Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 104/2002 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2002, částka 45, ze dne 29. 3. 2002

104

VYHLÁŠKA
Ministerstva spravedlnosti

ze dne 11. března 2002,

kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 391a zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, podle § 374 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle § 20 zákona č. 189/1994 Sb., o vyšších soudních úřednících, podle § 71 písm. a) zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění zákona č. 105/2000 Sb., a podle § 45 odst. 2 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích):

Čl. I

Vyhláška č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění vyhlášky č. 584/1992 Sb., vyhlášky č. 194/1993 Sb., vyhlášky č. 246/1995 Sb., vyhlášky č. 278/1996 Sb., vyhlášky č. 234/1997 Sb. a vyhlášky č. 482/2000 Sb., se mění takto:

1. § 2 zní:

"§ 2

(1) Při rozdělení věcí mezi jednotlivá soudní oddělení v rozvrhu práce se v rozsahu, v jakém je soud příslušný na daném stupni v těchto věcech podle zákona jednat, a s přihlédnutím k personálnímu vybavení soudu, zajistí specializace soudních oddělení

a)   na trestním úseku zejména v řízení ve věcech
1.  mladistvých,
2.  cizinců,
3.  dopravní kriminality,
4.  finanční a bankovní kriminality,
5.  trestných činů vojenských;
b)   na občanskoprávním úseku zejména v řízení ve věcech
1.  péče o nezletilé,
2.  dědických,
3.  ochrany osobnosti,
4.  nájmu bytu a nebytových prostor,
5.  práv duševního a průmyslového vlastnictví,
6.  obchodních,
7.  obchodního rejstříku,
8.  konkursu a vyrovnání,
9.  ochrany hospodářské soutěže, 
10.  směnečných a šekových,
11.  pracovněprávních,
12.  výkonu rozhodnutí,
13.  s cizím prvkem;
c)   na úseku správního soudnictví, zejména v řízení ve věcech důchodového pojištění a důchodového zabezpečení.

(2) Na úřední desce soudu se uvede, kde je rozvrh práce na soudu uložen a v jakou dobu lze do něj nahlížet a činit z něj opisy a výpisy.".

2. V § 2a odst. 1 se za slova "Nemůže-li věc" vkládají slova "v určeném soudním oddělení" a za slova "z vyšších soudních úředníků" se vkládají slova " , soudních tajemníků nebo soudních vykonavatelů".

3. V § 2a odst. 2 se za slova "náhlá překážka" vkládají slova "nebo překážka krátkodobé povahy" a za slova "vyššímu soudnímu úředníku" se vkládají slova " , soudnímu tajemníku, soudnímu vykonavateli anebo justičnímu čekateli".

4. V § 4 se za slova "vyšší soudní úředníci" vkládají slova " , soudní tajemníci, soudní vykonavatelé".

5. V § 5 odst. 1 se za slova "Vyšší soudní úředníci" vkládají slova " , soudní tajemníci, soudní vykonavatelé".

6. V § 5 odst. 2 se za slova "vyššího soudního úředníka" vkládají slova " , soudního tajemníka, soudního vykonavatele".

7. V § 16 odst. 2 se tečka na konci nahrazuje středníkem a doplňuje se tato věta: "jde-li o rozhodnutí, proti kterému je přípustné dovolání, poučí oprávněné osoby v rozsahu stanoveném zákonem.".

8. V § 20 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

"(2) Nebrání-li tomu důležité důvody, předseda senátu (samosoudce) při nařízení hlavního líčení nebo veřejného zasedání v trestních věcech přihlíží k požadavku státního zástupce, který před podáním obžaloby vykonával dozor nad zachováváním zákonnosti v přípravném řízení, aby se mohl osobně zúčastnit projednávání věci před soudem. Obdobně přihlíží k odůvodněnému požadavku obhájce.".

9. V § 21 odst. 1 se poslední věta nahrazuje větou "Tato okolnost se zaznamená v protokolu nebo uvede do zvukového záznamu, pokud se protokol pořizuje následně podle takového záznamu. O úplnost a srozumitelnost zvukového záznamu dbá vyšší soudní úředník nebo protokolující úředník.".

10. V § 21 odst. 2 větě druhé se slova "je povinen" nahrazují slovy "a v případech, kdy tak stanoví zákon, jiná osoba odpovědná za správnost a úplnost protokolace, jsou povinni".

11. V poznámce pod čarou č. 2) se odkaz na "§ 55" nahrazuje odkazem na "§ 55b".

12. V § 25 odst. 2 se za slova "Nepředloží-li účastník" vkládají slova "v občanském soudním řízení".

13. V § 28b odst. 1 se slova "prostřednictvím držitele poštovní licence anebo prostřednictvím policejního orgánu" nahrazují slovy "prostřednictvím soudního exekutora, držitele poštovní licence anebo policejního orgánu".

14. V § 28c odst. 1 větě první se slova "doručovateli nebo orgánu justiční stráže anebo" nahrazují slovy "doručovateli, orgánu justiční stráže, soudnímu exekutorovi nebo".

15. V § 28d odst. 4 větě první se slova "§ 64" nahrazují slovy "§ 64a".

16. V § 36 odst. 1 věta první zní: "Rozhodne-li soud, že přijetí peněžité záruky je přípustné, určí její výši a způsob jejího složení.".

17. V § 36 odst. 2 věta první zní: "Je-li obviněný ve vazbě a soud rozhodl, že přijetí peněžité záruky v jím určené výši je přípustné, rozhodne o nahrazení vazby peněžitou zárukou a o propuštění obviněného z vazby ihned poté, co byla peněžitá záruka složena.".

18. V nadpisu § 38 se zrušují slova "a výkon trestu obecně prospěšných prací".

19. V § 38 odst. 1 větě první se slova "za současného" nahrazují slovy "a soud rozhodl o".

20. V § 38 se odstavec 3 zrušuje.

21. § 40 včetně nadpisu zní:

"§ 40
Výkon trestu obecně prospěšných prací

(1) Ve vyrozumění o nařízení výkonu trestu obecně prospěšných prací soud probačního úředníka upozorní, že v rámci provádění kontroly nad výkonem tohoto trestu je třeba, aby probační úředník měl průběžný přehled o tom, zda odsouzený vykonává práce v souladu s rozhodnutím soudu o jejich druhu a místě a jakou část těchto prací vykonal. Zároveň jej požádá, aby v případě, že odsouzený obecně prospěšné práce nevykonává, bez odkladu zjistil důvod a podle jeho povahy v součinnosti s obecním úřadem nebo institucí, u níž mají být obecně prospěšné práce vykonávány, učinil opatření k nápravě. Ve vyrozumění soud probačního úředníka zároveň upozorní, aby v případě, že zjistí důvod pro přeměnu trestu obecně prospěšných prací v trest odnětí svobody, podal soudu příslušný návrh podle trestního řádu.

(2) Zjistí-li soud, že počet požadavků na provedení obecně prospěšných prací v jeho obvodu neodpovídá počtu pravomocně odsouzených, kteří tento trest mají vykonávat, v předstihu o tom vyrozumí probačního úředníka a požádá jej, aby poskytl obcím a obecně prospěšným institucím odbornou pomoc při vyhledávání vhodných prací a formulaci požadavků na jejich provedení.".

22. V § 116a odst. 1 větě první se slova "§ 69, 77, 83" nahrazují slovy "§ 69, 77, 83, 88, 158a, 158d, 179b a 314b".

23. V § 116b odst. 1 poslední věta zní: "Písemnosti určené soudu se po dobu dosažitelnosti doručují do sídla soudu, pokud předseda soudu nebo soudce zajišťující dosažitelnost nedohodne s těmito orgány jiný způsob doručování písemností.".

24. V § 116c odst. 1 se slova "obhájce nebo vydat příkaz k domovní prohlídce," nahrazují slovy "obhájce obviněnému, vydat příkaz k domovní prohlídce, příkaz k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, provést neodkladný nebo neopakovatelný úkon za účasti soudce, provádět sledování osob a věcí, které je podmíněno povolením soudce, ustanovit obhájce podezřelému ve zkráceném přípravném řízení nebo vyslechnout zadrženého podezřelého, na kterého byl podán návrh na potrestání,".

25. V § 116c odst. 1 na konci se za slovy "§ 116a" čárka nahrazuje tečkou a zrušují se slova "který stanoví místo a dobu potřebného úkonu.".

26. V § 116c se doplňuje odstavec 4, který zní:

"(4) Účastní-li se soudce úkonu prováděného podle § 158a tr. ř., po jeho skončení do spisu vedeného u soudu založí opis protokolu o takovém úkonu, který si za tím účelem od policejního orgánu nebo státního zástupce provádějícího úkon vyžádá.".

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:
JUDr. Bureš v. r.

E-shop

Dovolání

Dovolání

Karel Svoboda, Klára Trněná - C. H. Beck

Většinu dovolání podaných v civilním řízení Nejvyšší soud odmítne proto, že neobsahují dostatečné vymezení předpokladu přípustnosti nebo dovolacího důvodu. Těmito nedostatky dovolání trpí přesto, že je zpravidla sepisují advokáti. Již z tohoto faktu je zřejmé, že výklad ustanovení o ...

Cena: 390 KčKOUPIT

ÚZ č. 1258 - Katastr nemovitostí, Zeměměřictví, Pozemkové úpravy a úřady

ÚZ č. 1258 - Katastr nemovitostí, Zeměměřictví, Pozemkové úpravy a úřady

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální texty celkem 15 právních předpisů, které jsou rozděleny do tří kapitol – katastr nemovitostí, zeměměřictví a pozemkové úpravy, úřady. Menší změny doznal katastrální zákon, zákon o ...

Cena: 129 KčKOUPIT

Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, komentář

Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, komentář

Mgr. Petr Jäger, Ph.D., Mgr. Aleš Chocholáč - Wolters Kluwer, a. s.

Autoři vytvořili ucelený komentář zákona, jehož předmětem a účelem je zmírnění některých majetkových křivd církvím a náboženským společnostem, pro což se po roce 1989 ustálila zkratka „restituce“, resp. ...

Cena: 700 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.