Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


74

VYHLÁŠKA
Českého báňského úřadu

ze dne 22. ledna 2002

o vyhrazených elektrických zařízeních

Český báňský úřad stanoví podle § 8a odst. 8 písm. a) a c) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 124/2000 Sb.:

§ 1
Předmět úpravy

(1) Tato vyhláška stanoví, která technická zařízení při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem a při pracích s těmito činnostmi souvisejícími se považují za vyhrazená elektrická zařízení.

(2) Vyhláška dále blíže vymezuje předpoklady kladené na odbornou způsobilost organizací provozujících vyhrazené elektrické zařízení, a to z hlediska potřebného technického vybavení a odborné způsobilosti jejich zaměstnanců.

§ 2
Vyhrazená elektrická zařízení

(1) Vyhrazeným elektrickým zařízením je:

a)   elektrické zařízení v prostorech s nebezpečím výbuchu plynů a par, elektrické zařízení v prostorech s nebezpečím požáru nebo výbuchu prachů nebo výbušnin, elektrické zařízení v prostorech z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem zvlášť nebezpečných a elektrické zařízení v plynujících dolech a uhelných dolech a také zařízení, kterým je v souvislosti s těmito prostory a doly zajištěna ochrana před bleskem a před nebezpečnými účinky statické elektřiny,
b)   elektrické zařízení silové v ostatních prostorech a s tímto zařízením související spínací a řídicí zařízení; za spínací a řídicí zařízení se považují i ovládací a bezpečnostní obvody.

(2) Za vyhrazené elektrické zařízení se nepovažuje:

a)   elektrické zařízení držené v ruce do napětí 400 V střídavých nebo 440 V stejnosměrných, pokud toto není pevně připojené k elektrické síti,
b)   elektrické zařízení přenosné do napětí 400 V střídavých nebo 440 V stejnosměrných, pokud toto není pevně připojené k elektrické síti,
c)   elektrické zařízení nepřenosné nebo upevněné do napětí 400 V střídavých nebo 440 V stejnosměrných, pokud toto není pevně připojené k elektrické síti,
d)   pohyblivé přívody a šňůrová vedení pro elektrická zařízení do napětí 400 V střídavých nebo 440 V stejnosměrných, která mají průřez fázového nebo krajního vodiče 6 mm2 nebo menší, pokud nejsou pevně připojená k elektrické síti.

§ 3
Požadavky na odbornou způsobilost organizací a způsob jejího prověřování pro vydání oprávnění

(1) Odborně způsobilou pro montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení je organizace, která splňuje požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při činnosti na vyhrazených elektrických zařízeních stanovené zvláštním právním předpisem a která má k této činnosti platné oprávnění vydané obvodním báňským úřadem.

(2) Žádost o vydání oprávnění se podává u místně příslušného obvodního báňského úřadu, v jehož obvodu působnosti má organizace sídlo, popřípadě místo podnikání, nebo podnikající fyzická osoba místo trvalého pobytu. Není-li takové místo na území České republiky, řídí se příslušnost podle místa zamýšlené činnosti, k níž je oprávnění třeba.

(3) Organizace žádající o prověření odborné způsobilosti a vydání oprávnění k montáži, opravám, revizím a zkouškám vyhrazených elektrických zařízení prokáže alternativně ve vztahu k požadovanému rozsahu oprávnění, nejpozději při prověřování odborné způsobilosti, že

a)   k řízení prací na vyhrazeném elektrickém zařízení má odborně způsobilou osobu, popřípadě osoby,
b)   k činnosti má potřebné technické vybavení a prostory,
c)   má zajištěno provádění montáže, oprav a předepsaných kontrol, zkoušek a revizí vyhrazených elektrických zařízení odborně způsobilou osobou s odpovídající elektrotechnickou odborností.

(4) V žádosti o vydání oprávnění organizace uvede rozsah požadovaného oprávnění, údaje dokládající splnění požadavků podle odstavce 3 a dále pak

a)   obchodní jméno nebo název, jde-li o právnickou osobu, popřípadě jméno a příjmení, jde-li o fyzickou osobu,
b)   sídlo, popřípadě místo podnikání právnické osoby, popřípadě adresu místa trvalého pobytu fyzické osoby,
c)   identifikační číslo, bylo-li přiděleno, popřípadě datum narození fyzické osoby,
d)   jméno a příjmení osoby určené k řízení prací a adresu místa jejího trvalého pobytu včetně jejího osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce a data jejího narození.

(5) Obvodní báňský úřad ověří, zda jsou splněny podmínky pro vydání oprávnění, jinak oprávnění nevydá.

(6) Obvodní báňský úřad v oprávnění uvede

a)   obchodní jméno nebo název, jde-li o právnickou osobu, popřípadě jméno a příjmení, jde-li o fyzickou osobu,
b)   sídlo, popřípadě místo podnikání právnické osoby, popřípadě adresu místa trvalého pobytu fyzické osoby,
c)   identifikační číslo, bylo-li přiděleno, popřípadě datum narození fyzické osoby,
d)   předmět činnosti (montáž, opravy, revize, zkoušky),
e)   v evidenčním čísle rozsah činnosti podle přílohy,
f)   datum vydání oprávnění a dobu, na kterou se vydává.

(7) Oprávnění pozbývá platnost, když organizace neplní podmínky uvedené v odstavci 3.§ 4

Přechodná ustanovení

(1) Oprávnění k činnostem uvedeným v § 3 odst. 1 vydaná podle dosavadních právních předpisů před 1. lednem 1993 zůstávají v platnosti do 31. května 2003.

(2) Oprávnění k činnostem uvedeným v § 3 odst. 1 vydaná podle dosavadních právních předpisů po 31. prosinci 1992 zůstávají v platnosti do 31. května 2005; rozsah vydaného oprávnění se však po 31. květnu 2003 považuje za oprávnění v rozsahu C 0 podle této vyhlášky.

(3) Pokud pro některé činnosti na vyhrazených elektrických zařízeních dosavadní právní předpisy nevyžadovaly oprávnění odborné způsobilosti, mohou organizace tyto činnosti vykonávat bez oprávnění i nadále, nejdéle však do 30. září 2002.

§ 5
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2002.

Předseda:
prof. JUDr. Ing. Makarius, CSc. v. r.

Příloha k vyhlášce č. 74/2002 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

E-shop

Zákon o zvláštních řízeních soudních, Zákon o veřejných rejstřících

Zákon o zvláštních řízeních soudních, Zákon o veřejných rejstřících

Petr Lavický a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Nakladatelství Wolters Kluwer vydává první svazek třídílného souboru civilních procesních předpisů, nazvaný Zákon o zvláštních řízeních soudních. Řízení nesporné. Praktický komentář. Kromě v titulu uvedeného ...

Cena: 1 399 KčKOUPIT

Kompetenční zákon. Komentář

Kompetenční zákon. Komentář

JUDr. Jan Kněžínek, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha je vůbec prvním uceleným komentářem zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, tzv. kompetenčního zákona. Po téměř 50 letech od přijetí tohoto zákona a po mnohých nepříliš koncepčních zásazích působí kompetenční zákon ...

Cena: 750 KčKOUPIT

ÚZ č. 1244 - Účetnictví podnikatelů, Audit, 2018

ÚZ č. 1244 - Účetnictví podnikatelů, Audit, 2018

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje kompletní soubor předpisů pro účetnictví podnikatelů – zákon o účetnictví, účetní vyhlášku a 23 Českých účetních standardů. Hlavní změny nastaly k 1. 1. 2018 v účetní vyhlášce (34 změn a doplnění) a v návaznosti na to také v šesti ČÚS. Publikace dále obsahuje ...

Cena: 93 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.