Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


115

VYHLÁŠKA
Ministerstva průmyslu a obchodu

ze dne 22. března 2002

o podrobnostech nakládání s obaly

Ministerstvo průmyslu a obchodu v dohodě s Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem zdravotnictví stanoví podle § 50 odst. 3 zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), (dále jen "zákon") k provedení § 3 odst. 2, § 4 odst. 1 písm. b), § 4 odst. 3 a 4, § 6 odst. 3 a § 7 odst. 2 zákona:

§ 1

Tato vyhláška stanoví

a)   postup určování nejmenší hmotnosti a nejmenšího objemu obalů,
b)   způsob hodnocení koncentrace látek uvedených v Seznamu dosud klasifikovaných nebezpečných chemických látek1) (dále jen "Seznam") v obalu; tyto látky jsou v Seznamu označeny N nebo R 50 až R 59,
c)   limitní hodnotu součtu množství olova, kadmia, rtuti a chrómu s oxidačním číslem VI v obalu,
d)   způsob hodnocení využitelnosti obalů,
e)   rozsah a způsob označování obalů z hlediska použitého materiálu obalu,
f)   náležitosti opatření umožňujících opakované použití obalů a způsob a postup opakovaného použití obalů.

§ 2

Při určování nejmenší hmotnosti a nejmenšího objemu obalů se postupuje podle technických norem ČSN EN 13427 (Obaly - Požadavky na používání evropských norem pro obaly a odpady z obalů) a ČSN EN 13428 (Obaly - Specifické požadavky na výrobu a složení - Prevence snižováním zdrojů).

§ 3

Při hodnocení koncentrace látek v obalu uvedených v Seznamu se postupuje podle technické normy ČSN EN 13428.

§ 4

(1) Limitní hodnota součtu množství olova, kadmia, rtuti a chrómu s oxidačním číslem VI v obalu nesmí překročit 100 mg/g (dále jen "limitní hodnota").

(2) Limitní hodnota podle odstavce 1 se nestanovuje u obalů vyrobených výhradně z olovnatého křišťálového skla.2)

(3) Ve skleněných obalech se povoluje překročení limitní hodnoty podle odstavce 1, jestliže

a)   během výrobního procesu není do obalu záměrně zavedeno žádné olovo, kadmium, rtuť nebo chróm s oxidačním číslem VI; záměrným zavedením se pro účely této vyhlášky v souladu s právem Evropských společenství3) rozumí proces úmyslného použití určité látky k vytvoření obalu nebo součásti obalu tak, aby tato látka byla přítomna ve vyrobeném obalu nebo v jeho součásti s tím, že bude nositelem určité specifické charakteristiky, vzhledu či jakosti obalu. Za záměrné zavedení se nepovažuje využívání recyklovaných materiálů pro výrobu obalů v případech, kdy určitá část recyklovaných materiálů může obsahovat určitá regulovaná množství těžkých kovů,
b)   k překročení limitní hodnoty dojde pouze v důsledku přidání recyklovaných materiálů a
c)   výrobce obalového skla provádí jedenkrát měsíčně měření koncentrace těžkých kovů ve vzorcích výroby, které reprezentují normální a pravidelnou výrobní činnost. Tyto vzorky se odebírají z každé jednotlivé sklářské pece. Naměřené hodnoty koncentrace těžkých kovů se evidují a ohlašují podle zvláštního právního předpisu.4)

(4) U plastových přepravek a plastových palet se povoluje překročení limitních hodnot podle odstavce 1, jestliže

a)   během výrobního procesu nebo během distribuce není do výrobku záměrně zavedeno žádné olovo, kadmium, rtuť nebo šestimocný chróm,
b)   k překročení limitní hodnoty dojde pouze v důsledku přidání recyklovaných materiálů,
c)   přepravky a palety jsou vyrobeny na základě řízeného recyklačního procesu, minimálně 80 % hmotnosti použitého materiálu k výrobě nových přepravek a palet musí být z recyklovaných starých palet a přepravek a
d)   přepravky a palety vyrobené z recyklovaného materiálu jsou používány pouze v uzavřeném systému opakovaného použití obalů podle přílohy č. 2 zákona.

(5) Při ověřování limitních hodnot se postupuje podle technické normy ČSN CR 13695 - 1 Obaly - Požadavky na měření a ověřování čtyř těžkých kovů a jiných nebezpečných látek přítomných v obalech a jejich uvolňování do okolního prostředí - Část 1: Požadavky na měření a ověřování čtyř těžkých kovů přítomných v obalech.

§ 5

(1) Hodnocení využitelnosti obalů recyklací se provádí podle technické normy ČSN EN 13430 Obaly - Požadavky na obaly využitelné k recyklaci materiálu.

(2) Hodnocení energetického využití odpadů z obalů se provádí podle technické normy ČSN EN 13431 Obaly - Požadavky na obaly využitelné jako zdroj energie, včetně specifikace nejnižší výhřevnosti.

(3) Hodnocení organické recyklace odpadů z obalů se provádí podle technické normy ČSN EN 13432 Obaly - Požadavky na obaly využitelné ke kompostování a biodegradaci - Zkušební schéma a kritéria hodnocení pro konečné přijetí obalů.

§ 6

(1) Materiál, z něhož je obal vyroben, se označí podle technické normy ČSN 77 0052 - 2.

(2) Způsob nakládání s použitým obalem se označí podle technické normy ČSN 77 0053.

(3) Pokud byly přepravky a palety vyrobeny z recyklovaného materiálu, musí být rovněž tato skutečnost viditelně na nich uvedena.

§ 7

Náležitosti opatření umožňujících opakované použití obalů a způsob a postup opakovaného použití obalů stanoví technická norma ČSN EN 13429 - Obaly - Opakované použití.

§ 8

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:
doc. Ing. Grégr v. r.


1)   Zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 352/1999 Sb., zákona č.  132/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb. a zákona č. 185/2001  Sb.
Nařízení vlády č. 25/1999 Sb., kterým se stanoví postup hodnocení nebezpečnosti chemických látek a chemických přípravků, způsob jejich klasifikace a označování a vydává Seznam dosud klasifikovaných nebezpečných chemických látek, ve znění nařízení vlády č. 258/2001 Sb.
2)   Vyhláška č. 379/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky pro určování jednotlivých druhů křišťálového skla, jejich vlastnosti a způsoby označování výrobků z křišťálového skla.
3)   Rozhodnutí Komise 1999/177/ES z 8. února 1999 stanovující podmínky pro udělování výjimky ze směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech pro plastové přepravky a palety, týkající se úrovně koncentrace těžkých kovů.
Rozhodnutí Komise 2001/171/ES z 19. února 2001 stanovující podmínky pro odchylku pro obalové sklo ve vztahu k úrovním koncentrací těžkých kovů stanovených ve směrnici 94/62/ES o obalech a obalových odpadech.
4)   Vyhláška č. 117/2002 Sb., o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence.

E-shop

Osvojení dětí. Úplná adopce v českém právu

Osvojení dětí. Úplná adopce v českém právu

Mgr. Adam Křístek - Wolters Kluwer, a. s.

Monografie „Osvojení dětí. Úplná adopce v českém právu“ se v devíti kapitolách snaží o trochu jiný pohled na tento u nás jinak tradiční rodinněprávní institut. Stranou však ponechává vzhledem k jeho specifikům osvojení zletilých (svéprávných) osob, které opět umožnilo naše civilní ...

Cena: 250 KčKOUPIT

Věcná břemena s veřejnoprávním prvkem

Věcná břemena s veřejnoprávním prvkem

JUDr. Jaroslav Truneček - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Tato ojedinělá kniha se zabývá problematikou věcných břemen u sítí veřejné infrastruktury, včetně dřívějších zákonných věcných břemen, ochranných pásem, zřizování věcných břemen vyvlastněním a dalších otázek specifických pro tuto oblast. Podstatná část publikace je věnována ...

Cena: 280 KčKOUPIT

Právo pro ředitele škol v kostce

Právo pro ředitele škol v kostce

PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Cílem publikace Právo pro ředitele škol v kostce je poskytnout ředitelům veřejných škol a školských zařízení informace, které jsou podstatné pro základní oblasti jejich činnosti, a to ve stručné a jasné formě. Oblasti činností ředitele veřejné školy nebo školského zařízení jsou ...

Cena: 526 KčKOUPIT

Sbírka zákonů

Zahájili jsme prodej tištěné
Sbírky zákonů!

Aktuální částky si můžete
zakoupit v naší prodejně na adrese Horní 457/1,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
po–pá 7–15 hod

Pouze osobní odběr!
Tištěnou Sbírku zákonů
nezasíláme poštou.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.