Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 98/2002 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2002, částka 43, ze dne 22. 3. 2002

98

NAŘĺZENĺ VLÁDY

ze dne 20. února 2002,

kterým se stanoví podmínky a způsob poskytování dotací ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních menšin a na podporu integrace příslušníků romské komunity

Vláda nařizuje podle § 12 odst. 2 a § 13 odst. 2 zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů, a k provedení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 493/2000 Sb., zákona č. 141/2001 Sb., zákona č. 187/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb. a zákona č. 450/2001 Sb.:

ČÁST PRVNĺ
OBECNÁ ČÁST

§ 1
Předmět úpravy

(1) Toto nařízení upravuje podmínky a způsob poskytování dotací ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních menšin, na zachování a rozvoj kultury, tradic a jazyků příslušníků národnostních menšin, na rozšiřování a přijímání informací v jazycích příslušníků národnostních menšin, které tradičně a dlouhodobě žijí na území České republiky, jakož i k jejich vzdělávání a na podporu integrace příslušníků romské komunity (dále jen "dotace").

(2) Dotace na činnosti uvedené v odstavci 1 jsou poskytovány fyzickým nebo právnickým osobám v souladu se zvláštním právním předpisem.1)

§ 2
Vymezení pojmů

Pro účely tohoto nařízení se rozumí

a)   poskytovatelem ústřední orgán státní správy, který vyhlašuje a uskutečňuje výběrové dotační řízení a rozhoduje o účelovém poskytování dotací na aktivity příslušníků národnostních menšin nebo na činnosti ve prospěch příslušníků národnostních menšin,
b)   žadatelem ten, kdo se podáním projektu uchází o poskytnutí dotace,
c)   příjemcem ten žadatel, v jehož prospěch bylo o poskytnutí dotace poskytovatelem rozhodnuto a jenž je realizátorem projektu,
d)   projektem popis činnosti se zaměřením na aktivity příslušníků národnostních menšin nebo činnosti ve prospěch národnostních menšin, a to v oblasti
1.  uchování, rozvoje a prezentace kultur národnostních menšin,
2.  rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin či v převážné míře v jazycích národnostních menšin nebo o národnostních menšinách ve společnosti,
3.  vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy, nebo
4.  podpory integrace příslušníků romské komunity,
e)   výběrovým dotačním řízením proces zahrnující vyhlášení výběrového dotačního řízení, dále přijímání žádostí o poskytnutí dotace a přihlášek projektů, hodnocení projektů, navržení výše finanční částky na jejich realizaci a vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace.2)

§ 3
Postup stanovení finanční spoluúčasti státu

(1) Poskytovatel navrhne po projednání s Radou vlády pro národnostní menšiny (dále jen "Rada") na každý rozpočtový rok ve své kapitole státního rozpočtu specifický závazný ukazatel na aktivity příslušníků národnostních menšin nebo na činnosti ve prospěch národnostních menšin, včetně specifického závazného ukazatele na podporu integrace příslušníků romské komunity, a to zejména

a)   Ministerstvo kultury pro oblasti podle § 2 písm. d) bodů 1, 2 a 4,
b)   Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pro oblasti podle § 2 písm. d) bodů 3 a 4,
c)   Ministerstvo práce a sociálních věcí pro oblast podle § 2 písm. d) bodu 4.

(2) Návrh specifického závazného ukazatele na podporu integrace příslušníků romské komunity podle odstavce 1 projedná předseda Rady před jednáním s poskytovatelem s Radou vlády České republiky pro záležitosti romské komunity (dále jen "orgán pro integraci").

§ 4
Vyhlášení výběrového dotačního řízení

(1) Poskytovatel před vyhlášením výběrového dotačního řízení projedná s Radou její návrh týkající se hlavních oblastí rozdělení finančních prostředků ze státního rozpočtu na dotace v oblastech podle § 2 písm. d). Návrh podpory integrace příslušníků romské komunity projedná předseda Rady předem s orgánem pro integraci.

(2) Poskytovatel vyhlašuje každoročně v termínu stanoveném ve spolupráci s Radou výběrová dotační řízení na projekty na podporu aktivit příslušníků národnostních menšin a prostřednictvím Rady ve spolupráci s orgánem pro integraci na projekty podporující integraci příslušníků romské komunity. Podmínky výběrového dotačního řízení oznámí poskytovatel prostřednictvím tisku a v dálkově přístupném informačním systému.

(3) Kritéria pro hodnocení projektů stanoví poskytovatel ve spolupráci s Radou; u projektů zaměřených na integraci příslušníků romské komunity Rada spolupracuje rovněž s orgánem pro integraci.

§ 5
Přijímání žádostí a projektů

(1) Žadatel předkládá poskytovateli žádost o poskytnutí dotace spolu s projektem ve třech písemných vyhotoveních, včetně stanovených příloh.

(2) Podává-li žádost právnická osoba, k projektu musí přiložit výpis ze zákonem stanovené evidence o právní subjektivitě, dále právnická i fyzická osoba musí přiložit kopii dokladu o přidělení identifikačního čísla a čestné prohlášení, že ke dni podání žádosti nemá splatné závazky ve vztahu ke státnímu rozpočtu, ke státnímu fondu, zdravotní pojišťovně, nebo rozpočtu územního samosprávného celku,3) jakož i prohlášení o souhlasu se zveřejněním identifikačních údajů o jeho osobě a výši poskytnuté dotace v dálkově přístupném informačním systému poskytovatelů.

§ 6
Projekt

(1) Projekt musí být zpracován podle podmínek stanovených poskytovatelem a podán na jím předepsaném formuláři. Podmínky pro zpracování projektu a vzor formuláře zveřejní poskytovatel v dálkově přístupném informačním systému.

(2) Součástí projektu musí být rozpočet na jeho uskutečňování.

(3) Projekt musí být uskutečněn v příslušném kalendářním roce; v případě víceletého projektu je nutné předložit celý projekt včetně rozpočtu dle jednotlivých let a samostatně přesně vyčíslit část, která bude realizována v příslušném kalendářním roce.

(4) Na příslušný kalendářní rok může jeden žadatel předložit současně v každé oblasti podle § 2 písm. d) nejvýše 3 projekty.

§ 7
Hodnocení projektů

(1) Projekty jsou vyhodnocovány ve výběrových dotačních řízeních poskytovatele. Za tím účelem zřizuje poskytovatel výběrovou dotační komisi. Při jmenování členů výběrové dotační komise přihlíží poskytovatel k návrhům Rady. Členové Rady či jiní zástupci z řad příslušníků národnostních menšin navržení Radou musí být zastoupeni v každé výběrové dotační komisi hodnotící projekty se zaměřením na aktivity příslušníků národnostních menšin nebo činnosti ve prospěch příslušníků národnostních menšin.

(2) Ve výběrové dotační komisi poskytovatele pro hodnocení projektů v oblasti integrace příslušníků romské komunity musí být zástupci orgánu pro integraci.

(3) O výsledcích výběrového dotačního řízení informuje poskytovatel Radu bezprostředně. Stejný postup platí v případě projektů zaměřených na integraci příslušníků romské komunity ve vztahu k orgánu pro integraci.

§ 8
Podmínky poskytnutí dotace a její použití

(1) Dotaci lze poskytnout a použít jen na účel uvedený v rozhodnutí poskytovatele. Případné změny v průběhu rozpočtového roku může poskytovatel dotace provést na základě písemné žádosti příjemce dotace a vydáním nového rozhodnutí.

(2) Dotaci lze poskytnout žadatelům, vykonávají-li prokazatelně činnost ve prospěch příslušníků národnostních menšin nejméně 1 rok.

(3) Na dotaci není právní nárok.4) Dotaci lze poskytnout pouze těm žadatelům, kteří nemají splatné závazky podle § 5 odst. 2.

(4) Dotaci lze poskytnout do výše 70 % rozpočtovaných výdajů na schválený projekt. V případech hodných zvláštního zřetele může poskytovatel procentní podíl dotace na projektu zvýšit.

(5) Při stanovení výše dotace podle odstavce 4 se bere v úvahu výše mzdových výdajů na úrovni mezd srovnatelných s odměňováním obdobné činnosti v rozpočtové sféře podle zvláštního právního předpisu.5)

(6) Z dotace na realizaci projektu lze uhradit náklady spojené s pracovními cestami na území České republiky do výše stanovené zvláštním právním předpisem pro zaměstnance v pracovním poměru.6) Na úhradu cestovních nákladů do zahraničí lze prostředky z poskytnuté dotace použít pouze v případě, pokud uskutečnění zahraniční cesty je nezbytnou součástí projektu.

(7) Dotace má neinvestiční charakter. Dotaci na pořízení nebo technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku lze poskytnout postupem podle zvláštního právního předpisu.7)

(8) Z dotace nelze hradit výdaje na pohoštění a dary a odměny statutárních orgánů právnických osob.

(9) Příjemce může dotaci použít jen v souladu se schváleným rozpočtem na uskutečnění projektu a podmínkami pro použití dotace uvedenými v rozhodnutí o poskytnutí dotace.

§ 9
Vydání rozhodnutí

(1) Dotace je poskytována na základě rozhodnutí poskytovatele o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu.8)

(2) Poskytovatel v rozhodnutí stanoví podmínky užití dotace ze státního rozpočtu.

§ 10
Příjemce

(1) Dojde-li ke změně údajů o příjemci uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace, je příjemce povinen tuto změnu neprodleně písemně oznámit poskytovateli.

(2) V případě, že se projekt neuskutečnil, příjemce dotace je povinen vrátit v tomtéž roce finanční prostředky na účet, z něhož byla dotace na realizaci projektu poskytnuta.

(3) V případě, že je projekt ukončen předčasně v průběhu roku, příjemce je povinen předložit údaje o finančním vypořádání dotace nejpozději do 30 dnů od ukončení projektu a vrátit finanční prostředky zpět na účet, z něhož byly čerpány, pokud to lze realizovat do 31. prosince příslušného roku, nebo na depozitní účet poskytovatele.9)

§ 11
Kontrola a finanční vypořádání

(1) Pro kontrolu dodržování podmínek čerpání dotace podle tohoto nařízení a uplatnění sankcí při neoprávněném použití nebo zadržení finančních prostředků platí zvláštní právní předpis.10)

(2) Příjemce dotace odpovídá za hospodárné využití poskytnutých finančních prostředků v souladu s účely, pro které byly poskytnuty, a za řádné vypořádání dotace.

(3) Příjemce dotace ze státního rozpočtu předloží poskytovateli nejpozději do 15. února následujícího kalendářního roku údaje o finančním vypořádání dotace.9)

(4) V případě, že příjemce dotace neprovede ve stanoveném termínu finanční vypořádání dotace, nebude mu v roce, v němž měl vypořádání dotace provést, poskytnuta další dotace.

(5) Finanční vypořádání dotací na aktivity příslušníků národnostních menšin za uplynulý rok uzavře poskytovatel do 1. března následujícího roku; výsledky kontroly finančního vypořádání poskytnutých dotací postoupí poskytovatel na vědomí Radě do 31. března; v případě projektů zaměřených na integraci příslušníků romské komunity tak učiní na vědomí orgánu pro integraci. Tím není dotčena povinnost poskytovatele postupovat podle zásad a termínů finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem.11)

(6) Věcnou kontrolu realizace vybraných projektů na aktivity příslušníků národnostních menšin provádí poskytovatel ve spolupráci s Radou, v případě projektů podpory integrace příslušníků romské komunity i ve spolupráci s orgánem pro integraci.

§ 12
Zpráva o využití dotací

Předseda Rady ve spolupráci s předsedou orgánu pro integraci a ve spolupráci s poskytovateli, z jejichž rozpočtových kapitol byly poskytnuty dotace na aktivity příslušníků národnostních menšin, předkládá vládě každoročně v rámci souhrnné zprávy o národnostní situaci na území České republiky rovněž vyhodnocení využití dotací poskytnutých podle tohoto nařízení za období předcházejícího kalendářního roku.

§ 13
Zveřejňování informací a evidence dotací

(1) Veškeré údaje o výběrových dotačních řízeních, o jejich výsledcích a o výši poskytnutých dotací jsou zveřejňovány v dálkově přístupném informačním systému poskytovatelů.

(2) Rada ve spolupráci s poskytovateli zveřejňuje přehled o schválených dotacích na aktivity příslušníků národnostních menšin na své stránce v dálkově přístupném informačním systému Úřadu vlády. Stejně postupuje orgán pro integraci při zveřejňování přehledu o schválených dotacích na projekty podpory integrace příslušníků romské komunity.

(3) Poskytovatelé zapisují údaje o nestátních neziskových organizacích, kterým byla poskytnuta dotace ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních menšin nebo na činnosti ve prospěch národnostních menšin a na podporu integrace příslušníků romské komunity, v každém kalendářním roce do veřejně přístupného informačního systému při Centrální evidenci dotací z rozpočtu vedeného Ministerstvem financí.

ČÁST DRUHÁ
ZVLÁŠTNĺ ČÁST

Podpora uchování, rozvoje a prezentace kultur národnostních menšin
§ 14

(1) Cílem podpory je uchování a rozvoj kultur příslušníků národnostních menšin žijících v České republice, studium, rozbory a dokumentace národnostních kultur a lidových tradic menšin, porozumění a tolerance ve společnosti, poznání historie, tradic a kultur různých etnik, zlepšení komunikace mezi většinovou společností a menšinami. Poskytovatelem dotací na tyto aktivity je Ministerstvo kultury.

(2) Finanční prostředky na podporu aktivit uvedených v odstavci 1 navrhne Ministerstvo kultury jako specifický závazný ukazatel Podpora kulturních aktivit národnostních menšin ve své kapitole státního rozpočtu na každý rozpočtový rok.

§ 15

Dotace mohou být poskytnuty na projekty pro

a)   divadla,
b)   muzea,
c)   galerie,
d)   knihovny,
e)   dokumentační činnost,
f)   vydávání neperiodických publikací,
g)   vydávání periodických publikací, pokud nejde o dotace podle § 17,
h)   další aktivity příslušníků národnostních menšin, zejména umělecké, kulturně vzdělávací akce, studium, rozbory a dokumentace národnostních kultur a lidových tradic národnostních menšin, publikační činnost, multietnické akce.

Podpora rozšiřování a přijímání informací
v jazycích národnostních menšin
§ 16

(1) Cílem podpory ze státního rozpočtu je vytvářet podmínky pro rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin či v převážné míře v jazycích národnostních menšin, jakož i informací o národnostních menšinách ve společnosti. Poskytovatelem dotací pro tento účel je Ministerstvo kultury.

(2) Finanční prostředky na podporu aktivit uvedených v odstavci 1 navrhne Ministerstvo kultury jako specifický závazný ukazatel Podpora rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin ve své kapitole státního rozpočtu na každý rozpočtový rok.

§ 17

Podpora projektů se zaměřením na rozšiřování a přijímání informací se týká

a)   periodického tisku vydávaného v jazycích národnostních menšin či v převážné míře v jazycích národnostních menšin nebo informací o národnostních menšinách ve společnosti,
b)   provozování rozhlasového nebo televizního vysílání v jazycích národnostních menšin či v převážné míře v jazycích národnostních menšin nebo informací o národnostních menšinách ve společnosti.

§ 18

(1) O dotaci na podporu projektu podle § 17 písm. a) může žadatel požádat pouze tehdy, předloží-li projekt na vydávání tiskoviny, která splňuje podmínky zvláštního právního předpisu.12)

(2) Výběrové dotační řízení je určeno vydavatelům periodického tisku národnostních menšin, který není ziskový anebo smluvně distribuován do prodejní sítě mimo území České republiky. Vydávaný titul musí být veřejně dostupný pro občany České republiky, příslušníky národnostních menšin i většinovou společnost.

(3) Výběrového dotačního řízení na vydávání periodického tisku národnostních menšin se mohou zúčastnit právnické i fyzické osoby, které se ve své činnosti zaměřují na národnostně menšinovou činnost.

(4) Žadatel o dotaci na vydávání periodického tisku národnostních menšin předloží poskytovateli věcné zdůvodnění žádosti o dotaci na vydávání periodika spolu s vyplněným formulářem, včetně předkalkulace nákladů v předepsané tabulce, celkového rozpočtu finančních nákladů, předpokládaných příjmů, údajů o zaměření titulu, způsobu distribuce a dalších údajů, pokud je o ně poskytovatel požádá.

(5) Dotace na vydávání periodického tisku národnostních menšin může být poskytnuta pouze na prokazatelné materiálové, výrobní a režijní náklady spojené s vydáváním národnostně menšinových tiskovin a distribuční náklady na rozšiřování těchto tiskovin po odečtení předpokládaných příjmů z prodeje titulu a s přihlédnutím k cenám obvyklým na trhu.

(6) O dotaci na podporu rozhlasového nebo televizního vysílání v jazycích národnostních menšin může požádat provozovatel rozhlasového a televizního vysílání. Projekty mohou být zaměřeny na výrobu jednotlivých pořadů nebo cyklu pořadů v příslušném jazyce národnostní menšiny či v převážné míře v jazyce národnostní menšiny nebo pořadů o národnostních menšinách či pořadů multikulturních.

Podpora vzdělávání v jazycích
národnostních menšin a multikulturní výchovy
§ 19

(1) Cílem podpory je vytvářet podmínky pro naplňování státní politiky v oblasti vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy. Podpora projektů multikulturní výchovy dětí a mládeže směřuje k posilování vědomí obecné lidské sounáležitosti, k výchově k demokratickému občanství, poznávání historie a kultury jiných národů, ke vzájemné toleranci a proti rasismu a xenofobii. Poskytovatelem dotací ze státního rozpočtu na tyto aktivity je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

(2) Finanční prostředky na podporu aktivit uvedených v odstavci 1 navrhne Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako specifický závazný ukazatel Podpora vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchova ve své kapitole státního rozpočtu na každý rozpočtový rok.

§ 20

Podpora projektů se zaměřením na vzdělávání v jazycích národnostních menšin, mimoškolních a volnočasových aktivit dětí a mládeže příslušníků národnostních menšin a projektů multikulturní výchovy se týká

a)   jazykového vzdělávání dětí a mládeže příslušníků národnostních menšin,
b)   společensko-kulturních, sportovních a dalších vzdělávacích aktivit pro děti a mládež příslušníků národnostních menšin a většinové společnosti ve vztahu k menšinovým společnostem,
c)   dokumentace, rozborů, výzkumů a tvorby vzdělávacích programů v oblasti národnostně menšinového vzdělávání.

Podpora projektů integrace
příslušníků romské komunity
§ 21

(1) Cílem podpory je vyrovnávání podmínek příslušníků romské komunity, zvláště v oblasti vzdělávání a sociální, s důrazem na zamezení společenského vylučování příslušníků romské komunity, postavení romských žen a zajištění spoluúčasti Romů při zavádění integračních programů, vytváření důvěry, porozumění a tolerance ve společnosti, poznání historie a tradic romské kultury, zlepšení komunikace mezi romskou komunitou a většinovou společností. Poskytovatelem dotací na projekty integrace příslušníků romské komunity jsou Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo kultury a Ministerstvo práce a sociálních věcí.

(2) Finanční prostředky na podporu aktivit uvedených v odstavci 1 navrhnou příslušná ministerstva jako specifický závazný ukazatel Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity ve svých kapitolách státního rozpočtu na každý rozpočtový rok.

§ 22

Dotace v oblasti podpory projektů integrace příslušníků romské komunity jsou poskytovány právnickým osobám.

§ 23

Zaměření podpory projektů v oblasti integrace příslušníků romské komunity se týká

a)   podpory integrace příslušníků romské komunity, zejména v oblasti společenských a kulturních aktivit a vzdělávání,
b)   podpory vzdělávání romských žáků a studentů,
c)   podpory rozvoje poskytování zvláštních sociálních služeb.

ČÁST TŘETĺ
ZÁVĚREČNÉ USTANOVENĺ

§ 24
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 15. dubna 2002.

Předseda vlády:
Ing. Zeman v. r.
Místopředseda vlády:
JUDr. Rychetský v. r.


1)   Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.
2)   § 14 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb.
3)   Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
4)   § 14 odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb.
5)   Zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací, ve znění pozdějších předpisů.
6)   Zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění pozdějších předpisů.
7)   § 12 a 13 zákona č. 218/2000 Sb.
8)   § 14 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb.
9)   Vyhláška č. 12/2001 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem.
10)   Například zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), § 44 zákona č. 218/2000  Sb., ve znění zákona č. 187/2001 Sb. a zákona č. 320/2001 Sb.
11)   § 2 odst. 4 písm. b) vyhlášky č. 12/2001 Sb.
12)   Zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon).

E-shop

Postavení a ochrana věřitele v novém soukromém právu

Postavení a ochrana věřitele v novém soukromém právu

Petr Bezouška - Wolters Kluwer, a. s.

Čtenáři se do rukou dostává první dílo z nové ediční řady srovnávacích komentářů, připravované nakladatelstvím Wolters Kluwer. Publikace byla vytvořena ve spolupráci s advokátní kanceláří PRK Partners, která se podílí na přípravě řady srovnávacích komentářů k občanskému zákoníku pro ...

Cena: 275 KčKOUPIT

Bezdůvodné obohacení

Bezdůvodné obohacení

JUDr. Jan Eliáš, Ph.D., Mgr. Luboš Brim, Mgr. Hana Adamová - Wolters Kluwer, a. s.

Novým titulem ediční řady Právo prakticky je publikace nesoucí název Bezdůvodné obohacení. Pokouší se výstižnou formou představit současnou právní úpravu tohoto soukromoprávního institutu. V zájmu srozumitelnosti autoři svůj teoretický výklad průběžně prokládají ilustrativními ...

Cena: 375 KčKOUPIT

Média a trestní řízení

Média a trestní řízení

Doc. JUDr. Jiří Herczeg, Ph.D. - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kniha se zabývá kolizí mezi právem veřejnosti na informace o probíhajícím trestním řízení a právem obviněného na spravedlivý proces. Tato aktuální problematika je rozebrána z hlediska české právní úpravy (včetně tzv. náhubkového zákona) i některých zahraničních úprav (německé, ...

Cena: 480 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.