Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


73

VYHLÁŠKA
Českého báňského úřadu

ze dne 21. ledna 2002

o vybraných důlních zařízeních

Český báňský úřad stanoví podle § 8 odst. 4 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 124/2000 Sb.:

§ 1
Předmět úpravy

(1) Vyhláška stanoví vybrané důlní stroje, zařízení, přístroje a pomůcky (dále jen "vybraná důlní zařízení"), které mohou být používány jen na základě povolení jejich typu Českým báňským úřadem (dále jen "povolení").

(2) Vyhláška dále stanoví postup při povolování typů vybraných důlních zařízení k používání a podmínky jejich používání při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem.

(3) Vyhláška také stanoví podmínky přezkušování vybraných důlních zařízení.

§ 2
Vybraná důlní zařízení

Vybranými důlními zařízeními jsou:

a)   razicí a dobývací stroje určené pro použití v uhelných dolech,
b)   lutnové ventilátory určené pro použití v uhelných dolech,
c)   mechanizovaná výztuž pro doly s nebezpečím důlních otřesů,
d)   elektrická zařízení určená do prostor se zvýšeným a vysokým nebezpečím výbuchu metanu SNM 2 a SNM 3, s výjimkou kabelů,
e)   čidla, analyzátory, indikátory a detektory pro zjišťování plynných složek ovzduší pracovišť,
f)   dýchací a sebezáchranné přístroje,
g)   důlní osobní svítidla,
h)   roznětnice a nabíjecí stroje pro práce s výbušninami,
i)   stroje a zařízení pro použití v podzemí, která výrobcem k tomuto účelu nebyla určena.

§ 3
Podmínky používání
vybraných důlních zařízení

Podmínky používání vybraných důlních zařízení stanovuje Český báňský úřad při vydávání opatření, kterými povoluje používat jednotlivé typy vybraných důlních zařízení; při vydávání opatření se přihlíží k podmínkám, ve kterých má být vybrané důlní zařízení používáno.

§ 4
Žádost o povolení
používat vybrané důlní zařízení

(1) Žádost o povolení používat typ vybraného důlního zařízení předkládá organizace, výrobce nebo dovozce, popřípadě též osoba zplnomocněná výrobcem nebo dovozcem Českému báňskému úřadu před předpokládaným uvedením vybraného důlního zařízení do provozu.

(2) Žádost o povolení používat typ vybraného důlního zařízení obsahuje

a)   identifikační údaje o vybraném důlním zařízení,
b)   prohlášení o shodě včetně certifikátů, na jejichž základě bylo prohlášení o shodě vydáno,nebo doklad opravňující umístit na výrobek označení CE,
c)   informace výrobce nebo dovozce vybraného důlního zařízení, které umožní posoudit obvyklé nebo rozumně předvídatelné nebezpečí spojené s užíváním zařízení,
d)   návod,
e)   charakter prostředí, ve kterém se má vybrané důlní zařízení používat.

(3) V případech, ve kterých to Český báňský úřad uloží, doplní žadatel žádost odborným posudkem zpracovaným odborným orgánem, pracovištěm nebo znalcem.1)

(4) Český báňský úřad rozhodne o žádosti nejpozději do jednoho měsíce ode dne doručení, popřípadě doplnění žádosti, pokud nenařídí ověřovací provoz podle § 5.

§ 5
Ověřovací provoz vybraných důlních zařízení

(1) Český báňský úřad může před rozhodnutím o žádosti nařídit ověřovací provoz vybraného důlního zařízení a jeho vyhodnocení.

(2) Ověřovacím provozem se ověřují bezpečnostní, hygienické, technické a technologické parametry vybraného důlního zařízení v podmínkách odpovídajících předpokládanému provozu.

(3) Rozhodnutí o nařízení ověřovacího provozu obsahuje zejména typ vybraného důlního zařízení, prostředí (např. nebezpečí důlních otřesů, průtrží hornin a plynů, ujetí hornin, průvalů vod a bahnin, skluzů hornin apod.), podmínky, za kterých může být zařízení provozováno, a jeho časové omezení.

§ 6
Podmínky přezkušování vybraných důlních zařízení

(1) Rozsah pravidelně se opakujících zkoušek může být omezen jen na část vybraného důlního zařízení.

(2) Časové období a rozsah pravidelně se opakujících zkoušek může být na základě vyhodnocení zkušeností s používáním vybraného důlního zařízení Českým báňským úřadem změněno. Pokud pravidelně se opakující zkoušky při povolení používat vybrané důlní zařízení nebyly nařízeny, může je Český báňský úřad na základě vyhodnocení nařídit dodatečně.

(3) Na řízení o změnách podle odstavce 2 platí přiměřeně § 3 a 4.

§ 7
Změny na vybraných důlních zařízeních

Změny na vybraném důlním zařízení, které ovlivňují nebo by mohly mít vliv na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a bezpečnost provozu, mohou být provedeny jen po předchozím souhlasu Českého báňského úřadu; ustanovení § 3 a 4 platí přiměřeně.

§ 8
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se vyhláška č. 5/1998 Sb., o vybraných důlních zařízeních.

§ 9
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Předseda:
prof. JUDr. Ing. Makarius, CSc. v. r.

____________________________________________________________

1)
§ 8 odst. 3 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 542/1991 Sb.
2)
§ 8 odst. 4 zákona č. 61/1988 Sb., ve znění zákona č. 124/2000 Sb.
3)
§ 1 odst. 2 vyhlášky č. 45/1995 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu v dolech s nebezpečím důlních otřesů.
4)
§ 232 odst. 1 písm. c) a d) vyhlášky č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při dobývání nevyhrazených nerostů v podzemí.
5)
Například vyhláška č. 22/1989 Sb. a vyhláška č. 239/1998 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při těžbě a úpravě ropy a zemního plynu a při vrtných a geofyzikálních pracích a o změně některých předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem.
6)
Například vyhláška č. 12/1994 Sb., kterou se stanoví požadavky na izolační sebezáchranné přístroje s chemicky vázaným kyslíkem, a § 12 vyhlášky č.  447/2001 Sb., o báňské záchranné službě.
7)
§ 246 vyhlášky č. 22/1989 Sb.
§ 73 vyhlášky č. 55/1996 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí.
8)
§ 3a zákona č. 61/1988 Sb., ve znění zákona č. 315/2001 Sb.
9)
§ 13 odst. 11 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb.
10)
§ 13 zákona č. 22/1997 Sb., ve znění zákona č. 71/2000 Sb.
11)
§ 13 odst. 4 zákona č. 22/1997 Sb., ve znění zákona č. 71/2000 Sb.
12)
§ 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků).
13)
§ 232 a 233 vyhlášky č. 22/1989 Sb.
Vyhláška č. 45/1995 Sb.
Výnos Českého báňského úřadu č. 7/1989 Ú. v. ČSR, kterým se vydává bezpečnostní předpis pro doly s nebezpečím průtrží hornin a plynů (reg. v částce 19/1989 Sb.), ve znění vyhlášky č. 340/1992 Sb.

E-shop

Zákon o mezinárodním právu soukromém, komentář

Zákon o mezinárodním právu soukromém, komentář

Pauknerová, Rozehnalová, Zavadilová a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Komentář renomovaného autorského týmu je věnován novému zákonu o mezinárodním právu soukromém, který nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2014. Představuje úvod do českého mezinárodního práva soukromého a procesního v širším pohledu. Kromě podrobně komentovaných ustanovení nového zákona, ...

Cena: 1 793 KčKOUPIT

Zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu - Komentář

Zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu - Komentář

Tereza Koucká Höfferová, Miroslav kala, Jiří Krůta, František Púry, Radovan Suchánek - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha je praktickou příručkou jak pro orgány samotného NKÚ, jeho členy, kontrolory a další zaměstnance, tak pro všechny instituce i jednotlivce, na něž dopadá kontrolní působnost NKÚ a mohou se tak stát podle zákona o NKÚ kontrolovanými osobami. Komentář je sepsán podle právního ...

Cena: 455 KčKOUPIT

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 56

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 56

C. H. Beck

Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí všechny přijaté nálezy a vybraná usnesení Ústavního soudu. Pro odbornou, ale i laickou veřejnost je publikace nepostradatelnou pomůckou k interpretaci a aplikaci právních norem. Zdrojem poučení jsou nejen odůvodnění výroků nálezů a usnesení, ...

Cena: 1 140 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.