho orgánům, členským státům Evropské unie".

3. V části první v čl. II bod 2 zní:

"2. Zákaz uvedený v bodu 1 písm. d) se nevztahuje na banky a další úvěrové instituce ve vlastnictví subjektů uvedených v bodu 1 písm.  d), s nimiž Česká národní banka zachází v souvislosti s poskytováním peněžních prostředků stejně jako se soukromými úvěrovými institucemi.".

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu

Čl. V

V zákoně č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění zákona č. 331/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 224/1994 Sb., zákona č. 58/1995 Sb., zákona č. 263/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 296/1995 Sb., zákona č. 148/1998 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 442/2000 Sb. a zákona č. 239/2001 Sb., § 3 odstavec  3 zní:

"(3) Úřad vykonává kontrolu hospodaření České národní banky v oblasti výdajů na pořízení majetku a výdajů na provoz České národní banky.".

ČÁST ČTVRTÁ
Účinnost

Čl. VI

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. května 2002, s výjimkou ustanovení § 6 odst.  13 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění tohoto zákona, které nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

Klaus v. r.
Havel v. r.
v z. Rychetský v. r.

E-shop

Přehled judikatury ve věcech státního zastupitelství a státních zástupců

Přehled judikatury ve věcech státního zastupitelství a státních zástupců

JUDr. Jan Lata, Ph.D, Mgr. Jiří Pavlík - Wolters Kluwer, a. s.

Přehled judikatury je fakticky prvním zpracováním rozhodovací činnosti soudů ve věcech státního zastupitelství a státních zástupců. Autoři jej pojali jako výběr nejdůležitějších rozhodnutí jak tuzemských, tak ...

Cena: 495 KčKOUPIT

ÚZ č. 1262 - Správní řád, Soudní řád správní, Přestupky

ÚZ č. 1262 - Správní řád, Soudní řád správní, Přestupky

Sagit, a. s.

Od minulého vydání došlo v souvislosti s novelou stavebního zákona k menším změnám správního řádu a soudního řádu správního. Publikace dále obsahuje aktuální znění zákona o některých přestupcích a zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, vyhlášku upravující zkoušky ...

Cena: 75 KčKOUPIT

Zdaňování příjmů fyzických a právnických osob 2017, 2. vydání

Zdaňování příjmů fyzických a právnických osob 2017, 2. vydání

Ing. Veronika Dvořáková, Ph.D., Ing. Bc. Marcel Pitterling, Ph.D., JUDr. Hana Skalická, Ph.D., BA - Wolters Kluwer, a. s.

V knize naleznete vedle základních principů zdanění příjmů fyzických a právnických osob i specifická témata, jako je např. zdanění příjmů z prodeje cenných papírů, plnění poskytovaná zaměstnancům, bezúplatná ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.